Slå adgang med tegn til/fra

Spildevand på landet

Ejendomme i det åbne land ligger ofte meget spredt i tyndt befolkede områder


Der er tale om områder, som ikke er tilsluttet Fredericia Spildevand A/S’ kloak, og hvor der bliver udledet husspildevand fra de enkelte ejendomme. Det er derfor nødvendigt med andre foranstaltninger for at behandle spildevandet fra disse ejendomme.
 
Fredericia Kommune stiller med baggrund i miljøbeskyttelsesloven relevante vilkår for rensning af husspildevand for at sikre:

  • Gode hygiejniske forhold
  • Tilslutning til tømningsordning af bundfældningstanke
  • Beskyttelse af jord, grundvand, og drikkevandsinteresser
  • Beskyttelse af vandløb, søer, fjorde og hav mod forurening

Da miljøbeskyttelsesloven blev ændret i 1997, blev det besluttet at forbedre rensningen af husspildevand fra ejendomme i det åbne land i udvalgte områder, hvor miljøtilstanden ikke var acceptabel.
 
Ejendomme, som ikke er tilsluttet kloakken, og som leder spildevand direkte til vandløb, søer, fjorde og hav, skal have forbedret rensning af deres husspildevand, f.eks. ejendomme, som ikke har et godkendt spildevandsanlæg som f.eks. nedsivningsanlæg, minirenseanlæg eller lignende.
 
I 2010 blev der udpeget yderligere områder til forbedret rensning med baggrund i de statslige vandplaner, der er en del af EU’s vandrammedirektiv.
 
For at opnå den målsatte miljøkvalitet bliver der stillet krav til renseklasse for spildevandsrensningen på den enkelte ejendom, som er afhængig af, hvor følsomt vandmiljøet er der, hvor husspildevandet ledes til.
 
Ejendomme i det åbne land, som skal have forbedret spildevandsrensning, er udpeget i Fredericia Kommunes spildevandsplan. Den kan du se under Læs også.