Anlægsprojekter

Her kan du løbende læse om anlægsprojekter og renoveringer på vejområdet
Supercykelforbindelse

Vi er i fuld gang med at etablere supercykelforbindelsen mellem Fredericia og Middelfart.

Læs mere på linket herunder.

Supercykelforbindelse

 

Cykelstikatalog

Cykelstikatalog

Hvert år reviderer vi Fredericia Kommunes Cykelstikatalog. Cykelstikataloget giver et overblik over prioriterede stier og viser, hvilke vi prioriterer højst.

I forbindelse med den årlige revision af Cykelstikataloget behandler vi ønsker til nye cykelstier. Cykelstikataloget vedtages årligt af By- og Planudvalget. Det nyeste katalog kan ses under bilag.

Cykelsti på Egeskovvej og Bøgeskovvej

Cykelstierne er indviet og afleveret dog med forbehold for udbedring af diverse mangler. Indvielse og aflevering er sket for, at stien kan benyttes af borgerne – alternativt ville de i forhold til et forsikringsmæssigt spørgsmål være afspærret, indtil den blev overdraget fra entreprenøren. .

De fejl og mangler, som vi har registreret vil blive løst og udført snarest muligt. Nedenfor har vi listet de betydende mangler, som kan opleves ude på strækningerne.
 

 • ”Bump” og langsgående revne fra Nederhøllsvej mod Egeskovvej skyldes en projekteringsfejl.
  • Løsning: Entreprenøren afleverer tilbud på ombygningen i denne uge, hvorefter arbejdet igangsættes. Der skal sættes ca. 60 meter kantsten om. Eksisterende overgange mellem ny og gammel belægning skal fræses jævne, herefter kan der udlægges nyt slidlag.

 

 • Stort set alle græsrabatter, som har været berørt i projektet, er fyldt med ukrudt og ikke græs.
  • Løsning: Ukrudt slås ned, og græsset bliver sået igen.

 

 • Jord fra rabatterne skyller flere steder ud på vejen og cykelstien. Dette skyldes at græsset, pga. den meget våde sommer, ikke har kunne nå at få fat og etablere et rodnet, som kan holde på jorden. Det er ikke muligt at lave en kantsten i begge sider, da det ville forhindre bl.a. landbrugskøretøjer i at kunne trække ud i rabatten, når de møder et andet stort køretøj.
  • Løsning: Der etableres en asfaltvulst. Herved ledes vandet langs med vejkanten til vejbrønde i stedet for ud i rabatterne. Rabatterne genetableres først, når asfaltvulsten er udført. Asfaltvulsten etableres på de dele af strækningen, hvor der er størst fald på vejen, da det er her problemer med rabatterne opstår.

 

 • Vejadgangen til markene. Der er flere steder, hvor stabilgrus skyller ud på cykelstien.
  • Løsning: Der etableres et større asfaltareal i overkørslerne mod cykelstien. Derudover vurderes det for de enkelte ejendomme, om yderligere tiltag er nødvendige.

 

 • Manglende krydsningsmulighed fra cykelstien til sidevejene.
  • Løsning: Der etableres et asfalteret areal mellem cykelstien og vejen så det er muligt at krydse over til sidevejene uden at skulle igennem en græsrabat.

 

 • Fyldte vejbrønde – Dette skyldes, at jord og grus, som skylles ud fra rabatter og overkørsler, ledes til brøndene.
  • Løsning: Brønde tømmes løbende.
Renovering af gadelys

Fredericia Kommune vil i løbet af de næste fire år renovere og udskifte alt gadelys i kommunen.

Samtidig med udskiftning af gadelysarmaturer til mere energivenlige løsninger (LED) vil det være en forudsætning for projektet, at der flere steder
bliver renoveret masteanlæg, og at der ligeledes bliver reduceret i antallet af master i forbindelse med de nye og mere effektive armaturer.

Renoveringen udføres i flere etaper:

 • Etape 1 - Bøgeskov, Egeskov, Bredstrup, Herslev, Taulov og Skærbæk

              Planlægges gennemført i efteråret 2017

 • Etape 2 - Snoghøj og Erritsø

              Planlægges gennemført i 2018

 • Etape 3 - Fredericia Vest

              Planlægges gennemført i 2019

 • Etape 4 - Fredericia Øst og midtbyen

              Planlægges gennemført i 2020

Renovering af den Gl. Lillebæltsbro

I 2018 og 2019 renoverer Vejdirektoratet den Gl. Lillebæltsbro.

Arbejdet i 2019 består hovedsageligt af:

- Udskiftning af kantbjælken ind mod banelegemet

- Udskifte betonen og belægning på halvdelen af brodækket, 

Næste etape starter 29. januar 2019 og slutter forventeligt 1. oktober 2019.
I den periode vil Gl. Lillebæltsbro være spærret for vejtrafik.

Fællesstien for gående og cyklister bliver som udgangspunkt ikke berørt. 

Læs mere om renoveringen på Vejdirektoratets hjemmeside

Kanalbyen ved Lillebælt

Kanalbyen ved Lillebælt har sin egen hjemmeside.

Den kan du finde her.

