Slå adgang med tegn til/fra

Egenfinansierede projekter på offentlige veje

Fredericia Kommune modtager løbende ønsker om hastighedsdæmpende foranstaltninger og trafiksaneringsprojekter på vejstrækninger.

Hvert år reviderer Fredericia Kommune sin trafiksikkerhedsplan, og vi forholder os til alle lokaliteter, som vi er gjort opmærksomme på, men prioriterer efter særlige parametre. Alle henvendelser vedrørende Trafiksikkerhed, som kræver uddybende analyser, tager vi med og vurderer i forbindelse med den årlige revision af planen.

Trafiksikkerhedsplanen præsenteres årligt for Miljø- og Teknikudvalget.

 

Egenfinansierede projekter på offentlige veje

Teknisk Udvalg har besluttet at gøre det muligt at etablere egenfinansierede projekter på offentlige veje under følgende grundlæggende principper.

  • Vi imødekommer langt de fleste ønsker i boligområder, men stiller krav til projekternes kvalitet og effekt.
  • På offentlige veje varetager Vej & Park myndighedsopgaven, projektering og tilsyn med henblik på at understøtte udbredelsen af trafiksaneringer.
  • På private fællesveje varetager Vej & Park også myndighedsopgaven, men ansøger skal varetage projekteringen.

Fredericia Kommune varetager den efterfølgende vedligehold af trafiksaneringer på offentlige veje.

På private fællesveje er det de ansvarlige for vejens vedligehold, der også skal varetage det fremtidige vedligehold af trafiksaneringer.

I afsnittene nedenfor, kan du læse mere om egenfinansiering af trafiksaneringsprojekter på offentlig vej.

Kvalitet og effekt
Hastighedsdæmpende foranstaltninger skal af hensyn til kvalitet og effektivitet være typegodkendte og efterleve vejreglen ’Håndbog om Fartdæmpere’. Dette er den gældende håndbog, og omhandler vejledning om placering og udformning af hastighedsdæmpende foranstaltninger.
 
Plastikbump, kummer og andre lignende løsninger accepteres ikke, da de har en begrænset levetid, og der kan forekomme driftsmæssige problemer i forbindelse med blandt andet snerydning.
Ansøgning

Ved ønske om at etablere egenfinansierede trafiksaneringsprojekter skal der fremsendes en ansøgning til Vej & Park Gothersgade 20, 7000 Fredericia eller kommunen@fredericia.dk Att. Vej & Park

Ansøgningen skal indeholde:
  • Kontaktperson
  • Trafikal begrundelse – hvilket formål skal projektet opfylde? Hvilken praktisk funktion skal projektet have? Hvilket problem skal projektet løse?
  • Beskrivelse af de nuværende forhold (inkl. skitse i målestoksforhold af nuværende forhold med angivelse af eksisterende vejbredder, placering af skilte m.m.)
  • Beskrivelse af ønsket projekt (herunder skitse der viser forslag til belægning, beplantning, belysning m.m.)

Vi vil gerne understrege, at ingen er forpligtet til at bidrage til projektet. For eksempel er alle i en grundejerforening ikke forpligtet til at bidrage, selvom ét medlem af en grundejerforening ansøger.

 
Principgodkendelse
På baggrund af ansøgningen vurderer Fredericia Kommune i samarbejde med politiet, om ansøgningen kan imødekommes. Såfremt ansøgning kan imødekommes, skal ansøger redegøre for:
 
  • Opbakningen til projektet i lokalområdet.
  • Den økonomiske opbakning.
Projektering
Hvis projektet kan imødekommes udarbejder ansøger derefter et skitseprojekt i målestoksforhold 1:500. Når der er opnået enighed om skitseprojektet, og ansøger har indbetalt depositum, til dækning af projektering m.m., udarbejder Fredericia Kommune et detailprojekt.
 
Endelig godkendelse
Detailprojektet fremsendes til politiet med henblik på at opnå endelige samtykke til projektet.
Udførelse
Når Politiets samtykke foreligger, indhenter Fredericia Kommune et tilbud på etablering. Priserne er eksklusiv moms men inklusiv projekteringsomkostninger på 9 %. Tilbuddet samt detailprojektet fremlægges for ansøger, med henblik på accept af tilbud samt detailprojekt.
 
Når tilbudssummen, fratrukket depositummet, herefter er indbetalt til Fredericia Kommune, Vej & Park indgås kontrakt og arbejdet udføres.
Når projektet er slut

Når arbejdet er udført, opgør vi økonomien og eftersender en eventuel efterregning eller tilbagebetaler et overskydende beløb.

Herefter vil ansøgers forpligtigelser overfor Fredericia Kommune være afsluttet.

Selvom trafiksaneringsprojektet er egenfinansieret på offentlige veje, vil det efter udførelse indgå i Fredericia Kommunes vejnet på samme måde som de kommunalt finansierede projekter.

Det vil sige, at Fredericia Kommune påtager sig den fremtidige drift og vedligehold, men også at Fredericia Kommune til enhver tid vil kunne ændre på den fysiske udformning og placering af foranstaltninger, hvis vi vurderer, at det er nødvendigt i forhold til ændrede lovkrav, trafiksikkerhed og retningslinjer eller for at skabe en samlet helhed i området.