Børne- og Skoleudvalget - 19-09-2018

Referat
Dato:
Onsdag, 19 september, 2018 - 08:00
Hent som fil:
Lokation:

Punkt 37 Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé
Sagsbeskrivelse:
Indstillinger

Indstilles til godkendelse.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 19-09-2018

Godkendt.

Punkt 38 Besøg på Kirstinebjergskolen, afd. Indre Ringvej

Sagsresumé

Mødet holdes på Kirstinebjergskolen, afd. Indre Ringvej 175 hvor distriktsleder Magnus Kudahl te Pas og afdelingsskoleleder Steen Andersen fortæller og viser rundt. 

Indstillinger

Ingen.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 19-09-2018

Orientering taget til efterretning.

Punkt 39 Høringsmateriale - revidering af styrelsesvedtægt for folkeskolerne

Sagsresumé

 

En revideret styrelsesvægt for folkeskolerne skal godkendes af Byrådet i efteråret. Styrelsesvedtægten skal forinden i høring hos Skolebestyrelserne.

 

Sagsbeskrivelse:

En revidering af styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Fredericia er vedhæftet som bilag. Ændringer skal godkendes af Byrådet efter, at materialet har været i høring hos skolebestyrelserne.


Styrelsesvedtægten, som senest er revideret i 2015, skal ændres, idet følgende skal slettes:


-  Afsnit om forsøgsordning med en bestyrelse bestående af medlemmer fra forskellige afdelinger på en skole. Denne mulighed for sammensætning af bestyrelse, samt retningslinjer for repræsentation fra hver afdeling er nu skrevet ind i Folkeskolelovens §42.

-  Afsnit om fritidsråd på de enkelte matrikler, idet dette råd nu ligger under matriklens afdelingsråd.


Følgende skal tilføjes:


Henvisning til et nyt bilag til styrelsesvedtægten, som skal indeholde lokale regler for valg til skolebestyrelser.

Bilaget skal ifølge bekendtgørelsen fastsættes af kommunalbestyrelsen og godkendes af skolebestyrelserne.

Reglerne skal blandt andet vedrøre hvem der har ansvaret for gennemførelsen af valget, valgtidspunkt, afstemning, mulighed for fredsvalg etc.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Børn og Unge vurderer, at de nye skolebestyrelser vil være klædt på til at behandle høringsmaterialet.

Indstillinger

Børn og Unge anbefaler, at den reviderede styrelsesvedtægt for folkeskolerne sendes i høring hos skolebestyrelserne i perioden 21/9 – 9/11, således at ændringen kan godkendes af kommunalbestyrelsen 3/12.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 19-09-2018

Godkendt.

Punkt 40 Skolernes ferieplan 2019-2020

Sagsresumé

Orientering om placering af skoledage i skoleåret 2019-2020.

 

Sagsbeskrivelse:

Planen for fordeling af skoledage for skoleåret 2019-2020 er i høring frem til udvalgsmødet, hvor endelig plan foreligges.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Børn og Unge indstiller at sagen tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 19-09-2018

Godkendt.

Punkt 41 Status på program for elevløft

Sagsresumé

Sagsbeskrivelse:

Siden efteråret 2017 har Kirstinebjergskolen og Ullerup Bæk Skolen været en del af et treårigt program, som har som mål at få løftet en større andel af de elever, som ikke ser ud til at kunne opnå karakteren 2 i dansk og matematik i 9.klasse.


Programmet er understøttet af UVMs læringskonsulenter. CPU konsulenter i Børn og Unge er ligeledes koblet på en række indsatser, som ledelsen på de to skoler har truffet beslutning om.


På mødet vil der ske en orientering om, hvordan program for elevløft har haft effekt. Programmet fortsætter i yderligere to år.

Økonomiske konsekvenser

Skolerne kan såfremt de løfter en fastsat andel af eleverne over 2 i dansk og matematik opnå en præmie, som de selv bestemmer, hvordan de anvender.

Vurdering

Børn og Unge vurderer, at programmet har været med til at løfte de faglige miljøer på de to skoler. Skolerne får et stort udbytte af UVMprogrammet, hvilket ser ud til også at hænge sammen med det grundlag, som de har fået opbygget gennem program for læringsledelse.

Indstillinger

Børn og Unge anbefaler, at orienteringen tages til efterretning, og at der sker en årlig orientering om resultaterne i relation til program for elevløft.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 19-09-2018

Godkendt.

Punkt 42 Årlig orientering om klagesager i relation til antimobbestrategien

Sagsresumé

Sagsbeskrivelse

I august 2017 blev alle kommuner pålagt at sikre, at alle skoler har en antimobbestrategi. Der blev i samme forbindelse oprette en klageinstans. Fredericia kommune har udarbejdet vejledning til elever og forældre vedrørende klageprocedure i forbindelse med mobning. Denne er at finde på kommunens hjemmeside. Alle skoleledere og skolebestyrelser blev orienteret i efteråret 2017 om procedurerne.


Der har ikke været indsendt klagesager til klageinstansen fra Fredericia i skoleåret 2017-18.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Børn og Unge vurderer, at der fortsat er behov for løbende at minde skolerne om de skærpede procedure.

Indstillinger

Børn og Unge anbefaler, at orienteringen for skoleåret 2017-18 tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 19-09-2018

Godkendt.

