Byrådet - 04-09-2017

Referat
Udvalg:
Dato:
Mandag, 4 september, 2017 - 17:30
Hent som fil:
Lokation:

Punkt 72 Godkendelse af dagsorden

Indstillinger

Politik og Kommunikation indstiller, at dagsorden godkendes.

Beslutning i Byrådet den 04-09-2017

Godkendt.

Punkt 73 Halvårsregnskab 2017

Sagsresumé

I henhold til gældende lovgivning skal alle kommuner godkende et halvårsregnskab, der udviser regnskabet pr. 30. juni 2017, vedtaget budget samt et forventet årsresultat. I forbindelse med økonomiaftalen 2018 afskaffes krav om halvårsregnskab og i 2017 skal regnskabet godkendes af byrådet men ikke fremsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Halvårsregnskabet giver ikke anledning til nogen bemærkninger fra økonomi og Personale.

 

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med økonomiaftalen for 2018 er det besluttet at afskaffe kravet om halvårsregnskab ved en lovændring, som forventes gennemført ultimo 2017 med virkning for regnskab 2018. Kommunerne skal således fortsat lave halvårsregnskab for 2017. Derimod ophæves med virkning for halvårsregnskabet 2017 pligten til, at halvårsregnskabet skal fremsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

 

Nærværende halvårsregnskab er dannet på baggrund af bogførte poster pr. 30. juni 2017 og det forventede regnskabsresultat er udarbejdet på baggrund af budgetændringer godkendt af byrådet pr. ultimo juli samt indmeldinger til forventede beløb i spar-/lån, som de indgik ved behandlingen af 1. budgetopfølgning.

 

Halvårsregnskabet kan herefter opgøres således:

 

Beløb i mio. kr. 

Vedtaget budget 2017

Forventet regnskab 2017

Regnskab pr. 30/6 2017

Skatter og generelle tilskud

-3.295,0

-3.295,0

-1.737,6

Serviceudgifter

2.166,8

2.143,2

1.102,9

Øvrige driftsudgifter

968,1

962,5

462,2

Renter

12,3

12,3

3,6

Resultat af ordinær drift

-147,8

-177,0

-168,9

Anlæg

175,5

218,8

43,5

Resultat af skattefinansieret område

27,7

41,8

-125,4

Jordforsyning/Danmark C

0,8

-5,2

-9,1

Brugerfinansieret område (drift og anlæg)

10,4

34,6

-20,3

Resultat før finansielle poster

38,9

71,2

-154,9

Låneoptagelse

-52,0

-75,5

-45,0

Afdrag på lån

74,5

74,5

36,9

Resultat i alt

61,4

70,2

-163,0

 

Det skal bemærkes, at meldinger til forventet spar-/lån, som opdateres ved 2. budgetopfølgning, samt efterfølgende budgetændringer i øvrigt vil påvirke det endelige regnskabsresultat i forhold til ovenstående forventede regnskabsresultat.

Økonomiske konsekvenser

Se vurdering

Vurdering

Halvårsregnskabet er baseret på godkendte budgetændringer i byrådet samt den udmelding om forventede beløb til spar-/lån, der var i forbindelse med 1. budgetopfølgning.

 

Halvårsregnskabet giver ikke anledning til nogen bemærkninger fra Økonomi og Personale.

 

Opdaterede forventninger til årets regnskabsresultat inkl. nye meldinger til spar-/lån vil blive behandlet på henholdsvis Økonomiudvalgets og Byrådets møde i oktober måned.

Indstillinger

Økonomi og Personale indstiller, at halvårsregnskabet for 2017 godkendes.

Beslutning i Byrådet den 04-09-2017

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 28-08-2017

Anbefales.

Punkt 74 Budgetforslag til 1. behandling

Sagsresumé

Borgmesterens budgetforslag til byrådets 1. behandling

 

Sagsbeskrivelse:

 

I årets budgetprocedure har byrådet besluttet, at det er borgmesteren, som udarbejder et budgetforslag til byrådets 1. behandling. Budgetforslaget offentliggøres umiddelbart efter byrådets budgetseminar 24. august.

