Dette er et billede af haven foran Proaktiv med træer, med de røde bygninger i baggrunden. I forgrunden et skilt med ProAktivs logo og adresse.
Slå adgang med tegn til/fra

Proaktiv

Proaktiv er et dagtilbud, som tilbyder aktivering, træning og beskyttet beskæftigelse såvel internt som eksternt.

Proaktiv ligger i Fredericias nordlige industrikvarter og indeholder et beskyttet værksted, et dagcenter/-hjem, køkken/kantine samt administrationskontor.

De beskyttede beskæftigelsestilbud er oprettet i henhold til servicelovens §103, og Dagcentret er oprettet i henhold til servicelovens §104 og er målrettet borgere med varige funktionsnedsættelser, oftest kognitive, sociale og fysiske – eller en kombination af flere.

 

Pr. 1. marts 2022 stopper alle Covid19 – restriktioner for denne sæson.  

 

Dagcenter/hjem

Dagcentret
Dagcentret er placeret på Entreprenørvej i henhold til servicelovens §104 og er afdelingsvis gruppeopdelt.

Vores dagcenter består af 3 afdelinger:

 • Dagcenter
 • Specialafdelingen og
 • Robinson (se mere i særskilt bjælke under beskyttet beskæftigelse)

*Unoderne er Proaktivs brugerband og er en del af Dagcentret (se mere i særskilt bjælke).

Dagcentret (gruppe 1-3)
På dagcentret er der en stor spredning i brugernes funktionsniveau.

Specialafdelingen (gruppe 4-7)

Er et tilbud til de brugere, der har brug for et miljø med få sanseindtryk, tydelig dagsstruktur og støtte og vejledning i hverdagen.

Det Special pædagogiske tilbud er målrettet brugere, der har stort behov for en struktureret hverdag. Der arbejdes grundlæggende ud fra neuropædagogiske principper i såvel den fysiske indretning som i den pædagogiske tilgang til brugerne. Der anvendes også andre metoder i den individuelle tilgang fx gentle teaching.

Brugere i Det Special pædagogiske tilbud har bl.a. sjældne diagnoser og omfattende hjerneskader, og fælles for dem alle er, at de nyder stor gavn af et minimum af sanseindtryk og stimuli i det daglige.

Rent fysisk består Det Specialpædagogiske tilbud, et tilbud af 4 grupper, hvor der samlet er mellem 10 og 15 brugere, og derfor et mindre antal brugere i hver enkelt gruppe, ifht. dagcentret. De fleste brugere har en boardmaker/strukturtavle med billeder af hvad dagen indeholder. Dette er med til at give den enkelte overblik.

De aktiviteter der tilbydes, er individuelt tilpasset så også meget forskelligt, hvad hver enkelt bruger deltager i. Der planlægges ud fra den enkeltes kompetencer, interesser og i svære perioder en vurdering af den psykiske tilstand på dagen. Der laves mange individuelle aktiviteter i grupperne. Af disse kan f.eks. nævnes: montage- og pakkeopgaver, puslespil, tegne, lave perler, hører film, musik, Ipad m.m.
Fællesaktiviteter foregår også, men i et begrænset omfang. Af fællesaktiviteter kan nævnes: fællessang i gruppen, gåture/svømning/ ture ud af huset, kreative og årstidsbestemte aktiviteter og bræt- og kortspil.

Robinson
Er et forudsigelighedsmiljø under §104 i tæt samarbejde med den beskyttede beskæftigelse.

Læs mere om Robinson i særskilt bjælke under beskyttet beskæftigelse.

Beskyttet beskæftigelse

Beskyttet beskæftigelse består af Robinson, Montage, Pakkeri, Træværksted, Naturpleje (satellit), Kantinen og Caféen (satellit).

