Proaktiv
Slå adgang med tegn til/fra

Proaktiv

Proaktiv er et dagtilbud, som tilbyder aktivering, træning og beskyttet beskæftigelse såvel internt som eksternt.

Proaktiv ligger i Fredericias nordlige industrikvarter og indeholder et beskyttet værksted, et dagcenter/-hjem, køkken/kantine samt administrationskontor.

De beskyttede beskæftigelsestilbud er oprettet i henhold til servicelovens §103, og Dagcentret er oprettet i henhold til servicelovens §104 og er målrettet borgere med varige funktionsnedsættelser, oftest kognitive, sociale og fysiske – eller en kombination af flere.

 

Fredericia, den 1. juli 2020

Den Gradvist Kontrollerede Genåbning af Proaktiv

Vi kom rigtig godt i gang med at finde rytmen i ”En ny hverdag med kendte mennesker” hvor Coronaens hygiejneetikette er med os. Vi fik endda skænket en lille statue af Holger Danske - og samlet set, har vi på almindelig jydsk gjort det jævnt godt

Vi har stadig borgere, der af forskellige årsager, fortsat ikke kommer på Proaktiv, men dem glæder vi os til at se, forventeligt i uge 32. Langt størstedelen af os er dog tilbage. Det er vi rigtig mange, der er meget glade for – og af stor symbolsk betydning blev det også at få hørt vores husband, Unoderne, spille op til fredagsfest igen.

Nu står sommerferien så for døren og vores sommerafslutning bliver lidt anderledes end vanligt – i stedet for en fodboldkamp, får vi besøg af en artist, der underholder de 4 arbejdsgrupper på skift i løbet af fredagen.

Siden Skt. Hans er der sket en del lempelser af myndighedernes retningslinjer i fht. covid19. se evt. nedenstående links. Proaktiv fortsætter med den nuværende hygiejneetikette, der revurderes i uge 32 mhp på evt. ændringer pr. 30. august 2020. Dvs. at pårørende og andre samarbejdspartnere, ikke har adgang til værkstederne og fællesarealerne, men har adgang til p-pladsen og mødelokalerne i administrationsdelen.

I forhold til kørsel med trekant brand, forventes afgangs og ankomst tiderne efter sommerferien at blive som i tiden før Covid19.

 

Til sidst er der kun tilbage og sige tak for det gode samarbejde i implementering af håndteringen af Corona-pandemien.

Håber det bliver en dejlig sommer for os alle og jeg glæder mig til vi ses igen,

 

Venlig hilsen

Jacob Leander Mørch

Leder, Proaktiv

 

Fredericia Kommune

 

 

 

ProAktiv genåbnede fra 4. maj 2020.

ProAktiv genåbnede fra 4. maj 2020.

ProAktivs "Gradvis Kontrollerede Genåbning" sker meget  forsigtigt - så derfor vil bruger/ pårørende blive kontaktet, når de kan vende tilbage til ProAktiv. 

 

Strategi for gradvis kontrolleret genåbning:

Det er med stor glæde, at vi på baggrund af den politiske beslutning den 29. april 2020, kan påbegynde en Gradvis Kontrolleret Genåbning (GKG) af Proaktiv og vi ser frem til et se alle husets brugere og medarbejdere igen.

Men for at vi kan passe på hinanden, skal vi være sammen – men på afstand. Derfor må vi forvente os, ”En ny hverdag - med kendte mennesker”

Proaktiv har i organiseringen af GKG haft fokus på at skabe nye rammer for ”Raske mennesker der tilhører en risikogruppe”, der af forskellige årsager har behov for et dagtilbud.

I planlægningen GKG, er der derfor taget højde for borgernes kontakt til professionelt personale i lukningsperioden, social kontakt og et muligt reelt dagtilbudsbehov til borgere, der bor hjemme hos pårørende, der er i arbejde.

For personalet på Proaktiv betyder det øgede fokus på hygiejneetiketten, omstilling til nye arbejdsgange og vaner, der skal kulturelt indlejres – en pædagogisk opgave for både personaler og borgere. Der afsættes derfor resurser af til information, oplæring, træning, ekstra rengøring og materialeindkøb – og i forhold til de sociale rammer, opdeles Proaktiv i mindre grupper end dem vi kender og med flere udelivs aktiviteter. Grupperne inddeles i aktivitetsgrupper inde/ude og storgrupper der incl. personale tilstræbes på max. af 20 personer. I tilfælde af der konstateres Covid19 i en storgruppe, hjemsendes alle personer i storgruppen i 48-timer. Dette for at sikre et fortsat tilbud til ”Raske mennesker, der tilhører en risikogruppe”.

 

 

Borgerne modtages ud fra følgende opdeling*

Planlagt modtagelse

Brugergruppe

Gradueringsmuligheder

 

Fra Mandag den 4. maj 2020

Borgere boende hos pårørende

Pårørende i arbejde

Pårørende der er hjemme i dagtimerne

 

Fra ca. 18 maj (1-2 uger)

 

Borgere med ingen eller ugentlig støtte i eget hjem

Behov for miljøskift & social kontakt

Borgere i trivsel

Ukendt

Borgere i botilbud

Borgere med øget behov for miljøskift i lukningsperioden

Borgere der trives men ønsker miljøskiftet

Borgere med øget trivsel u/ miljøskift i lukningsperioden

*Personalet kontakter den enkelte bruger inden opstart i forholdt til mødetid mv.

 

Tidspunkt for opstart:
I første omgang bliver tilbuddet givet til hjemmeboende borgere hos pårørende. Disse borgere kan begynde på Proaktiv igen mandag d. 4. maj eller senere efter aftale. Vi har desuden brug for at vide, hvilke ugedage borgeren ønsker at komme. Vi skal gøre opmærksom på, at der ikke er mødepligt, så man må godt blive hjemme.