 

Budgetforslaget er efter økonomiudvalgets 1. behandling til høring blandt brugere, personale, interesseorganisationer m.m.

Økonomiske konsekvenser

Økonomiske konsekvenser fremgår af budgetforslaget.

Vurdering

Vurdering fremgår af budgetforslaget.

Indstillinger

Borgmesteren indstiller, at budgetforslaget fremsendes til byrådets 1. behandling og herefter danner grundlag for den videre budgetlægning.

Beslutning i Byrådet den 04-09-2017

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 28-08-2017

Anbefales.

Punkt 75 Støttesag - Skema A

Sagsresumé

Boligkontoret Fredericia har anmodet om tilsagn til et skema A vedr. ombygning af Syrenparken, samt udskiftning af vinduer og døre i Nestlégården. Projektet har fået tilsagn fra Landsbyggefonden.

 

Sagsbeskrivelse:

 

Fredericia Kommune har modtaget ansøgning om godkendelse af renoveringsprojekt fra Boligkontoret vedrørende Boligkontoret Fredericia, afdeling 312, Syrenparken beliggende, Kongens Stræde 3, samt Nestlégården. Beliggende Kongensgade 2-4, Nr. Voldgade 56-60, Kongensstræde 1-11 og Bjerggade 3.

 

Projektet omfatter:

 

Syrenparken: Ombygning af bygningen til 9 almene boliger samt et beboerlokale. De nye boliger ombygges og får nye facader, nye vinduer, og en ny indretning men bad, køkken og altaner. Taget efterisoleres. Der etableres pulterrum i på etagerne og der kommer elevator i bygningen. 

 

Nestlégården: Alle vinduer, terrassedøre, og altandøre i alle boliger udskiftes, på nær de vinduer som blev udskiftet i forbindelse badeværelsesrenoveringen.

 

Projektet er godkendt på afdelingsmødet den 15. juni 2017. Referat fra afdelingsmødet med resultatet af afstemningen er medsendt ansøgning til kommunen. 48 stemte for projektet, mens 22 stemte imod, mens 3 var blanke.

 

Projektets pris

 

Beløb

Håndværkerudgifter

26.207.000

Projektering/licitation/tegninger m.m.

  2.504.000

Omkostninger(byggesagshonorar m.m.)

  1.841.000

 

 

I alt udgifter til finansiering

30.552.000

 

Finansiering – Garanti

 

Beløb

Kreditforening – støttet lån

12.761.000

Kreditforening – u/støttet lån

12.931.000

Egne midler – henlæggelser

  2.380.000

Tilskud fra trækningsretten i LBF*

  2.480.000

 

 

I alt

30.552.000

*Landsbyggefonden

Renoveringssagen behandles af Landsbyggefonden som en sag efter almenboliglovens § 91, hvortil Landsbyggefonden kan yde ydelsesstøtte til lån til finansiering af opretning, udbedring, vedligeholdelse, forbedring, ombygning, sammenlægning af lejligheder og miljøforbedring i almene boligorganisationers byggeri.

Økonomiske konsekvenser

 

Tilsagnet gives under forudsætning af, at kommunen påtager sig en garanti.

 

Garantikravet kan ikke opgøres, før renoveringen er færdig, og garantien opgøres teknisk set beløbsmæssigt indtil da til lånets størrelse. Når byggeriet er opført, opgøres garantien på grundlag af ejendommens værdi (markedsværdien). Garantikravet for dette konkrete tilsagn kendes først, når garantierklæringen fremsendes af långiver (realkreditinstituttet).

 

 

 

 

 

Vurdering

Det er oplyst, at der er flere forhold som gør renovering nødvendig.

 

Hovedproblemer er:

 

Syrenparken har været lejet af Fredericia Kommunen. Kommunen har opsagt lejemålet, og Boligkontoret Fredericia har herefter ønsket at de berørte områder af bygningerne fremtidssikres og ombygges til almene familieboliger.

 

Det vurderes, at renoveringerne er nødvendige således at også området i fremtiden vil være attraktivt og tidssvarende.