Punkt 43 Orientering om ny dagtilbudslov

Sagsresumé

En ny dagtilbudslov med en styrket pædagogisk læreplan er vedtaget i Folketinget maj 2018. Kommunernes ansvar for at lede arbejdet med kvalitetsudvikling på dagtilbudsområdet ændres ikke med den nye lov. Realiseringen kræver fleksible dagtilbudsmoduler, så forældre har noget valgfrihed samt dygtige fagprofessionelle, der arbejder systematisk med iagttagelse og vurdering af de pædagogiske læringsmiljøer og en stærk pædagogisk ledelse.

 

Sagsbeskrivelse:

Der er fire fokusområder i den nye dagtilbudslov, som der er afsat centrale midler til at løfte:


  • Børnefamilierne skal have øget fleksibilitet, gennemsigtighed og frit valg (60 mio. Midlerne går bl.a. til landsdækkende kampagner)

  • Alle børn skal trives og lære - gennem bl.a. en styrket pædagogisk læreplan, meningsfuld og mindre dokumentation, en styrket indsats for børn i udsatte positioner og bedre overgange i børnenes liv (300 mio. kr. Udmøntes i form af puljer)

  • Faglighed og tydelig ledelse. Det pædagogiske personale og ledere skal støttes i de forandringer, der følger med den styrkede læreplan gennem viden og materialer samt et kompetenceløft af dagplejere, ledere og faglige fyrtårne (210 mio. kr. Udmøntes i form af puljer og forsøg)

  • Ret til at vælge deltidsplads på 30 timer/ugen, når man er på barsel- eller forældreorlov. Fredericia kommune tilbyder kun deltidspladser på henholdsvis 20, 25, 35 og fuldtidsplads på 47 timer i daginstitutioner. Der er ikke mulighed for deltidsplads i dagplejen. Fra 1/1 2019 skal kommunen kunne tilbyde et 30 timers modul i dagplejen og i daginstitutioner til forældre der er på barsel- eller forældreorlov (14.000 kr. årligt i perioden 2019-2022)

På udvalgsmødet vil der blive en kort gennemgang af ny dagtilbudslov. Se bilag.


Der er nogle initiativer, som skal være implementeret fra 01.07.2018 og andre dele, som først træder i kraft 01.01.2019. Vejledningen fra Børne- og Socialministeriet omkring udmøntningen af den nye lov fra Børne- og Socialministeriet er ikke udsendt på nuværende tidspunkt, derfor kan der komme justeringer under nogle af de 24 initiativer.


Der er et par initiativer i dagtilbudsreformen, som vil kræve en nærmere drøftelse og beslutning i Børne- og Skoleudvalget.


Det første initiativ der skal træffes beslutning om, handler om de børn, der benytter skolernes fritidsordning i perioden forud for undervisningspligtens indtræden (Børn i glidende overgang). Det er kommunalbestyrelsen, som skal beslutte, om det er de seks kompetenceområder (folkeskoleloven) eller temaerne i den pædagogiske læreplan (dagtilbud), som skal anvendes fra foråret 2019 i glidende overgang. Beslutningen herom vil kommunalbestyrelsen også kunne delegere ud til den enkelte skoles ledelse.


Det andet initiativ, der skal træffes beslutning om drejer sig om oprettelsen af et tilbud på deltidsplads på 30 timer til forældre på barsel- eller forældreorlov. Tilbuddet skal indføres fra 1/1 2019 og kræver en varsling på mindst tre måneder.

Økonomiske konsekvenser

Centralt vil der løbende blive meldt forskellige puljer og forsøgsordninger ud, som kommunerne kan søge om at få del i. Børn og Unge har på nuværende tidspunkt søgt ind på to puljer.


Et 30 timers model vil kunne tilbydes alle, som en del af moduludbuddet i Fredericia. Dette vil dog kunne medføre økonomiske omkostninger, idet der kommer faldende forældrebetaling – særligt i dagplejen. Der følger ikke midler med til at reducere eventuelle merudgifter ved indførelse af et ekstra modul.

Vurdering

Børn og Unge vurderer, at Fredericia kommune har et godt udgangspunkt for at løfte den nye dagtilbudsreform.

Der eksisterer allerede en række modulordninger som forældre kan vælge mellem og herudover er der gennem Program for Læringsledelse og diverse andre kompetenceudviklingstiltag sket et markant løft af ledere og pædagoger og de professionelle læringsfællesskab, som de indgår.


Børn og Unge vurderer, at det er temaerne i den styrkede pædagogiske læreplan (dagtilbud), som skal anvendes fra foråret 2019 i glidende overgang. Dette vil understøtte et fælles udgangspunkt for samarbejdet på tværs af dagtilbud og fritidstilbud/0.klasse om alle børn, der er på vej i skole.

Indstillinger

Børn og Unge anbefaler,


at Børne- og Skoleudvalget drøfter og tager beslutning om, hvorvidt det er de seks kompetenceområder (folkeskoleloven) eller temaerne i den pædagogiske læreplan (dagtilbud), som skal anvendes i glidende overgang fra foråret 2019.


at Børne- og Skoleudvalget drøfter og beslutter hvilket udbud af deltidsmoduler, der skal være i dagtilbud fra 2019.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 19-09-2018

Godkendt.


Børne- og Skoleudvalget aftalte to nye udvalgssager:

De forskellige moduler

En fælles skolestart – glidende overgang.

Punkt 44 Orientering (Lukket)

Feedback