Tegn på sygdom og smitterisiko:
Borgere må komme på Proaktiv, når de ikke har symptomer på sygdom (fx hoste, feber, ondt i halsen, muskelsmerter og vejrtrækningsbesvær). Ved de mindste tegn på sygdom skal borgeren hjem omgående og blive hjemme, indtil de har været symptomfri i 48 timer. Borgeren må heller ikke komme på Proaktiv ved milde symptomer på sygdom fx forkølelse.

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/PJECER/Tegn-p%C3%A5-sygdom/SST_Coronavirus_infokampagne_Tegn_pa_sygdom_A4_print_SH.ashx?la=da&hash=669ACE1484615722E53651F4C82E2FCBA9D2F99D

 

Alle borgere på Proaktiv tilhører en risikogruppe og vi benytter udvidet forsigtighedsprincipper, men er du i tvivl om den øgede smitterisiko ved at komme på Proaktiv, er du selv ansvarlig og I opfordres til at kontakte egen læge, der kan lave en individuel lægelig vurdering.

Politisk beslutning om gradvis kontrolleret genåbning af ProAktiv den 29 april 2020(se nederst)

Dato for udsendelse:

30. april 2020

 

 

 

Kontaktpersoner

Lars Ejby

4054 8378

 

Cecilie Roed Schultz

6133 1632

 

Susanne Eilersen

2330 2490

 

Bente Ankersen

4116 5916

 

 

Fredericia Kommune

Gothersgade 20

7000 Fredericia

7210 7000

kommunikation@fredericia.dk

www.fredericia.dk

Plan for gradvis Covid-19-åbning for seniorer og mennesker med handicap i Fredericia er klar

Senior og Handicapudvalget i Fredericia mødtes onsdag og blev enige om en plan for besøg på plejehjem, hjælp til demente, aktivitetstilbud og rengøring. Tæt samspil med FOA, Seniorråd, Ældre Sagen og Handicaprådet sikrer opbakning til gradvis og kontrolleret åbning.

 

Siden 11. marts har en række tilbud på senior og handicapområdet i Fredericia været lukket ned. Onsdag blev der indgået en politisk aftale for gradvis og kontrolleret genåbning.

 

Samtlige plejehjem i Fredericia Kommune har været lukket land for pårørende på grund af smittefare med COvid-19. Men nu starter en forsigtig genåbning.

 

”Vores ældre på plejehjemmene er meget isolerede her under Covid-19-krisen, så nu laver vi en forsigtig genåbning af vores plejehjem, men vi gør det ud fra et forsigtighedsprincip. Vores fokus er at passe godt på vores sårbare borgere på plejehjemmene. Med udendørs besøg forsøger vi at finde en balance mellem, at vi skal passe på vores borgere og samtidigt opfylde en efterspørgsel fra de pårørende. Nu prøver vi, og så tilpasser vi efter de løbende meldinger fra Sundhedsstyrelsen og de tilbagemeldinger vi får fra borgere, pårørende og vores ansatte”, siger Lars Ejby, formand for Senior- og Handicapudvalget.

 

Fra på mandag vil det igen være muligt for pårørende at komme på besøg på plejehjemmene. Udvalget har vedtaget en fælles overordnet ramme, som tilpasses lokale forhold. Ens for alle er dog, at Sundhedsstyrelsens anbefalinger og retningslinjer skal følges i forhold til afstand og hygiejne. Det vil sige, at alle besøg er med to meters afstand mellem borger og pårørende, og der kan komme op til to pårørende på besøg ad gangen.

 

”Det har været meget vigtigt for os at skabe mulighed for kontakt, så man kan se sine kære. Det er stadigvæk ikke det samme som at kunne give et knus, men det glæder mig meget, at det nu er muligt at ses – på afstand. Det vigtigste er, at vi fortsat husker at passe godt på hinanden”, siger Cecilie Roed Schultz, næstformand i Senior- og Handicapudvalget.

 

FOA bakker op om den kontrollerede genåbning af plejen.

”Det danske samfund er nu så småt ved igen at blive åbnet, og FOA bakker op om genåbningen, så længe den foregår kontrolleret og forsigtigt. Det samme gælder i forhold til en genåbning af plejen i Fredericia. Det er dog helt afgørende, at plejehjemmene er klar til det, før pårørende igen kan få adgang til udendørs besøg. Jeg tilkendegiver, at de ekstra ressourcer, personalet skal bruge på genåbningen, så dette kan lade sig gøre forsvarligt og ud fra Sundhedsstyrelsens retningslinjer, skal tilføres”, siger Bente Wozniak, faglig sekretær, FOA Lillebælt.

 

Alle besøg skal foregå udenfor, og de skal aftales med personalet på stedet på forhånd ud fra de muligheder, der er på det enkelte plejehjem – både i forhold til hvor besøg kan forgå og besøgslængden.

 

”Jeg er rigtig glad for, at vi nu laver en gradvis og kontrolleret åbning af vores plejehjem. Vi har et særligt hensyn at tage til vores beboere på plejehjemmene og bosteder, som ikke har haft mulighed for at få besøg i mange uger. Med udendørs besøg tager vi skridt til, at vores beboere på plejehjemmene bliver mindre isolerede”, siger Susanne Eilersen, medlem af Senior- og Handicapudvalget.

 

Pårørende skal selv medbringe forplejning og service, hvis de ønsker det, og borgere og pårørende vil have faste pladser under hele besøget. Ved alle besøg vil der være personale tilstede, og det er personalet, som står for oprydning og afspritning efter besøget.

 

”Vores medborgere på plejecentrene er ekstra hårdt ramt af denne situation, hvor der i den grad er lukket ned for mange sociale aktiviteter og kontakt med andre mennesker. Udover de udendørs besøg har vi fra byrådets side investeret 150.000 kr. i indkøb af Ipads, som skal bruges på vores plejehjem. På den måde kan endnu flere holde kontakten til familie og venner – på afstand”, siger Bente Ankersen, medlem af Senior- og Handicapudvalget.