 

Ifølge almenboliglovens § 37 skal arbejder forlægges til godkendelse på afdelingsmøde inden arbejdet iværksættes. Såfremt arbejdet medfører en stigning der overstiger 15 pct. af den gældende årsleje, skal godkendelse ske ved urafstemning blandt afdelingens boligtagere, når krav herom fremsættes af det i vedtægterne fastsatte nødvendige antal stemmeberettigede deltagere på af-delingsmødet.

 

I den pågældende sag forventes stigningen i huslejen pr. kvm at være 5,96%. Fra 732.- kr. pr. kvm inden renoveringen til 778.- kr. pr. kvm. Efter renoveringen.

 

Sagen behandles af Landbyggefonden som er støttesag efter reglerne i almenboliglovens § 91, hvortil Landsbyggefonden yder ydelsesstøtte efter lovens regler herom.

 

Det er en forudsætning for Landsbyggefondens støtte, at kommunen stiller en garanti jf. almenboliglovens § 91, stk. 6. Landsbyggefonden regaranterer for halvdelen af kommunens eventuelle tab som følge af garantiforpligtigelsen efter reglerne i almenboliglovens § 91, stk. 7.

 

For så vidt angår de ustøttede lån har kommunen modtaget lånetil-bud fra boligselskabet, som dog oplyser, at kreditforeningen har tilkendegivet, at der skal stilles garanti for både de støttede lån og de ustøttede lån.

 

 

Der er ikke i almenboligloven generel hjemmel til, at kommunen yder garanti for ustøttede lån til forbedringer i det eksisterende almene byggeri. Efter almenboliglovens § 98 kan kommunen dog yde garanti for lån til ekstraordinære renoveringsarbejder. Begrebet ekstraordinære renoveringsarbejder er ikke fastlagt i lovens forarbejder eller i vejledning om drift af almene boliger. Socialministeriet har i en vejledende udtalelse i maj 2010 udtalt, at det er almindeligt antaget, at det er kommunerne, der beslutter, hvilke arbejder der kan betragtes om ekstraordinære renoveringsarbejder, og at der er et vist rum for fortolkning. Denne fortolkning skal ske inden for rammerne af en vurdering af, hvad der betragtes om ekstraordinære renoveringsarbejder. Der er ikke hjemmel til at garantere for lån til rene forbedringsarbejder.

 

Det vurderes, at de ustøttede arbejder er at betragte som ekstraordinære arbejder, hvorfor der kan stilles kommunal garanti jf. almenboliglovens § 98. Garantier stillet efter § 98 påvirker ikke kommunens låneramme.

Indstillinger

Fællessekretariatet indstiller til Økonnomiudvalget at anbefale over for Byrådet:

 

 1. At godkende at der meddelelse tilsagn til renovering som beskrevet oven for, skema A og godkender en anskaffelsessum på 30.552.000 kr.

 

 1. At godkende at kommunen stiller kommunalgaranti for det optagne støttede lån. Garantien omfatter den del af lånet, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantesikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens værdi. Landsbyggefonden påtager sig forpligtelse til at godtgøre kommunen halvdelen af dens eventuelle tab som følge af garantiforpligtelsen.

 

 1. At godkende at kommune stiller garanti jf. almenboliglovens § 98 for de ustøttede lån, forudsat der fremsendes lånetilbud til kommunen.

Beslutning i Byrådet den 04-09-2017

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 28-08-2017

Anbefales.

Punkt 76 Modtagestation Syddanmark I/S, Motas I/S, vedtægtsændring og udtrædelsesaftale, Assens Kommune

Sagsresumé

Der er behov for godkendelse af vedtægtsændringer for Motas I/S samt af en udtrædelsesaftale som følge af, at Assens Kommune udtræder af Motas I/S.

Sagsbeskrivelse:

Det fælleskommunale selskab Motas I/S har fremsendt udtrædelsesaftale og ændringer af vedtægter til godkendelse som følge af, at Assens Kommune med virkning fra den 31. december 2013 ikke længere er interessent i Motas I/S. 

