Slå adgang med tegn til/fra

ASF - STU Fredericia

Uddannelse til det gode liv

ASF- STU er ikke kompetencegivende til videreuddannelse eller arbejdsmarkedet, men vores mål er at give de unge en pallette af kompetencer, så de bliver i stand til så selvstændigt som muligt at mestre tilværelsen i egen bolig og på arbejdsmarkedet, og støtte den enkelte unge til øget indsigt i egne forudsætninger og muligheder.

Hos ASF- STU sammensætter vi uddannelsen individuelt ud fra den enkeltes evner, motivation og med udgangspunkt i de vanskeligheder, en autismediagnose giver den enkelte.
Vores erfaring er, at hovedparten af de unge og voksne vi møder, i mange år har haft svært ved at blive forstået, accepteret og respekteret – det omgivende samfund har svært ved at forstå og håndtere, de særlige problematikker disse unge har. For manges vedkommende er det endt med stressfølsomhed, depression og angst.

Vi vil derfor gøre en indsats for at hjælpe flere unge med ASF således, at de bliver bedre til at håndtere deres hverdag og vi sammen arbejder på at finde mestringsstrategier for den enkelte.

På ASF- STU vil vi gøre vores til at de unge har de færdigheder, der skal til, for at de kan deltage så aktivt og selvstændigt i samfundet som muligt.

Målgruppe for ASF

Vores STU tager udgangspunkt i, at de unge kan indgå i grupper med andre unge, dog med egen individuel arbejdsplads.

 

 • Unge, der ikke har mulighed for at gennemføre anden ordinær ungdomsuddannelse,
 • heller ikke med massiv støtte. (SPS)
 • Unge med ASF
 • De unge, som intellektuelt har et moderat til normalt funktionsniveau
 • De unge kan have lette til moderate indlæringsvanskeligheder
 • De unge mestrer som udgangspunkt basale selvhjælpsfærdigheder
 • De unge har sværere sociale og kommunikative problematikker
 • De unge der har brug for at færdes i mindre miljøer som er autismevenlige.


De unge kan også have tilknyttede (komorbide) problematikker som angst, OCD og depression.
Vi optager ikke unge med problematikker, som medfører eksplosiv eller anden behandlingskrævende adfærd.

Hvad kan undervisning være?

På ASF Fredericia arbejder vi med udgangspunkt i meningsfuldhed og ejerskab i eget liv. Vi tror på at ressourcetænkning er med til at skabe en positiv grad af selvværd og selvstændighed - og dermed en robusthed i f.h.t at blive en selvhjulpen aktør i eget liv.

Vi arbejder med temaer, som vi erfaringsmæssigt ved, bliver realistiske omdrejningspunkter i både ungdoms- og voksenlivet.


Følgende områder kan indgå i forløbet:


Studiemiljø:

 • UV i dansk, matematik, engelsk
 • Truck kursus
 • Valgfag på STU Fredericia for dem der vælger det
 • Forberede til eksamener
 • Støtte til eksamen/UV på VUC
 • Baby kursus
 • Dokumentar/ samfund
 • Hygiejne kursus
 • Scooter kørekort
 • Social træning
 • Mi Life

Arbejde/ praktik:

 • Afklaring
 • Aftaler
 • Ansøgning/ CV
 • Samtaler
 • Fremtoning
 • Virksomhedsbesøg

Bo:

 • Bo-situation
 • Økonomi – budget osv.
 • Rengøring
 • Hygiejne
 • Indkøb
 • Madlavning

Fritid:

 • Venner
 • Fritidsinteresser
 • Sociale medier
 • Kærester/ dating
 • Social omgang
 • Special tilbud

7000-Fredericia:

 • Trafiksikkerhed
 • Rejseplan/offentlig transport
 • Borgerservice
 • Lokalkendskab
 • Jobcenter
 • Læge/ tandlæge
Metoder

På ASF-Fredericia arbejder vi individuelt i f.h.t den studerendes grundlæggende forudsætninger, med udgangspunkt i et overskueligt og struktureret skema.

Vi tager afsæt i den enkeltes autismekarakteristika og komorbiditeter - ligesom vi benytter understøttende motivations- og ressourcetankegang.

Vi arbejder med udgangspunkt i De fire autismespecifikke Forklaringsmodeller (Theory of Mind, Weak Central Coherence, Eksekutive funktioner, Anderledes sensorisk oplevelse) i kontekst med systematisk refleksion, baseret på faglige overvejelser og pædagogiske metoder.

Vi omgås hinanden med respekt for de individuelle forskelligheder, baseret på viden om en anderledes neurobiologi - samt en autismeforståelse baseret på viden fra Lorna Wings Triade (Socialt samspil, Kommunikation, Forestillingsevne).

I dagligdagen benytter vi os bl.a. af ”De 10 H’er” - ligesom de studerende har mulighed for adgang til elektroniske hjælpeprogrammer, som fx Mobilize Me, Show My Day mm.

Det særligt autismespecifikke på ASF

På ASF STU har vi individuelle og autismespecifikke fysiske rammer.

 • Der vil være mulighed for at hente den unge i hjemmet og retur, så længe det er nødvendigt.
 • Vi arbejder individuelt med blik for den enkeltes ressourcer og talenter, men også med blik for deres individuelle specifikke og særlige behov.
 • Vi arbejder med fokus på tryghed, forudsigelighed, tydelig struktur samt kommunikation, visualisering og forventningsafstemning. Vi tager udgangspunkt i meningsfuldhed for den enkelte, hvilket bidrager til den studerendes mestring af egen formåen og indsats.
 • Vi tænker i ressourcer, færdigheder, motivation og ejerskab i eget liv. Til dette bruger vi bl.a. diverse elektroniske hjælpeprogrammer samt redskabet ”De 10 H’er”, som i høj grad støtter ved udfordringer på de eksekutive funktioner.
 • Vi arbejder tværfagligt, inkluderende og med høj grad af gennemskuelighed og delagtiggørelse. Dette være sig både i f.h.t. den studerendes netværk samt meningsfulde samarbejdspartnere.
 • Vi har opmærksomhed på og arbejder bevidst med energiforvaltning. Dertil anvender vi (i daglig tale) ”Batterimodellen”, der som redskab kan bidrage til øget bevidsthed om
 • egen ”opladning/ tapning” af energi.
 • Vi vil arbejde på, at de unge får en forståelse af egen diagnose og problematikker, og give dem redskaber til at tackle disse problematikker i deres hverdag fremover.