Robinson, Montagen og Pakkeriet
Robinson tilbyder individuelt tilrettelagt beskyttet beskæftigelse. Robinson er et forudsigeligheds miljø, der med udgangspunkt i den enkeltes interesser og formåen, bl.a. udfører følgende opgaver i samarbejde med Montagen og Pakkeriet:

 • Produktion til salg
 • Pakke- og montageopgaver for eksterne firmaer
 • Lettere opgaver ved maskiner (pakkemaskine, bundtemaskine m.m.)

Træværkstedet
På træværkstedet tilbydes beskæftigelse indenfor arbejde til træindustrien.

Arbejdet tilrettelægges ud fra individuelle ønsker og evner.

Her udføres såvel lønarbejde for eksterne kunder som egenproduktion af varer, vi selv afsætter til kunder.

Der udføres bl.a. følgende opgaver

 • Produktion af afsætningspæle
 • Produktion af stige- og garderobereoler
 • Produktion af brødriste til bagerier m.m.

Arbejdet foregår ved fræsere, høvle, drejebænke og pudsemaskiner.

Kantine
Kantinen hører under Proaktivs produktionsafdeling og samarbejder med vores café nede i byen, Caféen.

Opgaverne kan bestå af:

 • Produktion af morgenbrød og kage
 • Fremstilling af smørrebrød og lun frokost
 • Afrydning af borde samt opvask (maskine)
 • Lettere rengøring
 • Ekspedition og kassearbejde
Minibyen

Minibyen
I samarbejde med Madsbyparken beskæftiger Proaktiv 10-15 borgere i Minibyen.

Dagen starter ned at tilrettelægge dagens arbejdsopgaver i samarbejde med borgerne - og for nogle, i overensstemmelse med deres individuelle dagsskema.

I sommerhalvåret består arbejdet af følgende:

 • Græsslåning
 • Hjælpe til med udbygning af Minibyen.
 • Renovering af huse ude i Minibyen og på værkstedet.
 • Rengøring af:
  • Butikken
  • skolestuen
  • fællesarealer
  • tømning af skraldespand

I vinterhalvåret består arbejdsopgaverne i

 • Renovering og rengøring af Minibyens små huse på værkstedet. f.eks,
  • Murerarbejde på husene.
  • Maling af husene.
  • Udskiftning af tagsten
 • Daglig rengøring af fællesarealer.
 • Rengøring af skolestuen før og efter udlejning.
 • Havearbejde ( Hvis vejret tillader det)
 • Snerydning.

 

Unoderne (Proaktivs band)

Vores band her på Proaktiv, ”Unoderne”, opererer selvstændigt, men er en del af dagcentret.

Unoderne tager tit ud og spiller i f.eks. børnehaver, skoler og festivaler.

De kan bookes ved henvendelse til Proaktiv.

Kontaktoplysninger:

Tilsynsrapporter

Tryk på nedenstående link, så vil du komme ind på Kobbelgaardens side på Tilbudsportalens hjemmeside. Her trykker du så på TILSYN, og aktuel Tilsynsrapport + de sidste tre års rapporter kan ses.

link til tilsynsrapporter fra ProAktiv på Tilbudsportalens hjemmeside

Pædagogiske metoder

Vi arbejder ud fra en etisk og anerkendende indgangsvinkel med udgangspunkt i brugerens kompetencer, ambitioner og mål sammenholdt med neuropædagogiske principper. Vi tilrettelægger et pædagogisk tilbud til den enkelte bruger, for at yde den mest optimale støtte og sikre størst mulig livskvalitet. Vi støtter op omkring brugernes sociale relationer og velbefindende ved at skabe plads til egen kultur – også med eksterne samarbejdspartnere som fx ULF, SUK, GYL m.m.

På Proaktiv arbejder vi ud fra et pædagogisk pragmatisk, teoretisk og metodisk grundlag ved hjælp af bl.a.:

 • Den værdiskabende tilgang
 • SMARTE – modellen med udgangs punkt i brugernes ambitioner og mål
 • Antonovsky – Oplevelser af sammenhæng
 • Relationel Koordinering
 • Maturana - Domæneteori
 • Neuropædagogiske screeninger
 • Relationspædagogik fx Gentle teaching, fælles tredje, det hele menneske, klassisk udviklingspsykologi.
 • Autismespecifikke tilgange som Board Maker, Stressbelastningsgrader

Brug af kommunikations støttende hjælpemidler og praktiske støttesystemer

Formålet er at styrke en helhedsorienteret indsats ved kobling af specialpædagogisk og neuropsykologisk viden, og at integrere den værdiskabende tænkning i praksis.

