billede af lyserøde blomster fra kirsebærtræ
Slå adgang med tegn til/fra

KompetenceCenter for døve og døvblinde

KompetenceCenter for døve og døvblinde er Fredericia Kommunes specialiserede tilbud til døve og døveblinde borgere. jvf servicelovens §85 og § 98

* KompetenceCenter for Døve og Døvblinde følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. Covid19. Vi forsøger at opdatere ud fra gældende retningslinjer.

 

Hjemmevejlederne kan træffes på telefon nr. 72 10 58 85 eller mobil nr. 41 17 31 41 i tidsrummet 10:00 – 20:00 i hverdagene og 14:30 – 20:00 i weekenderne

Kontaktpersonsordningen kan kontaktes på mobil tlf. 20 83 16 25 mandag – torsdag i tidsrummet 10:00 – 14:00

 

Udover støtte i eget hjem har borgerne også adgang til faciliteterne og personalet i det fleksible §85 tilbud.

 

Åbningstider

Kompetence Center for døve og døvblinde

Kontor

 • Mandag - torsdag mellem kl. 8:00 - 16:00
 • Fredag kl. 8:00 – 13:00

Fleksibel §85 tilbud

 • Mandag 10:00 – 15:00 og 16:00 – 20:00
 • Tirsdag 10:00 – 15:00
 • Onsdag Lukket
 • Torsdag 10:00 – 15:00 og 16:00 – 20:00
 • Fredag 8:00 – 12:30

Supplerende ydelse

 • Mandag - torsdag kl. 16:00 – 20:00
 • Fredag - søndag (og helligdage) kl. 14:30 – 20:00
Hvem retter tilbuddet sig til?

Målgruppen for socialpædagogisk bistand er til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og/eller særlige sociale problemer har behov for hjælp og støtte.

Man har mulighed for at modtage støtte, hvis man har behov for vejledning, støtte og/eller hjælp til udvikling af færdigheder, så man kan leve et liv på egne præmisser eller så selvstændigt som muligt.

Desuden henvender KCDD sig til borgere, der er døve og har behov for at udvikle sociale færdigheder i et læringsrum med pædagogiske tilrettelagte aktiviteter.

Hvad tilbyder KompetenceCenter for døve og døvblinde?

KCDD samarbejder med borgeren og sagsbehandler om at udarbejde en indsatsplan. Den anvendes som udgangspunkt for samarbejdet i den aftalte periode.

Efter en individuel vurdering kan støtten se ud som følgende:

 • Individuel støtte og vejledning i eget hjem. Støtten retter sig mod de udfordringer, som er beskrevet i indsatsplanen
 • Støtten kan også foregå i KCDDs lokaler, hvor vi har samtalerum tilknyttet.
 • ERFA-grupper - Grupper, hvor alle har en eller flere af de samme problemstillinger. Erfaringsgruppen tager udgangspunkt i fastlagte temaer og fælles udfordringer.
 • Vi tilbyder også samvær og pædagogiske tilrettelagte aktiviteter, der styrker den enkeltes livskvalitet med henblik på en mere selvstændig hverdag.

Rådgivning er en vigtig faktor i KCDD´s pædagogiske bistand. Formålet med rådgivningen er forebyggende og støttende i forhold til både det sociale, praktiske og personlige aspekter i den enkeltes liv.

Desuden tilbyder KCDD stor ekspertise indenfor handicapområdet døv, samt døvblinde og døvblindeblevne.

KCDD arbejder udfra en værdiskabende tilgang, som tager udgangspunkt i borgernes ambitioner og mål.

Dette betyder, at værdiskabelse både dækker over rehabilitering og habilitering. Hvilket dermed giver borgeren en oplevelse af et selvstændigt, samt meningsfuldt liv.

Hvad er formålet med støtten?

Formålet med indsatsen er, at bidrage til at skabe en tilværelse for den enkelte på egne præmisser.

Målet med at arbejde ud fra en rehabiliterende tilgang er at:

 • At fastholde og/eller udvikle borgers funktions og mestringsevne
 • At skabe gode forudsætninger som muligt for, at borgeren kan udvikle sig.
 • At kunne tilbyde differentierede indsatser, der tager udgangspunkt i borgerens livssituation og bygger bro til dennes hverdagsliv
 • At tilbyde koordinerende, tidsbestemte, målrettede indsatser i samarbejde med borgeren samt evt. tværfaglige partnere.

