Slå adgang med tegn til/fra

Private byggemodninger (vejanlæg)

Før en ny vej eller sti anlægges, skal kommunen godkende et vejprojekt. Dette gælder alle veje, inkl. private vej- og sti anlæg hvis de har adgang til offentlige veje.

Vejprojektet skal være i overensstemmelse med Vejdirektoratets gældende vejregler. Bygherren skal indsende ansøgning til Vej & Park, Gothersgade 20A, 7000 Fredericia. Ansøgningen skal indsendes i god tid, før anlægsarbejdet eller byggemodningen påbegyndes.

Ved en samlet byggemodning omfatter godkendelsen hele byggemodningsprojektet.


Kommunen stiller krav at bygherren stiller garanti til sikring af, at projektet udføres som godkendt. Garantien skal stilles, når der ansøges om byggetilladelse i det byggemodningsområde, hvor vej-/stianlægget indgår. Kravet om garantistillelsen stilles derfor over for byggemodner.

Ansøgningsmateriale

Projektbeskrivelse:

 • Oplysning om projektets indhold og omfang (herunder lokalplan)
 • Oplysninger om eventuelle afvigelser i forhold til gældende standarder og normer
 • Oplysning om forventet starttidspunkt for anlægsarbejdet
 • Oplysninger om kontaktpersoner
 • Ansøgning om evt. nødvendige dispensationer fra vilkår i lokalplaner etc.
 • Udfyldt VVM-screeningsskema

Tegningsmateriale (fremsendes elektronisk i pdf-format)

 • Tegningsliste
 • Situationsplan for veje og stier med koter og skel samt hus- og matrikelnumre
 • Koordineret ledningsplan, inklusiv belysnings- og vejbeplantningsplan og med eventuelt nummer på lokalplandelområde
 • Eventuelle eksisterende ledninger
 • Belægningsplan
 • Længdeprofil for veje og stier med koter og hældninger med promilleangivelse (inkl. terrænprofil)
 • Tværprofil for veje og stier inklusiv udlægsbredde, vejopbygning, ledningsanlæg, belysning, skel, koter og beplantninger
 • Skilte- og afmærkningsplan
 • Oversigtslinjer i kryds
 • Detailplan for overkørsler
 • Detailplan for evt. hastighedsdæmpende foranstaltninger
 • Detailplan for evt. øvrige vejanlæg
 • Lystekniske beregninger og placering af master
 • Situationsplan for kloak/afløb
 • Situationsplan for regnvandsbassin
 • Detailplaner regnvandsbassin
 • Detailplaner for kloakanlæg
 • Detailplaner af pumpestationer
 • Afmærkningsplan for udførelsen af vejanlæg på eksisterende veje
Sagsgang

Når ansøgningen er fyldestgørende, sendes den i intern høring med hensyn til:

 • Overensstemmelse i henhold til vilkår i kommuneplan og lokalplan (herunder støjforhold og grundstørrelse og befæstelsesgrad)
 • Vej- og stianlæggets opbygning og indretning (herunder skråningsforhold og vejafvanding)
 • Tekniske ledningers placering
 • Regn- og spildevandsanlæg
 • Belysningsanlæg og evt. signalanlæg
 • Oversigtsforhold, skoleveje og forhold for tilgængelighed
 • Beplantningsplan for vejbeplantning
 • Overensstemmelse mht. Naturbeskyttelsesloven, Vandløbsloven og Museumsloven
 • Forureningsforhold
 • Overskudsjord/byggeaffald

Bemærkninger der fremkommer under høringen meddeles ansøger der herefter fremsender revideret tegningsmateriale til Vej & Park. Når der fremsendes revideret tegningsmateriale, er det vigtig, at tegningsmaterialet bliver fremsendt elektronisk i PDF format og, at der i følgebrevet oplyses hvilke ændringer, der er foretaget.

Før projektet endeligt godkendes, indhenter Vej & Park udtalelse fra politiet vedrørende:

 • Skilte og afmærkningsplaner
 • Færdselsmæssige foranstaltninger, for eksempel etablering af bump, chikaner eller lignende
 • Oversigt i kryds

Bemærk, politiet kan have op til tre ugers sagsbehandlingstid.

Når projektet er udført, skal der sendes ’således udført’-tegning i UTM ref. 89.

 

Garantistillelse

Før der kan gives byggetilladelse i et nyt byggemodningsområde, skal der (jf. Byggeloven, §4, stk. 1 og 2) foreligge en garantistillelse for den interne byggemodning (herunder for anlæg af veje, stier, parkeringsarealer, belysning og rendestensbrønde) samt for eventuelle supplerende vejanlæg, der er krævet anlagt uden for byggemodningsområdet.
 
Garantien skal omfatte den samlede anlægssum. I særlige tilfælde kan der desuden, jf. lokalplanen, kræves garanti som sikkerhed for, at friarealer, plantebælter med videre udføres, hvis ny bebyggelse ønskes ibrugtaget før, anlæggene er færdiggjorte. Anlægssummen skal godkendes af Vej & Park før garantien stilles.
Garantistillelsen kan ofte nedskrives undervejs i etableringsfasen i forhold til det udførte. Garantien kan dog først frigives, når kommunen vurderer, at byggemodningen er færdig til ibrugtagning.