 

Midlerne til indkøb af Ipads kommer fra byrådets fremrykkede anlægsinvesteringer, som er muliggjort da anlægsloftet for kommunerne er suspenderet.

 

Aflastning af pårørende til hjemmeboende demente

Der bliver også gradvist genåbnet for aflastning af pårørende til hjemmeboende demente. Genåbningen skal foregå kontrolleret og alle Sundhedsstyrelsens anbefalinger skal følges i forhold til afstand og hygiejne. Aflastningen komme til at foregå i Demensfællesskabet Lillebælts lokaler på Sundhedshuset og på Seniorhuset I.P. Schmidt, som i øjeblikket er lukket på grund af Covid-19.

”Seniorrådet mener også, at det er tiden for en åbning for besøg af pårørende til plejehjemsbeboerne. Når der åbnes op for besøg, vil det kræve yderligere krav til udendørs lokaler, antal personer, rengøring af lokale efter besøg, tidsbestilling og meget mere, som fremgår af de retningslinjer, der allerede er på området”, siger Flemming Larsen, formand for Seniorrådet, og gør opmærksom på, at det er også vigtigt, at de personaleressourcer, der er nødvendige for en god, tryg og sikker afvikling af besøgende, bliver tilført.

 

Senior og Handicapudvalget har lagt vægt på, at så mange borgere som muligt får genetableret deres aflastning ud fra de gældende retningslinjer. Borgere og deres pårørende kontaktes for nærmere planlægning.

 

 

 

Genoptagelse af al rengøring i eget hjem

Rengøring i eget hjem hver 14. dag har også været sat på pause for en stor gruppe borgere. Men nu bliver der også lavet en forsigtig genåbning for rengøringen i eget hjem. Også her er det vigtig, at alle Sundhedsstyrelsens anbefalinger følges i forhold til afstand og hygiejne.

”I Ældre Sagen er vi meget glade for, at der nu er mulighed for at genoptage rengøringen for de fredericianske modtager af praktisk hjælp. Der har været forståelse for at rengøringen har været neddroslet, men det er nu vurderet, at den kan genoptages på forsvarlig vis. Det er dog meget vigtigt for os, at genåbningen sker gradvis og kontrolleret, så vi fortsat passer på vores sårbare borgere”, siger Niels Hother Jakobsen, formand for Ældre Sagen i Fredericia.

 

Åbning af Proaktiv

Dagtilbuddet og beskæftigelse på Proaktiv har været lukket ned siden 11. marts, og mange borgere har savnet deres vante rammer for daglig aktivitet og arbejde. Proaktiv har i nedlukningsperioden været omdannet til midlertidige aflastningspladser, som har stået klar, hvis presset på de danske sygehuse ville stige og betyde at kommunen skulle være klar til at tage borgere hurtigt hjem fra indlæggelse.


Antal smittede borgere med Covid-19 er lavt, særligt i Fredericia, og det viser sig nu, at der for nuværende ikke er behov for de 19 etablerede senge på Proaktiv. De etablerede midlertidige pladser på Sundhedshuset bibeholdes.

 

Omlægningen af pladserne på Proaktiv giver mulighed for en gradvis åbning af dagtilbuddet. I første omgang for borgere, som bor hos egne forældre og dernæst for borgere, der bor i egen bolig og som bruger dagtilbuddet. Alle vil blive kontaktet direkte med information om, hvornår Proaktiv igen lukker op.

 

Fra Handicaprådet lyder en stor ros til at tilbuddet nu gradvist vender tilbage mod mere normale tilstande:

”Fra Handicaprådet følger vi udviklingen nøje, og er tilfreds med at Proaktiv nu igen langsomt kan lukke op for stedets målgruppe. Mange savner deres vanlige rammer, og selvom vi ved mange ønsker at Proaktiv kommer hurtigt i gang igen, appellerer vi til, at der fortsat er tålmodighed og forståelse for at genåbningen vil ske gradvist. Vi er nødt til at gå med livrem og seler, så vi overholder krav til afstand og hygiejne”, siger formand for Handicaprådet i Fredericia, Niklas Andersen.

 

Udviklingen følges nøje

Senior og Handicapudvalget i Fredericia har besluttet at følge genåbningen nøje og vil senest på næste udvalgsmøde den 25. maj få en status på genåbningen. Skulle der blive behov for justeringer i planen eller iværksætte nye tiltag for genåbning vil udvalget mødes igen i løbet af de kommende uger.

Info til brugere omkring genåbning (rev. 11.maj 2020)

EN NY HVERDAG!!

 

Kære brugere af Proaktiv

 

Som I nok har hørt, er vi i gang med stille og roligt at åbne Danmark op igen og det gælder naturligvis også Proaktiv. Da vi alle sammen skal passe godt på hinanden ved at holde afstand og vaske vores hænder grundigt og tit - vil det få stor indflydelse på vores hverdag på Proaktiv. Alt det skal vi nok lære hinanden.

Det betyder:

 • Ikke alle borgere starter op på Proaktiv på samme tid og din arbejdsdag vil blive kortere.
 • Bliver du kørt til Proaktiv af din mor/far, skal I sige farvel på parkeringspladsen og du skal gå ind igennem terrassedørene, sammen med det personale, der tager imod dig.

 

 • Vi vil komme til at være mere udenfor og lave aktiviteter, hvor vi kan holde afstand til hinanden (husk tøj til alt slags vejr). Du kan altså ikke regne med at lave det på Proaktiv, som du plejer
 • Vi vil komme til at være sammen i små grupper og med en passende afstand til hinanden.

 

 • Du skal medbringe en madpakke, da kantinen ikke er åben. Din madpakke skal blive i tasken indtil du skal spise den, da vi ikke kan benytte vores køleskabe, pga. fare for smitte spredning.
 • Du må have en Ipad eller telefon med hjemmefra, sammen med dit skiftetøj.

