Slå adgang med tegn til/fra

Drift og vedligehold af veje

Her kan du læse mere om, hvor vi rydder sne, salter og fejer. Du kan også finde oplysninger om veje og stier i kommunen.

Det er også her, du kan læse om, hvad du som grundejer skal være opmærksom på, når du holder rent og rydder sne foran din grund.

Snerydning, saltning og renholdelse

Du kan læse mere om snerydning, saltning og renholdelse i det gældende regulativ nedenfor. Du kan se, hvor vi rydder sne på veje og stier via kortene herunder.

I kortets venstre side vælges "Vej & Park" og herunder "Vinter & renholdelse" hvorefter du vælger det ønskede lag. 

Kort - Vintervedligehold

Her kan du læse mere om, hvilke pligter du har som grundejer, når det sner

Bilag

Klipning af rabatter

Vi slår løbende græsset i rabatten ved vejene for at undgå udhængende græs og ukrudt, så vi sikrer fremkommeligheden og udsyn til skilte

Formålet er også at sørge for, at regnvand frit kan ledes fra vejbanen til rabatter og grøfter. To gange om året – sommer og efterår - slår vi græs i rabatter og grøfter.

Gadefejning

Du kan via linket se hvor der bliver fejet og hvor ofte. I kortets venstre side vælges "Vej & Park", herunder vælges "Vintertjeneste & Renholdelse" hvorefter du kan vælge de ønskede lag. 

Kort - Gadefejning 

Byinventar

Fredericia Kommune sørger for indkøb, udskiftning og reparation af affaldskurve, pullerter, springvand, vandkunst og så videre.

Vi har også ansvaret for vedligehold af rækværker, fodhegn, stibomme borde, bænke, cykelstativer, bus-læskure, plakatsøjler og meget mere.

Hvis du opdager inventar i byen, som er ødelagt, kan du give os en melding om det her.

Vej- og stifortegnelse

Du finder et overblik over Fredericia Kommunes Vej- og stifortegnelse på linket herunder.

Kort - Veje og stier

Det er Fredericia Kommune og Vejdirektoratet, der har ansvaret for at opdatere oversigten, så den også inkluderer ny-udlagte veje og stier nedlæggelse af veje og stier, eller ændringer af deres status.

Grundejerforpligtigelser

Som grundejer er du forpligtet til at beskære beplantning som hække, buske, hegn og træer mod stier, fortove og veje, så de ikke er til gene for fodgængere, cyklister og øvrige trafikanter.

Beplantningen må ikke vokse ud over eget skel, stier, fortove, veje, rabatter og lignende for at undgå et genere trafikken.

Husk også grundejerforpligtelser i forhold til snerydning, saltning og renholdelse.

Særlige forhold ved hjørnegrunde

På mange hjørnegrunde, er grundejeren ansvarlig for, at bevoksninger ikke forstyrrer trafikkens mulighed for udsyn og oversigt over vejene.

Grundejere, hvis grunde har tinglyst oversigtsdeklaration, har pligt til at beskære beplantning og hække, som det er beskrevet i deklarationen.

Bilag

Private fællesveje
En privat fællesvej er en vej som fungerer som færdselsareal for anden ejendom end den ejendom vejen ligger på. På en privat fællesvej i byen må offentligheden færdes på vejen
.
 
En privat fællesvej kan være udlagt i matriklen, som betyder, at den er anført med rød stiplet linje på matrikelkortet.
For Private Fællesveje i Landzone gælder andre regler end i Byzone, her må kun de vejberettigede færdes. 
Istandsættelse
Private fællesveje kan istandsættes, uden kommunens indgriben. Istandsættelsen skal ske i forhold til de privatretlige aftaler, der er lavet omkring vejen. Kommunen bliver først indblandet, hvis der opstår uenighed omkring istandsættelsen eller hvis kommunen vurderer, at vejen ikke er i god og forsvarlig stand. Når kommunen bliver kontaktet, vurderes der, om den private fællesvej er i god og forsvarlig stand. Såfremt vejene ikke er det, kan kommunen tage stilling til, hvordan vejen skal istandsættes og udarbejde en fordelingsnøgle til istandsættelsen.
Fordelingsnøgle
Udgifter til istandsættelse af en privat fællesvej afholdes af de grundejere der, i henhold til de privatretlige aftaler, er forpligtet hertil.
By
Private fællesveje i byen skal vedligeholdes af ejerne af de tilgrænsende ejendomme til vejen undtaget for denne forpligtelse er ejere, der kan dokumentere, at de ikke har vejret til vejen.
Land
Forefindes der ikke privatretlige aftaler, skal den private fællesvej på landet vedligeholdes af de vejberettigede brugere, i forhold til deres brug af vejen.
 
Vejret
Kommunen kan ikke tage stilling til hvem der har vejret til en privat fællesvej. Vejret er den ret, som den til enhver tid værende ejer af en ejendom har over en privat fællesvej til at benytte den pågældende private fællesvej som færdselsareal for ejendommen. Spørgsmålet om vejret er privatretligt.
Spørgsmål?
Er du i tvivl om hvorvidt den vej du bor ved er en offentlig vej eller privat fællesvej, kan kommunen kontaktes. Spørgsmål i forbindelse med private fællesveje og private fællesstier kan rettes til Simon Lohmann Clausen, simon.clausen@fredericia.dk 
Gadelys

Fredericia Kommune har udarbejdet en ny belysningsplan.

Belysningsplanen beskriver, hvordan kommunen vil have lyset udformet, og hvilke sammenhænge der ønskes imellem de forskellige områder i Fredericia.

Den nye belysningsplan skal gøre det let at finde klare informationer om, hvordan gadelyset skal udformes.

Ved armaturvalg lægges der vægt på at få mest lys for pengene. Dog er der i den indre by også lagt vægt på design og æstetik.

Bilag