Slå adgang med tegn til/fra

Omsorgs, special- og socialtandplejen

Omsorgs-, special- og socialtandplejen er et tilbud til borgere, der ikke kan bruge det almindelige tandplejetilbud for voksne
Omsorgstandpleje

Omsorgstandpleje

Omsorgstandpleje er et tilbud til de borgere, der af helbredsmæssige årsager ikke kan bruge det almindelige tandplejetilbud for voksne, f.eks. på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap.
Det er hensigten, at omsorgstandpleje bliver tilbudt personer, hvis omsorg for dem selv er så begrænset, at de har behov for hjælp til almindelige daglige funktioner eller egentlig pleje.


Visitation til omsorgstandpleje
Borgere, der er berettiget til omsorgstandpleje, skal visiteres efter gældende regler af en visitator fra Visitationsafdelingen i kommunen.
Visitationsafdelingen
mail: visita@fredericia.dk
tlf. 7210 7880

Målet for omsorgstandpleje er
• At sikre symptomfrihed ved at bevare acceptable tand- og proteseforhold.
• At bevare og/eller etablere acceptable funktionelle forhold, så den enkelte har mulighed for at opnå en god ernæringstilstand samt opretholde sit selvværd.

Tandplejens tilbud
I omsorgstandplejen bliver du undersøgt af en tandlæge eller en tandplejer alt efter dit behov. Undersøgelsen laver vi normalt i dit eget hjem eller på det ældrecenter, hvor du bor.
Efter tilmelding til omsorgstandpleje tilstræber vi at se den tilmeldte borger indenfor de første 3 mdr.
På plejecentrenes tandklinikker kan udføres mindre reparationer.
Hvis der er behov for mere omfattende behandling eller røntgenoptagelse, bliver det udført på en af kommunens tandklinikker.
Omsorgstandpleje bliver ydet efter den enkeltes behov og omfatter:
• Regelmæssig undersøgelse
• Forebyggelse og vejledning til plejepersonale/pårørende
• Behandling af tænder, mund og proteser
• Hjælp ved akutte problemer


Der udføres ikke større behandlinger som kroner, broer, implantater samt proteser med støbt stel.


Man behandler ikke, hvis generne ved behandling er større end den forbedring, der kan opnås.


Betaling
Der er en egenbetaling på kr. 555,00 (2022-priser) pr. år for at få omsorgstandpleje. Egenbetalingen bliver pristalsreguleret hvert år. Transport til og fra tandbehandling skal borgeren selv arrangere og betale.
Frit valg
Hvis du ønsker at få omsorgstandplejen lavet hos en privatpraktiserende tandlæge, er det muligt. Vi skal i så fald lave en aftale med tandlægen. Fredericia Kommunale Tandpleje vil sørge for det praktiske i forbindelse med en sådan aftale.


Kontakt til omsorgstandplejen
Tlf:  7210 6730 (8-10, 13-15)  Mail: tandplejen@fredericia.dk


Viden om ældres tandpleje kan søges på følgende link:
http://omsorgstandpleje.org/

Specialtandpleje

Specialtandpleje er et behandlingstilbud til sindslidende og udviklingshæmmede borgere, der ikke kan bruge de almindelige tandplejetilbud.

Visitation
Det er Visitatorgruppen i Fredericia Kommune, der afgør om du kan få tilbudt specialtandpleje.

Henvendelse om dette kan ske til:

Anette Christensen, Tandplejens Sekretariat
Mail: tand@fredericia.dk
Tel. 7210 6730.

Behandling
Behandlingen får du på en af Region Syddanmarks tandkliniker der ligger i Vejle, Esbjerg eller Sønderborg.

Betaling
Der er en årlig egenbetaling på 2.075 kr. (2022-priser). De øvrige behandlingsudgifter bliver betalt af Fredericia Kommune.

Socialtandpleje

Målgruppen for socialtandpleje er de mest socialt udsatte borgere, som ikke kan benytte de eksisterende tandplejeordninger i omsorgstandplejen, specialtandplejen og praksis-tandplejen.

Det er med udgangspunkt i en konkret og individuel vurdering, op til den enkelte kommune, at vurdere, om borgeren er i målgruppen for at modtage tandpleje i socialtandplejen. 
Kan en borger, der hidtil har været i målgruppen for socialtandpleje på et tidspunkt igen gøre brug af et af de øvrige tandplejetilbud i omsorgstandplejen, specialtandplejen eller praksistandplejen vil borgeren ikke længere være i målgruppen for tilbuddet i socialtandplejen.

Borgeren visiteres til socialtandpleje ved henvendelse til en af de navngivne socialt faglige kontaktpersoner og herefter visitation hos socialtandplejen.

Når borgeren er færdigbehandlet, efter den aftalte plan, udskrives fra socialtandplejen, dvs. man går ikke ”fast” til tandpleje i socialtandplejen.
Hvis man senere igen opfylder kriterierne for at modtage socialtandpleje kan der visiteres på ny.

Tilbuddet er gratis for borgeren.

Socialtandpleje udføres af Fredericia kommunale tandpleje, Jyllandsgade 20,2.

Kontaktperson:
Gadesygeplejerske Pia Gaasvig.
Telefon: 25 10 04 51
Mail: pia.gaasvig@fredericia.dk