Børne- og Skoleudvalget - 27-05-2020

Referat
Dato:
Onsdag, 27 maj, 2020 - 08:00
Hent som fil:
Dagsorden publiceret:
Onsdag, 20 maj, 2020 - 12:07
Referat publiceret:
Fredag, 29 maj, 2020 - 10:29

Punkt 31 Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé

 

 

Sagsbeskrivelse:

 

Indstillinger

Indstilles til godkendelse.

 

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 27-05-2020

Godkendt.

Punkt 32 1. budgetopfølgning 2020 for Børne- og Skoleudvalget

Sagsresumé

Ved 1. budgetopfølgning 2020 er der pt. en forventning om et samlet merforbrug på 0,577 mio. kr. i forhold til udvalgets andel af servicerammen, hvilket primært skyldes to modsatrettede effekter: Et forventet merforbrug på distriktsskolerne på 3,697 mio. kr. og et forventet mindreforbrug på dagtilbudsområdet på -2,800 mio. kr., som følge af et lavere børnetal end ved budgetlægningen.

 

Hertil kommer forventede merudgifter som følge af håndtering af COVID-19 for i alt 9,199 mio. kr. på serviceudgifter og 0,250 mio. kr. på overførselsudgifterne.

 

Budgettet til overførselsudgifter samt anlægsbudgettet forventes overholdt.

 

Det indstilles til udvalget, at der overføres 0,320 mio. kr. til Uddannelsesudvalget som følge af elevtalsreguleringen på 10. klasse vedr. enkeltintegrerede og Dansk Som Andetsprog.

 

Sagsbeskrivelse:

Udvalgets økonomi gennemgås ved tre årlige politiske budgetopfølgninger. Ved disse budgetopfølgninger fremlægger koncerncheferne økonomien for deres respektive områder.

 

Efter gennemgang og behandling i fagudvalget skal budgetopfølgningen sendes videre til godkendelse i byrådet. Budgetopfølgningerne skal sikre, at byrådet løbende informeres om kommunens økonomi, herunder om serviceramme og udvalgets anlægsbudget overholdes.

 

Ved budgetopfølgningerne kan budgettet rettes til, så det er i overensstemmelse med ny lovgivning, byrådsbeslutninger, fejl og mangler og ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne. Hvis koncernområdet ser behov for tilretninger af budgettet herudover, skal disse kunne finansieres inden for udvalgets egen ramme.

 

 

Økonomiske konsekvenser

Nedenstående tabel viser udvalgsområdets andel af service- og anlægsrammen samt det forventede regnskab ved 1. budgetopfølgning. Eventuelle afvigelser er et udtryk for enten et pres eller luft på rammen.

 

Tabel 1

Mio. kr.

Ramme

Forventet regnskab

Serviceudgifter

902,823

903,400

COVID-19 udgifter

 

9,199

Bruttoanlægsudgifter

*

46,433

* Anlægsloftet for 2020 er jævnfør aftale mellem KL og regeringen ophævet

 

Nedenstående tabel viser udvalgsområdets andel af kommunens samlede økonomi udtrykt ved det vedtagne og korrigerede budget samt det forventede regnskab ved 1. budgetopfølgning.

 

Tabel 2

Mio. kr.

Vedtaget budget

Korrigeret budget

Forventet regnskab

Børne- og Skoleudvalget

918,286

954,308

964,334

Serviceudgifter

894,805

902,823

903,400

COVID-19, serviceudgifter

 

 

9,199

Overførselsudgifter

5,052

5,052

5,052

COVID-19, overførselsudgifter

 

 

0,250

Anlæg

18,429

46,433

46,433

 

Forskellen på vedtaget og korrigeret budget på serviceudgifterne udgør ved 1. budgetopfølgning 8,018 mio. kr. Dette vedrører hhv.:

 • Udmøntning af puljer på administrationen fra Budget 2020 på -2,438 mio. kr.
 • Opjustering af budgettet som følge af en omplacering af fritidsområdet imellem Uddannelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget jf. Budget 2020 på 7,328 mio. kr.
 • Styrkelse af U-turn på 0,750 mio. kr. jf. Økonomiudvalgets beslutning d. 27/01-2020
 • Frigivet spar/lån fra 2019 vedr. projekter for eksterne puljemidler for 2,378 mio. kr.

