Lokalplaner

Her finder du links til alle kommunens lokalplaner og byplanvedtægter

Hvis du påtænker at gå i gang med et byggeri er det en god ide, at tjekke lokalplanen.

Er området ikke omfattet af en lokalplan, og skal du igang med et større byggeri eller anlægsarbejde, så kontakt Plan & Arkitektur for en dialog.

Under ”Læs også” kan du se andre dokumenter, der har betydning for lokalplanlægningen i Fredericia Kommune.

Hvad gælder for min ejendom?

Hvis du gerne vil vide hvad der gælder for din ejendom, kan du følge nedenstående link. Du kan søge informationen frem via f.eks. adressen eller ejendommens matrikel nr.

Hvad gælder for min ejendom

Hvad er en lokalplan?

En lokalplan er en detaljeret plan for et mindre område, som er retligt bindende og indeholder bestemmelser for, hvordan man må anvende og bebygge de ejendomme, som planen omfatter. Lokalplaner kan blandt andet indeholde bestemmelser om bygningers placering og udformning, herunder også materialevalg og farvebrug samt friarealers udformning.

Byrådet skal godkende et lokalplanforslag, før det offentliggøres på kommunens hjemmeside. I løbet af en høringsperiode er der mulighed for at komme med indsigelser. Byrådet tager herefter stilling til de indkomne bemærkninger, og kan vedtage lokalplanen endeligt. Når den endelige lokalplan er offentliggjort på kommunens hjemmeside er dens bestemmelser gældende for området. Ved den endelige vedtagelse kan der være foretaget mindre ændringer i forhold til det offentliggjorte forslag.

Lokalplaner på PlansystemDK

Via selvbetjeningsløsningen kommer du ind på PlansystemDK, her kan du finde alle lokalplaner for kommunen. Ved hver lokalplan kan du få vist et kort over de områder, som lokalplanen vedrører. Ved at ændre på kriterierne i menuen på plansystemDK kan du f.eks. skifte status fra ”Vedtaget” til ”Aflyste”, hvis du gerne vil se de lokalplaner, der er aflyste.

Byplanvedtægter

Inden kommunerne begyndte at udarbejde lokalplaner, blev der fastlagt bindende bestemmelser i såkaldte byplanvedtægter, hvoraf flere fortsat er gældende. Byplanvedtægterne finder du sammen med lokalplanerne.

Feedback