 

 • På Proaktiv er vi glade for at give krammere, men det kommer vi til at vente lidt med at gøre igen, desværre. L
 • Bliver du syg eller skidt tilpas på Proaktiv, skal du hjem hurtigst muligt, for ikke at smitte andre. Du må IKKE komme på Proaktiv hvis du er forkølet eller sløj.
 • HUSK ALTID AT: nyse og hoste i dit ærme, holde 2 meters afstand til de andre du er sammen med, vaske og spritte dine hænder ofte, samt HVER gang du har været på toilet og når du ankommer til Proaktiv.

 

 

Vi glæder os rigtig meget til at se dig igen J

 

Hilsen personalet på Proaktiv

Info til pårørende omkring genåbning (rev. 11.maj 2020)

Gradvis Kontrolleret Genåbning

 • en ny hverdag for borgerne på Proaktiv

Fredericia, den 29. april 2020

Kære pårørende til brugere på Proaktiv

I takt med at Danmark gradvist åbner op – er vi også i gang med en gradvis kontrolleret genåbning af Proaktiv.

 

Allerførst: Vi glæder os uendeligt meget til at se jeres børn/pårørende igen. De har været savnet! Vi glæder os til igen at skabe en god og tryg hverdag samtidig med at vi følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Vi kan allerede nu sige, at hverdagen bliver anderledes end tidligere, men vi er sikre på, at vi i samarbejde med jer, kan lykkes med en god genåbning.

 

Strategi for gradvis kontrolleret genåbning:

Det er med stor glæde, at vi på baggrund af den politiske beslutning den 29. april 2020, kan påbegynde en Gradvis Kontrolleret Genåbning (GKG) af Proaktiv og vi ser frem til et se alle husets brugere og medarbejdere igen.

Men for at vi kan passe på hinanden, skal vi være sammen – men på afstand. Derfor må vi forvente os, ”En ny hverdag - med kendte mennesker”

Proaktiv har i organiseringen af GKG haft fokus på at skabe nye rammer for ”Raske mennesker der tilhører en risikogruppe”, der af forskellige årsager har behov for et dagtilbud.

I planlægningen GKG, er der derfor taget højde for borgernes kontakt til professionelt personale i lukningsperioden, social kontakt og et muligt reelt dagtilbudsbehov til borgere, der bor hjemme hos pårørende, der er i arbejde.

For personalet på Proaktiv betyder det øgede fokus på hygiejneetiketten, omstilling til nye arbejdsgange og vaner, der skal kulturelt indlejres – en pædagogisk opgave for både personaler og borgere. Der afsættes derfor resurser af til information, oplæring, træning, ekstra rengøring og materialeindkøb – og i forhold til de sociale rammer, opdeles Proaktiv i mindre grupper end dem vi kender og med flere udelivs aktiviteter. Grupperne inddeles i aktivitetsgrupper inde/ude og storgrupper der incl. personale tilstræbes på max. af 20 personer. I tilfælde af der konstateres Covid19 i en storgruppe, hjemsendes alle personer i storgruppen i 48-timer. Dette for at sikre et fortsat tilbud til ”Raske mennesker, der tilhører en risikogruppe”.

 

 

 

Borgerne modtages ud fra følgende opdeling*

Planlagt modtagelse

Brugergruppe

Gradueringsmuligheder

 

Fra Mandag den 4. maj 2020

Borgere boende hos pårørende

Pårørende i arbejde

Pårørende der er hjemme i dagtimerne

 

Fra ca. 18 maj (1-2 uger)

 

Borgere med ingen eller ugentlig støtte i eget hjem

Behov for miljøskift & social kontakt

Borgere i trivsel

Ukendt

Borgere i botilbud

Borgere med øget behov for miljøskift i lukningsperioden

Borgere der trives men ønsker miljøskiftet

Borgere med øget trivsel u/ miljøskift i lukningsperioden

*Personalet kontakter den enkelte bruger inden opstart i forholdt til mødetid mv.fra 

 

 

Tidspunkt for opstart:
I første omgang bliver tilbuddet givet til hjemmeboende borgere hos pårørende. Disse borgere kan begynde på Proaktiv igen mandag d. 4. maj eller senere efter aftale. Vi har desuden brug for at vide, hvilke ugedage borgeren ønsker at komme. Vi skal gøre opmærksom på, at der ikke er mødepligt, så man må godt blive hjemme.

Tegn på Sygdom og smitterisiko:
Borgere må komme på Proaktiv, når de ikke har symptomer på sygdom (fx hoste, feber, ondt i halsen, muskelsmerter og vejrtrækningsbesvær). Ved de mindste tegn på sygdom skal borgeren hjem omgående og blive hjemme, indtil de har været symptomfri i 48 timer. Borgeren må heller ikke komme på Proaktiv ved milde symptomer på sygdom fx forkølelse.

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/PJECER/Tegn-p%C3%A5-sygdom/SST_Coronavirus_infokampagne_Tegn_pa_sygdom_A4_print_SH.ashx?la=da&hash=669ACE1484615722E53651F4C82E2FCBA9D2F99D

 

Alle borgere på Proaktiv tilhører en risikogruppe og vi benytter udvidet forsigtighedsprincipper, men er du i tvivl om den øgede smitterisiko ved at komme på Proaktiv er du selv ansvarlig, og I opfordres til at kontakte egen læge, der kan lave en individuel lægelig vurdering.