 

Forskellen mellem vedtaget budget og korrigeret budget på anlægsudgifterne udgør 28,004 mio. kr., som vedrører hhv. overførte spar/lån-midler fra 2019, fremrykkede anlægsprojekter fra 2021 samt nye anlægsprojekter vedtaget af Byrådet d. 27/04-2020.

 

Det indstilles til udvalget, at der overføres 0,320 mio. kr. fra Børne- og Skoleudvalget til Uddannelsesudvalget, som følge af regulering af særlige puljer på 10. klasse. Reguleringen følger budgetmodellen på skoleområdet. Reguleringen kan fordeles i følgende:

 

 • 0,192 mio. kr. som følge af regulering på enkeltintegrerede
 • 0,128 mio. kr. som følge af regulering på Dansk Som Andetsprog

 

 

Vurdering

SERVICEUDGIFTER

Koncernområderne har ved 1. budgetopfølgning pt. et forventet merforbrug på 0,577 mio. kr. Det forventede merforbrug kan specificeres som følger:

 • Distriktsskolerne forventer et samlet merforbrug på 4,650 mio. kr. Årsagerne til forventningen er en øget antal elever med behov for specialtilbud på distriktsskolerne men især i Kristinebjerg distriktet. En del af eleverne er flyttet på Frederiksoddeskolen. Hertil kommer forventet merforbrug vedrørende større vikarforbrug samt bygningsudgifter, som de eksisterende budgetter ikke kan honorere. Merforbruget fordeler sig på skolerne med følgende:

 

 • Kirstinebjerg: 2,247 mio. kr.
 • Ullerup Bæk: 0,500 mio. kr.
 • Fjordbakke: 0,300 mio. kr.
 • Erritsø Fællesskole: 0,000 mio. kr.
 • Frederiksodde: 0,700 mio. kr.

 

 • Der er et lavere faktisk børnetal på dagtilbudsområdet end forudsat ved budgetlægningen. Budgettet er lagt ud fra en befolkningsprognose. Det faktiske antal børn på 0-5 årsområdet ligger under det forventede antal, hvorfor der estimeres et mindreforbrug på 2,800 mio. kr. Dette er et foreløbigt estimat og det følges tæt frem mod 2. budgetopfølgning.

 

 

OVERFØRSELSUDGIFTER

Helt overordnet forventes det, at udvalgets budget til overførselsudgifter overholdes. Som følge af Covid-19 er der dog stigende udgifter til tabt arbejdsfortjeneste, hvilket behandles selvstændigt nedenfor. Ved regnskabet for 2019 var der ligeledes et merforbrug på tabt arbejdsfortjeneste, hvorfor dette følges tæt frem mod 2. budgetopfølgning. 

 

ANLÆG

Anlægsprogrammet er justeret i overensstemmelse med Byrådets beslutning om fremrykning af anlæg. Helt overordnet forventes det, at udvalgets anlægsbudget overholdes. Der vil være stort fokus på at realisere det nye anlægsprogram.

 

RETVISENDE BUDGETTER

Byrådet vedtog med budget 2020 retvisende budgetter og har på den baggrund en forventning om at rammerne for 2020 overholdes. Der blev i Budget 2020 tilført 10,250 mio. kr. til Børne- og Skoleudvalget.

 

Midlerne blev tildelt alene til at skabe balance på det mellemkommunale specialundervisningsområde. Merforbruget i 2019 var på 10,428 mio. kr. og lagde sig dermed meget tæt på det bevilgede beløb. På nuværende tidspunkt vurderes det, at der er balance på området for 2020, hvorfor udgifterne følges meget nøje året igennem. Der vil blive fulgt op på området ved det kommende budgetopfølgninger.

