Børne- og Skoleudvalget - 21-03-2018

Referat
Dato:
Onsdag, 21 marts, 2018 - 08:00
Hent som fil:

Punkt 8 Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé

Sagsbeskrivelse:

Indstillinger

Indstilles til godkendelse.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 21-03-2018

Godkendt.

Punkt 9 Regnskab 2017 og Spar/Lån 2017-2018, Børne- og Skoleudvalget

Sagsresumé

I forbindelse med regnskabsafslutningen udarbejder fagafdelingerne og stabene en opgørelse af regnskabet samt spar/lån. Opgørelsen skal sendes videre til godkendelse i byrådet.

Denne sag indeholder regnskabsresultatet 2017 inkl. spar/lån for Børne- og Skoleudvalgets område. 

Regnskabsresultatet for 2017 viser samlet et mindreforbrug på udvalgets ramme på 2,097 mio. kr., hvoraf de 1,452 mio. kr. foreslås overført til 2018. 

Sagsbeskrivelse:

Børne- og Skoleudvalget skal i forbindelse med denne økonomirapportering godkende regnskabet for 2017 samt Spar/Lån for 2017/2018.

 

Regnskabsresultat for 2017 inkl. Spar/lån:

 

 

 

Mio. kr.

Regnskab 2017

Korrigeret budget

 

Rest
+ = overskud
- = underskud


Spar/lån
+ = lån
- = spar

Afvigelse

 

 

 

 

 

 

Skattefinansieret område:

 

 

 

 

 

Serviceudgifter

873,944

870,209

-3,735

3,335

-0,400

Overførselsudgifter

7,816

7,178

-0,638

0,000

-0,638

Centrale refusionsordning

-3,909

-2,226

1,683

0,000

1,683

Drift i alt

877,851

875,161

-2,690

3,335

0,645

 

 

 

 

 

 

Anlæg i alt

11,426

16,213

4,787

-4,787

0,000

 

 

 

 

 

 

Skattefinansieret område i alt

889,277

891,374

2,097

-1,452

0,645

 

 

 

 

 

 

Total

889,277

891,374

2,097

-1,452

0,645

 

Regnskab 2017

Dagtilbud

Serviceudgifter

Det samlede resultat på serviceudgifterne på Dagtilbud, viser et mindreforbrug på 1,311 mio. kr. Heraf vedrører 1,912 mio. kr. politisk vedtagne midler til udvikling af profilinstitutioner, som institutionerne har disponeret over i 2018. Den resterende del af resultatet er et merforbrug på 0,601 mio. kr. Dette merforbrug skyldes primært højere udgifter til private pasningsordninger, fripladser og søskenderabatter end forventet.

 

Anlæg

På anlægsområdet tilbagestår 1,547 mio. kr., som vedrører uafsluttede projekter. Disse projekter vedrører pasningsgarantipuljen, udvikling af profilinstitutioner samt allerede disponerede midler i legepladspuljen.

 

Skoler

Serviceudgifter

Det samlede resultat for Skoler viser et merforbrug på i alt 13,810 mio. kr.

De primære forklaringer på resultatet er et merforbrug på 4,983 mio. kr. på Skoler og Fritidstilbuds egne rammer, et merforbrug på 8,112 mio. kr. i udgifterne til det mellemkommunale område, og 4,871 mio. kr. vedrørende gæld overtaget fra distriktsskolerne i 2016. Herudover tilbagestår uforbrugte kompetencemidler på i alt 4,316 mio. kr., som er eksternt finansieret.

 

Merforbruget på Skoler og Fritids egne rammer dækker over store forskelle i resultaterne mellem de enkelte distriktsskoler. Således ligger distriktsskolernes resultat i et spænd fra et  underskud på 0,0016 mio. kr. til et underskud på 2,644 mio. kr. Dette afspejler et billede af et område der er økonomisk presset primært på grund af stigning i antallet af elever med særlige behov. Distriktsskolerne har dels brugt ressourcer på at etablere indsatser til elever med særlige behov på egen skole, men der ses også en stigning i elever der har behov for specialundervisning på specialskole og dermed flyttes/afregnes til Frederiksodde Skolen.

