Slå adgang med tegn til/fra

Anlægsprojekter

Her kan du løbende læse om anlægsprojekter og renoveringer på vejområdet
Renovering af gadelys

Fredericia Kommune er i gang med at renovere og udskifte alt gadelys i kommunen.

Samtidig med udskiftning af gadelysarmaturer til mere energivenlige løsninger (LED) vil det være en forudsætning for projektet, at der flere steder
bliver renoveret masteanlæg, og at der ligeledes bliver reduceret i antallet af master i forbindelse med de nye og mere effektive armaturer.

Renoveringen udføres i flere etaper:

 • Etape 1 - Bøgeskov, Egeskov, Bredstrup, Herslev, Taulov og Skærbæk

              Blev udført i 2017-2019

 • Etape 2 - Snoghøj og Erritsø

              Blev udført i 2019

 • Etape 3 - De store trafikveje ind til og omkring byen, banegården samt enkelte boligområder i Fredericia Vest

              Gennemføres i 2020

Derudover er flere gader og pladser i og udenfor midtbyen blevet renoveret.

Cykelsti Sjællandsgade

For at forbedre trafiksikkerheden for bløde trafikanter, anlægges ensrettede cykelstier på Sjællandsgade mellem Norgesgade og Vester Voldgade. Hermed sikres at primært skolebørn og beboere langs den vestlige del af Sjællandsgade kan færdes sikkert til og fra skolerne i bymidten. Sjællandsgade er en af hovedfærdselsårerne ved Fredericia by og er dermed en trafikeret vej for både bilister og cyklister. En stor del af cyklisterne mod bymidten kommer således denne vej. 

Arbejdet starter i november og forventes at være færdigt i foråret 2020.

Vejdirektoratets puljemidler finansierer 40 % af omkostningerne for cykelstien. 
 

Ombygning af afkørsel 59, Fredericia S

På grund af fremkommelighedsproblemer i begge rampekryds, har Vejdirektoratet besluttet at udbygge det sydlige rampekryds og anlægge en ny vestvendt rampe ved afkørsel 59, Fredericia S.

Læs mere og hold dig opdateret på Vejdirektoratets hjemmeside.

Optimering af den kollektive trafik

I bilaget kan læses de vedtagne ændringer i antallet af afgange på de forskellige ruter.

Bemærk at ændringerne her er vist i de eksisterende køreplaner. Frem mod tidspunktet hvor den nye køreplan træder i kraft, vil Sydtrafik markedsføre de endelige og gældende køreplaner, hvor ændringerne vil blive indarbejdet.

Bilag

Fuglsang Vest Byggemodning

Kommunen påbegynder den 14/4 byggemodning af Fuglsang vest, Etape 1.

Fuglsang Vest er et nyt og attraktivt boligområde smukt integreret i det omkringliggende landskab.

Byggemodningen, som har Fuglsang Skoven som baggrund, vil fremstå grøn og beplantet, og dermed være naturligt i sammenhæng med omgivelserne.

Etape 1 omfatter 51 byggegrunde til alm. parcelhusbyggeri.

Det nye boligområde vejbetjenes fra Fuglsang Allé, som i forbindelse med projektet forlænges 850 meter. Det anlægges i øvrigt ca. 2 km boligveje.

Entreprenør TC-Anlæg står for entreprisen på etape 1.

Er du interesseret i en bygge grund, så kan du læs mere her:

Private byggemodninger

Før en ny vej eller sti anlægges, skal kommunen godkende et vejprojekt. Dette gælder alle nye veje. Private vej- og stianlæg er undtaget dvs. veje og stier, som kun betjener den matrikulære ejendom, som de anlægges på. Disse skal dog godkendes hvis de har adgang til offentlige veje.tal_Content

Ved en samlet byggemodning omfatter godkendelsen hele byggemodningsprojektet.

Vejprojektet skal være i overensstemmelse med Vejdirektoratets gældende vejregler. Bygherren skal indsende ansøgning til Vej & Park, Gothersgade 20A, 7000 Fredericia. Ansøgningen skal indsendes i god tid, før anlægsarbejdet eller byggemodningen påbegyndes.
Kommune stiller krav om, at bygherren stiller garanti til sikring af, at projektet udføres som godkendt. Garantien skal stilles, når der ansøges om byggetilladelse i det byggemodningsområde, hvor vej-/stianlægget indgår. Kravet om garantistillelsen stilles derfor over for byggemodner.
 

