Slå adgang med tegn til/fra

Vandforsyningsplan 2010-2021

Vandforsyningsplanen er grundlaget for Fredericia Kommunes planlægning af vandforsyningen fra 2010 - 2021

Hovedformålet med vandforsyningsplanen er at sikre, at  vandværkerne kan levere godt og nok vand til forbrugerne indenfor den periode, som planen dækker. 

Vandforsyningsplanen sætter rammerne for den fremtidige forsyningsstruktur. Den indeholder en planbeskrivelse for hvert alment vandværk, og der er en handleplan for en række tiltag, som skal beskytte drikkevandet indenfor de enkelte vandværkers forsyningsområder.
Vandforsyningsplanen er et arbejdsredskab for vandværkerne og Fredericia Kommune. Målet med planen er også

  • at sikre en stabil og tilstrækkelig vandforsyning af god kvalitet, og 
  • at sikre en drikkevandsforsyning, der er baseret på, at der bliver hentet rent grundvand op på en bæredygtig måde.  

Vandforsyningsplanen indeholder af en redegørelsesdel, hvor du bl.a. kan læse om kommunens målsætninger for vandforsyningsområdet, en prognose for vandbehovet, en teknisk beskrivelse af de enkelte vandværker og en plan for, hvilke tiltag der skal laves for, at vi kan nå målsætningerne i den valgte perioden.

I Bilag 1 finder du oplysninger om placering af vandværker, indvindings-boringer, indvindingsoplande til de enkelte vandværker og områder med særlige drikkevandsinteresser også kaldet OSD. Vi gør opmærksom på, at indvindings-oplandene og afgrænsningen af OSD vil blive ændret på baggrund af en ny geologisk kortlægning.

I Bilag 2 finder du oplysninger om, hvilke vandværker, der forsyner hvilke områder, beliggenhed af forsyningsledninger m.m.

I Bilag 3 kan du læse Fredericia Kommunes administrationsgrundlag på vandforsyningsområdet. 

I Bilag 4 er der en samlet liste over alle vandværker, der leverer vand til kommunen, og en vurdering af vandværkerne. 
 

Bilag