Naturareal slås med le
Slå adgang med tegn til/fra

Mere og bedre natur

Her kan du få information om naturpleje og tilskudsmuligheder til naturprojekter

Kysterne, udsigterne, landskabet og den rige natur er nogle af vore største værdier og for mange er det en væsentlig del af grunden til at bo eller holde ferie her i området.

Kommunen arbejder derfor for at beskytte og styrke naturen og give borgere og turister muligheder for at opleve den på tæt hold.

Det sker gennem naturpleje og -overvågning, forbedring af adgangsforhold og forskellige rekreative tiltag. Og vi hjælper også gerne dig med råd og vejledning om naturforbedrende tiltag på din ejendom.

Naturpleje

Naturpleje er ofte nødvendigt for at undgå, at naturarealer som for eksempel enge, overdrev, moser og vandhuller gror til. Naturplejen holder arealerne lysåbne til gavn for mange planter og insekter og bremser dermed tilbagegang i biodiversiteten.

Man taler principielt om to forskellige typer af naturpleje:

 • Engangsindgreb - som for eksempel rydning af buske og træer, afbrænding, slåning og oprensning af vandhuller
 • Vedligeholdende pleje - som for eksempel græsning og slåning

Du kan læse mere om naturpleje af de forskellige naturtyper i kommunens Naturkvalitetsplan

Du kan også finde information om naturpleje hos Styrelsen for Vand- og Naturformidling

Inden du går i gang, er det vigtigt, at du undersøger, om naturplejen kræver tilladelse for eksempel efter naturbeskyttelsesloven eller vandløbsloven.

Det er gratis at kontakte kommunen for råd og vejledning om naturpleje.

 

Tilskud til naturprojekter

Har du en idé til et projekt, der genskaber eller forbedrer naturen til gavn for dyr, planter og deres levesteder, eller der vil forbedre borgernes adgang til naturen, så har du mulighed for at søge om tilskud hos Fredericia Kommune. Kommunen afsætter årligt en naturpulje, hvor private, organisationer og interessegrupper kan søge om tilskud til at genoprette naturen eller forbedre adgangen til naturen

Eksempler på projekter, hvor du kan få tilskud

 • Rydning af buske og træer på værdifulde overdrev, enge og moser.
 • Opsætning af hegn til afgræsning af overdrev og enge.
 • Oprensning af tilgroede vandhuller og søer til gavn for truede arter.
 • Fritlægning af rørlagte vandløbsstrækninger.
 • Etablering af natur-, vandre-, og ridestier, primitive telt- og lejrpladser eller fugle- og udkigstårne.

Læs mere om naturplejepuljen

Du er også velkommen til at kontakte os for yderligere information

Hjælp de vilde bier

Bier i naturen er vigtige for at planter kan blive bestøvede og sætte frugter og bær. Men mange bier er truede og i tilbagegang. Læs her hvordan du kan hjælpe bierne.

Blåhatjordbi
Blåhatjordbien er afhængig af, at der findes blåhat i naturen, idet den kun henter pollen fra denne plante.
Foto: Maria Gram
 ​​​
​Vilde bier i Danmark
Vidste du, at der findes cirka 292 forskellige arter af bier i Danmark? Honningbien er kun én af dem, og så findes der humlebierne, dem er der 29 forskellige arter af.

Resten, cirka 262, er vilde bier.
Til forskel fra honningbien og humlebien lever de andre bier som enlige bier. Det vil sige, at hver hun lægger sine egne æg. De laver heller ikke honning, men samler hovedsageligt pollen fra blomster. 
 

Bladskærerbi
Bladskærerbien er en art, som anlægger reder i hule plantestængler. Arten er en vigtig bestøver i vores afgrøder.

Hvor bygger de reder?

Nogle bygger reder i jorden, andre placerer dem i hulrum og eksisterende revner i murværk, i hule plantestængler eller i billegange i dødt træ. Hunnen placerer æg og pollen i lange rækker. Man kan godt sige, at de etablerer en form for ”rækkehus”

Sådan kan du hjælpe

Hvis du er jordejer eller blot ejer en have, så kan du gøre en hel del for at hjælpe de vilde bier.

 • Byg redekasser
 • Lad døde træer og træstubbe stå
 • Undlad at sprøjte og bruge frø, som er behandlet med sprøjtemidler
 • Sørg for bi venlige blomster - og tilgængelige blomster i hele sæsonen
 • Sørg for uforstyrrede steder i haven - lav gerne små ophøjede grusbede uden beplantning
 • Sørg for adgang til drikkevand, især under tørke

Læs mere i folderen "Hjælp vilde bier"

Læs hvordan du bygger en humlebi-redekasse under 'Læs også'.

Lelaug

Vær med i "Elbodalens lelaug" i Fredericia. Har du lyst til at deltage i en sjov og sund aktivitet og samtidig pleje naturen, så er leslåning noget for dig.

Med en le kan man hjælpe orkidéer og sommerfugle, som ellers fortrænges af krat og buskads. Elbodalens lelaug plejer små naturskønne arealer i Fredericia Kommune.


 

Bilag