 

På baggrund heraf har Motas I/S udarbejdet et forslag til en udtrædelsesaftale og en vedtægtsændring.

Den 11. juni 2014 har et enigt repræsentantskab for Motas I/S godkendt:

 • Udtrædelsesaftale mellem Assens Kommune og Motas I/S
 • Vedtægtsændring som følge af Assens Kommunes udtræden

Vedtægtsændringen består i:

 • At Assens Kommune skrives ud af listen over interessentkommuner
 • At vedtægternes § 6.7, der foreskriver, at repræsentantskabet består af 7 suppleanter (i alt 14), ændres, idet der fremadrettet kun er 13 interessenter i selskabet. Der vil fortsat skulle vælges 7 bestyrelsesmedlemmer, men kun 3 suppleanter
 • At indkaldelsesproceduren for bestyrelsesmøder ændres fra ”ved brev” til ”skriftligt”
 • At beslutningsdygtighedsbestemmelsen ændres fra, at mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne skal være til stede, til at det er tilstrækkeligt, at de pågældende er repræsenteret

Statsforvaltningen tilkendegav i et brev af 9. december 2016, at man ikke havde bemærkninger til Assens Kommunes udtræden og de øvrige ændringer i vedtægterne, undtagen ændringen vedr. § 7.11, som Statsforvaltningen ikke kunne godkende på det foreliggende grundlag.

Bestyrelsen for Motas I/S har derfor på møde af 29. marts 2017 besluttet at sende vedtægtsændringerne, med undtagelse af forslaget om ændring af § 7.11 vedr. fast vederlag til bestyrelsesmedlemmerne og repræsentantskabsmedlemmer, til behandling i interessentkommunerne.

Udtrædelsesaftalen består i, at Assens Kommune får udbetalt 350.000,00 kr. Heraf tages 266.000,00 kr. fra egenkapitalen og 84.000 kr. fra hensættelser, som skal tilbageføres til kunderne.

Derfor vil selskabets tidligere kunder i Assens Kommune skulle henvende sig til Assens Kommune med krav om tilbagebetaling af disse hensættelser, da beløbet overføres til Assens Kommune.

Aftalen er et kompromis mellem Assens Kommune og selskabets øvrige interessentkommuner på baggrund af, at Assens Kommune, ifølge selskabets øvrige interessentkommuner, herunder Fredericia Kommune, ikke har opfyldt alle sine forpligtigelser i henhold til vedtægterne. Assens Kommune har således ikke ladet Motas I/S varetage håndtering af farligt affald fra genbrugspladserne i Assens Kommune. Der er derfor sket et fradrag i den andel, som Assens Kommune skulle have udbetalt, jf. vedtægterne, fordi Assens Kommune ikke har bidraget til egenkapitalen i Motas I/S på samme måde som øvrige interessentkommuner.

Status for Motas I/S er herefter, at Motas I/S nu ejes af 13 interessentkommuner, idet Odense Kommune er trådt ud af selskabet året før Assens Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Motas I/S er efter endt udbetaling af andele til Assens Kommune (og tidligere til Odense Kommune) fortsat et selskab med en positiv likviditet. Selskabet er fortsat økonomisk solidt med dets nu 13 interessenter. 

Fredericia Kommunes økonomiske andel af Motas I/S vil ikke blive forringet som følge af Assens Kommunes udtræden af selskabet.

Vurdering

Vedtægtsændringerne og udtrædelsesaftalen er en sædvanlig og naturlig konsekvens af en interessentkommunes udtræden af selskabet.

Der er fortsat mange fordele for Fredericia Kommune ved at være en del af Motas I/S:

Motas I/S sørger for sikker og miljørigtig håndtering af farligt affald til konkurrencedygtige priser i selskabets interessentkommuner. Motas I/S kan anskues som en udvidet fælles indkøbsaftale, hvor man bl.a. får rabat på grund af mængderne, men Motas I/S er også interessentkommunernes garanti for, at der sker en korrekt, sikker, og ensartet håndtering af det farlige affald. Motas I/S sikrer herunder, at interessentkommunerne kan tilbyde afhentning af ikke-genanvendeligt farligt affald hos virksomhederne.

