Slå adgang med tegn til/fra

Rensning af tage

Der er flere ting, du skal være opmærksom på, når du renser dit tag. Hvis du ikke renser det korrekt, kan det medføre miljøforurening.
Alger på taget

Algemidler er farlige kemikalier, der er bestemt til at slå levende organismer ihjel.

Aktuelt er der kun få godkendte midler til algerensning af tage i Danmark.

 

Algemidler kan skade både miljø og sundhed

Algemidler er farlige kemikalier, der er udviklet til at slå vandlevende organismer ihjel. Midlerne er typisk meget giftige selv i små mængder for vandlevende organismer.

I forbindelse med rensning af tage sprøjter du algemidlet på tagfladen, hvor midlet skal virke i et stykke tid. Hvis du sløser med opsamlingen, eller der slet ikke sker nogen opsamling ved nedløbsrør fra taget under påføring af midlet og efterfølgende skylning af taget, kan vandet med algemiddel udledes til kloak og/eller overfladevand. 

I områder, hvor regnvandet afledes særskilt, kan vandet løbe til et vandløb eller en sø og slå dyrelivet ihjel. Hvis vandet ledes til rensningsanlæg, kan anlægget også tage alvorlige skader af algemidlet.

Spildevand i rensningsanlæg renses blandt andet ved hjælp af bakterier, og de er også følsomme over for giftstoffer.

 

Brug kun det godkendte middel til algerensning af dit tag

Bruger du ikke-godkendte midler, eller anvender du midlerne forkert, kan du pådrage dig erstatningsansvar for de skader, der opstår. På nuværende tidspunkt er der kun få enkelte godkendte midler til algerensning af tage i Danmark.

Hvis du bruger et ikke-godkendt algemiddel til at bekæmpe alger, er der ingen myndigheder, der har vurderet, om midlet virker mod alger, eller om det er forsvarligt at anvende.

Det er en risiko, du dermed selv tager i forhold til, hvilke skader du udsætter dig selv, din familie, din have og dine øvrige omgivelser.
 
Tjek på midler

Du kan tjekke hvilke midler, der er  godkendte til algebekæmpelse ved at søge i miljøstyrelsens database. Når du søger i databasen skal du vælge ” Midler mod Algevækst” under fanen ”Produktgruppe”, vælg derefter ”Søg”.

Er du i tvivl, kan du altid slå det op i Miljøstyrelsens bekæmpelsesmiddeldatabase. 

Asbestholdige tage

Hvis du vil have renset dit eternittag, er det vigtigt at fastslå, om taget kan indeholde asbest. Asbest i støvform er meget sundhedsskadeligt, da kroppen kan optage det i lungerne, hvilket kan give kroniske lidelser.

Hvis du ikke behandler asbestholdige tagplader, for eksempel, på en hensigtsmæssig måde, så kan asbesten sprede sig som støv.
 
Asbesttage findes grundlæggende som to typer: Den udbredte bølge-eternitplade og den mindre anvendte skifer-eternit. 
 
Produktionen af tagplader med asbest ophørte i 1988. Fra 1984 har man kunnet købe tagplader uden asbest. Derfor kan man gå ud fra:
•    at eternittage etableret før 1984 indeholder asbest 
•    at eternittage etableret i perioden 1984-1988 kan indeholde asbest 
•    at eternittage etableret efter 1988 er asbestfrie.

Man kan få sikkerhed ved at kigge på oversiden af tagpladen. Her er påtrykt et nummer med 5-10 cifre. Hvis det første ciffer er 0 eller 1, så indeholder pladen asbest.
 

Højtryksrensning af asbestholdige tage

Godkendte firmaer

Det er kun godkendte firmaer, der må gennemføre en højtryksrensning af asbestholdige tage. Det er Arbejdstilsynet, der ved en dispensation godkender firmaer til afrensning af asbestholdige tage.
 
Arbejdet kræver et lukket system med filtrering af spildevandet, som er godkendt af Arbejdstilsynet.
  
Private og ikke-godkendte firmaer

For private og firmaer uden dispensation fra Arbejdstilsynet er højtryksrensning af asbesttage forbudt, da afrensningen river asbestfibre af taget og spreder dem i omgivelserne.
 
Forbuddet fremgår af Arbejdsministeriets bekendtgørelse om asbest. Det er dog tilladt at rense et asbesttag med en stiv kost eller børste (ikke stålbørste) og vand under almindelig vandværkstryk. Rensning skal foregå uden brug af hurtiggående værktøj, som for eksempel elektriske slibemaskiner, der frigør og spreder fibrene med stor hastighed. 
 
Tilsvarende må du ikke bruge en vinkelsliber til at skære asbestholdige eternitplader. 
Du bør generelt undgå at anvende rensemidler, særligt hvor tagvandet ledes til regnvandssystemet (separatsystem), da vandet løber direkte i vandløb eller søer uden rensning. 
 
Hvis der opstår en forurening, skal du kontakte kommunen så hurtigt som muligt. 

Det er forureneren, det vil sige personen (for eksempel grundejeren selv) eller firmaet, der har forestået arbejdet, der hæfter for udgifter til oprensning af forurening sket i forbindelse med eller som følge af afrensning af taget.

Anmeldelse af støj eller støv

Hvis arbejdet medfører støv eller støj, skal du anmelde det til kommunen, senest 14 dage før du påbegynder arbejdet (midlertidig aktivitet).
 
Anmeldelsen skal redegøre for arbejdsperiodens længde, herunder fordeling på dag-, aften- og nattetimer. 
 
Derudover skal det fremgå, hvilke foranstaltninger du foretager for at forebygge forurening og gener for omgivelserne.
 
Anmeldelse af arbejdet fritager ikke den ansvarlige for at indhente andre nødvendige tilladelser, godkendelser eller dispensationer, som for eksempel byggetilladelse.

Bortskaf asbestaffald

Private

Asbestholdigt affald skal du aflevere på en af Fredericia Kommunes genbrugsstationer. Du skal fugte og emballere affaldet i dobbelte kraftige plastsække, som kan holdes støvtætte under håndteringen, og du skal mærke det "asbestaffald".

Hele og intakte plader kan kategoriseres som ikke-støvende og skal derfor ikke emballeres i støvtæt materiale.
 
Virksomheder

Virksomheder skal anmelde bortskaffelse af asbestaffald til Fredericia Kommune. 
 
Efter anmeldelse af asbestaffaldet anviser Affald og Genbrug, hvor og hvordan virksomheden bortskaffer affaldet. Virksomheden fremsender kvitteringen for aflevering til kommunen umiddelbart efter bortskaffelsen. 
 
Du skal affugte affaldet og emballere det i dobbelte kraftige plastsække, som kan holdes støvtætte under håndteringen og skal være mærket "asbestaffald".  
 
Hele og intakte plader kan kategoriseres som ikke støvende og skal derfor ikke emballeres i støvtæt materiale.