 

Supplerende ydelse i § 85 tilbud

Udover ovenstående er det muligt at visitere til Supplerende ydelse i § 85 tilbud

Supplerende ydelse i § 85 tilbud henvender sig til de borgere, som har brug for massiv social pædagogisk støtte udover standard åbningstider.

Supplerende ydelse i § 85 tilbud har åbent 365 dage om året i følgende tidsrum:

 • Mandag - torsdag kl. 16.00 - 20.00
 • Fredag/lørdag/søndage og helligedage kl. 14.30 - 20.00

Ved visitering til Supplerende ydelse i § 85 tilbud indbefatter det, at borgeren kan gøre brug af KCDDs personale samt faciliteter i ovenstående åbningstid.

Familievejledning til døve forældre

KCDD arbejder med familien og sagsbehandler om at udarbejde en indsatsplan. Den anvendes for samarbejdet i den aftalte periode.

Vores vigtigste opgave som familiekonsulent er at støttte en forandring og udvikling i familier, hvor børnene ikke trives og udvikler sig. Vi har den holdning, at familier er eksperter i deres eget liv, og vores opgave, som familiekonsulenter, er at yde hjælp til selvhjælp. Så vi på den måde sikre, at familien selv kan tage vare på en positiv udvikling.

Dette kunne være som følgende:

 • Ledsagelse til møder i daginstitution, skole, offentlig myndighed m.m.
 • Læsning og gennemgang af f.eks. Breve og skivelser
 • Orientering om rettigheder efter gældende lovgivning
 • Observere samspillet mellem børn og forældre
 • Støtte og guidning i forhold til udvikling af forældrekompetencer
 • Støtte og guidning til forældre med børnenes udvikling med fokus på dansk og dansk tegnsprog.
Mentoropgaver

Vi tilbyder individuelle mentoropgaver til borgere med behov for tegnsprog.

Formålet med støtten/vejledning er at fastholde borgeren i at få job, fastholde job, afprøve praktikforløb/ udviklingsforløb, ressourceforløb m.m.

Indsatsen kan være meget forskelligartet og lægger fokus på, hvilke forhindringer den enkelte borger har for at kunne fastholde ovenstående mål.

Indsatsen kan være:

 • Vækning om morgenen.
 • Møde på arbejdspladsen
 • Begrebsforklaring i arbejdslivet
 • Hjælp til rekvirering af tolkebistand på arbejdspladsen evt. via fjerntolkning eller fysisk tolkning m.m.
 • Samarbejde med borger og døvekonsulent omkring " Døv i arbejde" og hvilke hjælpemidler, tegnsprogskursus og tilskud, der kan stilles til rådighed.
 • Hjælp til kontakt til jobcenter, egen læge m.m.
Visitation til Kompetence Center for døve og døvblinde

Visitation til KCDD sker via

 • Din indgang
 • Sagsbehandler i kommunen
 • Via henvendelse til CFD, statens konsulentordning for døve og døvblinde, som evt. kan formidle kontakt med sagsbehandlere
 • samt henvendelse til afdelingsleder Pia Koch Larsen.
Tillægstimer

Udover standardtilbuddene er det muligt at tilkøbe ekstra støttetimer, som er tilpasset den enkeltes individuelle behov.

Disse ekstra timer bevilliges efter særaftale mellem KCDD og betalingskommunen.

Til sagsbehandlere

Det er muligt for alle kommuner at købe et tilbud ved KCDD.

Fredericia kommune varetager budget – og regnskabsfunktion samt personaleadministration for KCDDt.

Betalingskommunen modtager regning på alle udgifter i henhold til gældende regler.

Der vil i forbindelse med anden individuel støtte – ud over standardtilbuddet – kunne forekomme behov for aftaler om særlige takster. En sådan aftale skal vedlægges samarbejdsaftalen.

Udgift til en sådan støtte ydet af Fredericia kommune refunderes af betalingskommunen i henhold til gældende regler herom.

De særskilte aftaler samt betalingskommunens refusionstilsagn giver Fredericia Kommune krav på refusion efter de gældende regler.

Kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service § 98

Fredericia Kommune bevilger ud fra en konkret, individuel vurdering støtte i form af en særlig kontaktperson til personer som er funktionel døvblinde. En funktionel døvblind er en person, som har problemer med kommunikation samt med at færdes i omgivelserne på grund af en kombination af et alvorligt syns- og høretab.

Borgere, som ønsker at få en kontaktperson efter Lov om Social Service § 98, skal henvende sig i Myndighed – og Tværgående Udvikling. I et samarbejde mellem borger og sagsbehandler udredes borgerens behov, ressourcer og udfordringer.