Børne- og Skoleudvalget - 19-12-2017

Referat
Dato:
Tirsdag, 19 december, 2017 - 08:00
Hent som fil:
Lokation:

Punkt 53 Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé
Sagsbeskrivelse:
Indstillinger

Indstilles til godkendelse.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 19-12-2017

Godkendt.

Punkt 54 Besøg på Kirstinebjergskolen, afd. Høgevej

Sagsresumé

Mødet holdes på Kirstinebjergsskolen, afd. Høgevej, Høgevej 5 hvor distriktsleder Magnus Kudahl te Pas og afdelingsskoleleder Tina Möglich vil fortælle om skolen. 

Indstillinger

Ingen

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 19-12-2017

Taget til efterretning.

Punkt 55 Fritidstilbud i sommerferien

Sagsresumé

Det har vist sig uhensigtsmæssigt at lukke for sommerferiepasning i fritidstilbuddene i to af fire uger i sommerferien (dvs. i juli i ugerne 28-29). Grundet øget efterspørgsel og forældreønsker anbefales det at holde åbent i de to uger i alle distrikter.

 

Sagsbeskrivelse:

I august 2014 fik fritidsområdet en ny struktur og organisering, der bevirkede, at 0.- 6. klasse skulle holde sommerferielukket i ugerne 28-29-30, dog skulle hvert distrikt have ét fælles tilbud åbent i perioden.

 

Fritidsområdet fik en budgetbesparelse svarende til 2 ugers sommerferielukning fra budgetåret 2015. I løbet af 2015 viste der sig dog et behov for at imødekomme nogle få forældres pasningsbehov i sommerferien, og administrativt blev der indført nødordning i dagtilbud.

 

Nødordningen i dagtilbud har vist sig at være uhensigtsmæssigt. Efterspørgslen efter pasning har været stigende de senere år, og stadig flere forældre har stillet spørgsmålstegn ved det nuværende tilbuds pædagogiske relevans samt bygningernes manglende anvendelighed til målgruppen af 6 - 10 årige.

 

På den baggrund anbefales det, at vende tilbage til de oprindelige forudsætninger som angivet for fritidsområdet i august 2014 med ét åbent fritidstilbud pr. distrikt i sommerferien.

 

Efterspørgslen efter fritidstilbud i ferieugerne 28 og 29

Generelt ses en stigende efterspørgsel, over de seneste tre år, på et alderssvarende pædagogisk tilbud i ugerne 28 og 29. Dog er der lokale variationer i udviklingen:

 

År

2017

2016

2015

Ugenummer:

28

29

28

29

28

29

Kirstinebjergskolen

23

17

10

8

11

10

Ullerup Bæk

6

7

10

5

5

5

Fjordbakkeskolen

15

20

11

5

2

2

Erritsø Fællesskole

13

5

10

3

5

4

I alt

57

49

41

21

23

21

 

Økonomiske konsekvenser

Besparelsen fra 2015 vedrørende sommerferiepasning på fritidsområde var på 350.000 kr.

 

Pasning i uge 28 og 29 kan finansieres på forskellig vis, herunder:

 

-  Bevilling til sommerferiepasning

 

-  Skolerne får mulighed for at justere åbningstiden - i mindre grad - i fritidstilbuddet hen over hele skoleåret; idet der altid tages udgangspunkt i brugergruppens behov. Sommeråbningen finansieres herved af fritidstilbuddene selv (effektivisering).

Det skønnes, at åbningstiden i gennemsnit skal reduceres med 15 minutter pr. dag fra mandag til torsdag, hvis skolerne skal dække merudgiften selv. Fredagen er i forvejen oftere kortere grundet forældrenes generelle efterspørgsel.

 

-  Ren brugerfinansiering med en generel takststigning på alle pladser. Merprisen skønnes at ligge på 25 kr. pr. plads pr. måned.

 

-  En kombination af ovenstående modeller.

Vurdering

Med genindførelse af et sommerferietilbud i hvert distrikt, vil alle borgere med behov for feriepasning, herunder også flygtninge og uddannelsessøgende, være sikret et alderssvarende sommerferietilbud til deres børn.

Indstillinger

Børn og Unge anbefaler Børne- og Skoleudvalget, at

 

-  Der genindføres fritidstilbud i sommerperioden fra og med sommeren 2018

-  Der tages stilling til finansiering af merudgiften som følge heraf.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 19-12-2017

Udvalget beslutter at

  • Genindføre fritidstilbud i sommerperioden fra og med sommeren 2018
  • Finansiering af fritidstilbud i sommeren 2018 sker ved omprioritering på de enkelte skoler
  • Finansiering af fritidstilbud i sommeren 2019 og frem sker i budgetlægningen for 2019

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 19-09-2017

Sagen udsættes.

Punkt 56 Satspuljemidler 2018

Sagsresumé

Orientering om fordelingen af satspuljen for 2018.

 

Sagsbeskrivelse:

Regeringen er sammen med forligspartierne bag satspuljen nået til enighed om udmøntningen af satspuljen for 2018. Aftalen indebærer, at der i perioden 2018-2021 udmøntes i alt 3,2 mia. kr. til at forbedre vilkårene for udsatte grupper. Med aftalen afsættes midler til mere end 80 forskellige projekter og initiativer inden for social-, sundheds-, ældre-, beskæftigelses- samt udlændinge og integrationsområdet.

 

På mødet gives der en orientering om fordelingen.

 

Fordelingen fremgår af bilag på sagen – bilag er under udarbejdelse.

Økonomiske konsekvenser

Ikke muligt at opgøre på nuværende tidspunkt.

Vurdering

Se sagsbeskrivelse.

Indstillinger

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 19-12-2017

Taget til efterretning.

BilagStørrelse
satspuljemidler_2018.pdf.pdf14.88 KB

Punkt 57 Orientering (Lukket)

Feedback