Slå adgang med tegn til/fra

Genanvendelse af knust asfalt

I nogle tilfælde kan du uden tilladelse anvende opbrudt asfalt til bundsikring og befæstelse af veje, cykelstier, pladser og lignende.

Vær opmærksom på:  

  • Den opbrudte asfalt skal være nedknust og skal erstatte primære råstoffer. Det vil sige, at du skal kunne begrunde lagtykkelsen i projektet. Hvis lagtykkelsen er større end nødvendigt, betragter vi udlægningen som ulovlig deponering. 
  • Genanvendelse må kun ske på for eksempel veje eller pladser på erhvervsvirksomheder eller p-pladser og vigepladser i tilknytning til vejanlæg.
  • Arealet vil ofte blive kortlagt som forurenet.
  • Vi anbefaler i alle tilfælde, at du kontakter Miljø, før du starter projektet.

Vi anbefaler, at du enten genanvender knust, opbrudt asfalt på stedet i eller under en ny vejbelægning, eller at du kører det til genanvendelse på anlæg, der fremstiller asfalt.

Genanvendelse må ikke ske

på arealer med følsom anvendelse, det vil sige for eksempel på ejendomme med boliger, institutioner eller offentligt tilgængelige rekreative arealer.

Du skal søge tilladelse
  • hvis du ønsker at genanvende den knuste asfalt uden vandtæt bære- eller slidlag inden for 300 meter fra almene drikkevandsboringer, i indvindingsoplande eller i OSD områder (Områder med Særlige Drikkevandsinteresser). Miljø kan oplyse, om projektet ligger i disse områder.
  • hvis du ønsker at udlægge den knuste asfalt på stier, gårdspladser eller mark- og skovveje, i indkørsler, parker eller lignende. 

Kontakt Miljø, hvis du ønsker at søge tilladelse. I tvivlstilfælde afgør Miljø, om du skal søge tilladelse.
 

Kortlægning efter jordforureningsloven

Udlægning af knust asfalt vil i de fleste tilfælde medføre, at arealerne bliver kortlagt som forurenede, medmindre vi anser den udlagte asfalt for at være en del af selve asfaltlaget, eller hvis vi anser, at asfalten er en del af en bygning.

Kortlægning kan ske, uanset om udlægningen er sket i overensstemmelse med retningslinjerne ovenover og dermed er lovlig.

Det er regionen, som tager stilling til, om der skal ske kortlægning efter jordforureningsloven.

Hvad siger loven?