Til Motas I/S’ opgaver hører kontrol og tømning af olie- og benzinudskillere hos de virksomheder, der er omfattet af denne ordning, samt indsamling af klinisk risikoaffald hos producenter af denne type affald, jf. Fredericia Kommunes regulativ for erhvervsaffald.

Motas I/S sikrer akkumulering og deling af viden omkring håndtering af det farlige affald i dets interessentkommuner, herunder transport af farligt gods i henhold til gældende regler. Motas I/S tilbyder og gennemfører et stigende antal kurser for medarbejdere på genbrugspladser mv. i interessentkommunerne til gavn for sikkerhed og miljø, hvilket er med til at sikre vores pladsmedarbejdere altid har den nødvendige uddannelse og har en god kontakt til en sikker og ikke mindst stabil aftager, som både de og kommunens øvrige institutioner kan henvende sig til, når der er brug for håndtering af farligt affald.

Endelig tilbyder Motas I/S at fungere som lovpligtig sikkerhedsrådgiver for interessentkommunernes genbrugspladser.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller, at det anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet: 

 1. At den af Motas I/S fremsendte udtrædelsesaftale for Assens Kommune tiltrædes
 2. At forslaget til vedtægtsændringer for Motas I/S godkendes

Beslutning i Byrådet den 04-09-2017

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-09-2017

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 28-08-2017

Udsættes til Økonomiudvalgsmødet d. 04.09 2017.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 15-08-2017

Godkendt.

Punkt 77 Ansøgning om anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb - renovering mv. af køkkener i Plejen

Sagsresumé

Fredericia Kommune har ved godkendelsesbreve af henholdsvis den 1. maj 2017 og den 31. maj 2017 fået andel i puljemidlerne til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre. Fredericia Kommunes andel udgør samlet 1.917.000 kr.

 

Sagsbeskrivelse:

Pleje- og Omsorg har søgt puljemidler til renovering af køkkenerne på Plejecenter Ulleruphus, Plejecenter Øster Elkjær og Plejecenter Hybyhus.

 

Der har været 2 ansøgningsrunder til puljemidlerne og Fredericia Kommune har fået bevilget 1.380.000 kr. i første ansøgningsrunde og 537.000 kr. i anden ansøgningsrunde.

 

Ud over det tildelte puljebeløb er der krav og en egenfinansiering på 77.000 kr. vedr. køkkenet på Øster Elkjær.

 

Den samlede anlægsudgift udgør:  1.994.000 kr.

Plejecenter Ulleruphus:

Her er der søgt puljemidler på 611.000 kr. til at opgradere de fire køkkener i bo-enhederne fra anretterkøkkener til produktionskøkkener.

 

Når køkkenerne er etableret som produktionskøkkener, er det planen, at beboerne i bo-enhederne skal være med til at lave maden samt fastsætte menuen 2-3 gange ugentligt.

 

Plejecenter Øster Elkjær:

Der er ansøgt om 231.000 kr. til nyt eproxy gulv i fælles køkkenet. Da køkkenet er en del af servicearealerne har der været krav om en egenfinansiering på 25% svarende til 77.000 kr. Den samlede anlægsudgift udgør 308.000 kr.

 

Hybyhus:

Samlet er der i de 2 ansøgningsrunder søgt om puljemidler på 1.075.000 kr. til renovering af 2 leve-bo køkkener, så det bliver muligt at håndtere madlavning i køkkenerne.

 

Målet med ombygningen af køkkenerne er, at beboerne får hjemmelavet mad flere gange om ugen i stedet for 1 ugentlig dag, som er tilfældet på nuværende tidspunkt.

Økonomiske konsekvenser

 

Tekst
(beløb i mio. kr.)

