Proaktiv

Proaktiv

Proaktiv er et dagtilbud, som tilbyder aktivering, træning og beskyttet beskæftigelse såvel internt som eksternt.

Proaktiv ligger i Fredericias nordlige industrikvarter og indeholder et beskyttet værksted, et dagcenter/-hjem, køkken/kantine samt administrationskontor.

De beskyttede beskæftigelsestilbud er oprettet i henhold til servicelovens §103, og Dagcentret er oprettet i henhold til servicelovens §104 og er målrettet borgere med varige funktionsnedsættelser, oftest kognitive, sociale og fysiske – eller en kombination af flere.

 

Dagcenter/hjem

Dagcentret
Dagcentret er placeret på Entreprenørvej i henhold til servicelovens §104 og er afdelingsvis gruppeopdelt.

Vores dagcenter består af 3 afdelinger:

 • Dagcenter
 • Specialafdelingen og
 • Robinson (se mere i særskilt bjælke under beskyttet beskæftigelse)

*Unoderne er Proaktivs brugerband og er en del af Dagcentret (se mere i særskilt bjælke).

Dagcentret (gruppe 1-3)
På dagcentret er der en stor spredning i brugernes funktionsniveau.

Specialafdelingen (gruppe 4-7)

Er et tilbud til de brugere, der har brug for et miljø med få sanseindtryk, tydelig dagsstruktur og støtte og vejledning i hverdagen.

Det Special pædagogiske tilbud er målrettet brugere, der har stort behov for en struktureret hverdag. Der arbejdes grundlæggende ud fra neuropædagogiske principper i såvel den fysiske indretning som i den pædagogiske tilgang til brugerne. Der anvendes også andre metoder i den individuelle tilgang fx gentle teaching.

Brugere i Det Special pædagogiske tilbud har bl.a. sjældne diagnoser og omfattende hjerneskader, og fælles for dem alle er, at de nyder stor gavn af et minimum af sanseindtryk og stimuli i det daglige.

Rent fysisk består Det Specialpædagogiske tilbud, et tilbud af 3 grupper, hvor der samlet er mellem 10 og 15 brugere, og derfor et mindre antal brugere i hver enkelt gruppe, ifht. dagcentret. De fleste brugere har en boardmaker/strukturtavle med billeder af hvad dagen indeholder. Dette er med til at give den enkelte overblik.

De aktiviteter der tilbydes, er individuelt tilpasset så også meget forskelligt, hvad hver enkelt bruger deltager i. Der planlægges ud fra den enkeltes kompetencer, interesser og i svære perioder en vurdering af den psykiske tilstand på dagen. Der laves mange individuelle aktiviteter i grupperne. Af disse kan f.eks. nævnes: montage- og pakkeopgaver, puslespil, tegne, lave perler, hører film, musik, Ipad m.m.
Fællesaktiviteter foregår også, men i et begrænset omfang. Af fællesaktiviteter kan nævnes: fællessang i gruppen, gåture/svømning/ ture ud af huset, kreative og årstidsbestemte aktiviteter og bræt- og kortspil.

Robinson
Er et forudsigelighedsmiljø under §104 i tæt samarbejde med den beskyttede beskæftigelse.

Læs mere om Robinson i særskilt bjælke under beskyttet beskæftigelse.

Beskyttet beskæftigelse

Beskyttet beskæftigelse består af Robinson, Montage, Pakkeri, Træværksted, Naturpleje (satellit), Kantinen og Caféen (satellit).

Robinson, Montagen og Pakkeriet
Robinson tilbyder individuelt tilrettelagt beskyttet beskæftigelse. Robinson er et forudsigeligheds miljø, der med udgangspunkt i den enkeltes interesser og formåen, bl.a. udfører følgende opgaver i samarbejde med Montagen og Pakkeriet:

 • Produktion til salg
 • Pakke- og montageopgaver for eksterne firmaer
 • Lettere opgaver ved maskiner (pakkemaskine, bundtemaskine m.m.)

Træværkstedet
På træværkstedet tilbydes beskæftigelse indenfor arbejde til træindustrien.

Arbejdet tilrettelægges ud fra individuelle ønsker og evner.

Her udføres såvel lønarbejde for eksterne kunder som egenproduktion af varer, vi selv afsætter til kunder.

Der udføres bl.a. følgende opgaver

 • Produktion af afsætningspæle
 • Produktion af stige- og garderobereoler
 • Produktion af brødriste til bagerier m.m.

Arbejdet foregår ved fræsere, høvle, drejebænke og pudsemaskiner.

Kantine
Kantinen hører under Proaktivs produktionsafdeling og samarbejder med vores café nede i byen, Caféen.

Opgaverne kan bestå af:

 • Produktion af morgenbrød og kage
 • Fremstilling af smørrebrød og lun frokost
 • Afrydning af borde samt opvask (maskine)
 • Lettere rengøring
 • Ekspedition og kassearbejde
Satellitterne (eksterne tilbud)

Satellitter er de tilbud vi har ”ude af huset” og består af Caféen & Minibyen.

Caféen
Caféen er vores café nede i Fredericia by og hører under Kantinen.

Caféen beskæftiger 4 brugere, som sælger kaffe, te, rundstykker og frokost.

Vi har åbent mellem kl. 9.00 og kl. 13.00 tirsdag, onsdag og torsdag.

Minibyen
I samarbejde med Madsbyparken beskæftiger Proaktiv 10-15 borgere i Minibyen.

Dagen starter ned at tilrettelægge dagens arbejdsopgaver i samarbejde med borgerne - og for nogle, i overensstemmelse med deres individuelle dagsskema.

