Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget - 08-11-2017

Referat
Dato:
Onsdag, 8 november, 2017 - 14:45
Hent som fil:

Punkt 43 Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé
Sagsbeskrivelse:
Indstillinger

Fagafdelingen indstiller


Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget den 08-11-2017

Godkendt.

Punkt 44 3. budgetopfølgning 2017 for Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget

Sagsresumé

Hvert år udarbejder fagafdelingerne tre overordnede budgetopfølgninger. Budgetopfølgningen indeholder de budgetændringer, som udvalget søger om denne gang og udvalgets forventede regnskabsresultat. Budgetopfølgningen skal sendes videre til godkendelse i byrådet.

 

Det forventede regnskabsresultat for udvalgets ramme er 779,034 mio. kr., hvilket er 1,446 mio. kr. mere end budgetteret. Der bliver derfor samlet søgt om 1,446 mio. kr.

 

 

Sagsbeskrivelse:

Ved de tre årlige budgetopfølgninger kan budgettet rettes til, så det er i overensstemmelse med ny lovgivning, byrådsbeslutninger, fejl og mangler og ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne. For alle andre afvigelser fra budgettet gælder rammestyringens principper om, at overskridelser skal finansieres inden for udvalgets ramme.

 

Udvalgets økonomi fra korrigeret budget til forventet regnskab er vist i tabellen her under:

 

 

Mio. kr., netto

Korrigeret budget

3. budget-opfølgning

Forventning spar/lån

Forventet regnskab

Skattefinansieret område:

 

 

 

 

Serviceudgifter

 53,774

-0,088 

1,534

55,220

Overførselsudgifter

 633,283

 0

  0

 633,283

Forsikrede ledige

 90,328

 0

 0

90,328 

Drift i alt

777,385

-0,088

1,534

778,831

 

 

 

 

 

Anlæg i alt

 0,193

0

0,193 

 

 

 

 

 

Brugerfinansieret område:

 

 

 

 

Drift

 0,010

0

0

0,010

Brugerfinansieret område i alt

0,010

0

0

0,010

 

 

 

 

Total

777,588

-0,088

1,534

779,034

 

 

Korrigeret budget:

Det korrigerede budget omfatter vedtaget budget, spar/lån-overførsler fra 2016 og godkendte budgetændringer.

 

3. budgetopfølgning:

3. budgetopfølgning viser de budgetændringer, som udvalget ansøger om i denne sag, og som sendes videre til godkendelse i byrådet. Alle sager fremgår af bilag ”3.budgetopfølgning 2017 – specifikation”, men de væsentligste sager er kort beskrevet her:

 

Arbejdsmarkedsafdelingen søger om godkendelse af disse omplaceringer:

 

Udmøntning af tilskud til servicejob på i alt -0,088 mio. kr.

 

Forventning spar/lån:

Forventet spar/lån viser den forventede opsparing eller lån af næste års budget.

 

Arbejdsmarkedsafdelingen forventer på nuværende tidspunkt, at spar/lån bliver på 1,534 mio. kr.

 

Fordelingen af spar/lån mellem fagområderne viser, at 1,534 mio. kr., fordelt på 1,300 mio. kr. på vederlagsfrit fysioterapi og 0,234 mio. kr. øvrige serviceudgifter.

 

De øvrige serviceudgifter er tilsvarende blevet gennemgået og der er den samlede forventning et mindre forbrug på 0,234 mio. kr. Mindre forbruget forventes at bidrage til spar/lån ordningen.

 

Spar/lån behandles og godkendes ved regnskabsafslutningen.

 

Der kan ikke laves forventet spar/lån på overførsler. Derfor står der nul i kolonnen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Det samlede budget forventes overholdt.

 

Nedenfor gennemgås det forventede regnskab mere detaljeret.

 

Status på flygtninge og familiesammenførte (anm: omfatter både service- og overførselsudgifter):

Siden 2013 har kommunerne modtaget et stigende antal flygtninge og familiesammenførte, hvilket især har taget til i slutningen af 2014 og ind i 2015. I Fredericia Kommune påvirker det hovedsageligt Arbejdsmarked og Borgerservice samt Børn og Unge. Derfor er det besluttet at lave en status på økonomien i forbindelse med 3. budgetopfølgning 2017.

 

Udgifter til flygtninge og familiesammenførte er gennemgået og forventes generelt inden for området at kunne holdes inden for budgettet.

 

Serviceudgifter:

Økonomi har gennemgået resultatet pr. 31. august 2017, og dette giver anledning til nærmere kommentarer. Der forventes pt. et budget i ubalance. Nogle områder forventer lidt mindre overskud ved årsskiftet og andre større underskud.

 

Vederlagsfysioterapi forventer ved 3. budgetopfølgning et merforbrug på 1,300 mio. kr. Underskuddet skyldes et overført underskud vedrørende drift for regnskabsår 2016.

 

Budgettet forventes ikke overholdt.

 

Overførsler:

Følgende afsnit indeholder en bagud- og fremadrettet beskrivelse af nøgletal vedrørende overførselsudgifter og forsikrede ledige. Tallene kan ses som forklaringer på udviklingen i økonomien for 2017.

 

Bagudrettet vurdering:

Fortsat færre personer på offentlig forsørgelse i Fredericia. Antallet er det seneste år faldet med 0,8 procentpoint, og det følger stort set landsudviklingen.

 

Forsikrede ledige:

Bruttoledigheden for forsikrede ledige er i 1. halvår 2017 på 2,9 procent af arbejdsstyrken. Sammenlignet med 1. halvår 2016 er der tale om et fald i ledigheden på 0,3 procentpoint. På landsplan faldt andelen af forsikrede ledige med 0,2 procentpoint fra 1. halvår 2016 til 1. halvår 2017.

 

Overførselsudgifter:

Bruttoledigheden for ikke-forsikrede ledige er i 1. halvår 2017 på 24 procent af arbejdsstyrken. Sammenlignet med 1. halvår 2016 er der tale om et fald i ledigheden på 0,6 procentpoint. For hele landet er ledigheden i samme periode faldet med 0,4 procentpoint. 

En gennemgang af nøgletallene viser overordnet, at der er en positiv udvikling i Fredericia. På de fleste brændende platforme ses et fald i ledigheden. Dette fald er primært udløst af almindelig konjunkturudsving som også ses i andre kommuner.

 

Sammenfatning for overførsler:

I 3. budgetopfølgning er det vurderingen, at der er ikke behov for en budgettilpasning, som betyder, at der samlet afleveres 0 mio. kr. til kommunekassen. Vurderingen bygger på KLs seneste skøn for den forventelige udvikling og er selvsagt forbundet med stor usikkerhed.

 

Budgettet forventes overholdt.

 

 

 

Fremadrettet vurdering 2018:

Dansk økonomi er inde i en periode med stabil vækst og stigende beskæftigelse. I 2018 forventes der et samlet fald i antal fuldtidspersoner i Fredericia på overførselsindkomst på ca. 80 fuldtidspersoner sammenlignet med regnskab 2016. Faldet er primært i gruppen af arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere og forsikrede ledige. Det fremgår af Økonomisk Redegørelse august 2017.

Indstillinger

Arbejdsmarkedsafdelingen indstiller:

  1. at budgetopfølgningen godkendes og videresendes til Økonomiudvalget og byrådet

Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget den 08-11-2017

Godkendt.

Punkt 45 Orientering (Lukket)

Feedback