Sagsgang

1. Ansøgning og tegningsmateriale fremsendes til Vej & Park. Ansøgningen skal indeholde:
 
Projektbeskrivelse:
 • Oplysning om projektets indhold og omfang (herunder lokalplan)
 • Oplysninger om eventuelle afvigelser i forhold til gældende standarder og normer
 • Oplysning om forventet starttidspunkt for anlægsarbejdet
 • Oplysninger om kontaktpersoner
 • Ansøgning om evt. nødvendige dispensationer fra vilkår i lokalplaner etc.
 • Udfyldt VVM-screeningsskema
Tegningsmateriale (fremsendes elektronisk i pdf-format):
 • Tegningsliste
 • Situationsplan for veje og stier med koter og skel samt hus- og matrikelnumre
 • Koordineret ledningsplan, inklusiv belysnings- og vejbeplantningsplan og med eventuelt nummer på lokalplandelområde
 • Eventuelle eksisterende ledninger
 • Belægningsplan
 • Længdeprofil for veje og stier med koter og hældninger med promilleangivelse (inkl. terrænprofil)
 • Tværprofil for veje og stier inklusiv udlægsbredde, vejopbygning, ledningsanlæg, belysning, skel, koter og beplantninger
 • Skilte- og afmærkningsplan
 • Oversigtslinjer i kryds
 • Detailplan for overkørsler
 • Detailplan for evt. hastighedsdæmpende foranstaltninger
 • Detailplan for evt. øvrige vejanlæg
 • Lystekniske beregninger og placering af master
 • Situationsplan for kloak/afløb
 • Situationsplan for regnvandsbassin
 • Detailplaner regnvandsbassin
 • Detailplaner for kloakanlæg
 • Detailplaner af pumpestationer
 • Afmærkningsplan for udførelsen af vejanlæg på eksisterende veje
2. Ansøgningen sendes i intern høring med hensyn til:
 • Overensstemmelse i henhold til vilkår i kommuneplan og lokalplan (herunder støjforhold og grundstørrelse og befæstelsesgrad)
 • Vej- og stianlæggets opbygning og indretning (herunder skråningsforhold og vejafvanding)
 • Tekniske ledningers placering
 • Regn- og spildevandsanlæg
 • Belysningsanlæg og evt. signalanlæg
 • Oversigtsforhold, skoleveje og forhold for tilgængelighed
 • Beplantningsplan for vejbeplantning
 • Overensstemmelse mht. Naturbeskyttelsesloven, Vandløbsloven og Museumsloven
 • Forureningsforhold
 • Overskudsjord/byggeaffald
3. Vej & Park indhenter udtalelse fra politiet vedrørende:
 • Skilte og afmærkningsplaner
 • Færdselsmæssige foranstaltninger, for eksempel etablering af bump, chikaner eller lignende
 • Oversigt i kryds
4. Ansøger meddeles bemærkninger fremkommet under høringen og ansøger fremsender revideret tegningsmateriale til Vej & Park. Når der fremsendes revideret tegningsmateriale, er det vigtig, at tegningsmaterialet bliver fremsendt elektronisk i PDF format og, at der i følgebrevet oplyses hvilke ændringer, der er foretaget.

5. Når de relevante myndighedsområder har godkendt det fremsendte projektmateriale, koordineres svarene og en samlet godkendelse meddeles ansøger.
 
6. Når projektet er udført, så skal der sendes ’således udført’-tegning i UTM ref. 89.
 

Garantistillelse

Før der kan gives byggetilladelse i et nyt byggemodningsområde, skal der (jf. Byggeloven, §4, stk. 1 og 2) foreligge en garantistillelse for den interne byggemodning (herunder for anlæg af veje, stier, parkeringsarealer, belysning og rendestensbrønde) samt for eventuelle supplerende vejanlæg, der er krævet anlagt uden for byggemodningsområdet.
 
Garantien skal omfatte den samlede anlægssum. I særlige tilfælde kan der desuden, jf. lokalplanen, kræves garanti som sikkerhed for, at friarealer, plantebælter med videre udføres, hvis ny bebyggelse ønskes ibrugtaget før, anlæggene er færdiggjorte.
Garantistillelsen kan ofte nedskrives undervejs i etableringsfasen i forhold til det udførte. Garantien kan dog først frigives, når kommunen vurderer, at byggemodningen er færdig til ibrugtagning.