Slå adgang med tegn til/fra

Legepladser

Det kræver ikke byggetilladelse at opsætte legeredskaber i din egen have, hvis du placerer dem mindst 2,5 m fra skel

Det kræver ikke byggetilladelse at opsætte legeredskaber i din egen have, hvis du placerer dem mindst 2,5 m fra skel

Hvis du ønsker at placere dem tættere på skel, overskrides byggeretten, og du skal søge en byggetilladelse.

Hvis du vil etablere en legeplads, der har offentlig adgang, skal du altid søge byggetilladelse. Det gælder f.eks. hvis du laver en legeplads på grundejerforeningens fælles grønne område, eller hvis du laver en legeplads i et fælles gårdmiljø. Også legepladser på institutioner og naturlegepladser kræver byggetilladelse.

Inden du søger byggetilladelse

Der kan være særlige bestemmelser for lige præcis dit område, der angiver, hvad og hvordan der må bygges.

Tjek derfor, om dit byggeri overholder:

Vi anbefaler, at du og din rådgiver kommer forbi hos kommunen til en gratis forhåndsdialog, når I har gennemgået ovenstående, så vi kan hjælpe med at afklare eventuelle tvivlsspørgsmål, inden I indsender byggeansøgningen.

Noget byggearbejde kan foretages uden byggetilladelse. Se BR-18 § 4-6. Du skal altid sikre, at BBR opdateres, og at lovgivningen er overholdt.
 

Når du søger byggetilladelse

Du skal søge digitalt via Byg & Miljø. Du finder et link under selvbetjening. Ejeren af ejendommen skal enten underskrive ansøgningen digitalt, eller der skal vedhæftes fuldmagt. Hvis ejendommen ejes af en grundejerforening eller ejerforening, skal underskriften være fra den, der har tegningsret, for eksempel formanden.

Du skal vedhæfte følgende til ansøgningen:

 • Ejers underskrift
 • Oplysning om planlagt arbejde og benyttelse
 • Oplysning om og dokumentation for, hvilken konstruktionsklasse byggeriet kan henføres til (BR-18 kap. 26 og 28)
 • Oplysning om og dokumentation for, hvilken brandklasse byggeriet kan henføres til (BR-18 kap. 27 og 29)
 • Erklæring om, hvilke tekniske forhold byggearbejdet er omfattet af (BR-18 kap. 2-7, 9-19 og 21-22)
 • Ansøgning om dispensation fra bygningsreglementet, hvis bestemmelserne i bygningsreglementet overskrides
 • Oplysning om byggeret (BR-18 kap. 8), herunder begrundelse hvis byggeret ikke overholdes eller regulerer byggeriet.
 • Situationsplan med indtegning eksisterende byggeri og de ansøgte legeredskaber med mål og angivelse af afstand til skel
 • Målfaste tegninger/datablade af de enkelte legeredskaber med mål og højder
 • Materialeliste
 • Ved lovliggørelse – opførelsesår
 • For legepladsredskaber, motionsredskaber i det fri, skateboardbaner og lignende, der ikke er omfattet af BR-18 § 359, stk. 1, nr. 2, til § 364, skal det dokumenteres, at der opnås et sikkerhedsniveau, som beskrevet i § 358 og § 359, stk. 1, nr. 1.

Alle tegninger skal være målfaste, og målestoksforhold skal være angivet. Tegninger skal uploades som pdf-dokumenter.

Ejeren har altid ansvaret for, at indsende alle de nødvendige oplysninger, og for at de er korrekte.

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt med yderligere materiale. I så fald vil kommunen kontakte dig.

Hvad gør kommunen?

Kommunen tjekker, om dit byggeri overholder en lang række love, f.eks. planloven og naturbeskyttelsesloven.

Kommunen behandler dit byggeri i forhold til bygningsreglementet. Omfanget af byggesagsbehandlingen afhænger af, hvilken brand- og konstruktionsklasse, dit byggeri er omfattet af. Kommunen skal kun behandle et tekniske forhold, hvis du søger dispensation.

Hvad sker der med min ansøgning?

Når vi modtager din ansøgning, kigger vi den hurtigt igennem (ansøgningen screenes). Hvis vi umiddelbart kan se, at der mangler noget i ansøgningsmaterialet, skriver vi det i kvitteringsbrevet, som du - eller den ansøger, du har angivet i ansøgningen - modtager indenfor ca. 1 uge. Det giver dig mulighed for hurtigt at gøre din ansøgning klar til behandling.