Derudover at tilvejebringe forståelse af den enkelte borgers forudsætninger i samspil med omgivelserne med henblik på at øge brugerens muligheder for at mestre eget liv. Vi har et tæt tværprofessionelt samarbejde med, bo-tilbud, pårørende, sagsbehandlere, fysioterapeuter m.m.

 

Ferie/Lukkeplan for Proaktiv for 2022/2024

Ferie / lukkeplanen gælder for Proaktiv og Minibyen.

Derudover holdes lukket ALLE weekender og ALLE helligdage.

Sommerferieugerne er 29, 30 og 31.

                                            2022

 

Måned               Dato –  ALLE DAGE INKL.    Navn                       1.arb.dag

April                   11.04.22 – 18.04.22              Påskeferie                     19.04.22

Maj                    26. + 27.05.22                       Kr.Himmelfart + fredag  30.05.22

Juli/august        Uge 29, 30 + 31                     Sommerferie                  08.08.22

September        23.09.22                                 Temadag                       26.09.22

December         22.12.22 – 01.01.23               Juleferie                        02.01.23

 

                                            2023 

                           

Måned               Dato –  ALLE DAGE INKL.    Navn                       1.arb.dag

Marts                 24.03.23                                 Temadag                      27.03.23

April                   03.04.23 – 10.04.23               Påskeferie                   11.04.23

Maj                    01.05.23                                 1. maj                           02.05.23

                           18. + 19.05.23                      Kr.Himmelfart + fredag  22.05.23

Juni                    05.06.23                                Grundlovsdag               06.06.23

Juli/august        Uge 29, 30 + 31                      Sommerferie                 07.08.23

September        22.09.23                                  Temadag                       25.09.23

December         22.12.23 – 01.01.24                Juleferie                        02.01.24

 

                                           2024

 

Måned               Dato –  ALLE DAGE INKL.     Navn                            1.arb.dag

Marts/april       22.03.24 – 01.04.24                 Temadag + påskeferie  02.04.24

Maj                    01.05.24                                  1. maj                           02.05.24

                           09. + 10.05.24                       Kr.Himmelfart + fredag 13.05.24

Juni                    05.06.24                                 Grundlovsdag               06.06.24

Juli/august        Uge 29, 30 + 31                       Sommerferie                05.08.24

September        20.09.24                                  Temadag                      23.09.24

December         23.12.24 – 01.01.25                Juleferie      02.01.25                                      

Den næste ferie/lukkeplan kommer i marts 2024

udadreagerende adfærd

Udadreagerende adfærd og nul tolerence.

Udadrreagerende adfærd fra Proaktivs brugere forekommer og forventes i et meget begrænset omfang og kan forekomme i perioder, hvor de er særligt udfordret. Det er dog vigtigt at understrege, at længerevarende udadreagerende adfærd, kan medføre ophør af samarbejdet. Dette altid ud fra en individuel vurdering.

”Vold som udtryksform” kan der arbejdes med pædagogisk og sansemotorisk evt. med eksterne samarbejdspartnere. Dette i fastsatte og afgrænsede perioder med evt. forlængelse eller i særlige tilfælde, hvor den pædagogiske indsats ikke lykkedes, medføre et ophør af samarbejdet.

I forhold til brugere, der har behov for massiv fysisk afskærmning af sanseindtryk, er Proaktivs fysiske rammer, desværre ikke til, at kunne tilbyde lokaler til enkeltpersoner. Derimod kan der tilbydes afskærmning med mobile skillevægge.

Forsætlig og afstumpet vold meldes altid til polititiet af Proaktivs ledelse.