 

COVID-19

Byrådet vedtog på mødet den 27. april 2020 en række principper for håndtering af konsekvenserne af COVID-19. Hovedprincippet er, at udgifterne afholdes inden for egen budgetramme. Der kan dog være situationer, hvor merudgifter ikke undgås.

 

På Børne- og Skoleudvalgets område er der tale om følgende merudgifter på serviceudgifter:

 • Ekstra rengøring under genåbningen: 3,000 mio. kr.
 • Vikarforbrug og merarbejde blandt ansatte: 5,971 mio. kr.
 • Etablering af nye fysiske rammer: 0,228 mio. kr.

 

På Børne- og Skoleudvalgets område er der tale om følgende merudgifter på overførselsudgifter:

 • Stigning i tabt arbejdsfortjeneste grundet institutioners nedlukning: 0,250 mio. kr.

 

I de ovenstående merforbrug er besparelser på forbrugsudgifter samt madordninger indregnet.

 

Konsekvenserne af COVID-19 følges nøje og omfanget afhænger bl.a. af perioden for skærpede retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen og omfanget af retningslinjerne.

 

Der er forventning om, at KL og regeringen forhandler en kompensation til kommunerne for merudgifter, som er afledt af COVID-19. Vilkårene for en eventuel kompensation kender ikke endnu, men afventer forhandlinger. Fredericia Kommune registrerer udgifter, som er relateret til håndtering af COVID-19 særskilt, så det vil blive muligt at følge op på udgifterne.

 

Indstillinger

Økonomi og Personale og Børn og Unge indstiller:

 1. At 1. budgetopfølgning godkendes og fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 27-05-2020

Godkendt.

Punkt 33 Udmøntning af budget 2020 - misbrug

Sagsresumé

På udvalgsmøderne i januar behandlede Uddannelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Sundhedsudvalget samt Social- og Beskæftigelsesudvalget et forslag til udmøntning af pulje til styrkelse af forebyggende misbrugsindsatser målrettet unge og deres pårørende på 1,4 mio. kr. fra budgetforliget for 2020.

 

Udvalgene skal i denne sag tage politisk stilling til en konkret udmøntning af restbeløbet på 650.000 kr. til yderligere forebyggende indsatser. Det forslås, at midlerne anvendes til en ekstra styrkelse af forebyggelsen ind i folkeskolerne og styrke samarbejdet om misbrugsindsatsen på tværs af ungdomsuddannelser, kommune og civilsamfundsaktører. Det foreslås blandt andet, at der nedsættes et netværk af en lang række aktører, som skal komme med forslag til politisk behandling.

 

Sagsbeskrivelse:

Baggrund

Byrådet investerede i budget 2020 5 mio. kr. til en varig styrkelse af Fredericia Kommunes misbrugsindsats. Dette skete på baggrund af Misbrugsanalysen, som viste et behov for en styrket forebyggende indsats mod misbrug, og samtidigt et behov for at sikre økonomien, så Fredericia Kommunes behandlingsindsats også fremover lever op til nationale sundhedsfaglige og lovgivningsmæssige krav. Udvalgene besluttede, at prioritere de 5 mio. kr.  til to hovedformål:

 

 1. Stabilisering af driften af behandlingsindsatsen- Her blev afsat 3,6 mio. kr. til at stabilisere driften af behandlingsindsatsen til såvel den sociale indsats og den sundhedsfaglige medicinske behandling. Der igangsættes samtidigt et arbejde, der skal optimere driften af kommunens tilbud på misbrugsbehandlingsområdet, herunder med særlig fokus på organisering og fysisk placering. Dette foreligges Social- og Beskæftigelsesudvalget til beslutning på udvalgsmødet i august.

 

 1. Styrkelse af det forebyggende arbejde og indsatser for pårørende. Her blev afsat 1,4 mio. kr., hvoraf 750.000 blev allokeret til en udvidelse af indsatsen i U-turn. I praksis betyder dette at man har kunne ansætte 1 ½ årsværk, så der samlet er 3 fulde årsværk. Dette for at kunne udvide behandlingsindsatsen fra målgruppen 15 til 18 år, så alle unge fremadrettet er omfattet uden nedre og aldersgrænse og op til 25 år. Der er således 650.000 kr. i rest til udmøntning.