 

Merforbruget på det mellemkommunale område skyldes dels en stigning i udgifterne til anbragte børn fra Fredericia, der går i skole i andre kommuner samt en stigning i udgifterne til børn fra Fredericia, der modtager specialundervisning i andre kommuner. Herudover ses at antallet af børn fra andre kommuner der modtager specialundervisning i Fredericia Kommune igennem de seneste 4 år er faldet fra 18 til 5 elever, hvilket medfører et stort fald i indtægter fra andre kommuner.

 

Anlæg

På anlægsområdet tilbagestår 3,240 mio. kr., som primært vedrører pulje til renovering af skoletoiletter.

 

 

Familie- og Børnesundhed

Det samlede resultat på serviceudgifterne på Familie- og Børnesundhed, viser et mindreforbrug på 8,764 mio. kr. Heraf vedrører 3,688 mio. kr. politiske vedtagne projekter, 0,515 mio. kr. vedrører eksternt finansieret puljer mens 4,561 mio. kr. vedrører den ordinære drift svarende til 2,5% af budgettet.

 

 

Spar/lån

 

Dagtilbud

Serviceudgifter

Der overføres 1,311 mio. kr. fra 2017 til 2018 som spar/lån. Heraf vedrører 1,912 mio. kr. politisk vedtagne midler der er afsat til udvikling af profilinstitutioner. Den resterende del af spar/lån på 1,311 mio. kr. består dels af dagplejens og de 30 institutioners egen rammer samt et mindre underskud på fællesdelen som følge af højere udgifter til bl.a. tilskud til private pasningsordninger, fripladser og søskenderabatter end budgetteret.

 

Anlæg

Der overføres 1,547 mio. kr. fra 2017 til 2018 som spar/lån. Dette vedrører pasningsgarantipuljen, legepladspuljen samt puljen til udvikling af profilinstitutioner.

 

Skoler

Serviceudgifter

Skoler overfører samlet set 13,410 mio. kr. fra 2017 til 2018 som spar/lån. Beløbet dækker over et merforbrug på de enkelte skoler og fritidstilbud på samlet set 4,983 mio. kr. På Skolernes fælleskonti overføres der et samlet underskud på 12,743 mio. kr. Dette merforbrug skyldes primært en restgæld overtaget fra distriktsskolerne i 2016 på 4,871 mio. kr. og et underskud på 8,112 mio. kr. på det mellemkommunale område (fx anbragte børns undervisning i andre kommuner)

 

Derudover overføres midler på 4,316 mio. kr. vedr. et eksternt finansieret efter- og videreuddannelsesprojekt, hvor udgifter og indtægter falder skævt i forhold til de enkelte regnskabsår.

 

Anlæg

Der overføres 3,240 mio. kr. fra 2017 til 2018 som spar/lån. Dette vedrører et mindre beløb vedrørende projektet renovering og forskønnelse af skoler, daginstitutioner, udendørsfaciliteter m.m., et mindre beløb vedr. opgradering af unge-miljøer, samt pulje til renovering af skoletoiletter.

 

Familie- og Børnesundhed

I det følgende opdeles resultatet for Familie- og Børnesundhed i fire områder, hvor spar/lån forklares for hvert område:

 

1)   Foranstaltninger og Familie- & Ungdomscentret

2)   Enhederne

3)   Fagchef og administration

4)   Politiske vedtagne projekter

 

Foranstaltninger og Familie & Ungdomscentret:

Foranstaltningsområdet og Familie- & Ungdomscentret ses i sammenhæng, idet det forebyggende arbejde der sker i Familie og Ungdomscentret, har afsmittende virkning på anbringelsesområdet.

Der overføres samlet set 1,670 mio. kr. i spar/lån. Heraf er en del af beløbet tidligere politisk vedtaget i forbindelse med spar/lån 2016-17. Overførslen af midlerne til næste års budget er vigtige for at give området mulighed for fortsat at arbejde med de to hovedprincipper  

 

1)   At forebyggelse og intervention i eget miljø altid er målet

2)   At indsatsen over for børn og unge altid sker ud fra et forløbsperspektiv, som sikrer gradvis nedtrapning af indsatsen med henblik på at komme tilbage til almenmiljøet.

 

Der arbejdes tværfagligt i Familie- og Børnesundhed med en vifte af tilbud, som skal sikre, at der investeres i forebyggelsestiltag og mindre indgribende foranstaltninger frem for dyre anbringelser.