Ved konstatering af COVID-19 smitte:
Hvis en borger, som har opholdt sig på Proaktiv, konstateres smittet med coronavirus, skal Proaktiv informeres herom. Dette er med henblik på at informere de personer, den pågældende har været i nær kontakt med.
Har borgeren nære kontakter, som er smittet med coronavirus, skal Proaktiv informeres.  Ledelsen skal lave en individuel vurdering om vilkår for tilbagevenden pga. personalet skal være særlig opmærksom på sygdomstegn samt i endnu højere grad god hygiejne.  
Information vedr. håndtering af nære kontakter for patienter testet positiv for COVID-19:

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Informationsmateriale_N%C3%A6re-kontakter-til-COVID-19-smittede/SST-Covid-19-Kontakter.ashx?la=da&hash=2A4D9DC07327652962A4A9EC0AA2C93E4F0E3577

Ankomst- & afhentningstider:
Det er vigtigt, at ikke alle borgere møder ind og tager hjem på samme tid (jf.  SSTs retningslinjer). Dette vil kunne give nogle kortere dage på Proaktiv. Bliver borgeren afleveret og hentet af pårørende, skal dette foregå på parkeringspladsen, på aftalte tidspunkter. Borgeren bliver afhentet af et personale fra gruppen. Vi prioriterer desuden, at vi sammen med jer pårørende ved aflevering & afhentning, tager hensyn til eventuelle pædagogiske behov.

Pårørende må ikke komme ind på Proaktiv. Er der behov for dialog med et personale eller ledelse, kan dette foregå udenfor eller pr. mail eller telefon.

Borgere, der kører med Trekant Brand, får øget ca. tidspunkterne fra +/- 15 min til +/- 30 min, da der kun må køres med 3-4 borgere i busserne.

Ejendele:

Der må KUN medbringes egen Ipad, mobil, skiftetøj/udetøj samt forplejning. Man må ikke dele sine personlige ejendele med andre og tingene skal tages med frem og tilbage hver dag. Vi opfordrer til ikke at benytte håndsmykker pga. håndhygiejne.

Kost:
Kantinen er pt. ikke åben og derfor skal borgeren selv have madpakke og evt. en fyldt drikkedunk med navn med.  Desuden må der ikke medbringes mad, som skal opvarmes.

Aktiviteter:
Vi kommer til at ændre i vores normale pædagogiske praksis, med mindre og faste grupper med passende afstand til hinanden, hvilket også vil forandre aktiviteterne. Der vil være ting, vi ikke kan gøre mere, og ting vi gør på en anderledes måde. Desuden vil en del af aktiviteterne foregå udenfor. Vi opfordrer til, at borgerne har skiftetøj med og praktisk tøj på. Det anbefales at være opmærksom på de solrige dage og her hjælpe borgerne med at have solcreme på hjemmefra.
Da Proaktiv åbner op i etaper, kan det ligeledes påvirke de fysiske rammer. Borgeren kan derfor opleve, at skulle være i et andet grupperum end sædvanligt, eller at sidde på en anden plads i grupperummet. Der arbejdes som udgangspunkt med, at borgeren møder et kendt personale.
Det er vigtigt, at borgerne ikke er sammen med hinanden på tværs af grupperum, for at reducere mulige smittekilder. Pauser vil fx derfor blive afholdt med de samme borgere, som man er i gruppe med enten i grupperummet eller udenfor.

Opprioritering af hygiejne:
Der vil være faste rutiner omkring håndhygiejne – borgerne skal som det første spritte deres hænder ved døren, inden de går ind på Proaktiv. Herefter stiller de deres ting ved deres plads, for så at gå ud på badeværelset og vaske og spritte hænder. Personalet vil desuden i løbet af dagen motivere og instruere borgerne i de gældende forskrifter for hygiejne fra Sundhedsstyrelsen.

I må gerne øve hjemmefra hvordan korrekt håndhygiejne udføres via dette link. https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/film_vask_haender

Se linket for hvordan du beskytter dig selv og andre mod coronavirus. https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/SST_Corona_A4_print-V2.ashx?la=da&hash=8FF9E998D9C156DCEA3FB4813408321D1304C4C6

Værnemidler og afstand:

Personalet vil i nogle situationer bruge værnemidler i kontakten med borgere. Dette kan fx være en skærm på bordet, et visir, handsker mv.. Desuden vil der i indretningen blive taget højde for at borgernes placering opfylder Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

 

Det bliver en meget anderledes hverdag som borgerne møder ind til på Proaktiv. Vi gør alt, hvad vi kan, for at det bliver godt, sikkert og rart. Der er ingen tvivl om, at vi i løbet af genåbningsperioden vil opdage, at der vil blive behov for justeringer for at gøre dagen så god og overskuelig som muligt, men vi tænker, at med ovenstående er vi godt på vej. Vi følger selvfølgelig løbende Sundhedsstyrelsens anbefalinger og justerer herefter.

 

Vi glæder os til at se jer – meget snart!

 

Med venlig hilsen

 

Jacob Leander Mørch
leder af Proaktiv

Coronavirus / COVID19 - medio marts 2020

 

Nødpladser på ProAktiv

 

Fredericia den 23. marts 2020

Flere har spurgt ind til nødpladserne på Proaktiv og derfor denne lille informationsskrivelse.

 

Sygeplejeklinikken i Fredericia kommune, har fået til opgave at oprette pladser, til modtagelse af patienter, der ikke længere kan være på sygehusene pga. Corona-patienter, men er for syge til at komme hjem.

Proaktiv er ét af de steder i kommunen, der i disse timer forberedes til den opgave.

Proaktiv blev lukket pga. risikoen for kontaktsmitte af Covid19 og oprettelsen af nødpladserne i Proaktivs egnede lokaler er m.a.o. uafhængige beslutninger, der har til formål at komme bedst muligt gennem epidemiperioden for borgerne i Fredericia.

 

Hvis lukningen af Proaktiv, giver anledning til store udfordringer i din hverdag, er du velkommen til at ringe til mig eller Voksen Handicapchef, Holger Torp.

 

Hvis du ønsker flere oplysninger om nødpladserne på Proaktiv, kan du se mere i følgende gode rapportager

 

· https://www.tvsyd.dk/fredericia/noedsengepladser-staar-klar-til-patienter-uden-corona

 

· https://frdb.dk/artikel/kommunen-g%C3%B8r-klar-til-at-aflaste-sygehusene-17-midlertidige-sengepladser-sat-op-p%C3%A5-pro-aktiv

 

 

Fredericia den 11. marts 2020

Til Brugere, pårørende og øvrige samarbejdspartnere!

