Slå adgang med tegn til/fra

Voksne handicappede

Her får du information om boliger, beskæftigelse, dag- og fritidstilbud til voksne handicappede i Fredericia Kommune samt oplysninger om merudgifter og BPA.

 

Læs mere om de enkelte tilbud i boxen til højre.

Sådan får du hjælp

 • Din Indgang

Botilbud

 • Kobbelgården 1
 • Kobbelgården 3
 • NOVA Støttecenter
 • Ullerupdalvej

Beskæftigelse

 •  Proaktiv

Socialpædagogisk hjælp til dig med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Jf. servicelovens § 85

 • Kompetence Center for døve og døvblinde. (læs her om § 85 støtte)
 • § 85 Team Ekstern (personer med udviklingshæmning)
 • § 85 Hippocampus (senhjerneskadede)
 • § 85 til personer med autisme

Klubtilbud for unge og voksne handicappede

 •   Klub for unge med autisme.
 •   Hippocampusklubben for senhjerneskadede.
 •   Café 29, Jupitervej for personer med udviklingshæmning.
Kvalitetsstandard, § 85, Socialpædagogisk ledsagelse til ferie

Baggrund

Fredericia Kommune skal i h.t Servicelovens § 85 tilbyde hjælp, omsorg eller støtte til udvikling af færdigheder til borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. En del af denne hjælp og støtte foregår som ledsagelse på ferier.
Hovedreglen er, at den støtte, en borger er bevilget efter Serviceloven, er gratis for borgeren. Det er således ikke tilladt at opkræve betaling fra borgeren til at dække udgifter, der går til at yde hjælp efter Servicelovens § 85. Det gælder personalets løn, kost, logi, entre udgifter o.lign.
Nedenfor er beskrevet Fredericia Kommunes serviceniveau i forhold til ferie for henholdsvis borgere på botilbud og borgere i selvstændig bolig, der modtager socialpædagogisk støtte.

Målgruppen

Målgruppen vil primært være borgere, der bor i botilbud efter Servicelovens §§ 107, 108 og 110, i botilbud/bofællesskaber efter Almenboliglovens § 105 og modtager støtte efter Servicelovens § 85.
Det er handle – og betalingskommunen som fastlægger det serviceniveau, der visiteres efter.
Borgere fra andre kommuner der er bosiddende i Fredericia Kommune skal ved ønske om pædagogisk ledsagelse til ferie, kontakte den handle – og betalingskommune, som har medvirket til opholdet i Fredericia Kommune.

Formålet

Formålet med at yde socialpædagogisk støtte til ledsagelse til ferie, er overordnet set, at borgeren får mulighed for at afholde ferie eller deltage i ture uden for sin bopæl. Formålet med den konkrete ferie er, at borgeren styrker sine sociale og personlige kompetencer og opnår en mere aktiv livsudfoldelse.

Ferietilbud og omfang af støtte

Borgere, der er ude af stand til selv at tage på ferie grundet deres nedsatte funktionsevne, kan efter en konkret og individuel vurdering få ledsagelse til ferie. Ferien kan være fællesferie på botilbud, højskoleophold o.lign. Serviceniveauet er 5. dages ferie årligt. I det omfang der er tale om borgere, der ikke profiterer af at være hjemmefra i flere dage, vil der være mulighed for ferie af kortere varighed.
En fællesferie er en ferie, som arrangeres af tilbuddene i samarbejde med borgerne. Ferierne arrangeres på tværs af Center for længerevarende Botilbud og Center for Aktiv Liv og Læring, eller i et samarbejde med andre kommuner.
Ferier afholdes i Danmark.
Tilbuddene kan for at sikre en økonomisk ansvarlig ferie stille krav om, at den pædagogiske ledsagelse lægges på et bestemt tidspunkt af hensyn til personaleressourcerne. Borgeren skal selv betale sine egne rejse- og opholdsudgifter. Tilbuddet dækker alle udgifter til det ledsagende personale.
Den socialpædagogiske ledsagelse kan i særlige situationer udøves af andre personer end dem borgeren kender fra eksempelvis botilbudet.

Kriterier for bevilling af socialpædagogisk ledsagelse

Borgerne skal kontakte Myndighedsafdelingen, der vil foretage en konkret og individuel vurdering af ansøgningen. Afgørelsen beror på en konkret individuel vurdering ud fra følgende kriterier:

 • Borgeren skal ikke selvstændig kunne tage på ferie uden støtte pga. væsentlig nedsat funktionsniveau.
 • Støtte til ferie skal styrke borgerens sociale og personlige kompetencer, så borgeren opnår et mere aktivt liv.
 • Hvis borgeren har været på anden ferie i 5 dage årligt, vil han eller hun som udgangspunkt blive betragtet som kompenseret for behov for pædagogisk ledsagelse til ferie.

Klageadgang

Hvis en borger ønsker at klage over omfanget af socialpædagogisk ledsagelse til ferie, skal klagen rettes til Fredericia Kommunes Myndighedsafdeling

Beslutning

Den 6. februar 2017 på Social – og Omsorgsudvalgets møde.

 

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter lov om Social Service § 98

Kvalitetsstandarden for kontaktperson til døvblinde beskriver Fredericia Kommunes politisk fastsatte serviceniveau som udgør rammerne for tildeling af hjælp.

Klik på linket herunder, for at se indholdet af Kvalitetsstandarten.

Bilag

Kvalitetsstandard, § 85, Socialpædagogisk bistand