Slå adgang med tegn til/fra

Småbygninger

Småbygninger er garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende samt tilbygninger dertil.

Skal du bygge nyt, bygge til eller bygge om, skal du muligvis have en byggetilladelse.

Du kan læse mere om reglerne herunder eller i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens vejledning om sekundær bebyggelse:

Vejledning om opførelse af sekundær bebyggelse med et samlet areal på højst 50 m2

Byggeri, der ikke kræver byggetilladelse

Du må bygge op til 50 m2 småbygninger i alt på grunden, uden at du skal ansøge om byggetilladelse.

Dog skal småbygninger, der er integreret i beboelsen (under samme tagflade), altid have en byggetilladelse.

Du har dog altid pligt til at overholde byggeretten, plangrundlag, øvrige love, tinglyste deklarationer m.v.

Når byggeriet er færdigt, skal du sørge for, at det registreres i Bygnings- og Boligregistret (BBR).

Byggeri, der kræver byggetilladelse

Du skal søge byggetilladelse, når du bygger over 50 m² småbygninger i alt på grunden, eller hvis dit byggeri overskrider byggeretten.

Se herunder, hvad du skal undersøge, og hvordan du søger byggetilladelse til dit byggeri.

Inden du søger byggetilladelse

Der kan være særlige bestemmelser for lige præcis dit område, der angiver, hvad og hvordan der må bygges.

Tjek derfor, om dit byggeri overholder:

Vi anbefaler, at du og din rådgiver kommer forbi hos kommunen til en gratis forhåndsdialog, når I har gennemgået ovenstående, så vi kan hjælpe med at afklare eventuelle tvivlsspørgsmål, inden I indsender byggeansøgningen.

Noget byggearbejde kan foretages uden byggetilladelse. Se BR-18 § 4-6. Du skal altid sikre, at BBR opdateres, og at lovgivningen er overholdt.
 

Når du søger byggetilladelse

Du skal søge digitalt via Byg & Miljø. Du finder et link under selvbetjening. Du skal vedhæfte følgende til ansøgningen:

 • Ejers underskrift
 • Oplysning om planlagt arbejde og benyttelse af byggeriet
 • Oplysning om og dokumentation for, hvilken konstruktionsklasse byggeriet kan henføres til (BR-18 kap. 26 og 28) (kun hvis bygningen efter ny-, om- eller tilbygning er mere end 50 m2)
 • Oplysning om og dokumentation for, hvilken brandklasse byggeriet kan henføres til (BR-18 kap. 27 og 29) (kun hvis det samlede areal af småbygningerne på grunden efter ny-, om- eller tilbygning er mere end 50 m2)
 • Erklæring om, hvilke tekniske forhold byggearbejdet er omfattet af (BR-18 kap. 2-7, 9-19 og 21-22)
 • Ansøgning om dispensation fra bygningsreglementet, hvis bestemmelserne i bygningsreglementet overskrides
 • Oplysning om byggeretten (BR-18 kap. 8), herunder begrundelse hvis byggeretten ikke overholdes eller byggeretten ikke regulerer byggeriet
 • Redegørelse for ubebyggede arealer (p-pladser, opholdsarealer m.v.)
 • Situationsplan med mål, eksisterende og ansøgte byggeri, angivelse af afstand til skel og oplysning om bebyggelsesprocent
 • Målfast plan med udvendige mål og rumbetegnelser
 • Målfaste facader med højdemål og terrænkoter
 • Materialeliste (udvendige materialer)
 • Redegørelse for om regnvand ønskes nedsivet eller tilsluttes regnvandssystem, da det skal sikres, at regnvand holdes på egen grund
 • Redegørelse for ind- og udkørsel, hvis der ønskes etableret en ny (bredde og placering)
 • Ved lovliggørelse – opførelsesår

Alle tegninger skal være målfaste, og målestoksforhold skal være angivet. Tegninger skal uploades som pdf-dokumenter.

Som ejer har du ansvaret for, at indsende alle de nødvendige oplysninger, og for at de er korrekte.

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt med yderligere materiale. I så fald vil kommunen kontakte dig.

Hvad gør kommunen?

Kommunen tjekker, om dit byggeri overholder en lang række love, f.eks. planloven og naturbeskyttelsesloven.

Kommunen behandler dit byggeri i forhold til bygningsreglementet. Omfanget af byggesagsbehandlingen afhænger af, hvilken brand- og konstruktionsklasse, dit byggeri er omfattet af. Kommunen skal kun behandle et tekniske forhold, hvis du søger dispensation.

Hvad sker der med min ansøgning?

