Bostøtten

Bostøtten er en del af Fredericia kommunes tilbud til psykisk sårbare personer over 18 år. Jf. servicelovens § 85

For at få støtte fra os skal du være visiteret fra myndighedsafdelingen, Voksenservice, Fredericia kommune. Første henvendelse skal ske til ”Din Indgang”, Gothersgade 44.

Hvis Voksenservice vurderer, at du er berettiget til hjælp fra Bostøtten, tilbyder vi:

 • Individuel støtte (se mere under -Vi tilbyder)
 • Støtte i grupper (se mere under -Vi tilbyder)
 • Tilknytning til opgangsfællesskab
 • NADA – øreakupunktur
   
Hvem er vi?

Vi er en tværfagligt sammensat personalegruppe, som består af: pædagogiske assistenter, plejere, pædagoger, social- og sundhedsassistenter og socialrådgivere.

Alle har gennem årene deltaget i efteruddannelse, temadage og relevante kurser.

Vores arbejdstid ligger primært i dagtimerne. Vi tilbyder ikke natstøtte.

Vi tilbyder

Når du er visiteret til bostøtten, vil du få tilknyttet en kontaktperson. I sætter sammen rammerne for støtten.

Individuel støtte

Du og din kontaktperson arbejder sammen om at opfylde de mål, som du og sagsbehandleren har aftalt i visitationssamtalen. Metoden afhænger af, hvad der giver bedst mening i dit forløb. 

Da støtten tager udgangspunkt i dine ønsker og drømme for fremtiden – og du er hovedaktør i dit eget liv – forventer vi, at du er deltagende og aktiv i at opnå de beskrevne mål. 

Støtten kan foregå i eget hjem, på Sct. Joseph eller et andet sted - alt efter, hvad der giver mening. Dette aftaler du med din kontaktperson.


Grupper

I bostøtten har vi forskellige grupper, hvor du kan arbejde med dine egne udfordringer i samarbejde med andre deltagere. Du afklarer med din kontaktperson, om du skal deltage i grupper. 

Grupperne er forskellige, så det er muligt at finde en gruppe, som passer til dig og dit behov. I grupperne arbejder vi på forskellige måder, med bl.a. undervisning, dialog og hjemmeøvelser. 

Nogle grupper kører hele tiden, hvor du uden problemer kan starte op, andre kører som et afsluttet forløb på 6-10 gange. I de fleste grupper vil der være 6-10 deltagere. 

Vi tilretter hele tiden grupperne efter behovet. Indholdet i grupperne kan f.eks. være:

 • Styrk dit selvværd
 • Rygestop
 • Særlig sensitiv
 • Sundhedsfremme 
 • Netværk 
 • Bryd dit mønster
 • Økonomi 
Samarbejde med andre aktører

Er du tilknyttet andre tilbud, samarbejder vi tæt med disse, hvis du har givet dit samtykke til det. 

Vi har ofte tovholderrollen og informerer relevante parter samt indkalder til fællesmøder, når der er behov for det.  Det kan eksempelvis være:

 • Jobcentret
 • Lokalpsykiatrien
 • Alkohol- og stofbehandlingen
 • Sygehuse ved indlæggelse/behandling
 • Egen læge
 • Uddannelsesinstitutioner
 • Familieafdelingen
 • Pårørende/netværk
NADA-tilbud (øreakupunktur)

NADA er øreakupunktur. NADA har vist sig virksom ved angst, søvnløshed, fysisk og psykisk uro. Anspændthed, irritabilitet, abstinenser og stoftrang m.m. 

Vi tilbyder NADA behandling både i grupper og individuelt. Som udgangspunkt skal det stå i den bestilling, som du og din sagsbehandler har udfærdiget, hvis du skal modtage et dissideret individuelt NADA-forløb.

NADA tilbydes mandag kl. 10.30, onsdag kl. 10.20 og fredag kl. 10.00 i grupper i kælderen på Sct.

Opgangsfællesskabet i Fynsgade

Opgangsfællesskabet Fynsgade er et tilbud til psykisk sårbare borgere i alderen 18-65 år. Det består af 9 lejligheder og 1 fælleslejlighed.

Der er samtidig tilknyttet borgere, som bor i egen lejlighed i byen. 

Visitationen til en lejlighed sker via sagsbehandler i Voksenservice i samråd med medarbejderne fra fælleslejligheden.

Bor du i en af disse lejligheder, har du et selvstændigt lejemål. Du har også en kontaktperson fra bostøtten tilknyttet og har mulighed for at komme i fællesskabet i fælleslejligheden. 

Målet er, at du bliver i stand til at bo i egen selvstændig bolig, og du skal derfor være motiveret for at arbejde med social og personlig udvikling, der sætter dig i stand til at fungere i egen bolig.

 

Fælleslejligheden

Fælleslejligheden ligger i stueetagen i opgangsfællesskabet.
Fællesskabet i fælleslejligheden er et bærende element, og det er i interaktionen med hinanden, at vi skaber udvikling. Vi deler fællesskabet op i et socialt og et praktisk fællesskab. 

I det sociale fællesskab træner vi sociale kompetencer i omgangen med andre mennesker. Du støttes i at reflektere og erkende væsentlige forhold omkring dig selv i relationen til andre. Vi har i fælleslejligheden opbygget nogle sammenhænge og traditioner, hvor den enkelte i trygge og forudsigelige rammer kan skabe og være i sociale sammenhænge. 

Det praktiske fællesskab kan består af aktiviteter som madlavning, rengøring af fælleslejligheden, deltagelse i husmøder, temadage og andre praktiske emner, der anses som normale at indgå i for at kunne fungere i det omkringliggende samfund, og som er vigtige, for at hverdagen hænger sammen i fælleslejligheden og i opgangsfællesskabet.