Her på hjemmesiden kan du se eksempler på ansøgningsmateriale og læse mere om sagsbehandlingstiden.

Hvem behandler min sag?

Når vi modtager din ansøgning, tildeles den til en sagsbehandler. Du kan se på kvitteringsbrevet, hvem din sagsbehandler er.

Når vi byggesagsbehandler din ansøgning, kan vi få brug for supplerende oplysninger. I så fald vil vi kontakte dig, og når vi har oplysningerne, fortsætter vi byggesagsbehandlingen af din ansøgning.

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til byggesagsbehandling, er du velkommen til at kontakte en byggesagsbehandler på vores vagttelefon 72 10 78 38.

 • Mandag - onsdag kl. 9-15
 • Torsdag kl. 9-17
 • Fredag kl. 9-14.

Du kan også læse meget mere om ansøgning om byggetilladelse her på hjemmesiden

Byggesagsarkiv

Hvor kan jeg finde byggesagsarkivet?

Du kan finde byggesagsarkivet her

Hvad kan jeg finde i byggesagsarkivet?

Du kan finde offentlige dokumenter på din ejendom. Det kan f.eks. være byggetilladelser, tegninger, olietankoplysninger mm.

Hvad kan jeg ikke finde i byggesagsarkivet?

Nogle dokumenter må kommunen ikke offentliggøre.

Det er f.eks. byggesager vedrørende banker, militære anlæg eller hvis sagerne indeholder personfølsomme oplysninger som CPR-numre eller andre personfølsomme oplysninger.

Jeg kan ikke finde min byggesag. Hvad gør jeg?

Har du problemer med at finde en bestemt byggesag, eller finder du ikke det, du leder efter, kan du sende en mail til filarkiv@fredericia.dk. Så vil vi se, om vi kan hjælpe dig.

Husk at sende så mange relevante oplysninger som muligt.

Der ligger forkerte dokumenter på min adresse – hvad gør jeg?

Finder du dokumenter, der ligger forkert, kan du sende en mail til filarkiv@fredericia.dk

Skriv hvad der er forkert, og sørg for at notere informationer om ejendommens adresse, årstal for sagen og evt. journalnummer. Så kan vi hurtigt finde sagen og rette den.

Jeg har fundet personfølsomme oplysninger i en byggesag - Hvad gør jeg?

Finder du personfølsomme oplysninger i en byggesag, kan du sende en mail til filarkiv@fredericia.dk

Skriv hvad der er forkert, og sørg for at notere informationer om ejendommens adresse, årstal for sagen og evt. journalnummer. Så kan vi finde den pågældende byggesag og lukke den for offentlig adgang.

Byggeretten

Hvad er byggeretten?

Byggeretten i BR-18 § 168 – 186, er en ret til at opføre byggeri på visse betingelser.

Byggeretten stiller krav til de bebyggelsesregulerende forhold, nemlig bebyggelsesprocent, etageantal og højdeforhold og grundstørrelse.

Derudover har byggeretten særlige krav til bl.a. højde- og afstandskrav for:

 • Fritliggende enfamiliehuse, tofamiliehuse og dobbelthuse (§ 177)
 • Sommerhuse i sommerhusområder (§178)
 • Garager, carporte og lignende mindre bygninger (§180 - 183)

Hvis byggeretten overholdes, kan kommunen under normale omstændigheder ikke nægte at godkende et byggeri.

Selvom et byggeri er omfattet af byggeretten, skal der indhentes byggetilladelse hos kommunen på forhånd, og du skal i ansøgningen angive, om byggeriet overholder byggeretten.

Hvis der i en lokalplan eller byplanvedtægt er fastsat andre bestemmelser end byggerettens, er det lokalplanens/byplanvedtægtens bestemmelser, der gælder for det konkrete emne.

Hvad gør jeg, hvis mit byggeri ikke overholder byggeretten?

Hvis dit byggeri ikke kan overholde byggeretten, skal du sammen med ansøgning om byggetilladelse ansøge kommunen om at overskride byggeretten. Ansøgningen skal indeholde en begrundelse for, hvorfor du ikke kan overholde byggeretten.

Hvis et byggeri ikke kan overholde byggeretten, foretager Fredericia Kommune en helhedsvurdering (§187 - 195) af byggeriets samlede omfang og indvirkning på omgivelserne.

På baggrund af helhedsvurderingen beslutter kommunen, om der skal gives tilladelse eller afslag til byggeriet. Hvis kommunen ønsker at give tilladelse, vil der blive foretaget en partshøring af naboerne.