Slå adgang med tegn til/fra

Tilskud til pasning af egne børn

Du har mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til pasning af dine egne børn i stedet for at benytte en plads i et dagtilbud.

På denne side får du et overblik over reglerne for pasning af egne børn.

Fredericia Kommune giver forældre med børn i alderen 24 uger og indtil det tidspunkt, hvor børnene almindeligvis optages i børnehaveklasse, mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til pasning af egne børn i stedet for at benytte en plads i dagtilbud.

Hvordan er reglerne?
 • Tilskuddet kan gives fra det tidspunkt, hvor barnet kan optages i et dagtilbud. Det vil tidligst være tre måneder fra den dato, hvor vi modtager ansøgningen.
 • Hvis du ønsker at ændre i den tilskudsperiode, du er bevilget, skal du indsende en ny ansøgning med 3 måneders varsel.
 • Der kan maksimalt udbetales tilskud til tre børn pr. husstand.
 • Det samlede tilskud pr. husstand kan ikke overstige beløbet for maksimale dagpenge.
 • Tilskuddet til det enkelte barn gives efter ansøgning og kan ydes for én periode på minimum 8 uger og maksimalt 1 år.
 • Hvis ordningen afbrydes før de 8 uger, skal hele tilskuddet tilbagebetales.
 • Tilskuddet kan gives til forældre - adoptanter, plejeforældre samt samlevende til barnets forældre i husstanden, der opfylder betingelserne for at modtage tilskuddet.

Tilskuddet kan deles
Den samlede tilskudsperiode pr. barn kan deles i to mellem barnets forældre.
Tilskudsperioden for det enkelte barn kan maksimalt deles i to dele, som samlet ikke må overstige den fastsatte maksimumsperiode på 1 år.

Forældre kan for eksempel opdele perioden med tilskud i to perioder af seks måneder, eller en periode på tre måneder efterfulgt af en periode på ni måneder, hvis den fastsatte maksimumsperiode er 1 år.

Kan jeg få tilskud til pasning af mit barn?

For at få tilskud er det en betingelse, at:

 • Ansøger skal være bosiddende i Fredericia Kommune og have samme folkeregisteradresse som barnet
 • Ansøgeren ikke samtidig modtager offentlig overenskomst eller har arbejdsindtægt
 • Ansøgerens ægtefælle eller samlever ikke modtager hjælp efter § 26 stk. 2 i lov om aktiv socialpolitik
 • Ansøger har opholdt sig i Danmark, Grønland eller Færøerne i 7 år ud af de sidste 8 år
 • Ansøger skal have tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle barnets dansksproglige kompetencer

Kravet om tilstrækkelige danskkundskaber samt kravet om ophold i Danmark, Grønland eller Færøerne gælder ikke for EU/EØS-borgere, der, i det omfang efter EU-retten, er berettiget til ydelsen.

Når tilskudperioden udløber eller afbrydes

Hvis tilskudsperioden udløber, afbrydes eller ophører gælder de almindelige regler for et dagtilbud, hvor du søger senest tre måneder, før pladsen ønskes, jævnfør Pasningsgarantien i Fredericia Kommune.

Hvis Fredericia Kommune, i forbindelse med iværksættelse af hjælpeforanstaltninger for barnet (§ 52), anser det for nødvendigt, at et barn er optaget i et dagtilbud, kan kommunen beslutte, at forældrene ikke kan få tilskud til pasning af eget barn.

Fredericia Kommune har tilsynspligt, jævnfør Serviceloven §146.

Satser for tilskud

Kommunen fastsætter størrelsen af tilskuddet. Tilskuddet fastsættes ens for alle børn inden for samme aldersgruppe.

Satser 2019

 • Kr. 6.434 pr. måned, når barnet er 0-2 år
 • Kr. 4.350 kr. pr. måned, når barnet er 3-5 år

Satser 2020

 • Kr. 6.788 pr. måned, når barnet er 0-2 år
 • Kr. 4.471 kr. pr. måned, når barnet er 3-5 år

Tilskuddet er skattepligtigt.

Tilskud i ferieperiode

Forældre må modtage tilskuddet under almindelig ferieophold i udlandet af kortere varighed forudsat, at tilskudsmodtageren passer barnet under udlandsopholdet. 

Der kan bevilges tilskud op til 6 ugers ferie pr. år. 

Der kan dog maksimalt afholdes fire sammenhængende ferieuger pr. år.