 

U-turn er et tilbud i Fredericia Kommune, der arbejder for at forebygge misbrug blandt unge i Fredericia og indsatsen varetages af medarbejdere i Familie og Børnesundhed. U-turn er en gennemtestet model for misbrugsforebyggelse og -behandling, som leverer indsatser på tværs af hele kommunen og eksterne samarbejdspartnere som f.eks. ungdomsuddannelserne. Investeringen i den forebyggende misbrugsindsats med 750.000 kr. fordobler U-turn´s budget og udgør dermed en betydelig udvidelse af forebyggende aktiviteter målrettet unge i grundskolen og ungdomsuddannelserne samt støtten til pårørende.

 

En nærmere beskrivelse fremgår af dagsordenspunkterne fra udvalgsmøderne i januar 2020.  

 

Den videre udmøntning

I denne sag skal der tages politisk stilling til udmøntning af de resterende 650.000 kr.

 

Det har været et politisk ønske at inddrage en række eksterne aktører i arbejdet med den videre udmøntning af midlerne til misbrugeforebyggelse. Der har været afholdt dialogmøder med Ungdomsuddannelserne og Fredericia Uddannelsesråd, hvor der er givet input til en målrettet misbrugsindsats på ungdomsuddannelserne.

 

Der har yderligere været afholdt en række møder på tværs af koncernområderne i Fredericia Kommune og med deltagelse af politiet samt et indledende møde med en række aktører for at afklare, om der er interesse for en tværgående alliance, herunder også privat praktiserende læger og apotek.

 

Som følge af denne dialog foreslås midlerne udmøntet i en samlet pakke med følgende fokusområder:

1. Forebyggelsesindsatsen i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne.

2. Indsatser for pårørende.

3. Øget tilgængelighed af information om misbrug.

4. Dannelse af en tværgående alliance (læger, politi, SSP, restauratører, cafeejere, Udsatterådet, uddannelsesinstitutionerne, apotekerne, frivillige foreninger mv.)

 

Forebyggelsesindsatsen i folkeskolen og ungdomsuddannelserne samt indsatser for pårørende

Det foreslås, at fokusområde nr. 1 og nr. 2 håndteres via en yderligere styrkelse af U-turn.

 

Gennem dialogen med ungdomsuddannelserne og FUR er der udarbejdet et forslag til en yderligere styrkelse af den forebyggende misbrugsindsats. Se vedhæftede bilag 1 for en detaljeret beskrivelse.

 

Det samlede forslag til nye indsatser under U-turn vil koste 550.000 kr. årligt.

 

Øget tilgængelighed af information om misbrug

Det foreslås, at fokusområde nr. 3 håndteres via en lang række indsatser. U-turn spiller en stor rolle i formidlingen af tilbud til de unge, deres pårørende og uddannelsesinstitutionerne. Samtidigt vil Rusmiddelcenteret styrke deres indsats.

Fredericia Kommunes hjemmeside skal tydeligt henvise til relevante hjemmesider og informere om tilbud, og dermed øge tilgængeligheden af information om misbrug, den forebyggende indsats og behandling.

 

Derudover igangsættes en kampagne målrettet unge og deres pårørende på de sociale medier, hvor de unge inddrages i tilrettelæggelsen og budskaberne i kampagnen

 

Dannelse af en tværgående alliance

Fokusområde nr. 4 om dannelse af en tværgående alliance er i sin spæde vorden. Der har været afholdt et indledende møde med en lang række eksterne og kommunale interessenter. På den baggrund foreslås det, at der nedsættes et handlingsnetværk i regi af Udsattestrategien. Handlingsnetværket tildeles en ramme på 100.000 kr., som handlingsnetværket kan formulere konkrete handlingsforslag til misbrugsforebyggelse, som skal godkendes i de politiske udvalg.
 

