Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget - 20-12-2017

Referat
Dato:
Onsdag, 20 december, 2017 - 08:00
Hent som fil:

Punkt 46 Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé
Sagsbeskrivelse:
Indstillinger

Fagafdelingen indstiller


Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget den 20-12-2017

Godkendt.

Punkt 47 Status for indsatsen på Arbejdsmarkeds-, borgerservice- og genoptræningsområdet i valgperioden 2014-2017

Sagsresumé

Formålet med denne sag er, at udvalget kan drøfte og evaluere sit arbejde samt aktiviteterne på udvalgets politikområder i valgperioden 2014-17 og evt. videregive gode råd til brug for det kommende udvalg på området.

 

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse drøftelsen og evalueringen af det arbejde, som udvalget har udført, samt af aktiviteterne på udvalgets politikområder kan udvalget overveje, om det ønsker at overlevere meldinger til det kommende udvalg på området. Det kunne f.eks. være i form af råd om håndteringen af vigtige sager eller om relevante prioriteringer.

 

Udvalget kan tilsvarende overveje, om det har gode råd til den forestående introduktion af det det nye udvalg til dets politikområder.

 

Endelig kan udvalget have råd til administrationen om samspillet mellem udvalget og administration, herunder om karakteren og kvaliteten af sagsbeskrivelser, vurderinger, indstillinger mv. i udvalgsdagsordenerne.

 

Som inspiration til drøftelsen har arbejdsmarked, borgerservice og genoptræning udarbejdet nedenstående oversigt over en række hovedområder og hovedaktiviteter i perioden 2014-17.

 

 

 

Emne

 

 

Resultat/status

Investeringsstrategier

Udvalget har investeret i kontanthjælpsområdet, dagpengeområdet og senest sygedagpengeområdet, og har med disse opnået en række effekter med henblik på at nedbringe antallet af borgere på offentlig forsørgelse.

 

Strategi for flygtninge- og familiesammenføringsområdet

Nye borgere tages imod tidligt og med en helhedsorienteret tilgang, og starter sprogundervisning/arbejdsmarkedsindsats med vægt på job, uddannelse og kultur. Det har ført til betydelige resultater, som betyder Fredericia præsterer i den øverste 1/3 målt på selvforsørgelse

 

Helhedsplanen i Sønder- og Korskærparken

Flere indsatser er flyttet ud i de to tidligere ghettoområder, og samarbejdet med andre aktører om borgere på offentlig forsørgelse er styrket.

 

Ungeindsatsen på IBC

Un Ungeindsatsen er flyttet ud på en uddannelsesinstitution for at styrke samarbejdet om parathed, opstart og gennemførsel af uddannelse.

Mødet med borgeren i øjenhøjde

Ud Udvalget har løbende drøftet tiltag i forhold til borgeres og virksomheders tilfredshed med Jobcentret. Det har blandt andet medført der er:

- borgerguider i indgangene i jobcentret

 

- nemkontaktguide ved telefonbetjeningen i indgangen

 

- gennemført kurser for medarbejderne i forvaltningsret og kommunikation

 

-tilbuddene til de ledige er justeret, så tilgængeligheden og borgerinddragelsen er udvidet

 

-ventetider til praktikker og udviklingsforløb er nedbragt betydeligt

 

-der er besluttet en række yderligere forbedringstiltag i budget 2018

-   

Samarbejde om beskæftigelsesplaner

Udvalget har hvert år udarbejdet en Beskæftigelsesplan indeholdende væsentlige strategier og indsatser, som efterfølgende er vedtaget enstemmigt i Byrådet.

 

Budgetopfølgninger og budgetdisciplin

Udvalget har løbene godkendt budgetopfølgninger. Hvert af de fire budgetår har der været et væsentligt mindreforbrug.

 

 

Flytning af pas og kørekort

Pas og kørekortbetjeningen er flyttet fra borgerservice til biblioteket, og har givet borgeren øget fleksibilitet på grund af længere åbningstid

Forlængelse af ordningen for vederlagsfri fysioterapi

Ordningen giver bedre koordinering mellem borger, læge og genoptræningscentret i forhold til borgerens hjælp behov, og har medført en opbremsning i budgetstigningen på den vederlagsfri fysioterapi.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Arbejdsmarked, Borgerservice og Genoptræning indstiller, at udvalget drøfter og evaluerer sit arbejde og aktiviteterne på udvalgets område i valgperioden 2014-17.

Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget den 20-12-2017

Drøftet.

Punkt 48 Satspuljemidler 2018

Sagsresumé

Orientering om fordelingen af satspuljen for 2018.

 

Sagsbeskrivelse:

Regeringen er sammen med forligspartierne bag satspuljen nået til enighed om udmøntningen af satspuljen for 2018. Aftalen indebærer, at der i perioden 2018-2021 udmøntes i alt 3,2 mia. kr. til at forbedre vilkårene for udsatte grupper. Med aftalen afsættes midler til mere end 80 forskellige projekter og initiativer inden for social-, sundheds-, ældre-, beskæftigelses- samt udlændinge og integrationsområdet.

 

På mødet gives der en orientering om fordelingen.

 

Fordelingen fremgår af bilag på sagen – bilag er under udarbejdelse.

Økonomiske konsekvenser

Ikke muligt at opgøre på nuværende tidspunkt.

Vurdering

Se sagsbeskrivelse.

Indstillinger

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget den 20-12-2017

Taget til efterretning.

Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den 18-12-2017

Taget til efterretning.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 19-12-2017

Taget til efterretning.

BilagStørrelse
satspuljemidler_2018.pdf.pdf14.88 KB

Punkt 49 Orientering om indsatsen på beskæftigelsesområdet

Sagsresumé

Afdelingen giver en mundtlig status på beskæftigelse og ledighed i den forgangene udvalgsperiode

 

Sagsbeskrivelse:

Afdelingen giver en mundtlig status på beskæftigelse og ledighed i den forgangene udvalgsperiode

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Arbejdsmarked, Borgerservice & Genoptræning indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget den 20-12-2017

Taget til efterretning.

Punkt 50 Orientering (Lukket)

Feedback