Fredericia.dk samler statistik ved hjælp af cookies.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side. Vi bruger statistik til løbende at forbedre siden. Du kan sige Nej tak til statistik ved at klikke her. Vi bruger en cookie, for at huske dit Nej. Ønsker du helt at undgå cookies, skal du slå cookies fra i din browser. Læs mere om cookies


Du har tidligere fravalgt cookies fra Fredericia.dk. Klik her for at tillade cookies fra Fredericia.dk. Læs mere om cookiesTilskud til privat pasning 

Her kan du læse om reglerne for tilskud til privat børnepasning, hvor du ansætter en pasningsperson til at passe dit barn i dit eget hjem.
 
I boksen til højre kan du åbne en PDF med teksten og gemme/printe den.
 
Fredericia Kommune tilbyder forældre et økonomisk tilskud til privat børnepasning for børn fra 0 uger til børnehaveklassestart, jf. Dagtilbudslovens § 80.
 
Bestemmelserne kan give forældre mulighed for at få tilskud til at dække pasningsbehovet, der normalt ikke dækkes af de kommunale og private dagtilbud.
 
Privat pasningsordning dækker over 2 forskellige pasningsordninger.
 1. Du kan ansætte en person, der passer barnet i dit eget hjem.
 2. Du kan ansætte en person, der passer barnet hjemme hos sig selv. 

Man kan ikke passe sit eget barn.

Hvor meget udgør tilskuddet

Du kan få udbetalt et tilskud på 75 % af det beløb, som du skal betale for at få barnet passet. 
 
Tilskuddet kan i 2017 maximalt udgøre
 • 5.343 kr. pr. måned pr. barn under 3 år.
 • 3.708 kr. pr. måned pr. barn over 3 år.
Der kan maksimalt gives tilskud til 3 børn pr. familie.
Det er ikke muligt at få hel eller delvis økonomisk friplads.
Tilskuddet gives udelukkende til børnepasning på det barn, der søges tilskud til og ikke andre opgaver som f.eks. rengøring, indløb og lignende.
Tilskuddet udbetales ikke under barselsorlov, eller hvis der udbetales orlovsydelse til børnepasning for det samme barn, der søges privat børnepasning til.
 

Søskenderabat

Familier med mere end ét barn i daginstitution, dagpleje, eller som får tilskud til privat børnepasning, kan få søskenderabat. Søskendetilskuddet er 50 % af de billigste pladser. Søskenderabat til en plads i privat pasning udgør 85 % af søskendetilskuddet.
 

Hvilke andre betingelser skal opfyldes

 • Aftalen, som du indgår med den private børnepasser, skal som minimum indgås for en 3 måneders periode.
 • Pasningspersonen skal tale dansk.
 • Der skal foreligge en straffeattest, som forældrene selv indhenter hos Politiet.
 • Der skal foreligge en børneattest på medarbejderen, som indhentes af Fredericia Kommunes Rektrutteringsteam.
 • Der må påregnes en sagsbehandlingstid på løbende måned + en måned. Ansøgningen vil ikke blive behandlet, før alle relevante papirer foreligger dvs. ansøgning, aftale, attestation til Barsel.dk, samtykkeerklæring samt straffeattest og børneattest.
 • Ansøgningen kan tidligst bevilges fra den dato, hvor Fredericia Kommune har godkendt ordningen. Der bevilges ikke tilskud med tilbagevirkende kraft. 
 • Du skal skriftligt kunne dokumentere udgiften til pasningen. 
 • Fredericia Kommune har pligt til at føre tilsyn med børnepasningen og skal derfor godkende den person, som I vælger. Det sker efter de samme principper som godkendelse af en kommunal dagplejer. Kommunen vil komme på anmeldt og uanmeldt besøg. 
 • Børn, der er omfattet af hjælpeforanstaltninger i henhold til Dagtilbudsloven, kan ikke blive passet privat.
 • En au-pair fra udlandet kan ikke godkendes til ordningen, da pågældende ikke har arbejdstilladelse men kun opholdstilladelse og derfor ikke må påtage sig lønnet arbejde.

Hvordan udbetales pengene

Tilskuddet udbetales ultimo hver måned, første gang den kommende lønudbetaling efter at Fredericia Kommune har godkendt pasningsordningen. Udbetalingen ophører ligeledes i den måned, hvor pasningsordningen stopper.
 

Hvad med skatten

Tilskuddet er skattefrit. Hvis den ansatte bor hos jer, gives der ikke tilskud til værdi af kost og logi – kun til selve lønnen.
Hos Skat kan du få vejledning om betaling af skat for den person, du har ansat samt oplysninger om reglerne for værdi af fri kost og logi. 
 