En lang række af de forslag, som fremkom på det indledende afsøgende møde, er imødekommet med forslaget til indsatser under U-turn. Forslagene er vedlagt som bilag 2.

 

Det foreslås, at udvalgene formelt nedsætter handlingsnetværket med følgende opgave:

 1. Udarbejdelse af forslag til fælles en rusmiddelpolitik – på tværs af grundskole, ungdomsuddannelserne og natteliv, som skal udgøre en fælles ramme for samarbejdet om den forebyggende misbrugsindsats
 2. Udkast til kampagne på sociale medier – gerne med brug af lokale unge ambassadører. Dette kan med fordel times med offentliggørelsen af en fælles ramme for rusmiddelpolitik.
 3. Fælles information og viden om, hvor man kan gå hen med sin viden om handel med rusmidler.

 

Formandskaberne inviteres til det første møde i handlingsnetværket. Netværket melder tilbage til udvalgene ultimo 2020 med konkrete forslag på ovenstående opgaver.

 

Et sekundært formål med handlingsnetværket er, at aktørerne øger kendskabet til hinanden på tværs. Vi kan allerede nu se, at alle er meget optaget af denne problemstilling og hvordan vi kan hjælpe hinanden.

 

Derudover foreslås det, at civilsamfundsaktører kan søge ind på den samme pulje med forslag til forebyggende aktiviteter.

 

Denne sag behandles samtidigt i Sundhedsudvalget, Uddannelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget samt Social- og Beskæftigelsesudvalget,

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

 At udvalgene indstiller til Økonomiudvalget at:

 1. Der frigives yderligere 550.000 kr. til U-turn årligt og varigt.
 2. Der nedsættes et handlingsnetværk med de to beskrevne opgaver og et rammebudget på 100.000 kr. som efterfølgende frigives ved politisk behandling af de konkrete forslag.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 27-05-2020

Godkendt.

Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 25-05-2020

Anbefales.

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 26-05-2020

Godkendt.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 25-05-2020

Begge indstillingspunkter indstilles til godkendelse.

Punkt 34 Nyt tilbud i 10'ende

Sagsresumé

Der er behov for at tilrettelægge et nyt 10.klassestilbud til en gruppe elever, som til og med 9.klasse har gået i et specialiseret eller inkluderet skoletilbud. Frederiksodde Skole, PPR, UU Fredericia og 10´ende har sammen udviklet et nyt tilbud, der kan udgøre en træningsbane på 10’ende for denne gruppe af elever.

 

Sagsbeskrivelse:

Der er en gruppe elever, som enten har gået på Frederiksodde Skole, været inkluderet i folkeskolen eller kommer fra en efterskole eller specialefterskole, som vil drage nytte af et 10.klasses skoleår under tilpassede vilkår.

Der er i et tæt samarbejde mellem Frederiksodde Skole, PPR, UU, 10’ende og medarbejderne fra hver af disse enheder skabt en tværgående indsats, man i første omgang kalder ’Broen’.

’10.Broen’ skal være en klasse på 10’ende, som er en målrettet træningsbane for visiterede elever fra inklusionstilbud i grundskolerne, specialskoler og specialefterskoler. Målgruppen er elever, som har et kognitivt niveau, som giver dem mulighed for at fortsætte i en ordinær ungdomsuddannelse efter det 10. skoleår.

Gennem dialog og forventningsafstemning mellem enhederne og den enkelte elev, skal der ske en visitation til ’Broen’, så der skabes en homogen klasse, hvor struktur og tryghed er omdrejningspunktet. Klassen kan maksimalt rumme 10 elever.

Samarbejdet om den tværgående indsats, ’10.Broen’, er sket på baggrund af en inddragende proces med ledelse og medarbejdere både på 10’ende og UU.

Forældre til unge i specialtilbud har efterspurgt en anden træningsbane for den unge inden valg af ungdomsuddannelse endeligt sker efter 10.klasse. Derfor ligger initiativet i naturlig forlængelse af, hvad både forældre og skolebestyrelse på Frederiksodde mener er et behov for en gruppe af unge, som er klar på den sidste del af deres udvikling og grunduddannelse inden valg af ungdomsuddannelse skal træffes.