Private byggemodninger

Før en ny vej eller sti anlægges, skal kommunen godkende et vejprojekt. Dette gælder alle nye veje. Private vej- og stianlæg er undtaget dvs. veje og stier, som kun betjener den matrikulære ejendom, som de anlægges på. Disse skal dog godkendes hvis de har adgang til offentlige veje.tal_Content

Ved en samlet byggemodning omfatter godkendelsen hele byggemodningsprojektet.

Vejprojektet skal være i overensstemmelse med Vejdirektoratets gældende vejregler. Bygherren skal indsende ansøgning til Vej & Park, Gothersgade 20A, 7000 Fredericia. Ansøgningen skal indsendes i god tid, før anlægsarbejdet eller byggemodningen påbegyndes.
Kommune stiller krav om, at bygherren stiller garanti til sikring af, at projektet udføres som godkendt. Garantien skal stilles, når der ansøges om byggetilladelse i det byggemodningsområde, hvor vej-/stianlægget indgår. Kravet om garantistillelsen stilles derfor over for byggemodner.
 

Sagsgang

1. Ansøgning og tegningsmateriale fremsendes til Vej & Park. Ansøgningen skal indeholde:
 
Projektbeskrivelse:
 • Oplysning om projektets indhold og omfang (herunder lokalplan)
 • Oplysninger om eventuelle afvigelser i forhold til gældende standarder og normer
 • Oplysning om forventet starttidspunkt for anlægsarbejdet
 • Oplysninger om kontaktpersoner
 • Ansøgning om evt. nødvendige dispensationer fra vilkår i lokalplaner etc.
 • Udfyldt VVM-screeningsskema
Tegningsmateriale (fremsendes elektronisk i pdf-format):
 • Tegningsliste
 • Situationsplan for veje og stier med koter og skel samt hus- og matrikelnumre
 • Koordineret ledningsplan, inklusiv belysnings- og vejbeplantningsplan og med eventuelt nummer på lokalplandelområde
 • Eventuelle eksisterende ledninger
 • Belægningsplan
 • Længdeprofil for veje og stier med koter og hældninger med promilleangivelse (inkl. terrænprofil)
 • Tværprofil for veje og stier inklusiv udlægsbredde, vejopbygning, ledningsanlæg, belysning, skel, koter og beplantninger
 • Skilte- og afmærkningsplan
 • Oversigtslinjer i kryds
 • Detailplan for overkørsler
 • Detailplan for evt. hastighedsdæmpende foranstaltninger
 • Detailplan for evt. øvrige vejanlæg
 • Lystekniske beregninger og placering af master
 • Situationsplan for kloak/afløb
 • Situationsplan for regnvandsbassin
 • Detailplaner regnvandsbassin
 • Detailplaner for kloakanlæg
 • Detailplaner af pumpestationer
 • Afmærkningsplan for udførelsen af vejanlæg på eksisterende veje
2. Ansøgningen sendes i intern høring med hensyn til:
 • Overensstemmelse i henhold til vilkår i kommuneplan og lokalplan (herunder støjforhold og grundstørrelse og befæstelsesgrad)
 • Vej- og stianlæggets opbygning og indretning (herunder skråningsforhold og vejafvanding)
 • Tekniske ledningers placering
 • Regn- og spildevandsanlæg
 • Belysningsanlæg og evt. signalanlæg
 • Oversigtsforhold, skoleveje og forhold for tilgængelighed
 • Beplantningsplan for vejbeplantning
 • Overensstemmelse mht. Naturbeskyttelsesloven, Vandløbsloven og Museumsloven
 • Forureningsforhold
 • Overskudsjord/byggeaffald
3. Vej & Park indhenter udtalelse fra politiet vedrørende:
 • Skilte og afmærkningsplaner
 • Færdselsmæssige foranstaltninger, for eksempel etablering af bump, chikaner eller lignende
 • Oversigt i kryds
4. Ansøger meddeles bemærkninger fremkommet under høringen og ansøger fremsender revideret tegningsmateriale til Vej & Park. Når der fremsendes revideret tegningsmateriale, er det vigtig, at tegningsmaterialet bliver fremsendt elektronisk i PDF format og, at der i følgebrevet oplyses hvilke ændringer, der er foretaget.

5. Når de relevante myndighedsområder har godkendt det fremsendte projektmateriale, koordineres svarene og en samlet godkendelse meddeles ansøger.
 
6. Når projektet er udført, så skal der sendes ’således udført’-tegning i UTM ref. 89.
 

Garantistillelse

Før der kan gives byggetilladelse i et nyt byggemodningsområde, skal der (jf. Byggeloven, §4, stk. 1 og 2) foreligge en garantistillelse for den interne byggemodning (herunder for anlæg af veje, stier, parkeringsarealer, belysning og rendestensbrønde) samt for eventuelle supplerende vejanlæg, der er krævet anlagt uden for byggemodningsområdet.
 
Garantien skal omfatte den samlede anlægssum. I særlige tilfælde kan der desuden, jf. lokalplanen, kræves garanti som sikkerhed for, at friarealer, plantebælter med videre udføres, hvis ny bebyggelse ønskes ibrugtaget før, anlæggene er færdiggjorte.
Garantistillelsen kan ofte nedskrives undervejs i etableringsfasen i forhold til det udførte. Garantien kan dog først frigives, når kommunen vurderer, at byggemodningen er færdig til ibrugtagning.
Feedback