Når vi modtager din ansøgning, kigger vi den hurtigt igennem (ansøgningen screenes). Hvis vi umiddelbart kan se, at der mangler noget i ansøgningsmaterialet, skriver vi det i kvitteringsbrevet, som du - eller den ansøger, du har angivet i ansøgningen - modtager indenfor ca. 1 uge. Det giver dig mulighed for hurtigt at gøre din ansøgning klar til behandling.

Her på hjemmesiden kan du se eksempler på ansøgningsmateriale og læse mere om sagsbehandlingstiden.

Hvem behandler min sag?

Når vi modtager din ansøgning, tildeles den til en sagsbehandler. Du kan se på kvitteringsbrevet, hvem din sagsbehandler er.

Når vi byggesagsbehandler din ansøgning, kan vi få brug for supplerende oplysninger. I så fald vil vi kontakte dig, og når vi har oplysningerne, fortsætter vi byggesagsbehandlingen af din ansøgning.

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til byggesagsbehandling, er du velkommen til at kontakte en byggesagsbehandler på vores vagttelefon 72 10 78 38.

 • Mandag - onsdag kl. 9-15
 • Torsdag kl. 9-17
 • Fredag kl. 9-14.

Du kan også læse meget mere om ansøgning om byggetilladelse her på hjemmesiden

Byggesagsarkiv

Hvor kan jeg finde byggesagsarkivet?

Du kan finde byggesagsarkivet her

Hvad kan jeg finde i byggesagsarkivet?

Du kan finde offentlige dokumenter på din ejendom. Det kan f.eks. være byggetilladelser, tegninger, olietankoplysninger mm.

Hvad kan jeg ikke finde i byggesagsarkivet?

Nogle dokumenter må kommunen ikke offentliggøre.

Det er f.eks. byggesager vedrørende banker, militære anlæg eller hvis sagerne indeholder personfølsomme oplysninger som CPR-numre eller andre personfølsomme oplysninger.

Jeg kan ikke finde min byggesag. Hvad gør jeg?

Har du problemer med at finde en bestemt byggesag, eller finder du ikke det, du leder efter, kan du sende en mail til filarkiv@fredericia.dk. Så vil vi se, om vi kan hjælpe dig.

Husk at sende så mange relevante oplysninger som muligt.

Der ligger forkerte dokumenter på min adresse – hvad gør jeg?

Finder du dokumenter, der ligger forkert, kan du sende en mail til filarkiv@fredericia.dk

Skriv hvad der er forkert, og sørg for at notere informationer om ejendommens adresse, årstal for sagen og evt. journalnummer. Så kan vi hurtigt finde sagen og rette den.

Jeg har fundet personfølsomme oplysninger i en byggesag - Hvad gør jeg?

Finder du personfølsomme oplysninger i en byggesag, kan du sende en mail til filarkiv@fredericia.dk

Skriv hvad der er forkert, og sørg for at notere informationer om ejendommens adresse, årstal for sagen og evt. journalnummer. Så kan vi finde den pågældende byggesag og lukke den for offentlig adgang.

Byggeretten

Hvad er byggeretten?

Byggeretten i BR-18 § 168 – 186, er en ret til at opføre byggeri på visse betingelser.

Byggeretten stiller krav til de bebyggelsesregulerende forhold, nemlig bebyggelsesprocent, etageantal og højdeforhold og grundstørrelse.

Derudover har byggeretten særlige krav til bl.a. højde- og afstandskrav for:

 • Fritliggende enfamiliehuse, tofamiliehuse og dobbelthuse (§ 177)
 • Sommerhuse i sommerhusområder (§178)
 • Garager, carporte og lignende mindre bygninger (§180 - 183)

Hvis byggeretten overholdes, kan kommunen under normale omstændigheder ikke nægte at godkende et byggeri.

Selvom et byggeri er omfattet af byggeretten, skal der indhentes byggetilladelse hos kommunen på forhånd, og du skal i ansøgningen angive, om byggeriet overholder byggeretten.

Hvis der i en lokalplan eller byplanvedtægt er fastsat andre bestemmelser end byggerettens, er det lokalplanens/byplanvedtægtens bestemmelser, der gælder for det konkrete emne.

Hvad gør jeg, hvis mit byggeri ikke overholder byggeretten?

Hvis dit byggeri ikke kan overholde byggeretten, skal du sammen med ansøgning om byggetilladelse ansøge kommunen om at overskride byggeretten. Ansøgningen skal indeholde en begrundelse for, hvorfor du ikke kan overholde byggeretten.

Hvis et byggeri ikke kan overholde byggeretten, foretager Fredericia Kommune en helhedsvurdering (§187 - 195) af byggeriets samlede omfang og indvirkning på omgivelserne.

På baggrund af helhedsvurderingen beslutter kommunen, om der skal gives tilladelse eller afslag til byggeriet. Hvis kommunen ønsker at give tilladelse, vil der blive foretaget en partshøring af naboerne.