 

Proaktiv lukker for at minimere risikoen for kontaktsmitte af Coronavirus/COVID19 til vores mest udsatte borgere i Fredericia.

 

Det er besluttet at Proaktiv ved arbejdstids ophør i dag den 11. marts 2020, lukker ned for alle aktiviteter marts måned ud. Det er derfor ikke muligt at komme på arbejde på Proaktiv fra i dag kl.15,00.

Første arbejdsdag bliver tidligst onsdag den 1. april 2020 inden påskeferien.

 

Vi ved at forandringen af hverdagen kan være vanskelig for vores brugere og pårørende, men håber på opbakning til at imødekomme omstillingen med godt humør til gavn for almene brugernes trivsel.

I forhold til de brugere, der er tilknytte kørselsordning med Trekant Brand, er kørselskontoret informeret.

 

 

Fra mandag den 16 marts 2020 vil det være muligt at følge med i beslutningerne vedr. Proaktiv på vores hjemmeside https://www.fredericia.dk/borger/omsorg-sundhed/voksne-handicappede/proaktiv

eller via en telefonsvarer på 7211-3721. Det vil også være muligt at kontakte personalet på 7211-3700 eller ledelsen på 7211-3701

Der kommer ligeledes senere i dag, en udmelding i pressen fra ledelsen af Fredericia Kommune.

 

 

 

 

Venlig hilsen

Jacob Leander Mørch

Leder

Proaktiv

Fredericia Kommune

 

Information fra Borgmesteren

Dato for udsendelse:

11. marts 2019

 

 

Kontaktpersoner

Jacob Bjerregaard

2210 7000

Jacob.bjerregaard@fredericia.dk

 

 

 

Fredericia Kommune

Gothersgade 20

7000 Fredericia

7210 7000

kommunikation@fredericia.dk

www.fredericia.dk

Borgmester i appel til Fredericia: Udskyd alt, hvad udskydes kan

 

Vi skal tage hånd om hinanden – og passe særligt godt på de ældre og særligt udsatte. Det er et fælles ansvar for hele Fredericia

 

Antallet af danskere smittet med Covid-19/Corona-virus er steget kraftigt de seneste dage. Fredericia Kommune skærper nu tiltagene for at inddæmme smitten og forhindre ny spredning.

 

”Vi er i en ekstraordinær situation og det kræver ekstraordinære handlinger. Det vi som samfund betragtede som normalt i går, er vi nødt til at se anderledes på i morgen, siger borgmester Jacob Bjerregaard og fortsætter:

 

”Jeg vil gerne rette en stor appel til hele Fredericia, vores virksomheder, uddannelsesinstitutioner, organisationer og borgere om, at vi alle tager et fælles ansvar på os for at inddæmme smitten. Min og byrådets opfordring skal lyde; udskyd alt, hvad udskydes kan, så vi undgår arrangementer, hvor smitten kan spredes. Vi har et fælles ansvar for vores ældre og udsatte borgere, og vi skal gå forrest med de nødvendige tiltag for at inddæmme smitten”.

 

Byrådet følger situationen tæt og fik mandag aften en opdatering på spredningen af Covid-19. Allerede tirsdag blev nye forebyggende tiltag sat i gang. Arrangementer aflyses, der indføres besøgsrestriktioner på flere kommunale institutioner, der er oprettet en Corona-hotline og udvekslingsbesøg samt studieture for skoleklasser er aflyst.

 

Flere tiltag kan ifølge borgmester Jacob Bjerregaard blive taget i brug i den kommende tid: ”Vi har bedt vores organisation om at aflyse eller udskyde alle kommunale arrangementer resten af marts måned. Der vil være skolefester, foredrag og personalemøder, som bliver aflyst, og vi er i byrådet klar til at tage flere værktøjer i brug. Vi følger situationen tæt og vurderer dag for dag. Vi vil gerne sende en klar opfordring til alle i Fredericia om at bakke op om situationen. Aflys og udskud alt, hvad der er muligt. Det gælder erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, organisationer og foreninger.

 

 

Direktøren for Business Fredericia bakker op om kommunens opfordring:

”Vi tager spredningen af Corona meget alvorligt. Smitten har stor betydning for både borgerne i kommunen men også for byens erhvervsliv, hvor en øget smittespredning også rammer omsætningen. Mange virksomheder har allerede taget forebyggende tiltag i brug, og vi bakker fuldt op om kommunens appel til at iværksætte yderligere foranstaltninger. Det er et fælles ansvar, vi har i Fredericia”, siger Kristian Bendix Dreier.

 

Krydstogt

Fredericia Kommune står overfor en særlig sikkerhedsmæssig udfordring med udsigten til anløb af sæsonens første krydstogtskib den 28. marts 2020. Borgmester Jacob Bjerregaard har en klar melding til fredericianerne: ”Vi er en turisme og krydstogtby. Men de mange anløb må aldrig blive en trussel mod fredericianernes sundhed og sikkerhed. Vi følger derfor situationen nøje og er parate til at tage de nødvendige tiltag i brug, hvis der er den mindste risiko for at krydstogtgæsterne kan bære smitte med til Fredericia. Vi er i tæt dialog med rederierne bag skibene og de nationale myndigheder, så vi i løbet af de kommende dage kan træffe beslutning om, hvorvidt det kommende anløb gennemføres eller flyttes, siger Jacob Bjerregaard”

 

Råd og organisationer bakker op

Blandt Fredericias mange frivillige aktører er der stor opbakning til kommunens nyeste tiltag. Seniorrådet, Frivilligcenter og Ældresagen bakker op om appellen til at udskyde arrangementer, så der særligt kan tages hånd om kommunens ældre medborgere og personer med nedsat immunforsvar.