 

Der har i de senere år været en stor stigning i henvendelse til Familie- og Børnesundhed. Det har medført et ekstra pres på alle de forebyggende tiltag og ydelser fra PPR. Herudover har der været en stor stigning i antal underretninger med stigende antal børnefaglige undersøgelser til følge. Det har afsmittende virkning på ressourcer til sagsbehandling i Myndighed (Modtagelsen, Familierådgivningen og Ungerådgivningen), behovet for forebyggende tiltag og foranstaltninger på Familie & Ungdomscentret, for at forebygge dyre eksterne anbringelser. 

 

 

 

 

 

Antal underretninger

Antal afgørelser om børnefaglig undersøgelse

2014

684

85

2015

738

176

2016

847

201

2017

1.073

232

 

I 2017 er der sket en omlægning af KKP-opgaver som følge af stor stigning i antallet af underretninger. KKP varetager nu længerevarende opgaver i det forebyggende felt efter en socialfaglig vurdering af underretningerne hvor problemstillingen ikke tilsiger at det er nødvendigt at udarbejde en børnefaglig undersøgelse jf. Servicelovens bestemmelser. Det indebærer ligeledes at det har været nødvendigt at opnormere med en KKP for at kunne overholde lovgivningen.

 

Skoleår

Antal KKP-opgaver

2012/13

346

2013/14

368

2014/15

609

2015/16

767

2016/17

664

 

Opmærksomheden skal henledes på at Myndighedsafdelingen i efteråret 2017 har været ramt af flere langtidssygemeldinger (alvorlig sygdom) samtidig med en stor stigning i antal underretninger. Der har derfor været et efterslæb af børnefaglige udredninger. Mange af børnene og de unge har brug for en foranstaltning på Familie- og Ungdomscentret som der nu er bevilget. Det har medført at der pt er venteliste til foranstaltninger på Familie- og Ungdomscentret svarende til 4 fuldtids familiekonsulenter samt til fritidsfamilier og psykolog. Herudover er der primo 2018 iværksat 87 nye børnefaglige udredninger hvoraf der forventes at der skal bevilges en foranstaltning i ca. 60 af sagerne inden for de næste 3-4 måneder.

 

Såfremt børnene ikke får den nødvendige hjælp inden for rimelig kort tid kan deres vanskeligheder vokse sig større og i værste fald kan det blive nødvendigt at anbringe flere børn uden for hjemmet.

 

Området har derfor brug for at få overført spar/lån fra 2017.

 

Enhederne

Enhederne består af Sundhedsplejen, Tandplejen, PPR, DMK, Administration & Modtagelse samt Familierådgivningen.

Den samlede opsparing for samtlige enheder udgør 2,480 mio. kr. og er fremkommet ved mindre opsparing på hver enkelt af enhederne.

I sammenhæng med den stigende mængde af underretninger og sager, samt efterslæb af opgaver pga sygdom og barsler er 1,610 mio. kr. af det samlede spar/lån afsat til yderligere personale i 2018. Den resterende del af spar/lån er øremærket til ombygning og etablering af lokaler incl. møbler samt betaling for arkivering af Sundhedsplejens materiale i Rigsarkivet. For en yderligere specifikation af spar/lån på enhederne henvises til bilag på sagen.

 

Fagchef og administration

Det samlede spar/lån for fagchef og administration udgør 0,411 t.kr., som vedrører udviklingsforløbet Relationel koordinering samt opkvalifikation i det inddragende netværk samt et nyt IT-system Let Dialog, som understøtter relationel koordinering imellem forældre, skoler og Familie- & Børnesundhed .

 

Politisk vedtagne projekter

Familie- og Børnesundhed har følgende igangværende politisk vedtagne projekter, som er internt finansieret:

 

a)   Styrket integrationsindsats

b)   Projekt ordforråd

c)   Resultat dokumentation

d)   Efterværn

e)   Grib sorgen – grib livet

f)    Stærke børn i stærke familier

Det samlede spar/lån på projekterne udgør 3,688 mio. kr.

 

For en yderligere specifikation af sagerne henvises der til bilaget ”Børne- og Skoleudvalget – indberettet specifikation spar-lån 2017-2018”.

 

Afvigelse

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2017 er der foretaget en gennemgang af udvalgenes opsparede midler på serviceudgifterne i henhold til bilag på sagen. I gennemgangen er igangværende projekter og prioriterede midler opgjort, og de overskydende beløb foreslås i denne sag overført til Investeringspuljen.

