Slå adgang med tegn til/fra

Grundvandsbeskyttelse og indsatsplanlægning

Her kan du læse om, hvad vi sammen kan gøre for at beskytte vores grundvand

De fleste steder i Danmark er grundvandet så rent, at det kan bruges som drikkevand efter en simpel vandbehandling. Men den gode vandkvalitet er ikke noget, som bare er der, og vil være der til evig tid. Der er mange ting, som kan true de vandressourcer, der er under jorden.
 
Grundvand bliver dannet af den nedbør, som falder over landet. Noget falder i haver, andet over industriområder, skove eller landbrugsarealer, og på vejen ned gennem jordlagene bliver der opløst forskellige stoffer, som så kan havne i grundvandet. 
 
Det er især nitrat, pesticider og organiske opløsningsmidler, som er truer vores grundvand. Nitrat kommer overvejende fra jordbrug, pesticider kommer fra private haver og fra jordbrug, skovbrug og golfbaner, imens organiske opløsningsmidler kommer fra gamle lossepladser og industrigrunde.
 

Hvad kan du selv gøre?

Kvaliteten af det grundvand, vi skal bruge til drikkevand er afhængigt af, hvad vi laver på jordoverfladen. Her er en af de store trusler rester af de sprøjtegifte, der bruges i private haver. Blot 1 gram sprøjtegift, som mår ned i grundvandet, kan gøre 10 mio. liter drikkevand ubrugeligt.

Det vigtigste vi, som private haveejere, kan gøre for at beskytte grundvandet er altså at lade være med at bruge sprøjtegift på plænen, i indkørslen osv. Du kan finde flere tips til en sprøjtefri have under Tænk før du sprøjter.

Hvad gør myndighederne?

Der er udpeget "Områder med Særlige Drikkevandsinteresser"(OSD) for at sikre, at der vil være rent drikkevand også ud i fremtiden. Grundvandet i disse områder skal i særlig høj grad beskyttes.

I OSD laver staten en geologisk kortlægning for at udpege de områder, hvor grundvandet er specielt sårbart. Når statens kortlægning er afsluttet, skal kommunerne lave indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet.

Indsatsplaner til beskyttelse af grundvandet

En indsatsplan er en plan for, hvordan vi beskytter grundvandet i områder, hvor en detaljeret kortlægning har vist, at det er nødvendigt at gøre en særlig indsats for at beskytte grundvandet.

Formålet med indsatsplanerne er at give et overblik de indsatser, der skal sættes i gang for at beskytte og sikre områdets grundvandsinteresser på lang sigt.

Indsatsplanerne beskriver, hvem der har ansvaret for indsatserne, og indeholder også en tidsplan for, hvornår indsatserne skal sættes i gang. De indsatser, der er nødvendige, bliver lavet i samarbejde med de berørte parter i indsatsområdet.

Indsatsplanen bliver lavet på baggrund af en detaljeret kortlægning af grundvandets mængder, kvalitet og sårbarhed overfor forureninger. 

De indsatser, der er nødvendige for at sikre drikkevandsinteresserne i området bliver planlagt i samarbejde med vandværker, vandindvindere, jordbrugets parter, virksomheder, borgere og myndigheder i indsatsområdet. Det kan f.eks. være aftaler om en miljøvenlig dyrkning af landbrugsjorden, skovrejsningsprojekter, pesticidfri zoner eller sløjfning af gamle brønde og boringer. 

Indsatsplaner i Fredericia Kommune
Koordinationsforum

Vi skal have oprettet et koordinationsforum, som skal hjælpe med at lave indsatsplaner. Dialogforumet kommer til at hedde ”Dialogforum for grundvandsbeskyttelse” og kommer til at består af repræsenter for organisationer med direkte interesse i indsatsplanerne, som f.eks. vandværkerne, landbrug, skovbrug og erhvervsliv, politikere og teknikere fra kommunen.

Du kan få mere at vide om dialogforumet hos Miljø. Se kontaktinformationen.