Der skal arbejdes videre med at udfolde det tætte samarbejd med de ungdomsuddannelser, der har særlige tilbud til unge i denne målgruppe, så vi sikrer at så mange som muligt for mulighed for at age en ungdomsuddannelse.

 

Notatet er vedhæftet sagen.

Økonomiske konsekvenser

Initiativet sker indenfor eksisterende budget.

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Børn og Unge og Uddannelse indstiller, at Børne- og Skoleudvalget og Uddannelsesudvalget godkender initiativet.

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 26-05-2020

Godkendt,

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 27-05-2020

Godkendt.

Børne- og Skoleudvalget ønsker at navnet ”10.Broen” genovervejes.

Punkt 35 Orientering om projektet ´Legende læring - sammenhæng for 4-9 årige børn

Sagsresumé

Fredericia Kommune er sammen med fem andre kommuner udvalgt til at deltage i projektet ”Legende læring – sammenhæng for 4-9 årige børn. Projektet er støttet af Lego-fonden og KL. Projektet er 3-årigt og involverer Erritsø-distriktet og Fjordbakke-distriktet. Efterfølgende kan det udbredes til øvrige distrikter. Børne- og Skoleudvalget orienteres om projektets indhold.

 

Sagsbeskrivelse:

Projektet sigter mod at skabe større sammenhæng for barnet i overgangen mellem dagtilbud og skole ved at anvende legende læring som et fælles fundament for det pædagogiske arbejde. Projektet har tre hovedfokusområder:

 • Lige muligheder for de 4-9 årige gennem legende læring
 • Samarbejde om sammenhæng gennem en styrkelse af de fagprofessionelles samarbejde
 • Styrkelse af elevernes engagement og motivation for læring

Projektet forventes bl.a. at resultere i bl.a.:

 • En mere genkendelig og sammenhængende tilgang til læring fra dagtilbud til skole
 • Forældrene får færdigheder til at facilitere legende læring i hjemmet
 • Lærere og pædagoger vil udvikle en fælles pædagogisk tilgang – både med hinanden og med forældrene.

Der var mulighed for to distrikter kunne være med i første omgang, men som kommune er vi forpligtede til at brede projektet ud til alle undervejs og efterfølgende.

LEGO-fonden ønsker at afvikle et kick-off møde med Fredericia kommune 20.august for politikere, direktion og chefniveau. Der er tale om en workshop, hvor alle oplever, hvad legende læring er. Dernæst bliver der uddannelsesforløb for kommunale Playheroes (4 pædagogiske konsulenter i CPU samt 2 pædagoger fra hvert af de to deltagende distrikter) samt workshops og aktionslæringsforløb, der involverer både pædagoger, lærere, ledere og forældre.

Økonomiske konsekvenser

LEGO-fonden støtter med op til 600.000 kr. som bl.a. skal gå til at dække lærere og pædagogers tid samt projektledelse.

Vurdering

Børn og Unge vurderer, at projektet vil bidrage til et væsentligt kvalitetsløft i det pædagogiske arbejde med overgangen fra dagtilbud til skole for hele kommunen.

Indstillinger

Børn og Unge indstiller, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning og deltager på workshop med Lego-fonden og KL den 20.august fra kl.14 – 18.00.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 27-05-2020

Godkendt.

Punkt 36 Opfølgning på genåbning af skoler og fritidstilbud

Sagsresumé

Fase I af genåbningen af dagtilbud og skoler (fra 0.-5.klasse) er forløbet godt. Fra 18.maj er der sat yderligere gang i genåbningen af skolerne, idet eleverne fra 6.-10.klasse igen skal møde fysisk ind på skolen. Der er fortsat tale om nødundervisning. Skolerne i Fredericia er alle genåbnet i henhold til de udstukne rammer fra myndighederne.

