Slå adgang med tegn til/fra

Varmeforsyning

Varmeforsyning og varmeplanlægning i Fredericia Kommune.

Her kan du se mere om, hvad man kan, skal og må i forhold til varmeforsyning.

Du kan finde oplysninger om, hvor der er mulighed for kollektiv varmeforsyning, om der er tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning, og hvor der er forbud mod elvarme.

I afsnittet VARMEPLAN 2022 nedenfor finder du link til varmeplanen, som byrådet vedtog i december 2022 - og under "Konvertering af gasforsynede områder" kan du læse mere om baggrunden for varmeplanen og arbejdet med at omstille gasforsynede områder til grøn varmeforsyning. 

For spørgsmål om bygningsreglementets krav til opvarmning af bygninger, henvises til Byg og BBR.

 

Bliv klar til at søge tilskud til ny varmepumpe

Har du planer om at skifte husets oliekedel, gasfyr, biokedel eller elvarmesystem ud med en varmepumpe? Og bor du udenfor fjernvarmeområde? Så har du mulighed for at søge tilskud til udskiftningen, når Energistyrelsens Varmepumpepulje åbner til september 2023.

Du kan læse mere om puljen og mulighederne for at søge på SparEnergis hjemmeside her

Energistyrelsen har afholdt gratis webinarer med information om, hvem der kan søge tilskud, hvordan man søger, og hvilken dokumentation, man skal have klar, når man søger. 

Du kan få tilsendt en optagelse af webinarerne på e-mail. Klik her for at få en optagelse af webinaret tilsendt.

Du kan også tilmelde dig SparEnergis nyhedsbrev for løbende information om sparemuligheder, tips, information om nye puljemidler osv.

Hvis du har spørgsmål i øvrigt, er du velkommen til at kontakte Lisbet Daell Kristensen, tlf. 20817646 eller Janne Horsbøl, tlf. 2532 2562.

VARMEPLAN 2022

Fredericia Kommune udarbejdede i efteråret 2022 en plan med det primære formål at udfase gas i varmeforsyningen.

Læs mere i Varmeplan 2022, som byrådet vedtog i december 2022: https://fredericia.viewer.dkplan.niras.dk/plan/92#/ 

Konvertering af gasforsynede områder

Langt de fleste boliger i Fredericia Kommune er opvarmet med fjernvarme - og nu får en stor del af erhvervsejendommene også mulighed for at komme på fjernvarmesystemet.

Kommunen arbejdede i efteråret 2022 sammen med de lokale forsyningsselskaber om at afklare, i hvilke erhvervsområder det er muligt at omlægge varmeforsyningen fra gasbaseret varme til fjernvarme. Den nye varmeplan, der bl.a. viser, hvor der forventes at være mulighed for konvertering fra gas til fjernvarme, blev vedtaget af byrådet den 21. december 2022. I områder, der ikke kan konverteres fra gas til fjernvarme indenfor de nærmeste år, forventes gassen i stedet at blive erstattet med individuelle varmeløsninger.  

Spørgsmål eller tilkendegivelser om ny varmeløsning? Så kontakt os gerne!

Virksomheder - såvel ejere som brugere - i de gasforsynede områder i Fredericia Kommune er velkomne til at rette henvendelse til Fredericia Kommune, Vækst, Teknik og Klima, hvis I har spørgsmål til planerne for jeres område - eller hvis I uforpligtende ønsker at tilkendegive interesse for fjernvarme eller ønsker om andre varmeløsninger. 

Kollektiv varmeforsyning

I Fredericia Kommune er de fleste ejendomme tilsluttet kollektiv varmeforsyning.
9 ud af 10 ejendomme i kommunen forsynes med fjernvarme.

Kollektiv varmeforsyning. Nogle områder er planmæssigt udlagt til kollektiv varmeforsyning, dvs. fjernvarme eller naturgas. Enkelte områder er markeret som udlagt til fjernvarme uden at der reelt er fjernvarme i området. Kontakt kommunen eller forsyningsselskaberne i tvivlstilfælde.
Her kan du se områder udlagt til kollektiv varmeforsyning 

Tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning betyder bl.a., at der er pligt til at betale en tilslutningsafgift og en årlig afgift til forsyningsselskabet i området. Tilslutningspligten er ikke en pligt til at aftage varme fra det kollektive forsyningsselskab. Tilslutningspligt er ofte pålagt via lokalplanen. Den kan også være fastlagt i et godkendt projekt efter varmeforsyningsloven. Der findes en række muligheder for fritagelse og dispensation fra tilslutningspligten. Kontakt kommunen for at høre nærmere. 
Her kan du se områder med tilslutningspligt  

 

Forbud mod elvarme betyder, at der ikke må etableres elvarme som primær opvarmingsform i nye huse eller eksisterende huse med vandbårent centralvarmesystem. Der findes en række undtagelser og muligheder for dispensation. Kontakt kommunen for at høre nærmere. 
Her kan du se områder med elvarmeforbud.

Når du er inde på et kort, kan du søge på adresser: Klik på knappen 'Søgning':  i bjælken over kortet og vælg 'Adresser'. Skriv/vælg først vejnavnet og herefter husnummeret.

