Slå adgang med tegn til/fra

Ændre brug af bygninger (anvendelsesændring)

Hvis du vil ændre brugen af dine bygninger, kræver det i mange tilfælde byggetilladelse.

Fra beboelse til erhverv

Hvis du vil etablere erhverv i en mindre del af din bolig, kræver det ikke byggetilladelse, hvis der er tale om den slags erhverv, der sædvanligvis udøves i forbindelse med en bolig, f.eks. frisør, ejendoms-, advokat,- revisor- og arkitektvirksomhed og lignende liberale erhverv samt dagpleje og lignende.

Du skal dog overholde bygningsreglementets krav, f.eks. om niveaufri adgang, parkering på grunden mm.

Hvis du bygger til, skal du søge byggetilladelse. Hvis du vil etablere en anden type erhverv end nævnt ovenfor, eller hvis du vil omdanne hele boligen til erhverv skal du søge en byggetilladelse.

Fra enfamiliehus til flere boliger

Hvis du vil opdele din bolig i flere boligenheder kræver det altid byggetilladelse.

Hvis ejendommen opdeles i flere boliger oven på hinanden (vandret lejlighedsskel) skal du være opmærksom på, at boligen betragtes som en etageejendom, og du skal opfylde kravene hertil.

Hvis ejendommen opdeles i to boliger ved siden af hinanden (lodret lejlighedsskel) betragtes boligen som dobbelthus.

Vær opmærksom på, at opdeling af en bygning i flere boliger som udgangspunkt betyder, at der skal tegnes byggeskadeforsikring.

Læs mere om byggeskadeforsikring

Fra flerfamiliehus til enfamiliehus

Hvis du slår lejligheder sammen, kræver det byggetilladelse.
I forbindelse med byggesagsbehandlingen får du en særlig tilladelse til nedlæggelse af bolig.

Fra garage eller skur til beboelse

Hvis du vil indrette beboelse i en eksisterende garage / skur skal du altid søge en byggetilladelse, og du skal overholde bygningsreglementets krav til beboelse.

Fra garage eller skur til erhverv

Hvis du vil etablere erhverv i et eksisterende skur eller i en eksisterende garage, kræver det altid byggetilladelse, og du skal overholde bygningsreglementets krav til den ønskede type erhverv.

Inden du søger byggetilladelse

Der kan være særlige bestemmelser for lige præcis dit område, der angiver, hvad og hvordan der må bygges.

Tjek derfor, om dit byggeri overholder:

Vi anbefaler, at du og din rådgiver kommer forbi hos kommunen til en gratis forhåndsdialog, når I har gennemgået ovenstående, så vi kan hjælpe med at afklare eventuelle tvivlsspørgsmål, inden I indsender byggeansøgningen.

Noget byggearbejde kan foretages uden byggetilladelse. Se BR-18 § 4-6. Du skal altid sikre, at BBR opdateres, og at lovgivningen er overholdt.
 

Når du søger byggetilladelse

Du skal søge digitalt via Byg & Miljø. Du finder et link under selvbetjening.

Der er stor forskel på omfanget af ansøgningsmaterialet afhængigt af, hvad der søges om, derfor anbefaler vi en forhåndsdialog.

Bilag

Byggesagsarkiv

Hvor kan jeg finde byggesagsarkivet?

Du kan finde byggesagsarkivet her

Hvad kan jeg finde i byggesagsarkivet?

Du kan finde offentlige dokumenter på din ejendom. Det kan f.eks. være byggetilladelser, tegninger, olietankoplysninger mm.

Hvad kan jeg ikke finde i byggesagsarkivet?

Nogle dokumenter må kommunen ikke offentliggøre.

Det er f.eks. byggesager vedrørende banker, militære anlæg eller hvis sagerne indeholder personfølsomme oplysninger som CPR-numre eller andre personfølsomme oplysninger.

Jeg kan ikke finde min byggesag. Hvad gør jeg?

Har du problemer med at finde en bestemt byggesag, eller finder du ikke det, du leder efter, kan du sende en mail til filarkiv@fredericia.dk. Så vil vi se, om vi kan hjælpe dig.

Husk at sende så mange relevante oplysninger som muligt.

Der ligger forkerte dokumenter på min adresse – hvad gør jeg?

Finder du dokumenter, der ligger forkert, kan du sende en mail til filarkiv@fredericia.dk

Skriv hvad der er forkert, og sørg for at notere informationer om ejendommens adresse, årstal for sagen og evt. journalnummer. Så kan vi hurtigt finde sagen og rette den.

Jeg har fundet personfølsomme oplysninger i en byggesag - Hvad gør jeg?

Finder du personfølsomme oplysninger i en byggesag, kan du sende en mail til filarkiv@fredericia.dk

Skriv hvad der er forkert, og sørg for at notere informationer om ejendommens adresse, årstal for sagen og evt. journalnummer. Så kan vi finde den pågældende byggesag og lukke den for offentlig adgang.

Byggeretten

Hvad er byggeretten?

Byggeretten i BR-18 § 168 – 186, er en ret til at opføre byggeri på visse betingelser.

Byggeretten stiller krav til de bebyggelsesregulerende forhold, nemlig bebyggelsesprocent, etageantal og højdeforhold og grundstørrelse.

Derudover har byggeretten særlige krav til bl.a. højde- og afstandskrav for:

  • Fritliggende enfamiliehuse, tofamiliehuse og dobbelthuse (§ 177)
  • Sommerhuse i sommerhusområder (§178)
  • Garager, carporte og lignende mindre bygninger (§180 - 183)

Hvis byggeretten overholdes, kan kommunen under normale omstændigheder ikke nægte at godkende et byggeri.

Selvom et byggeri er omfattet af byggeretten, skal der indhentes byggetilladelse hos kommunen på forhånd, og du skal i ansøgningen angive, om byggeriet overholder byggeretten.

Hvis der i en lokalplan eller byplanvedtægt er fastsat andre bestemmelser end byggerettens, er det lokalplanens/byplanvedtægtens bestemmelser, der gælder for det konkrete emne.

Hvad gør jeg, hvis mit byggeri ikke overholder byggeretten?

Hvis dit byggeri ikke kan overholde byggeretten, skal du sammen med ansøgning om byggetilladelse ansøge kommunen om at overskride byggeretten. Ansøgningen skal indeholde en begrundelse for, hvorfor du ikke kan overholde byggeretten.

Hvis et byggeri ikke kan overholde byggeretten, foretager Fredericia Kommune en helhedsvurdering (§187 - 195) af byggeriets samlede omfang og indvirkning på omgivelserne.

På baggrund af helhedsvurderingen beslutter kommunen, om der skal gives tilladelse eller afslag til byggeriet. Hvis kommunen ønsker at give tilladelse, vil der blive foretaget en partshøring af naboerne.