Der arbejdes fortsat på, hvordan spar/lån endeligt indarbejdes i budget 2018

Serviceudgifter:

Udvalget har disponeret 0,400 mio. kr. vedr. holddannelse til Erritsø Fællesskole.

 

Overførselsudgifter:

Der er et merforbrug på 0,638 mio. kr. Merforbruget skyldes primært en tilgang i 2017 på 4 ekstra dyre sager, hvor forældrene har fået bevilget tabt arbejdsfortjenste. Herudover er der en stigning på 20 sager i handicaprådgivningen.

 

Centrale refusionsordninger:

Der er en merindtægt på 1,683 mio. kr. på Familie- og Børnesundhed. Merindtægten skyldes primært statsrefusioner vedr. integration som i 2017 er hjemtaget for 2015 og 2016.    

 

 

 

 

 

Aflæggelse af anlægsregnskaber over 2 mio.kr.

Nedenstående anlæg aflægges endeligt i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskab 2017:

 

XA-40037 Multihal ved Kirstinebjergskolen:

I budgetforliget for 2014 blev der afsat 12,000 mio. kr. til opførelse af ny multihal ved Kirstinebjergskolen. I 2015 blev der tilført yderligere 0,500 mio. kr. til ekstra fundering af Kirstinebjerghallen på grund af dårlige jordbundsforhold. I forbindelse med opførelsen af multihallen var der ønske om, at hallen skulle huse springfaciliteter, hvorfor der blev tilført 0,760 mio. kr. til springgrav (delvist finansieret af Kultur- og Idrætsudvalget samt bidrag fra lokale gymnastikforeninger). Projektet er afsluttet i 2017 med et samlet forbrug på 13,259 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Mellemkommunale betalinger er i disse år en særlig økonomisk udfordring for skoleområdet.

De samlede mellemkommunale nettoudgifter er steget markant i årene fra 2014 til 2017.

Nettoudgifterne til anbragte børn, der modtager undervisning i andre kommuner, er en af de mellemkommunale udgifter på skoleområdet, der er steget mest. Der ses både en stigning i antallet af børn der er anbragt i andre kommuner samtidig med at prisen pr. barn som kommunerne opkræver også steget markant.

En anden væsentlig del af de mellemkommunale udgifter er udgifterne til specialundervisning. Nettoudgifterne til specialundervisning stiger markant i perioden 2014 til 2017. Antallet af børn som Fredericia sender ud af kommunen er stort set uændret hen over perioden, mens gennemsnitsprisen som kommunerne opkræver er steget markant.

Antallet af børn fra andre kommuner, der modtager specialundervisning i Fredericia, er derimod faldet væsentligt, hvilket betyder markant færre indtægter i perioden. Siden den seneste kommunalreform har kommunerne placeret færre børn i specialtilbud i Fredericia.

For øvrige punkter henvises der til afsnittene ”Sagsbeskrivelse” samt ”Regnskab 2017” og ”Spar/lån”

Vurdering

Der henvises til afsnittene ”Sagsbeskrivelse” samt ”Regnskab 2017” og ”Spar/lån”

Indstillinger

Børn & Unge samt Familie- & Børnesundhed indstiller:

  1. at regnskab 2017 tages til efterretning
  2. at spar/lån videresendes til Økonomiudvalg og Byråd til endelig prioritering og beslutning

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 21-03-2018

Indstillingen taget til efterretning.

Børn & Unge samt Familie- & Børnesundhed har bedt om en analyse/handleplan for børn og unge i Fredericia i det forbyggende felt – som alt fremgår af regnskabet.

Punkt 10 Villa Gaia- vedtægtsændringer

Sagsresumé

Den private daginstitution Børnehuset Villa Gaia i Taulov har revideret sine vedtægter, som skal godkendes af Børne- og Skoleudvalget. Der er tale om få indholdsmæssige ændringer.

