Billede af byrådssalen
Slå adgang med tegn til/fra

Lovkrav for foreninger

Her kan du læse om love og regler, der gælder for de frivillige folkeoplysende foreninger

Det er bestyrelsens opgave at sætte sig ind i de love og regler, der er på området og sikre, at de bliver overholdt. Nedenfor kan du se lovkrav til de frivillige folkeoplysende foreninger.

Folkeoplysningsloven

På Retsinformations hjemmeside kan du læse, hvilke krav Folkeoplysningsloven stiller til de godkendte frivillige folkeoplysende foreninger.

Folkeoplysningslovens krav til frivillige folkeoplysende foreninger

 
Dopingkontrol

Hvis foreninger ikke indfører og håndhæver regler om dopingkontrol og sanktioner kan tilskuddet sættes ned eller anvisning af lokaler bortfalde.  

Læs mere om reglerne i Folkeoplysningsbekendtgørelsen på retsinformations hjemmeside

Læs mere om dopingkontrol på Anti Doping Danmarks hjemmeside 

 

 

Børneattester ved ansøgning om tilskud eller mulighed for at benytte lokaler

Når du ansøger om tilskud eller får mulighed for at benytte lokaler skal folkeoplysende foreninger medsende en erklæring om, at foreningen indhenter børneattester.

Det skal ske, når foreningen ansætter eller beskæftiger personer, der har direkte kontakt med børn under 15 år. Pligten til at indsende en erklæring om at indhente børneattester gælder også, selvom foreningen på det pågældende tidspunkt ikke beskæftiger personer, der har direkte kontakt med børn under 15 år. Erklæringen gives én gang årligt.

Hvordan indsender jeg en erklæring?

Erklæringen sendes sammen med ansøgningen om tilskud, når der søges gennem Conventus. Hvis foreningen ikke søger om forenings- eller medlemstilskud indsendes erklæringen selvstændigt eller uploades via Conventus.

Hvordan indhenter jeg en børneattest?
Du kan indhente børneattesten ved at udfylde to blanketter fra politiets hjemmeside.

  • Børneattest
  • Samtykke til indhentning af særlige oplysninger fra Den Central  Kriminalregister

For at kunne indhente børneattest, skal denne samtykkeformular udfyldes af den person, som oplysningerne vedrører.  Det betyder, at børneattesten kun kan udleveres af Det Centrale Kriminalregister, hvis personen giver sit samtykke til det. Vær opmærksom på, at hvis personen ikke giver sit samtykke, må du heller ikke engagere personen som frivillig.

Hvis børneattesten er positiv betyder det, at den frivillige er straffet efter de bestemmelser i straffeloven, der vedrører seksuelle ift. børn under 15 år.

Link til at indhente børneattester

Bilag

Forsikring af frivillige

Det er vigtigt, at I gør jeres ansatte og frivillige opmærksomme på de forsikringer, som I har tegnet for dem, og hvilke de selv skal tegne. Ved sidstnævnte kan det dreje sig om en familieforsikring, der indeholder både en ansvarsforsikring og en privat ulykkesforsikring. 

Det er bestyrelsen i  foreningen, der har ansvar for at tegne forsikringer herunder de lovpligtige.

Arbejdsskadeforsikring
Arbejdsskadeforsikring er lovpligtig, hvis en forening beskæftiger personer. Det gælder uanset, om personerne får løn eller ej eller har varigt arbejde eller et kort ansættelsesforhold. Forsikringen dækker erstatning i forbindelse med en arbejdsskade.

  • Hvornår er der tale om et ansættelseslignende forhold?

Hvorvidt der er tale om et ansættelseslignende forhold afhænger af, om der eksisterer et over- og underordnelsesforhold, og om der er instruktionsbeføjelser. Hvis der er tale om arbejde, der ligger inde for det sædvanlige i forhold til foreningens vedtægter, skal foreningen ikke tegne en arbejdsskadeforsikring.