 

Sagsbeskrivelse:

På mødet vil Børne- og Skoleudvalget få en status på genåbningen af skoler og fritidstilbud.

 

Skoleplanen for uge 21:

6. klasse følger den kendt model med strukturer og tidspunkt for 0. – 5. klasse som indfasning til at komme tilbage i skole.

7. – 9. klasse – er startet i skole igen med en ramme med 3 lektioners tilstedeværelse og 3 lektioner, hvor man arbejde med opgaver/gruppearbejde online hjemme. Fleksibel/forskudt skoledag.

7. - 8. klasse arbejder temabaseret og bruger eksterne lokationer og ressourcer i videst muligt omfang.

9. klasse arbejder med strukturer der understøtter ny lovgivning omkring standpunkts- og årskaraktergivning. Lærerne koncentrerer sig om de fag som der skal gives standpunktskarakterer i.

Alle elever fra 0.- 5. klasse vender tilbage til deres vante basismatrikler.

Skolerne tilstræber at undgå for mange lærer-/pædagogskift i løbet af dagen.

 

Skoleplanen fra uge 22 og frem til sommerferien

0. - 6. klasse har tilstedeværelse på basismatriklen og benytter diverse udearealer til udeundervisning.

7. - 8. klasse har tilstedeværelse på udskolingsafdelingen og deres ugentlige timetal øges løbende. De arbejder temabaseret og bruger eksterne læringsmiljøer og ressourcer i videst muligt omfang.

9.klasse har tilstedeværelse på udskolingsafdelingen og der arbejdes med en plan for prøveforberedende handlinger (mundtlige faglige prøver) først i juni.

Der arbejde med at afvikle sidste skoledag på klasseniveau, hvis forsamlingsforbuddet lempes efter 8. juni. Sidste skoledag for eleverne på 9. - 10. årgang er fredag den 19. juni.

 

Fritidstilbud og Ungemiljøer:

I takt med at skolerne går mod mere “almene” tilstande åbner fritidstilbuddene også mere op for aktiviteter. Ungemiljøerne er åbne for aktivitet fra mandag den 25. maj.

Økonomiske konsekvenser

Ikke opgjort på nuværende tidspunkt.

Vurdering

Børn og Unge vurderer at genåbningen af 6.-9.klasse er forløbet efter planen og gået godt.

Indstillinger

Børn og Unge anbefaler at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 27-05-2020

Godkendt.

Punkt 37 Orientering om samarbejdet med de frivillige foreninger om sårbare børn og unge efter genåbningen

Sagsresumé

I april blev der indgået en politisk aftale om støtte til en lang række frivillige organisation, der har initiativer for sårbare og udsatte grupper i forbindelse med COVID-19. Fredericia kommune har et godt samarbejde med en række af disse organisationers lokalforeninger. Det er vigtigt at kommunen er opmærksom på, hvad foreningerne sætte ind med overfor familier, børn og unge, der kan have fået behov for at søge hjælp eller rådgivning efter at de har været hjemme i flere måneder.

 

Sagsbeskrivelse:

På mødet vil udvalget få en orientering om samarbejdet med en række af de frivillige foreninger ift. de sårbare børn og unge. Nogle af foreningerne har været lukket ned i et par måneder, mens TUBA fx har holdt åbent i perioden.

 

Det er Folketingets mål, at udsatte børn kommer godt tilbage i skole.

Børn og Unge vil følge op på, hvordan de 60 mio. som Folketinget har afsat til lokale indsatser til at lukke udsatte elevers faglige huller, bliver sat i spil.

Oversigt over puljer målrettet sårbare børn og unge vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Børn og Unge og Familie & Børnesundhed arbejder tæt sammen med dagtilbud og skoler om at få de sårbare børn og unge godt tilbage i dagtilbud, skole og fritidstilbud samt informerer dem om de frivillige foreningers tilbud.

Indstillinger

Børn og Unge og Familie & Børnesundhed anbefaler at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 27-05-2020

Godkendt.

Punkt 38 Orientering (Lukket)