Børne- og Skoleudvalget - 26-01-2022

Referat
Dato:
Onsdag, 26 januar, 2022 - 08:30
Hent som fil:
Lokation:
Dagsorden publiceret:
Onsdag, 26 januar, 2022 - 10:25
Referat publiceret:
Fredag, 28 januar, 2022 - 20:40

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé

 

 

Sagsbeskrivelse:

 

Indstillinger

Indstilles til godkendelse.

 

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 26-01-2022

Godkendt med den tilføjelse at tillægsdagsordenen udsendt den 24. januar 2022 optages på nærværende ordinære dagsorden.

 

Punkt 2 Introduktion til Børne- og Skoleudvalget

Sagsresumé

Børne- og Skoleudvalget introduceres på mødet til fagudvalgets ansvarsområder, opgaver og økonomi.

 

Sagsbeskrivelse:

Børne- og Skoleudvalget arbejder for at udvikle og skabe gode fysiske og sociale rammer for kommunens børn og unge. Udvalget vil på mødet få en kort introduktion til fagudvalgets ansvarsområder, opgaver og økonomi.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Direktøren for Børn, Unge og Kultur indstiller, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 26-01-2022

Orienteringen taget til efterretning

 

 

 

 

Punkt 3 Midlertidig løsning på Frederiksodde Skoles kapacitetsudfordringer

Sagsresumé

Forvaltningerne i Dagtilbud, Skole og Fritid samt Infrastruktur og Ejendomme har længe været i dialog med både Frederiksodde Skole (FOS) og de øvrige distriktsskoler om, hvordan vi i fællesskab får håndteret de pladsproblemer, som FOS har. Børne- og Skoleudvalget præsenteres for et oplæg til en midlertidig løsning, der kan aflaste udfordringerne, indtil en permanent løsning er fundet. Der lægges op til, at udvalget godkender et løsningsforslag for afd. A og godkender en procesplan for, hvordan der også findes en løsning for afd. B, C og D.

 

Sagsbeskrivelse:

Det er med budgetforliget 2022-2025 besluttet, at Børne- og Skoleudvalget i foråret 2022 skal drøfte en permanent løsning på de kapacitetsudfordringer, som Frederiksodde Skole (FOS) har. Der er på forhånd afsat 40 mio. kr. hertil i forbindelse med prioriteringen af anlægsmidlerne til skoleområdet fra Budget 2021, jf. Byrådsbeslutning den 6. september 2021.

Der er dog behov for at finde en midlertidig løsning, som kan fungere, indtil en permanent løsning er på plads. Det skyldes, at pladsproblemerne er så store, at det udfordrer elevernes læringsmiljø og medarbejdernes arbejdsmiljø. Problemstillingen er derfor heller ikke ny. Børn, Unge og Kultur forelagde derfor både Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet for fem scenarier i juni 2021, hvoraf to blev vurderet mulige. Ingen af løsningerne blev godkendt. Børn, Unge og Kultur fik i stedet mandat til at udvide mulighedsrummet til løsninger, der involverer pavilloner. Forvaltningen orienterede på daværende tidspunkt om, at det vil være mest fordelagtigt at arbejde henimod, at en hel afdeling fra FOS flytter ud af de nuværende lokaler på Ullerupdalvej, og at der findes lokaler til afdelingen i umiddelbar nærhed af anden basismatrikel, fx afd. Indre Ringvej eller afd. Bøgeskov. Dette for at udnytte synergien og potentialerne i at have specialpædagogiske kompetencer tæt på almenområdet. Det blev estimeret, at der ville være behov for at finde lokaler egnet til undervisningsbrug til 40-50 elever.

Børn, Unge og Kultur samt Infrastruktur og Ejendomme har med afsæt heri været i dialog med både medarbejdere, ledere og skolebestyrelser fra både FOS og de øvrige distriktsskoler om en løsning, der:

 • understøtter visitationsudvalgets arbejde for, at alle elever får det rette skoletilbud så tæt på almenområdet som muligt.
 • understøtter fremtidens læringsmiljø for alle elever; vi skal ikke forbedre et sted og forringe et andet sted.
 • tilgodeser alle afdelinger på FOS, og så vidt muligt fastholder alle afdelinger med basis- og udskolingsdel på samme matrikel.
 • giver mulighed for, at elevtallet på FOS kan stige.
 • kan etableres hurtigst muligt og senest ved starten af skoleåret 2022/2023, dvs. senest pr. 1. august 2022.

