Slå adgang med tegn til/fra

Anlægsprojekter

Her kan du løbende læse om anlægsprojekter og renoveringer på vejområdet
Renovering af gadelys

Fredericia Kommune er i gang med at renovere og udskifte alt gadelys i kommunen.

Samtidig med udskiftning af gadelysarmaturer til mere energivenlige løsninger (LED) vil det være en forudsætning for projektet, at der flere steder
bliver renoveret masteanlæg, og at der ligeledes bliver reduceret i antallet af master i forbindelse med de nye og mere effektive armaturer.

Renoveringen udføres i flere etaper:

  • Etape 1 - Bøgeskov, Egeskov, Bredstrup, Herslev, Taulov og Skærbæk

              Blev udført i 2017-2019

  • Etape 2 - Snoghøj og Erritsø

              Blev udført i 2019

  • Etape 3 - De store trafikveje ind til og omkring byen, banegården samt enkelte boligområder i Fredericia Vest

              Blev udført i 2020

  • Etape 4 - Den resterende del af den vestlige samt noget af den nordlige del af Fredericia

               Forventes udført i 2022

  • Etape 5 - Resterende del af det nordlige Fredericia samt midtbyen

              Forventes udført i 2023

Derudover er flere gader og pladser i og udenfor midtbyen blevet renoveret.

 

Se områderne på www.fredericiakort.dk  

De sorte stjerner er lamper der renoveres.

 

Fuglsang Vest Byggemodning

Kommunen påbegynder den 14/4 byggemodning af Fuglsang vest, Etape 1.

Fuglsang Vest er et nyt og attraktivt boligområde smukt integreret i det omkringliggende landskab.

Byggemodningen, som har Fuglsang Skoven som baggrund, vil fremstå grøn og beplantet, og dermed være naturligt i sammenhæng med omgivelserne.

Etape 1 omfatter 51 byggegrunde til alm. parcelhusbyggeri.

Det nye boligområde vejbetjenes fra Fuglsang Allé, som i forbindelse med projektet forlænges 850 meter. Det anlægges i øvrigt ca. 2 km boligveje.

Entreprenør TC-Anlæg står for entreprisen på etape 1.

Er du interesseret i en bygge grund, så kan du læs mere her:

Renovering af Landsoldatspladsen

Pladsen omkring Landsoldaten gennemgår i øjeblikket en større renovering. Det indebærer blandt andet, at pladsen udvides og åbnes mod øst og mod syd ved at fjerne hække og ændre parkeringsarealer til græs.

Mange af de smalle granitkantsten i området bliver udskiftet med brede bordursten. Flere steder på pladsen bliver der desuden etableret store sideplinte af granit. 

Der bliver lagt chaussesten på vejen Ved Landsoldaten i stedet for asfalt, ligesom der bliver etableret en promenade-sti langs foden af volden fra Jyllandsgade til Vendersgade.

De steder, hvor der er skabt ikke-historiske trampestier på voldens sider, bliver stierne sløjfet og siderne bragt tilbage til deres historiske udtryk.

 

Krydsombygning ved Heerupsvej, Treldevej og Nordre Ringvej

Nuværende vejkryds Heerupsvej, Treldevej og Nordre Ringvej skal i efteråret 2022 ombygges til signalreguleret kryds. Dette gøres for at opnå en mere sikker og tryg forbindelse for gående og cyklende børn til og fra skole og fritidsaktiviteter. I den forbindelse anlægges der ny cykelsti på Heerupsvej indtil Zartmannsvej og opsættes ny gadelys.

Det nye signalanlæg kræver mere plads og derfor skal der i sensommeren erhverves arealer i alle fire hjørner af krydset.
 

Bilag:
Annonce om åstedsforretning (pdf)
Ejendomsbeskrivelse og arealfortegnelse (pdf)

Sti over Kongens Port

Udsigten fra Lundings Monument er imponerende i alt slags værd. Hidtil har du dog skullet krydse vejen ved Kongens Port, hvis udsigten skulle være afslutningen på din voldvandring.

Men fremover vil stien på toppen af volden gå hele vejen mellem Kongens Bastion og Danmarks Bastion, når vejen under lægges i en tunnel.

Tunnelen bliver støbt af beton på stedet, og betonen bliver beklædt med en forskalling af cortenstål.

Området omkring Danmarks Bastion og Kongens Bastion har allerede været igennem en større forvandling. I begyndelsen af 2020 blev bastionerne ryddet for de fleste træer og alle mindre planter, så deres udtryk nu i højere grad står så oprindeligt som muligt.

Arbejdet ved Landsoldatspladsen og Kongens Port er begge en del af det samlede voldprojekt. I juni 2016 modtog Fredericia Kommune en donation på 50 mio. fra A. P. Møller Fonden. 15 mio. kroner gik til at fortsætte arbejdet med bevaring af ejendomme inden for volden og 35 mio. kroner til at styrke voldens karakter og landskab. Heraf gik ca. 2,5 mio. kroner til at afholde en konkurrence, hvor landskabsarkitekter og samarbejdspartnere fra hele landet blev inviteret til Fredericia for at give deres bud på, hvordan oplevelsen af fæstningsbyen kunne styrkes. Det er vinderprojektet fra den konkurrence, der i flere etaper føres ud i livet.