I sommerhalvåret består arbejdet af følgende:

 • Græsslåning
 • Hjælpe til med udbygning af Minibyen.
 • Renovering af huse ude i Minibyen og på værkstedet.
 • Rengøring af:
  • Butikken
  • skolestuen
  • fællesarealer
  • tømning af skraldespand

I vinterhalvåret består arbejdsopgaverne i

 • Renovering og rengøring af Minibyens små huse på værkstedet. f.eks,
  • Murerarbejde på husene.
  • Maling af husene.
  • Udskiftning af tagsten
 • Daglig rengøring af fællesarealer.
 • Rengøring af skolestuen før og efter udlejning.
 • Havearbejde ( Hvis vejret tillader det)
 • Snerydning.

 

Unoderne (Proaktivs band)

Vores band her på Proaktiv, ”Unoderne”, opererer selvstændigt, men er en del af dagcentret.

Unoderne tager tit ud og spiller i f.eks. børnehaver, skoler og festivaler.

De kan bookes ved henvendelse til Proaktiv.

Kontaktoplysninger:

Pædagogiske metoder

Vi arbejder ud fra en etisk og anerkendende indgangsvinkel med udgangspunkt i brugerens kompetencer, ambitioner og mål sammenholdt med neuropædagogiske principper. Vi tilrettelægger et pædagogisk tilbud til den enkelte bruger, for at yde den mest optimale støtte og sikre størst mulig livskvalitet. Vi støtter op omkring brugernes sociale relationer og velbefindende ved at skabe plads til egen kultur – også med eksterne samarbejdspartnere som fx ULF, SUK, GYL m.m.

På Proaktiv arbejder vi ud fra et pædagogisk pragmatisk, teoretisk og metodisk grundlag ved hjælp af bl.a.:

 • Den værdiskabende tilgang jf. Voksen og Sundhedsservice Værdiskabelses strategi.
 • SMARTE – modellen med udgangs punkt i brugernes ambitioner og mål
 • Antonovsky – Oplevelser af sammenhæng
 • Relationel Koordinering
 • Maturana - Domæneteori
 • Neuropædagogiske screeninger
 • Relationspædagogik fx Gentle teaching, fælles tredje, det hele menneske, klassisk udviklingspsykologi.
 • Autismespecifikke tilgange som Board Maker, Stressbelastningsgrader

Brug af kommunikations støttende hjælpemidler og praktiske støttesystemer

Formålet er at styrke en helhedsorienteret indsats ved kobling af specialpædagogisk og neuropsykologisk viden, og at integrere den værdiskabende tænkning i praksis.

Derudover at tilvejebringe forståelse af den enkelte borgers forudsætninger i samspil med omgivelserne med henblik på at øge brugerens muligheder for at mestre eget liv. Vi har et tæt tværprofessionelt samarbejde med, bo-tilbud, pårørende, sagsbehandlere, fysioterapeuter m.m.

 

Ferie/Lukkeplan for Proaktiv for 2019/2020/2021

 

Ferie / lukkeplanen gælder for Proaktiv og Minibyen.

Derudover holdes lukket alle weekender og alle helligdage.

2019:

Måned/Dato – alle dage inkl.     1. arb.dag  

December   

23.12.19 – 01.01.20      Juleferie          02.01.20

 

2020:

Måned/Dato – alle dage inkl.     1.arb.dag

Marts          

27.03.20                         Temadag             30.03.20

April            

06.04.20 – 08.04.20       Påskeferie          14.04.20

Maj             

01.05.20                         1. maj                 04.05.20 

08.05.20                         Store Bededag   11.05.20

21+22.05.20                   Kr.himmelfart+

                                         fredag               25.05.20

Juni              

05.06.20                         Grundlovsdag     08.06.20

Juli               

Uge 28, 29 + 30             Sommerferie       27.07.20

September   

25.09.20                        Temadag             28.09.20

December   

23.12.20 – 01.01.21      Juleferie              04.01.21

 

2021:

Måned/ Dato   alle dage inkl.                  1.arb.dag

Marts                

19.03.21                        Temadag               22.03.21

29.03.21 – 05.04.21      Påskeferie             06.04.21

April                  

30.04.21                        Store Bededag      03.05.21

Maj                   

13+14.05.21                 Kr.Himmelfart +

                                     fredag                    17.05.21

Juli                     

Uge 28, 29 + 30           Sommerferie           02.08.21

 

 

 

 

udadreagerende adfærd

Udadreagerende adfærd og nul tolerence.

Udadrreagerende adfærd fra Proaktivs brugere forekommer og forventes i et meget begrænset omfang og kan forekomme i perioder, hvor de er særligt udfordret. Det er dog vigtigt at understrege, at længerevarende udadreagerende adfærd, kan medføre ophør af samarbejdet. Dette altid ud fra en individuel vurdering.

”Vold som udtryksform” kan der arbejdes med pædagogisk og sansemotorisk evt. med eksterne samarbejdspartnere. Dette i fastsatte og afgrænsede perioder med evt. forlængelse eller i særlige tilfælde, hvor den pædagogiske indsats ikke lykkedes, medføre et ophør af samarbejdet.

I forhold til brugere, der har behov for massiv fysisk afskærmning af sanseindtryk, er Proaktivs fysiske rammer, desværre ikke til, at kunne tilbyde lokaler til enkeltpersoner. Derimod kan der tilbydes afskærmning med mobile skillevægge.

Forsætlig og afstumpet vold meldes altid til polititiet af Proaktivs ledelse.