Slå adgang med tegn til/fra

Midlertidig, støjende eller støvende aktivitet

For at forebygge og imødegå forurening fra støj og støv fra midlertidige aktiviteter skal du anmelde dem til kommunen.

Det skal ske mindst 14 dage, før aktiviteten begynder. Kommunen vil efterfølgende meddele, hvorvidt vi kan acceptere aktivitetens omfang, stille vilkår for udførelsen eller i særlige tilfælde nedlægge forbud.

 

Hvad er midlertidige aktiviteter?

Du skal anmelde følgende typer af aktiviteter:

  • Asfaltanlæg
  • Nedknusningsanlæg for bygge- og anlægsmaterialer
  • Støv-, støj eller vibrationsfrembringende nedrivningsaktiviteter
  • Støv-, støj eller vibrationsfrembringende bygningsfacadebehandling, herunder sandblæsning
  • Overfladebehandling af fritstående stålkonstruktioner eller andre større fritstående konstruktioner
  • Støv- eller støjfrembringende bygge- og anlægsarbejder i øvrigt

Miljø-afdelingen modtager anmeldelsen, hvor vi vurderer, om det er nødvendigt at stille særlige vilkår, som kan begrænse gener for naboer eller forbipasserende.
 
Skemaet til at anmelde aktiviteter, der kan støje eller støve skal ske via skemaet under selvbetjening.

Fredericia Kommune har fokus på, at midlertidige aktiviteter har så få gener for kommunens borgere som muligt. I de tilfælde, hvor du ikke kan undgå væsentlige gener, afvejer kommunen hensynet til borgerne mod, om du kan gennemføre projektet.

Det betyder, at borgere kan blive nødt til at tåle gener i en periode, og at bygherre kan få restriktioner for at udføre arbejdet.

Som udgangspunkt er reglen, at jo længere tid et projekt varer, jo færre gener må der være uden for normal arbejdstid. I særlige tilfælde kan kommunen nedlægge forbud mod aktiviteten.

Før du påbegynder aktiviteten, bør den ansvarlige – for eksempel en bygherre - orientere de nærmeste naboer, eller andre, der kan blive berørt af den midlertidige aktivitet.

Det er hensynsfuldt og rimeligt at orientere om aktivitetens karakter, omfang og varighed enten ved personlig henvendelse eller opslag.

Forebyggelse af gener

Forebyg støjgener

Hvis du skal udføre støjende arbejde, skal du som udgangspunkt udføre det mellem kl. 7 og 18 på hverdage og 7-14 om lørdagen. Du bør udføre arbejdet med materiel, der støjer mindst muligt. Maskiner skal være forsynet med et CE-mærke, hvor støjniveauet er angivet. 

Du bør indrette arbejdspladsen, så støjende maskiner og lignende er placeret længst væk fra boliger eller bag afskærmning. 
 
Forebyg gener fra sandblæsning og højtryksspuling

Hvis du skal sandblæse, skal det udføres som våd sandblæsning. 

Du kan forebygge gener fra støv og vand ved, at arbejdet foregår under presenning eller anden afdækning, der er så tæt, så du sikrer, at støv og vand ikke spredes til omgivelserne.


Du skal sørge for at opsamle støv og afblæst materiale, så det ikke ledes til kloaksystemet. Vand fra afrensning af facader må ikke ledes til kloak uden forudgående tilladelse fra Fredericia Kommune. 
 
Forebyg gener fra nedrivning

For at forebygge støvgener ved nedrivning kan du overdække containere og oversprøjte eller tilsætte vand. Sørg for at opsamle støv, der opstår i forbindelse med nedfald af støvende materialer.  Stilladser afdækker du med presenning eller plast. 

Særligt om tagrensning

Du skal ikke anmelde afrensning af tage til kommunen.

Det er dog vigtigt, at du foretager afrensningen miljømæssigt forsvarligt. Det betyder blandt andet, at du kun må bruge algemidler, der er godkendt af Miljøstyrelsen, og det er dit ansvar at opsamle og bortskaffe rensningsvandet.

Særligt om asbest

Du finder reglerne for at arbejde med reparation, vedligehold og fjernelse af asbest og asbestholdige materialer i Arbejdstilsynets bekendtgørelser om henholdsvis asbest og foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer. 

Tagplader fra før 1984 indeholder asbest, og tagplader fra 1984-1988 kan indeholde asbest.
Det er ikke tilladt at genbruge af asbestholdigt materiale. Derfor er det for eksempel forbudt at sætte en asbestholdig tagplade op, som har været taget ned. 

Højtryksspuling, herunder våd sandblæsning af asbestholdige materialer, er forbudt. Rengøring af asbestcementplader for svampe, alger og lignende kan du udføre ved hjælp af en blød børste (karskrubbe, gulvskrubbe eller kost, men ikke metal- eller stålbørster) og spuling med blød vandstråle. 
 
Når du nedtager asbestholdigt materiale, har du ansvar for, at materialet ikke falder ned på underlaget eller på anden måde spredes. Du skal sørge for at samle det op umiddelbart i forbindelse med demonteringen. Er der risiko for støv, skal du afskærme arbejdsområdet fra omgivelserne med inddækning. Du skal opsamle støvende materialer i lukket, tæt og holdbar emballage. 

Hvad siger loven?

Reglerne for at anmelde midlertidige aktiviteter fremgår af miljøaktivitetsbekendtgørelsen:

Anmeldelsen gælder kun i forhold til miljøbeskyttelsesloven. 

Du skal særskilt indhente eventuelle tilladelser fastsat af anden lovgivning:

  • Visse bygge- og anlægsprojekter kræver en byggetilladelse og/eller -anmeldelse. Facaderenoveringer i midtbyen kræver en godkendelse hos kommunen.
  • Affald og nedbrydningsmateriale i forbindelse med midlertige aktiviteter skal bortskaffes i henhold til Fredericia Kommunes regulativ for erhvervsaffald.
  • Hvis du skal opstille et stillads og containere på vejarealer og fortov, skal du have en tilladelse fra kommunen.
  • Arbejdstilsynets har regler og vejledninger for støvende og støjende arbejde. Dem finder du på arbejdstilsynets hjemmeside.