Slå adgang med tegn til/fra

Kategorisering af jord

Jorden inddeles i forureningskategorier ud fra resultater af kemiske analyser af jordprøver.

I selvbetjening ovenfor kan du danne dig et overblik over jordforurening på en given adresse – f.eks. om jorden er områdeklassificeret som let forurenet eller kortlagt som en forurenet grund.

Kategorisering af et jordparti

Ved et jordparti forstås jord, som er gravet op i samme område, og som indeholder de samme forureningskomponenter i samme forureningskategori. 

Jordpartiets samlede kategorisering følger den forureningskomponent, som der er det højeste indhold af. Et jordparti som for eksempel indeholder bly på kategori 1-niveau og benz(a)pyren på kategori 2-niveau vil samlet blive en kategori 2.

50%-reglen

Når flere jordprøver repræsenterer et jordparti, skal følgende være overholdt for, at hele partiet kan kategoriseres i en kategori:

 • For hver enkelt forureningskomponent må gennemsnittet af analyseresultaterne ikke overskride grænseværdien for den pågældende kategori.  
 • Ingen enkeltanalyse må overskride grænseværdien for den samlede kategori med mere end 50 %. 

Jordpartiet kategoriseres i den laveste kategori, hvor ovenstående kriterier er opfyldt for alle forureningskomponenter.
 

Grænseværdier for kategorisering af jord

Nedenunder kan du se grænseværdierne for kategorisering af jord i kategori 1 og kategori 2. 

Forureningskomponent (mg/kg TS) Kategori 1 / Kategori 2: 

 • Kulbrinter <100 / <300 
 • PAH total < 4 / < 40
 • Arsen (As) < 20 / < 20 
 • Cadmium (Cd) < 0,5 / < 5 
 • Chrom total (Cr total) < 500 / < 1000 
 • Kobber (Cu) < 500 / < 1000 
 • Kviksølv (Hg) (uorganisk) < 1 / < 3 
 • Bly (Pb) < 40 / < 400 
 • Zink (Zn) < 500 / < 1000 

Jord i kategori 1 betragtes som ren jord, med mindre der kan påvises indhold af andre stoffer over Miljøstyrelsens grænseværdier. Kategori 1 jord kan du ikke bruge i alle sammenhænge.

Ved placering i fx naturområder og på landbrugsjord kan der være skærpede krav.

Jord i kategori 2 betragtes som let forurenet jord med mindre der kan påvises indhold af andre stoffer.
 

Hvad siger loven?