 

Sagsbeskrivelse:

Vedtægten sætter rammen for forældrebestyrelsens arbejde, og dagtilbudsloven indeholder en række minimumsbestemmelser, som vedtægten skal indeholde i relation til forældreindflydelse for at kunne godkendes.  Minimumsbestemmelserne omhandler;

 

1. At der skal være forældreflertal i bestyrelsen.

2. Hvordan bestyrelsen er sammensat, herunder evt. medarbejderrepræsentantens rolle og indflydelse.

3. Om medarbejderne har stemmeret i bestyrelsen.

4. Om der i særlige sager/forhold stilles krav om kvalificeret flertal for at foretage en beslutning/ændring.

5. Om visse forhold kræver enighed i bestyrelsen.

 

Samtidig skal bestyrelsen have indflydelse på daginstitutions arbejde og budgetramme. Endvidere har bestyrelsen indstillingsret og ret til deltagelse ved ansættelse af ledelsen, og indstillingsret ved ansættelse af personale.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

 

Ændringer i vedtægten

De nye vedtægter lever op til kravene i dagtilbudsloven.

Det er hovedsageligt en opdatering til gældende lovgivning, kommunale godkendelseskriterier og en sproglige opdateringer.

 

Der er ændret i tidspunktet for afholdelse af valg, således at det passer bedst muligt ind i Villa Gaias årshjul.

Indstillinger

Børn og Unge indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at nye vedtægter for den private daginstitution Villa Gaia godkendes.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 21-03-2018

Indstillingen taget til efterretning.

Punkt 11 Kvalitetsrapport skoler 2015-17

Sagsresumé

Hvert andet år udarbejder Børn og Unge en kvalitetsrapport på folkeskoleområdet. Denne skal behandles og godkendes af Byrådet.

 

Kvalitetsrapporten for 2015-2017 viser, at den samlede gruppe af elever i folkeskolen trives på niveau med landsgennemsnittet, og at det faglige niveau ligger lidt under landsgennemsnittet. Både lærere og pædagoger oplever, at de er blevet dygtigere og at samarbejdet omkring eleverne trivsel og læring er blevet styrket.

 

Sagsbeskrivelse:

Kvalitetsrapporten på skoleområdet udarbejdes hvert andet år og bygger på en lang række data (både kvantitative og kvalitative) indsamlet fra skolerne og UU i perioden fra 2015-2017.

Det er data vedrørende elevernes faglige resultater, elevernes trivsel, overgangen til ungdomsuddannelse, kompetencedækningen i fagene samt andelen af elever som har behov for et særligt specialtilrettelagt skoletilbud for at trives og få et fagligt udbytte.

 

Fredericia er i perioden fra 2014 til 2019 en del af Program for Læringsledelse, hvilket betyder at der i højere grad end tidligere bliver arbejdet med skoleudvikling på et datainformeret grundlag.

Gennem Program for Læringsledelse er alle elever, medarbejdere og forældre blevet spurgt om en række ting, som der er forskningsmæssig belæg for har stor betydning for elevernes udbytte af deres skolegang. De forskellige grupper er blevet spurgt i 2014 (pilotundersøgelse), 2015 og 2017 og vil blive spurgt endnu engang i 2019.

 

På udvalgsmødet vil der blive en gennemgang af kvalitetsrapporten og i den forbindelse, vil der blive koblet til Program for Læringsledelse, idet 11 andre kommuner også deltager i dette skole-/dagtilbudsprogram. Der er således mulighed for at spejle skoleudviklingen i Fredericia med en række andre kommuner på forskellige vigtige parametre og således få et billede af, hvor der er en positiv udvikling, og hvor der med fordel kan sættes yderligere ind for at styrke elevernes læringsudbytte.

 

Kvalitetsrapporten skal godkendes af Byrådet.

 

Dialogsamtaler med skoler og dagtilbud i foråret:

I perioden marts – april afholder fagafdelingen en dialogsamtale med alle ledelsesteam. Denne samtale tager, på skoleområdet, afsæt i kvalitetsrapporten og den enkelte skoles udviklingsområder, således at forvaltning og skoleledelse arbejder tæt sammen om nogle målrettede indsatser, der skal styrke elevernes læringsudbytte inden for den givende ramme.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Børn og Unge vurdere at kvalitetsrapporten giver et billede af et skoleområde, der siden skolestrukturen i 2013 og skolereformen i 2014 har arbejdet vedholdende med at udvikle en skolekultur, der er præget af et godt læringsmiljø for en meget stor andel af distrikternes børn og unge.

Indstillinger

Børn og Unge anbefaler, at kvalitetsrapporten drøftes og sendes videre til godkendelse i Byrådet.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 21-03-2018

Indstillingen taget til efterretning.

Punkt 12 Orientering (Lukket)

Feedback