TB 2017

TB 2018

TB 2019

TB 2020

TB 2021

Anlægs-
bevilling

Fri-
givelse

Pulje, Køkkener - Ulleruphus, Udgift (XA-30039)

0,611

 

 

 

 

0,611

0,611

Pulje, Køkkener - Ulleruphus, Indtægt (XA-30039)

-0,611

 

 

 

 

-0,611

-0,611

Pulje, Køkkener - Øster Elkjær, Udgift (XA-30040)

0,231

 

 

 

 

0,231

0,231

Pulje, Køkkener - Øster Elkjær, Indtægt (XA-30040)

-0,231

 

 

 

 

-0,231

-0,231

Pulje, Køkkener - Hybyhus Oasen, Udgift (XA-30041)

0,538

 

 

 

 

0,538

0,538

Pulje, Køkkener - Hybyhus Oasen, Indtægt (XA-30041)

-0,538

 

 

 

 

-0,538

-0,538

Pulje, Køkkener - Hybyhus Lunden, Udgift (XA-30042)

0,537

 

 

 

 

0,537

0,537

Pulje, Køkkener - Hybyhus Lunden, Indtægt (XA-30042)

-0,537

 

 

 

 

-0,537

-0,537

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt (- = kasseindlæg/
 + = kasseudlæg)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

 

 

 

Den samlede anlægsudgift udgør 1.994.000 kr. Heraf er anlægsudgiften på 1.917.000 kr. finansieret af puljemidler bevilget af Sundheds- og Ældreministeriet.

 

De økonomiske konsekvenser for Fredericia Kommune er egenbetalingen vedr. køkkenet på Øster Elkjær på 77.000 kr. som finansieres af servicerammen for Pleje og Omsorg.

Vurdering

Ombygningen af køkkenerne på plejecentrene er behandlet af Social- og Omsorgsudvalget i forbindelse med indsendelse af ansøgninger om puljemidler i marts 2017 og maj 2017.

Indstillinger

Pleje og Omsorg indstiller, at Social- og Omsorgsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler:

 

 1. at budgettet tilrettes med de under Økonomiske konsekvenser anførte ændringer.

Beslutning i Byrådet den 04-09-2017

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 28-08-2017

Anbefales.

Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den 21-08-2017

Anbefales.

Punkt 78 Anmodning om tillægsbevilling – visitatorstilling i Visitationen for Pleje og Omsorg.

Sagsresumé

Det er i det sidste 12 måneder blevet tiltagende vanskeligt for Visitationen i Pleje og Omsorg, at leve op til kvalitetsstandarden for visitering til praktisk bistand og ældreboliger. I det sidste halve år har ventelisten til behandlingen af henvendelser været støt stigende.

 

Social- og Omsorgsudvalget har i forbindelse med Spar/lån prioriteret en ekstra ressource til visitationen. Trods dette ses fortsat en stigning i ventelisten til sagsbehandling vedrørende praktisk bistand og ældreboliger. Det er Social- og Omsorgsudvalgets forventning, at problemet med overskridelse af den fastsatte ventetid ikke er af forbigående karakter. På den baggrund indstiller Social- og Omsorgsudvalget, at Byrådet giver en tillægsbevilling til varig opnormering af visitationen i Pleje og Omsorg.

 

Sagsbeskrivelse:

Visitationen i Pleje og Omsorg har i de seneste 12 måneder oplevet perioder, hvor det ikke har være muligt at overholde de politisk fastsatte kvalitetsstandarder for så vidt angår sagsbehandlingsfrister til praktisk bistand, dagcentre og ældreboliger. Gældende fra 1. februar 2017 og henover sommeren har ventelisten til behandling af disse henvendelser været stigende.

 

Af kvalitetsstandarden fremgår det, at der skal være truffet afgørelse i henvendelser vedrørende praktisk bistand senest 10 hverdage efter modtagelse af sagen i kommunen. Der er for øjeblikket ikke-påbegyndte sager på ventelisten, der er modtaget medio februar 2017. Den tilsvarende afgørelsesfrist for sager vedrørende visitering til en ældrebolig er 4 uger. Hér er der ikke-påbegyndte sager på ventelisten, der er modtaget sidst i januar 2017.

