Slå adgang med tegn til/fra

Kortlagte grunde

Her kan du finde information om kortlægning efter Jordforureningsloven. Du kan også finde oplysninger om, hvilke niveauer jorden kortlægges efter.

Regionerne skal kortlægge forureninger efter Lov om forurenet jord. I Fredericia Kommune er det Region Syddanmark, der kortlægger.

Regionen kortlægger både ud fra viden om aktiviteter, som kan have medført forurening og ud fra undersøgelser.

Her kan du se, om grunden er kortlagt

Region Syddanmark fører de forurenede ejendomme ind i et offentligt register, som alle har adgang til på Danmarks miljøportal.

På Region Syddanmarks hjemmeside (Se selvbetjening "Søg forurenet grund") kan du se, om regionen har oplysninger om en ejendom, og om den er kortlagt. Alt efter hvor sikker en viden regionen har, kortlægges forureningen på vidensniveau V1 eller V2.

V1: Grunden kan være forurenet

Vidensniveau V1 betyder, at man kender til aktiviteter, der kan have forurenet grunden.

Ved man for eksempel, at der har ligget et garveri, så kortlægger regionen ejendommen på vidensniveau 1 (V1). Erfaringen viser nemlig, at der ofte er forurening på gamle garverigrunde. Det gælder også for autoværksteder, renserier, metalstøberier, gasværker med flere. 

Region Syddanmark skal altså ikke ud og grave eller bore i jorden for at kunne kortlægge et areal på V1. Gennemgang af forskellige arkiver er nok.

Oplysningerne behøver ikke kun at gælde det areal, der kortlægges.

For eksempel kan en oplysning om, at der på naboarealet har ligget en virksomhed, der har forurenet ud over sit eget skel, også medføre en kortlægning på V1.

V2: Grunden er med sikkerhed forurenet

Vidensniveau V2 betyder, at man med stor sikkerhed ved, at der på grunden er en forurening, som kan skade mennesker eller miljø.

For at kortlægge på vidensniveau 2 (V2) skal Region Syddanmark have langt mere viden. Det kan være analyser af jorden eller viden om, at der engang er sket et uheld.

Pligter for ejer af et kortlagt areal

Du kan som regel bruge din grund som hidtil, selv om den er kortlagt. Du kan dog få påbud om at iværksætte mindre tiltag for at undgå kontakt med forureningen.

Det kan være, at du skal vedligeholde en belægning, eller at du ikke må dyrke grøntsager. Som ejer skal du underrette brugere og lejere om forureningen.

Hvis du ændrer på anvendelsen af en kortlagt ejendom, for eksempel fra erhverv til bolig, skal du have en tilladelse hos kommunen, inden anvendelsen ændres.

Det gælder i mange situationer også, hvis der skal bygges eller graves.

Flytning af jord

Skal du flytte forurenet jord eller jord fra et kortlagt areal, skal det anmeldes til kommunen. Husk at anmelde, inden gravearbejdet igangsættes.

Jorden er ikke nødvendigvis ren

Selv om din ejendom ikke er kortlagt, kan den alligevel godt være forurenet. Det kan for eksempel skyldes en gammel, utæt olietank, som ikke blev tømt fuldstændig, da tanken blev taget ud af drift eller nedgravet affald og gamle byggematerialer.

Nyere undersøgelser har også vist, at byjord og jord langs veje ofte er forurenet med tjærestoffer og tungmetaller fra trafikos og skorstensrøg.

På Region Syddanmarks hjemmeside (se selvbetjening "Søg forurenet grund") kan du se, om de har forureningsoplysninger om din ejendom.

Opdager du en forurening

Opdager du forurening, har du pligt til at kontakte kommunen. Hvis det sker under et bygge- og anlægsarbejde, har du også pligt til at standse arbejdet.

Arbejdet kan først genoptages, når kommunen og regionen har taget stilling til forureningssagens videre forløb.

Ændringer på en forureningskortlagt grund

Hvis du planlægger ændringer på en grund, som er kortlagt efter Jordforureningsloven, skal du søge tilladelse, hvis:

  • anvendelsen af grunden ændres til bolig, børneinstitution, legeplads eller andre følsomme formål.
  • der gennemføres bygge- og anlægsarbejde på en grund, hvor der er følsom anvendelse.
  • der gennemføres bygge- og anlægsarbejde på en grund, hvor der er særlige drikkevandsinteresser. 
  • der gennemføres bygge- og anlægsarbejde på en grund, der er udpeget som indsatsområde for overfladevand.

Hvad skal jeg gøre?

Du skal sende en ansøgning til Fredericia Kommune, Miljø. Ansøgningen skal indeholde:

  • En projektbeskrivelse, herunder tydelig angivelse af projektets formål, adresse, matrikelnumre, ejerforhold, bygherreoplysninger m.m.
  • Relevant kortmateriale, herunder oversigtstegninger som beskriver indretning af udearealer, placering af kloaksystemer, olieudskillere, tanke m.m. 
  • Samtlige relevante byggetegninger, som er relevant for at kunne vurdere forureningsproblematikken. Tegningerne skal fremsendes i kopi, så Miljø kan beholde dem.
  • Bygherrens oplysninger om forureningsforhold, herunder historik for grunden, eventuelle forureningsundersøgelser.
  • Oplysninger om, hvilke tiltag bygherre vil iværksætte for at håndtere eventuel forurening i forhold til indeklima og anvendelsen af udearealer.
  • Oplysninger om genanvendelse af let forurenet jord på ejendommen. 

Ansøgningsskema

Udfyld ansøgningsskemaet (se selvbetjening), og send det til Miljø sammen med relevant materiale og en projektbeskrivelse. I skemaet fremgår, hvad ansøgning, materiale og projektbeskrivelse skal indeholde. 
 
Oplysningerne fremsendes til:
Fredericia Kommune, Miljø.
 
Afrapportering af gennemført projekt

Når projektet er gennemført, skal ansøger fremsende en dokumentationsrapport over det udførte arbejde. Rapporten skal indeholde oplysninger om det konkrete projekt, hvilket fremgår som vilkår af den meddelte §8 tilladelse.

Vil du vide mere?

Du er velkommen til at kontakte os. 
 

Hvad siger loven?