Når den private pasning stopper

Når ordningen ophører gælder de almindelige regler for et dagtilbud, hvor du søger 3 måneder før pladsen ønskes, jf. pasningsgarantien.
 
Er ordningen oprettet med et barn under 30 uger, kan der ikke tilbydes dagtilbud, jf. pasningsgarantien.
Hvis ordningen afbrydes, har du mulighed for at få et pasningstilbud i Fredericia Kommune med 1 måneds varsel til den 1. i en måned. Men du har ikke krav på en bestemt plads i en institution eller hos en dagplejer.
 
Vi anbefaler, at du søger 3 måneder før pladsen ønskes, svarende til kommunens pasningsgaranti-ordning.
 

Når pasningspersonen holder ferie 

Forældrene står selv for pasning, når pasningspersonen holder ferie.
Hvis pasningspersonen afholder ferie, og personen ikke har været ansat hos dig i ferieoptjeningsåret, skal den ansatte anvende sit feriekort fra tidl. ansættelsesforhold.
 
Da der i den ansattes ferieperiode ikke skal ske nogen lønudbetaling, kan der ikke ydes tilskud i perioden. Du skal kontakte Pladsanvisningen, tlf. 7210 7000, så tilskuddet kan blive reguleret.
 
Sygdom
Det er forældrenes eget ansvar at sørge for pasning af barnet, når pasningspersonen er syg.
 
Udgifter til børnepasseren
Lønnen mellem forældre og børnepasser aftales indbyrdes. Den aftalte bruttoløn påføres pasningsaftalen. Bruttolønnen er eksklusiv feriepenge.
Der skal betales feriepenge 12,5 % pr. måned af bruttolønnen. Feriepengene skal indbetales til Feriekontoret. Ved yderligere spørgsmål kontaktes Feriekontoret.
Af den månedlige bruttoløn skal der tilbagebetales ATP for den ansatte. Der skal ligeledes tilsidesættes bidrag til arbejdsgiver-ATP. Ved yderligere spørgsmål kontaktes ATP-kontoret.
Når der er indgået et ansættelsesforhold mellem forældre og børnepasser, bør forældrene tegne en ar-bejdsskadeforsikring. Forsikringen kan tegnes i ethvert forsikringsselskab, der har ret til arbejdsskadeforsikringer.
 

Løn og ansættelsesvilkår

Når du anvender privat pasningsordning og ansætter en person, vil der være tale om en aftale, hvor forældrene er arbejdsgiver, og pasningspersonen er lønmodtager. Dette indebærer oprettelse af CVR nr.
 
Kommunen er IKKE arbejdsgiver. Det er forældrene og pasningsperson, der aftaler løn mv. for børnepasningen. Når du vælger at ansætte en privat børnepasser, har du selv arbejdsgiveransvaret og påtager dig selv opgaver og ansvar i forbindelse med ansættelsesforholdet. Det betyder f.eks., at forældrene selv står for ansvar for information om reglerne ved sygedagpenge, feriepenge mv.
 
Kommunen tilbyder at sørge for forældrenes administration af ordningen mod en reduktion i tilskuddet på 75,00 kr. pr. måned svarende til kommunes udgifter hertil. Hvis denne løsning vælges, skal pasningspersonen underskrive en erklæring på, at Fredericia Kommune, Personale og Uddannelse har tilladelse til at varetage ordningen med udbetaling af løn, modregning af arbejdsmarkedsbidrag og A-skat mv.
 
Registrering som arbejdsgiver med CVR nr. skal også ske ved denne ordning. Men ved registrering med CVR nr. skal man gøre opmærksom på, at kommunen står for administrationen, så kommunen sørger for indbetaling af arbejdsmarkedsbidrag, A-skat mv.
 
Administrationen fra Personale og uddannelse omfatter: Lønudbetaling til pasningspersonen, modregning af ATP, arbejdsmarkedsbidrag, A-skat, beregning af feriepenge. Indberetning til Skat, ATP mv. samt udarbejde feriekort og oplysningsseddel. 
 
Privat pasningsordning er ikke omfattet af barselsudligningsordningen. Hvis der ved en fejltagelse sker registrering, kontaktes ATP-kontoret, der administrerer barselsfonden, så registreringen kan blive annulleret.
 

Kontakter

Børn og Unge
Rådhuset
7000  Fredericia

Tlf. 7210 7000

Mail: kommunen@fredericia.dk