Rammesætningen er yderligere beskrevet i bilag til sagen. Bilaget beskriver også alle de undersøgte scenarier og angiver forvaltningens vurdering af deres realiserbarhed indenfor den givne rammesætning.

Med afsæt i forarbejdet lægges der op til en midlertidig løsning, der i tråd med Byrådets godkendelse i juni 2021 involverer pavilloner – og fortsat med en vurdering af, at de bedst placeres på en basisafdeling, nemlig på afd. Indre Ringvej og afd. Bøgeskovvej.

Forslaget til midlertidig løsning indebærer konkret, at:

 • FOS’ afd. A får dispositionsret til to nye pavilloner på Indre Ringvej, der lejes og opstilles hurtigst muligt. Der forventes ibrugtagning senest fra skoleåret 2022/2023.
 • FOS’ afd. B’s basisafdeling (forventet 40-45 elever) fra skoleåret 2022/2023 flytter til afd. Bøgeskovvej. Der opstilles i den forbindelse 14 pavilloner, der i dag står ved Sundhedshuset. Den endelige placering på udearealerne i Bøgeskov undersøger vi stadig. Pavillonerne vil blive renoveret og indrettet i dialog med FOS. FOS kommer til at dele faglokaler, idrætsfaciliteter, mødelokaler og personalefaciliteter med afd. Bøgeskovvej. FOS har puljemidler til etablering af legeplads, som vil blive brugt i denne sammenhæng.
 • FOS bevarer alle deres undervisningslokaler på Ullerupdalvej – til gavn for bl.a. afd. C og D.
 • Afd. Nørre Allé får lettet presset på deres faglokaler

For FOS betyder den midlertidige løsning, at kapacitetsproblemerne i afd. A og B forventes imødekommet, men også at afd. B ikke som ønsket af FOS forbliver samlet på én matrikel. Dette er valgt, dels fordi de 14 pavilloner har vist sig ikke at være tilstrækkeligt til at rumme hele afd. B, dels et ønske om at give det nye fællesskab mellem afd. B og afd. Bøgeskovvej de bedste forudsætninger for at lykkes i en løsning, der rummer muligheder for begge afdelinger. Denne løsning gør efter forvaltningens vurdering det muligt at kunne fokusere på de (special)pædagogiske og kollegiale muligheder ved fællesskabet frem for eventuelle fysiske begrænsninger og indskrænkninger. Det har fra forvaltningens side også været vigtigt, at det fortsat skal være attraktivt for familierne i lokalområdet at tilvælge afd. Bøgeskovvej som folkeskole.

Forslaget betyder som nævnt, at presset på faglokaler på Nørre Allé lettes, men ikke så meget som hvis, det var valgt at flytte udskolingen med til Bøgeskov. Det er her vægtet højt at mindske transport til og fra faglokaler for afd. B’s elever så meget som muligt. Der vil i samarbejde med FOS’ ledelse og medarbejdere blive set på, hvordan den frigivne kapacitet på Ullerupdalvej bedst anvendes, så afd. C og D tilgodeses.

Økonomiske konsekvenser

Se bilag til sagen.

Der blev i forbindelse med prioriteringen af anlægsmidlerne til skoleområdet afsat en buffer på 23 mio. kr. til supplerende anlægsudgifter og midlertidige løsninger ifm. kommende anlægsarbejde. Puljen skal således også finansiere udgifter knyttet til renoveringen af de øvrige fire skoler, der er prioriteret i anlægsprogrammet, og ikke kun en midlertidig løsning til Frederiksodde Skole.

Styregruppen vurderer, at løsningsforslaget til afd. A kan finansieres herigennem. Løsningsforslaget til afd. B har en række afledte driftsudgifter, som vil kunne finansieres via omlægning af anlægsudgifterne i bufferpuljen til drift eller via omprioritering af driftsmidler i den centrale investeringspulje på skoleområdet.

Vurdering

Dagtilbud, Skole og Fritid samt Infrastruktur og Ejendomme vurderer, at alle fordele og ulemper ved løsningsforslaget til afd. A er belyst i processen. Forvaltningen vurderer, at løsningsforslaget til afd. B vil kunne belyses yderligere via yderligere dialog mellem udvalg, forvaltning og berørte elever, medarbejdere, ledere og lokalsamfund. Det skal dog præciseres, at muligheden for en midlertidig løsning, der kan træde i kraft senest 1. august 2022 derved formentlig forpasses, og tiden til at etablere en god overgang for både elever og medarbejdere mindskes.