 

Der er ikke ventetid på behandlingen af henvendelser vedrørende personlig pleje og madlevering, idet disse sager altid behandles med det samme. Antallet af henvendelser om personlig pleje er dog ligeledes støt stigende. Da henvendelser vedrørende personlig pleje altid skal behandles med det samme, bidrager dette også til, at ventetiden på henvendelser om visitering til praktisk bistand og ældreboliger øges.

Økonomiske konsekvenser

 

 

Tekst
(beløb i mio. kr.)

TB 2017

TB 2018

TB 2019

TB 2020

TB 2021

Anlægs-
bevilling

Fri-
givelse

Visitatorstilling, Pleje og Omsorg

0,085

0,510

0,510

0,510

0,510

 

 

I alt (- = kasseindlæg/
 + = kasseudlæg)

0,085

0,510

0,510

0,510

0,510

 

 

 

Vurdering

Den lange sagsbehandlingstid og stigningen i antallet af sager på ventelisten skyldes flere faktorer:

 

 • Udskiftning af personale i Visitationen (pension, nyt job, langvarig sygdom)
 • Oplæringstid for nyansatte
 • Ekstra opgaver i forbindelse med overgangen til et nyt omsorgssystem
 • En generel stigning i antallet af henvendelser til praktisk bistand og ældreboliger
 • Hurtigere udskrivelser fra sygehuset som fordrer prioritering af akutte sager, så borgere kan komme godt og trygt hjem fra sygehuset.

 

Der er allerede iværksat tiltag, der skal bidrage til at nedbringe ventetiden på behandling af sager om praktisk bistand og ældreboliger, hvoraf de mest markante er:

 

 • Ansættelse af en visitator midlertidigt i de næste to år. Stillingen er finansieret af sparede midler fra 2016
 • Medarbejderne i Visitationen har på frivillig basis påtaget sig merarbejde gældende fra august 2017
 • Midlertidig genansættelse af pensioneret visitator
 • Udskydelse af implementering af Fællessprog III i et halvt år

 

Alle tiltag bidrager til at sikre nedbringelse af ventelisten, således at borgerne kan få behandlet deres sag så hurtigt som muligt. Det er dog Social- og Omsorgsudvalgets vurdering, at den stigende mængde sager ikke blot er forbigående. Baggrunden for udvalgets vurdering er dels, at antallet af ældre stiger (demografien), dels at borgerne sendes tidligere hjem fra sygehusophold, hvor de efter hjemkomsten fortsat har behov for pleje og for praktisk bistand. Derfor vurderer Social- og Omsorgsudvalget, at der er behov for en varig opnormering af ressourcerne til visitation, således at det er muligt at leve op til de fastsatte kvalitetsstandarder vedrørende sagsbehandlingstiderne, og forebygge at fremtidige ventelister bliver uacceptabelt lange.

Indstillinger

Social-og Omsorgsudvalget indstiller, at budgettet tilrettes med de under Økonomiske konsekvenser anførte ændringer.

Beslutning i Byrådet den 04-09-2017

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 28-08-2017

Anbefales.

Punkt 79 Forhøjelse af kommunegaranti - kunstgræsbane i KFUM-parken

Sagsresumé

Byrådet har på møde 10. oktober 2016 i forbindelse med behandling af sag om kunstgræsbaner i EGIF, KFUM og TSIF og godkendt en kommunal garantistillelse på 0,500 mio. kr. for lån til delvis finansiering af banen i KFUM-parken. Den endelige opgørelse af etableringsudgifterne viser et behov for en forhøjelse af kommunegarantien med 0,100 mio. kr.  -  sagen omhandler godkendelse af denne forhøjelse af den kommunale garantistillelse.

 

Sagsbeskrivelse:

Omkostningen ved etableringen af kunstgræsbanen i KFUM-parken er nu ved at være endeligt opgjort og uforudsete udgifter i forbindelse med projektet betyder, at anlægget bliver 0,100 mio. kr. dyrere end forventet i oktober måned.