 

”Det er en opfordring, vi bakker fuldt og helt op om. Det er en nødvendighed, at vi tager denne form for foranstaltninger, så vi ikke risikerer, at sundhedsvæsnet bliver overbelastet. Det er især de ældre og sårbare, der er udsat, og kan vi forebygge smitte ved at udsætte vores arrangementer, så opfordrer vi til, at man følger anbefalingen”, siger Flemming Larsen, formand for Seniorrådet.

 

Frivilligcenter Fredericia bakker også fuldt op om beslutningen om at aflyse større arrangementer.

”Vi har aflyst vores generalforsamling, og det er der også flere af vores brugere, der har gjort. Det gør vi af respekt for de sårbare borgere i vores samfund, så vi ikke er med til at bringe en eventuel smitte videre”, siger Louis Lindholm, leder af Frivilligcenter Fredericia.

 

Også Ældre Sagen har allerede taget opfordringen til sig.

“Vi følger anbefalingerne fra offentlige myndigheder, og vi udskyder derfor vores årsmøde her i Fredericia. Vi er ved at gennemgå alle vores arrangementer og aktiviteter og aflyser eller udskyder alle de arrangementer, der er nødvendigt”, sige Niels Hother Jakobsen, formand for Ældre Sagen Fredericia. 

 

Mere info kan findes på fredericia.dk, hvor aflysninger vedrørende arrangementer opdateres fra onsdag den 11. marts 2020.

 

Dagcenter/hjem

Dagcentret
Dagcentret er placeret på Entreprenørvej i henhold til servicelovens §104 og er afdelingsvis gruppeopdelt.

Vores dagcenter består af 3 afdelinger:

 • Dagcenter
 • Specialafdelingen og
 • Robinson (se mere i særskilt bjælke under beskyttet beskæftigelse)

*Unoderne er Proaktivs brugerband og er en del af Dagcentret (se mere i særskilt bjælke).

Dagcentret (gruppe 1-3)
På dagcentret er der en stor spredning i brugernes funktionsniveau.

Specialafdelingen (gruppe 4-7)

Er et tilbud til de brugere, der har brug for et miljø med få sanseindtryk, tydelig dagsstruktur og støtte og vejledning i hverdagen.

Det Special pædagogiske tilbud er målrettet brugere, der har stort behov for en struktureret hverdag. Der arbejdes grundlæggende ud fra neuropædagogiske principper i såvel den fysiske indretning som i den pædagogiske tilgang til brugerne. Der anvendes også andre metoder i den individuelle tilgang fx gentle teaching.

Brugere i Det Special pædagogiske tilbud har bl.a. sjældne diagnoser og omfattende hjerneskader, og fælles for dem alle er, at de nyder stor gavn af et minimum af sanseindtryk og stimuli i det daglige.

Rent fysisk består Det Specialpædagogiske tilbud, et tilbud af 3 grupper, hvor der samlet er mellem 10 og 15 brugere, og derfor et mindre antal brugere i hver enkelt gruppe, ifht. dagcentret. De fleste brugere har en boardmaker/strukturtavle med billeder af hvad dagen indeholder. Dette er med til at give den enkelte overblik.

De aktiviteter der tilbydes, er individuelt tilpasset så også meget forskelligt, hvad hver enkelt bruger deltager i. Der planlægges ud fra den enkeltes kompetencer, interesser og i svære perioder en vurdering af den psykiske tilstand på dagen. Der laves mange individuelle aktiviteter i grupperne. Af disse kan f.eks. nævnes: montage- og pakkeopgaver, puslespil, tegne, lave perler, hører film, musik, Ipad m.m.
Fællesaktiviteter foregår også, men i et begrænset omfang. Af fællesaktiviteter kan nævnes: fællessang i gruppen, gåture/svømning/ ture ud af huset, kreative og årstidsbestemte aktiviteter og bræt- og kortspil.

Robinson
Er et forudsigelighedsmiljø under §104 i tæt samarbejde med den beskyttede beskæftigelse.

Læs mere om Robinson i særskilt bjælke under beskyttet beskæftigelse.

Beskyttet beskæftigelse

Beskyttet beskæftigelse består af Robinson, Montage, Pakkeri, Træværksted, Naturpleje (satellit), Kantinen og Caféen (satellit).

Robinson, Montagen og Pakkeriet
Robinson tilbyder individuelt tilrettelagt beskyttet beskæftigelse. Robinson er et forudsigeligheds miljø, der med udgangspunkt i den enkeltes interesser og formåen, bl.a. udfører følgende opgaver i samarbejde med Montagen og Pakkeriet:

 • Produktion til salg
 • Pakke- og montageopgaver for eksterne firmaer
 • Lettere opgaver ved maskiner (pakkemaskine, bundtemaskine m.m.)

Træværkstedet
På træværkstedet tilbydes beskæftigelse indenfor arbejde til træindustrien.

Arbejdet tilrettelægges ud fra individuelle ønsker og evner.

Her udføres såvel lønarbejde for eksterne kunder som egenproduktion af varer, vi selv afsætter til kunder.

Der udføres bl.a. følgende opgaver

 • Produktion af afsætningspæle
 • Produktion af stige- og garderobereoler
 • Produktion af brødriste til bagerier m.m.

Arbejdet foregår ved fræsere, høvle, drejebænke og pudsemaskiner.

Kantine
Kantinen hører under Proaktivs produktionsafdeling og samarbejder med vores café nede i byen, Caféen.

Opgaverne kan bestå af:

 • Produktion af morgenbrød og kage
 • Fremstilling af smørrebrød og lun frokost
 • Afrydning af borde samt opvask (maskine)
 • Lettere rengøring
 • Ekspedition og kassearbejde
Satellitterne (eksterne tilbud)

Satellitter er de tilbud vi har ”ude af huset” og består af Caféen & Minibyen.

Caféen
Caféen er vores café nede i Fredericia by og hører under Kantinen.