Indstillinger

Direktør for Børn, Unge og Kultur indstiller, at Børne- og Skoleudvalget

 1. Godkender den midlertidige løsning for afd. A
 2. Godkender procesplan for yderligere dialog om løsningsforslag for afd. B
 3. Drøfter og beslutter hvilke scenarier ift. afd. B, der eventuelt skal belyses yderligere

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 26-01-2022

Ad 1) Godkendt

Ad 2) og Ad 3) udsættes til et ekstraordinært udvalgsmøde mandag den 31. januar 2022.

 

Punkt 4 Præsentation af forundersøgelse fra Task Force for udsatte børn og unge

Sagsresumé

Task Force for udsatte børn og unge påbegyndte i juni 2021 et forløb i Fredericia Kommune. Forløbet er en del af den samlede analyse af Familieafdelingen. Analysen undersøger i alt 7 temaer, der på forskellig vis har betydning for kvaliteten af Familieafdelingens arbejde. Et af temaerne omhandler sagsbehandlingens lovmæssighed, som er det, der belyses af Task Force for Udsatte Børn og Unge. Børne- og Skoleudvalget orienteres om taskforcens indledende forundersøgelse.

 

Sagsbeskrivelse:

Task Force for udsatte børn og unge er et samarbejde mellem Socialstyrelsen og Ankestyrelsen. Et Task Force-forløb har til formål 1) at støtte kommuner i at styrke kvaliteten i deres sagsbehandling, 2) at hjælpe kommuner med at sikre et helhedsorienteret perspektiv og 3) at fremme læring og kapacitetsopbygning i kommuner. Med det for øje blev det med Budget 2021 vedtaget, at forvaltningen skulle ansøge om et taskforce-forløb. Ansøgningen blev imødekommet, og taskforce-forløbet blev igangsat i juni 2021. Forløbet er en del af den samlede analyse af Familieafdelingen.

Et taskforce-forløb rummer indledningsvis dels et kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere og ledere omkring systematik i sagsbehandlingen, dels et analysearbejde, der fører til en forundersøgelse af kvaliteten af sagsbehandlingen. Forundersøgelsen forholder sig til den faglige udredning, valg af indsats, opfølgning og inddragelse, men også til sammenhæng mellem styring, faglig ledelse og praksis. Med afsæt i forundersøgelsen er kommunen forpligtet til at lave en udviklingsplan i samarbejde med Task Forcen. Der skal efterfølgende følges op på udviklingsplanen med Task Forcen hver 6. uge, herunder ved at gennemgå udvalgte sager igen med Task Forcen.

Forvaltningen har fået forelagt forundersøgelsen med henblik på sikre, at den ikke indeholder faktuelle fejl og planlagt den videre proces med Task Forcen.

Task Force for udsatte børn og unge deltager på udvalgsmødet og præsenterer forundersøgelsen for udvalget.

Økonomiske konsekvenser

Det følger af Økonomiudvalgets beslutning den 14. december 2020, at udgifterne til den samlede analyse af Familieafdelingen skal finansieres ved tilbageholdenhed på de administrative konti uden påvirkning af serviceniveauet.

Børne- og Skoleudvalget vedtog indenfor rammerne af den beslutning den 6. juni 2021, at Familieafdelingen kompenseres for deres deltagelse i taskforce-forløbet via en ekstrabevilling på 750.000 kr., som finansieres af mængdereguleringen. Kompensationen sker derved uden påvirkning af det samlede serviceniveau i Børn, Unge og Kultur.

Vurdering

Direktøren for Børn, Unge og Kultur vurderer at forundersøgelsens resultater giver et fint afsæt til det videre udviklingsforløb der skal gennemføres med Task Forcen og derigennem fx kunne få kvalificeret det løbende ledelsestilsyn og afdelingens udviklingsarbejde omkring LØFT (den løsningsfokuserede samtale).

Indstillinger

Direktøren for Børn, Unge og Kultur indstiller, at Børne- og Skoleudvalget

1. Tager Task Forcens forundersøgelse til efterretning.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 26-01-2022

Forundersøgelsen taget til efterretning.

 

Punkt 5 Orientering (Lukket)

Punkt 6 Orientering om daginstitution (Lukket)

Punkt 7 Underskriftsside

Sagsresumé

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

 

 

Sagsbeskrivelse:

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

 

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på Godkend i First Agenda.

 

Indstillinger

Fagafdelingen indstiller