Slå adgang med tegn til/fra

Vandværkstakster og -regulativer

Her kan du læse om takster og regulativer for vandværker i Fredericia Kommune

Vandværkstakster
Vandværkerne i Fredericia Kommune er private, og de fastsætter selv deres takster i henhold til deres regulativer. Taksterne bliver godkendt én gang om året af Fredericia Kommune.
 
I takstbladet, som du kan finde på det enkelte vandværks hjemmeside, kan du se vandværkets takster for anlægs- og driftsbidrag: 
 

  • Anlægsbidraget er et engangsbeløb, som ejeren af en ejendom skal betale til vandværket, når ejendommen bliver tilsluttet vandværkets forsyningsnet. 
  • Driftsbidraget er den årlige betaling til vandværket for levering af drikkevand

Regler for vandværkstakster er fastsat i vandforsyningsloven.

Vandværksregulativer
Alle almene vandværker, der forsyner mindst 10 ejendomme med vand, skal lave et regulativ, som indeholder regler om bl.a.
 

  • retten til forsyning,
  • bestemmelser om forsynings- og stikledninger,
  • opsætning af vandinstallationen og afregningsmålere samt
  • betaling af anlægs- og driftsbidrag.

Regulativet bliver godkendt af byrådet. Regulativerne er lavet på baggrund af et såkaldt ”normalregulativ” fra Miljøstyrelsen. Regulativerne kan du også se på vandværkernes hjemmesider.