Kollektiv ulykkesforsikring
En forening kan forsikre frivillige mod ”arbejdsskade”, hvis foreningen tegner en kollektiv ulykkesforsikring, der dækker personer, som udfører opgaver for foreningen. Hvis ikke foreningen tegner denne forsikring, er det de frivilliges egne forsikringer, der skal dække i tilfælde af ulykke.

Hvis foreningen er medlem af en hovedorganisation, kan foreningen være dækket via en kollektiv forsikringsaftale tegnet af hovedorganisationen. Eksempelvis har DIF og DGI udvalgt en række kollektive forsikringer, som foreninger, der er medlem af et specialforbund, automatisk er dækket af.

Erhvervsansvarsforsikring
Erhvervsansvarsforsikring er en frivillig forsikring. Forsikringen kan tegnes af en forening for at sikre sig mod økonomiske følger af erstatningsansvar, som ansatte eller frivillige kan være ansvarlige for i forbindelse med deres arbejde i foreningen. En forening kan tegne erhvervsansvarsforsikring for både ansatte og frivillige.

Seks gode råd
Center for frivilligt socialt arbejde har lavet seks gode råd til foreninger om forsikringer:

Husk at tegne den lovpligtige arbejdsskadeforsikring for de ansatte.

  • Vær opmærksom på om frivillige også skal være omfattet af den lovpligtige arbejdsskadeforsikring.
  • Overvej at tegne kollektiv ulykkesforsikring for de ansatte og frivillige.
  • Overvej at tegne erhvervsansvarsforsikring og erhvervsløsøreforsikring for foreningen eller organisationen.
  • Drøft med den frivillige, om vedkommende har tegnet ulykkes - og familieforsikring.
  • Indhent rådgivning og tilbud fra flere forsikringsselskaber.
Skattemæssige forhold
Arbejdstilsyn

Frivillige foreninger kan også være underlagt de samme arbejdsmiljøregler som resten af arbejdsmarkedet. En frivillig forening har ansvaret for, at det frivillige arbejde foregår forsvarligt.

Arbejdstilsynet differentierer dog tilsynet afhængig af, hvilken type frivilligt arbejde, der udføres.

Når Arbejdstilsynet fører tilsyn i frivillige foreninger, hvor de frivillige står for fritids- og hobbyaktiviteter eksempelvis mindre idrætsforeninger, spejderklubber, kor, teaterforeninger osv., så stilles der ikke krav om en Arbejdspladsvurdering (APV) og en Arbejdsmiljøorganisation (AMO). Det samme gælder de arbejdsfunktioner, som frivillige laver på f.eks. festivaler, genbrugsbutikker og i hjælpeorganisationer. I begge  tilfælde kan Arbejdstilsynet dog give påbud, hvis det frivillige arbejde foregår uforsvarligt.

Hvis frivillige udfører opgaver i normale virksomheder f.eks. et plejehjem på samme vilkår som de ansatte, så er de frivillige også omfattet af virksomhedens eksisterende APV og AMO.

Opdatering af stamoplysninger

CVR.dk/Virk.dk
Når foreningen skifter personer eller kontaktpersoner ud i jeres forening/bestyrelse skal oplysningerne ændres flere steder. Hvis I ændrer kontaktperson, foreningsadresse eller bank i forhold til jeres oplysninger på CVR.dk/Virk.dk er det vigtigt, at I opdaterer oplysningerne der.

Fredericia Kommune
I Kultur & Idræt vil vi også gerne have besked, hvis I ændrer formand eller kontaktperson i foreningen. Send en e-mail til kulturogfritid@fredericia.dk.

Conventus.dk og fredericia.halbooking.dk
 Det er også vigtigt, at I løbende holder foreningens data opdaterede på Conventus.dk og på fredericia.halbooking.dk (Det gælder kun, hvis I låner kommunale lokaler).