Slå adgang med tegn til/fra

Ændringer på en forureningskortlagt grund

Hvis du planlægger ændringer på en grund, som er kortlagt efter Jordforureningsloven, skal du søge tilladelse, hvis:

 • Anvendelsen af grunden ændres til bolig, børneinstitution, legeplads eller andre følsomme formål.
 • Der gennemføres bygge- og anlægsarbejde på en grund, hvor der er følsom anvendelse.
 • Der gennemføres bygge- og anlægsarbejde på en grund, hvor der er særlige drikkevandsinteresser. 
 • Der gennemføres bygge- og anlægsarbejde på en grund, der er udpeget som indsatsområde for overfladevand
   
Hvad skal jeg gøre ?

Du skal sende en ansøgning ind til Fredericia Kommune, Miljø. Ansøgningen skal indeholde:

 • En projektbeskrivelse, herunder tydelig angivelse af projektets formål, adresse, matrikelnumre, ejerforhold, bygherreoplysninger m.m.
 • Relevant kortmateriale, herunder oversigtstegninger som beskriver indretning af udearealer, placering af kloaksystemer, olieudskillere, tanke m.m. 
 • Samtlige relevante byggetegninger med relevans for vurdering af forureningsproblematikken. Tegningerne skal fremsendes i kopi, så Natur & Miljø kan beholde dem.
 • Bygherrens oplysninger om forureningsforhold, herunder historik for grunden, eventuelle forureningsundersøgelser.
 • Oplysninger om hvilke tiltag bygherre vil iværksætte for at håndtere eventuel forurening i forhold til indeklima og anvendelsen af udearealer.
 • Oplysninger om eventuel indbygning af forurenet jord på ejendommen.
   
Ansøgningsskema

Du kan hente et ansøgningsskema under Selvbetjening. Udfyld skemaet og send det til Miljø sammen med relevant materiale og en projektbeskrivelse. I skemaet fremgår, hvad ansøgning, materiale og projektbeskrivelse skal indeholde. Du afgiver kun de oplysninger, der er relevante for dit konkrete projekt.
 
Oplysningerne fremsendes til:
Fredericia Kommune, Miljø. Se Kontaktinformation.
 

Afrapportering af gennemført projekt

Når projektet er gennemført, skal ansøger fremsende en dokumentationsrapport over det udførte arbejde. Rapporten skal indeholde oplysninger i forhold til det konkrete projekt.

Vil du vide mere?

Du er velkommen til at kontakte os. Se Kontaktinformation. 

Hvad siger loven?