Caféen beskæftiger 4 brugere, som sælger kaffe, te, rundstykker og frokost.

Vi har åbent mellem kl. 9.00 og kl. 13.00 tirsdag, onsdag og torsdag.

Minibyen
I samarbejde med Madsbyparken beskæftiger Proaktiv 10-15 borgere i Minibyen.

Dagen starter ned at tilrettelægge dagens arbejdsopgaver i samarbejde med borgerne - og for nogle, i overensstemmelse med deres individuelle dagsskema.

I sommerhalvåret består arbejdet af følgende:

 • Græsslåning
 • Hjælpe til med udbygning af Minibyen.
 • Renovering af huse ude i Minibyen og på værkstedet.
 • Rengøring af:
  • Butikken
  • skolestuen
  • fællesarealer
  • tømning af skraldespand

I vinterhalvåret består arbejdsopgaverne i

 • Renovering og rengøring af Minibyens små huse på værkstedet. f.eks,
  • Murerarbejde på husene.
  • Maling af husene.
  • Udskiftning af tagsten
 • Daglig rengøring af fællesarealer.
 • Rengøring af skolestuen før og efter udlejning.
 • Havearbejde ( Hvis vejret tillader det)
 • Snerydning.

 

Unoderne (Proaktivs band)

Vores band her på Proaktiv, ”Unoderne”, opererer selvstændigt, men er en del af dagcentret.

Unoderne tager tit ud og spiller i f.eks. børnehaver, skoler og festivaler.

De kan bookes ved henvendelse til Proaktiv.

Kontaktoplysninger:

Pædagogiske metoder

Vi arbejder ud fra en etisk og anerkendende indgangsvinkel med udgangspunkt i brugerens kompetencer, ambitioner og mål sammenholdt med neuropædagogiske principper. Vi tilrettelægger et pædagogisk tilbud til den enkelte bruger, for at yde den mest optimale støtte og sikre størst mulig livskvalitet. Vi støtter op omkring brugernes sociale relationer og velbefindende ved at skabe plads til egen kultur – også med eksterne samarbejdspartnere som fx ULF, SUK, GYL m.m.

På Proaktiv arbejder vi ud fra et pædagogisk pragmatisk, teoretisk og metodisk grundlag ved hjælp af bl.a.:

 • Den værdiskabende tilgang
 • SMARTE – modellen med udgangs punkt i brugernes ambitioner og mål
 • Antonovsky – Oplevelser af sammenhæng
 • Relationel Koordinering
 • Maturana - Domæneteori
 • Neuropædagogiske screeninger
 • Relationspædagogik fx Gentle teaching, fælles tredje, det hele menneske, klassisk udviklingspsykologi.
 • Autismespecifikke tilgange som Board Maker, Stressbelastningsgrader

Brug af kommunikations støttende hjælpemidler og praktiske støttesystemer

Formålet er at styrke en helhedsorienteret indsats ved kobling af specialpædagogisk og neuropsykologisk viden, og at integrere den værdiskabende tænkning i praksis.

Derudover at tilvejebringe forståelse af den enkelte borgers forudsætninger i samspil med omgivelserne med henblik på at øge brugerens muligheder for at mestre eget liv. Vi har et tæt tværprofessionelt samarbejde med, bo-tilbud, pårørende, sagsbehandlere, fysioterapeuter m.m.

 

Ferie/Lukkeplan for Proaktiv for 2019/2020/2021

 

Ferie / lukkeplanen gælder for Proaktiv og Minibyen.

Derudover holdes lukket alle weekender og alle helligdage.

2019:

Måned/Dato – alle dage inkl.     1. arb.dag  

December   

23.12.19 – 01.01.20      Juleferie          02.01.20

 

2020:

Måned/Dato – alle dage inkl.     1.arb.dag

Marts          

27.03.20                         Temadag             30.03.20

April            

06.04.20 – 08.04.20       Påskeferie          14.04.20

Maj             

01.05.20                         1. maj                 04.05.20 

08.05.20                         Store Bededag   11.05.20

21+22.05.20                   Kr.himmelfart+

                                         fredag               25.05.20

Juni              

05.06.20                         Grundlovsdag     08.06.20

Juli               

Uge 28, 29 + 30             Sommerferie       27.07.20

September   

25.09.20                        Temadag             28.09.20

December   

23.12.20 – 01.01.21      Juleferie              04.01.21

 

2021:

Måned/ Dato   alle dage inkl.                  1.arb.dag

Marts                

19.03.21                        Temadag               22.03.21

29.03.21 – 05.04.21      Påskeferie             06.04.21

April                  

30.04.21                        Store Bededag      03.05.21

Maj                   

13+14.05.21                 Kr.Himmelfart +

                                     fredag                    17.05.21

Juli                     

Uge 28, 29 + 30           Sommerferie           02.08.21

 

 

 

 

udadreagerende adfærd

Udadreagerende adfærd og nul tolerence.

Udadrreagerende adfærd fra Proaktivs brugere forekommer og forventes i et meget begrænset omfang og kan forekomme i perioder, hvor de er særligt udfordret. Det er dog vigtigt at understrege, at længerevarende udadreagerende adfærd, kan medføre ophør af samarbejdet. Dette altid ud fra en individuel vurdering.

”Vold som udtryksform” kan der arbejdes med pædagogisk og sansemotorisk evt. med eksterne samarbejdspartnere. Dette i fastsatte og afgrænsede perioder med evt. forlængelse eller i særlige tilfælde, hvor den pædagogiske indsats ikke lykkedes, medføre et ophør af samarbejdet.

I forhold til brugere, der har behov for massiv fysisk afskærmning af sanseindtryk, er Proaktivs fysiske rammer, desværre ikke til, at kunne tilbyde lokaler til enkeltpersoner. Derimod kan der tilbydes afskærmning med mobile skillevægge.

Forsætlig og afstumpet vold meldes altid til polititiet af Proaktivs ledelse.