Varmeplanlægning

Varmeplanlægning handler om at fremme de samfundsøkonomiske set mest fordelagtige løsninger for varmeforsyning af bebyggelser. Det handler om både økonomi og miljøforhold.

Strukturen i den nuværende varmeforsyning blev grundlagt i 1980'erne og 90'erne. Før 1990 arbejdede staten, amterne, kommunerne og forsyningsselskaberne sammen om varmeplanlægningen. Der blev udarbejdet regionale og kommunale varmeforsyningsplaner. Efter 1990 er varmeplanlægningen sket ved at kommunerne godkender projekter for kollektiv varmeforsyning efter varmeforsyningsloven. Kommunen skal godkende projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, der har en kapacitet på 0,25 MW eller mere.

I planlægningsfasen, når kommunen udlægger nye lokalplanområder, gøres de første overvejelser om individuel eller kollektiv varmeforsyning. Inden den kollektive varmeforsyning kan etableres i et område, skal der udarbejdes og godkendes et projektforslag herfor. Hvis kommunen har godkendt et projektforslag for kollektiv varmeforsyning i et område, så kan man regne med, at netop denne opvarmningsform er det samfundsøkonomisk set bedste alternativ i netop dette område.

 

De leverer varmen i Fredericia

I Fredericia Kommune leveres fjernvarmen af Fredericia Fjernvarme a.m.b.a eller TREFOR Varme, alt efter hvilket område, der er tale om.

Nogle af erhvervsområderne i DanmarkC forsynes med naturgas fra Evida til opvarmnings- og procesformål. 

Her kan du se, hvem der leverer varme i hvilke områder: Kort over områder med kollektiv varmeforsyning i Fredericia Klik på et område og få oplysning om bl.a. aktuelt forsyningsselskab. 

For nærmere oplysninger om vilkår og priser for fjernvarme og naturgas henvises til Fredericia Fjernvarme https://www.fredericiafjernvarme.dk/, TREFOR Varme https://trefor.dk/varme og Evida https://evida.dk/

TREFOR Varme og Fredericia Fjernvarmes varmeleverandør er TVIS, Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/S, der også leverer varme til de lokale fjernvarmeselskaber i Kolding Kommune, Vejle Kommune og Middelfart Kommune.

Du finder mere information om TVIS her: www.tvis.net 

Hvor grøn er varmen, og hvor kommer den fra?

I Fredericia Kommune er den kollektive fjernvarme primært baseret på overskudsvarme, affaldsvarme og bæredygtig biomassevarme. Det er varmetransmissionsselskabet TVIS, der sørger for aftalerne med leverandørerne. Du finder mere information om TVIS her: www.tvis.net  Og du kan se mere om, hvor varmen kommer fra her: https://www.tvis.net/gron-omstilling/leverandoerer/ 

Hvis du ikke har mulighed for at tilkoble din ejendom til den kollektive varmeforsyning, eller hvis du af andre årsager ønsker en individuel varmeløsning, kan en varmepumpe være et godt alternativ. Du kan læse mere om de forskellige muligheder, fordele og ulemper her: https://sparenergi.dk/forbruger/varme/varmepumper 

 

Individuel varmeforsyning

Oliefyr som varmeløsning er på vej væk: Det er regeringens mål, at oliefyr i 2030 er udfaset som opvarmningsform. Der må ikke længere installeres oliefyr i nye bygninger, og man må ikke udskifte sit gamle oliefyr med et nyt, hvis man bor i et område med mulighed for fjernvarme. 

Hvis man ikke bor i nærheden af fjernvarmenettet, kan en varmepumpe være en god løsning, f.eks et jordvarmeanlæg eller en luft-til-vand-varmepumpe. Alternative varmekilder er solvarme, elvarme og pille- eller halmfyr.

Nogle supplerer med en brændeovn; de er desværre ikke så gode for miljøet. især de ældre modeller forurener med partikler. 

Nogle virksomheder anvender naturgas til proces- og bygningsopvarmning. Kun ganske få boliger i Fredericia opvarmes via gasfyr. 

Hvornår er elvarme ulovlig?

Det er forbudt at etablere elvarme som primær opvarmningskilde i nye og eksisterende huse i områder, hvor der er mulighed for fjernvarme eller naturgas. 

Elvarmeforbuddet er rettet mod brug af elradiatorer, elpaneler og lignende. Eldrevne varmepumper er som hovedregel ikke omfattet elvarmeforbud. 

Energistyrelsen pålagde i 1988 kommunerne at meddele elvarmeforbud for ny bebyggelse i de områder, hvor der allerede er kollektiv varme, eller hvor der vil komme kollektiv varme.

I 1994 pålagde Energistyrelsen kommunerne at meddele elvarmeforbud for både ny og eksisterende bebyggelse i de områder, hvor der enten er kollektiv varme, eller hvor der vil komme kollektiv varme.

Du kan derfor regne med, at hvis dit hus er bygget tidligere end 1988, og elopvarmningen blev etableret inden dette år, er det ikke i modstrid med elvarmeforbuddet.