Slå adgang med tegn til/fra

Tilskud til pasning af egne børn

Du har mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til pasning af dine egne børn i stedet for at benytte en plads i et dagtilbud.

På denne side får du et overblik over reglerne for pasning af egne børn.

Fredericia Kommune giver forældre med børn i alderen 24 uger og indtil det tidspunkt, hvor børnene almindeligvis optages i børnehaveklasse, mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til pasning af egne børn i stedet for at benytte en plads i dagtilbud.

Hvordan er reglerne?
 • Tilskuddet kan tidligst gives tre måneder fra den dato, hvor vi modtager din ansøgning om tilskud til pasning af egne børn.
 • Tilskud til pasning af egne børn kan gives for en periode på minimum 8 uger og maksimalt et år. Den samlede tilskudsperiode kan deles i to og må samlet set ikke overstige maksimumsperioden på i alt et år. Hvis tilskudsperioden opdeles i to, kan perioden deles mellem barnets forældre.
 • Vær venligst opmærksom på, at din ansøgningsperiode er korrekt i forhold til varsel, da slutdatoen ikke kan forlænges.
 • Der kan maksimalt udbetales tilskud til tre børn pr. husstand.
 • Det samlede tilskud pr. husstand kan ikke overstige beløbet for maksimale dagpenge.
 • Hvis ordningen afbrydes før de 8 uger, skal hele tilskuddet tilbagebetales.
 • Tilskuddet kan gives til forældre, adoptanter, plejeforældre samt samlevende til barnets forældre i husstanden, der opfylder betingelserne for at modtage tilskuddet.
 • Hvis Fredericia Kommune, i forbindelse med iværksættelse af hjælpeforanstaltninger for barnet (§ 52), anser det for nødvendigt, at et barn er optaget i et dagtilbud, kan kommunen beslutte, at forældrene ikke kan få tilskud til pasning af eget barn.

Fredericia Kommune har tilsynspligt, jævnfør Serviceloven §146.

Kan jeg få tilskud til pasning af mit barn?

For at få tilskud er det en betingelse, at:

 • Ansøger skal være bosiddende i Fredericia Kommune og have samme folkeregisteradresse som barnet.
 • Ansøgeren ikke samtidig modtager offentlig overenskomst eller har arbejdsindtægt. Se nedenstående afsnit 'Dokumentation af ikke at have anden indkomst', som er særligt målrettet selvstændigt erhvervsdrivende.
 • Ansøgerens ægtefælle eller samlever ikke modtager hjælp efter § 26 stk. 2 i lov om aktiv socialpolitik.
 • Ansøger har opholdt sig i Danmark, Grønland eller Færøerne i 7 år ud af de sidste 8 år.
 • Ansøger skal have tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle barnets dansksproglige kompetencer.
 • Ansøger skal acceptere et tilsynsbesøg senest 8 uger efter at perioden for tilskuddet til hjemmepasningen er påbegyndt, idet Fredericia Kommune har tilsynspligt ifølge Servicelovens §146. Tilsynet foretages af sundhedsplejen, hvis barnet er under 3 år og af en tale-/hørekonsulent, hvis barnet er 3 år og derover.

Kravet om tilstrækkelige danskkundskaber samt kravet om ophold i Danmark, Grønland eller Færøerne gælder ikke for EU/EØS-borgere, samt borgere fra Schweiz, i det omfang de efter EU-retten er berettiget til ydelsen.

Dokumentation af ikke at have anden indkomst

Du kan sende en kopi af din aftale med din arbejdsgiver om, at du har søgt om orlov uden løn, eller har sagt dit job op. Det kan også være dokumentation fra din a-kasse om, at du har frameldt dine dagpenge eller fra SU styrelsen om, at du har sat din SU på pause.

Vær opmærksom på at indtægter fra fx bestyrelsesarbejde, domsmandsdeltagelse og valgtilforordnet også er indkomster. Det er derfor ikke tilladt at modtage disse samtidig med, at du modtager tilskud til pasning af eget barn.

Hvis du ikke kan fremskaffe nogen dokumentation, skal du udfylde blanketten via nedenstående link. Det er en tro-og loveerklæring på, at du ikke har en anden indtægt i perioden, hvor du modtager tilskud. Blanketten er målrettet selvstændigt erhvervsdrivende, men kan i særlige tilfælde også anvendes af andre.

Tro- og loveerklæring

Når tilskudperioden udløber eller afbrydes

Hvis tilskudsperioden udløber, afbrydes eller ophører gælder de almindelige regler for et dagtilbud, hvor du søger senest tre måneder, før pladsen ønskes, jævnfør Pasningsgarantien i Fredericia Kommune.

Fredericia Kommune har tilsynspligt, jævnfør Serviceloven §146.

Satser for tilskud

Kommunen fastsætter størrelsen af tilskuddet. Tilskuddet fastsættes ens for alle børn inden for samme aldersgruppe.

Satser 2023

Kr. 7.274 pr. måned, når barnet er 0-2 år

Kr. 5.021 kr. pr. måned, når barnet er 3-5 år

Tilskuddet er skattepligtigt.

Tilskud i ferieperiode

Forældre må modtage tilskuddet under almindelig ferieophold i udlandet af kortere varighed (max. 4 uger) forudsat, at tilskudsmodtageren passer barnet under udlandsopholdet.

Har du søgt tilskud til pasning af egne børn for et år, kan der bevilges tilskud til op til 6 ugers ferie pr. år. Der kan dog maksimalt afholdes fire sammenhængende ferieuger i tilskudsperioden.

Har du søgt tilskud for en kortere periode end et år, reduceres tilskuddet tilsvarende dvs. du kan bevilges 2½ feriedag pr. måned.

De samme regler er også gældende under ferieophold i Danmark.