Billede af ny-plantet hæk på NOVA
Slå adgang med tegn til/fra

NOVA Støttecenter

Nova støttecenter er Fredericia Kommunes specialiserede tilbud til unge mennesker med autisme, samt unge udviklingshæmmede. jvf servicelovens §107 Udover støtte i eget hjem har borgerne også adgang til faciliteterne og personalet i Støttecenteret.
 •     §107 er et døgntilbud. jvf serviceloven

 

NYHED OM BESØGSRESTRIKTIONER UNDER COVID - 19:

COVID - 19

Styrelsen for Patientsikkerhed har den 14. maj ophævet besøgsrestriktionerne på vores botilbud, da incidenstallet er faldet i Fredericia. Samtidig har vi en større andel af vores beboere færdigvaccineret og kommer dermed over de 80 %, som Styrelsen for Patientsikkerhed også har haft som rettesnor. Det tyder, at beboerne på vores botilbud nu igen kan modtage besøg. Dog anbefaler vi fortsat, at det foregår under hensyntagen til Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Det betyder følgende:

 • Antallet af besøgende begrænses til få personer. Besøg kan med fordel ske udendørs, fx. med en gå-tur.
 • Af hensyn til at begrænse smitterisikoen bedes pårørende så vidt muligt om ikke at benytte fællesarealerne.

 

Tak for samarbejdet!

Hvem retter tilbuddet sig til?

Nova retter sig til 2 forskellige målgrupper.

 1. Unge mennesker med let udviklingshæmning, eller med et tilsvarende funktionsniveau, som har behov for socialpædagogisk støtte i et §107 tilbud med henblik på, at flytte i egen bolig.
 2. Unge mennesker med funktionsnedsættelser indenfor autismespektret, som har behov for socialpædagogisk støtte i et §107 tilbud med henblik på, at flytte i egen bolig.

 

 

Hvad tilbyder Nova?

Nova samarbejder med borgeren og sagsbehandler om at udarbejde en indsatsplan, hvor der opstilles mål, ud fra borgerens behov og ønsker. Herudfra laves der SMARTE-mål. Dette foregår i et samarbejde mellem borger og personale.

Nova arbejder ud fra en værdiskabende tilgang, som tager udgangspunkt i borgernes ambitioner og mål.

Dette betyder, at værdiskabelse både dækker over rehabilitering og habilitering. Hvilket dermed giver borgeren en oplevelse af et selvstændigt, samt meningsfuldt liv.

 

Støtten i § 107 kan se således ud:

 • Individuel støtte og vejledning i ADL-opgaver på botilbuddet. Eks. Tøjvask, rengøring og madlavning.
 • Støtte i, at danne sociale relationer og omgås andre mennesker på en hensigtsmæssig måde.
 • Støtte til at opbygge en hverdagsstruktur, som kan bruges når borgeren flytter i egen bolig.
 • Støtte til økonomi. Eks. lave et budget, lære at bruge Nem id og lære at bruge netbank.
 • Støtte til samarbejde med eksterne samarbejdspartnere. Eks. STU (Særlig Tilrettelagt Uddannelse), Jobcenter, psykiatrien osv.
Hvad er formålet med støtten?

Formålet med indsatsen er, at bidrage til at skabe en tilværelse for den enkelte på egne præmisser.

Målet med at arbejde ud fra en rehabiliterende tilgang er at:

 • At fastholde og/eller udvikle borgers funktions- og mestringsevne.
 • At skabe gode forudsætninger som muligt for, at borgeren kan udvikle sig.
 • At kunne tilbyde differentierede indsatser, der tager udgangspunkt i borgerens livssituation og bygger bro til dennes hverdagsliv
 • At tilbyde koordinerende, tidsbestemte, målrettede indsatser i samarbejde med borgeren samt evt. tværfaglige partnere.
 • At afklare hvilken form for støtte borgeren skal have i fremtiden.

I §107 er målet, at borgeren udvikler kompetencer, så borgeren kan klare sig i egen bolig med § 85 støtte.

Visitation til Nova

Visitation til Nova sker via:

 • Sagsbehandler i Fredericia Kommunes myndighedsafdeling (Fredericia borgere)
 • Nova (Borgere fra eksterne Kommuner)
Tilsynsrapport

Tryk på nedenstående link, så vil du komme ind på NOVAs side på Tilbudsportalens hjemmeside. Her trykker du så på TILSYN, og aktuel Tilsynsrapport + de sidste tre års rapporter kan ses.

link til tilsynsrapporter fra NOVA på Tilbudsportalens hjemmeside