 

Fredericia KFUM har undersøgt mulighederne for finansiering. Løsningen er blevet ønske om øget låneoptagelse og dermed en ansøgning om en forhøjelse af den kommunale garantistillelse til 0,600 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

En forøgelse af den kommunale garantistillelse vil betyde en tilsvarende reduktion af kommunens låneramme med 0,100 mio. kr.

Vurdering

Det vurderes, at lånerammereduktionen på 0,100 mio. kr. kan finansieres indenfor det afsatte budgetbeløb til afdrag og renter i 2017  -  budgetterne tilrettes som en 0-sag i forbindelse med 3. budgetopfølgning.

Indstillinger

Kultur og Idræt indstiller, at forhøjelsen af kommunegarantien til 0,600 mio. kr. godkendes.

Beslutning i Byrådet den 04-09-2017

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 28-08-2017

Anbefales.

Punkt 80 Naturpark Lillebælt - vedtagelse af Naturparkplanen

Sagsresumé

Miljø- og Teknikudvalget tiltrådte den 28. marts 2017 et udkast til Naturparkplan 2018-22 og besluttede, at dette skulle sendes i offentlig høring i 8 uger samtidig med forslaget til ny kommuneplan. Udkastet til naturparkplan for Naturpark Lillebælt (link) har således nu været i offentlig høring og står derfor foran at skulle endeligt godkendes i de tre kommuner.

 

Der er i forbindelse med den offentlige debat indkommet en række høringssvar. Emnerne er både indsatser i naturparken og afgrænsningen af denne. Da Friluftsrådet lægger stor vægt frivillig deltagelse i naturparken, betyder det sidstnævnte, at det er nødvendigt at justere på afgrænsningen i den nordlige del af Fredericia Kommune. Her har mange lodsejere tilkendegivet, at de ikke ønsker, at deres ejendom indgår i naturparkens geografiske område.

 

Sagsbeskrivelse:

De høringssvar, der er indkommet til udkastet til naturparkplan er i en hvidbog, der er vedlagt som bilag 3. De samlede høringssvar findes i bilag 4.

 

Høringssvarene kan overordnet set opdeles i tre kategorier:

 

1)  Ønsker om at være med i Naturpark Lillebælt

Bredstrup-Pjedsted Beboerforening samt Taulov Fællesråd foreslår, at naturparken udvides, som den kommer til at omfatte Elbodalen. Argumentet er, at der her er potentielle projekter, som ligger inden for formålet med naturparken, og at naturparkstatus vil kunne være en løftestang til realisering af disse.

Herudover skal nævnes, at der er mulighed for at få området, hvor har ligget en vikingegård/et kongesæde, med ind i naturparken, da Energinet, som ejer jorden, har accepteret dette. 

 

2)  Ønsker om ikke at være med i naturparken

En stor del lodsejerne i den nordlige del af kommunen – fra Rands Fjord til Treldeskovene - ønsker ikke at være en del af naturparken. Bevæggrundene hertil varierer fra frygten for flere folk på ens ejendom til manglende forståelse for ideen og utilstrækkelig inddragelse i forarbejdet. Det geografiske overblik over de arealer, hvor lodsejerne ikke ønsker at være med, kan ses i bilag 2. Konsekvensen er, at der vel være en del ”huller” i naturparken, og samtidig bliver noget af den foreslåede afgrænsning mod NV i kommunen afsnøret, da naturparken skal være sammenhængende.

 

3)  Generelle og konkrete kommentarer til planens indhold

Når der ses bort fra de lodsejere, som ikke ønsker at have deres ejendom med i naturparken, er der kommet en hel del anerkendende kommentarer til planen og dens indhold. Samtidig er der indkommet en del forskellige idéer og forslag til projekter/forbedring af projekter.

 

På sit møde den 28. marts 2017 pegede Miljø- og Teknikudvalget på en fremtidig en driftsform for naturparken, hvor naturparkarbejdet – billedligt talt – bliver summen af kommunernes indsatser, idet der naturligvis skal ske koordinering af de fælles indsatser.

 

Inden for rammerne af denne beslutning samarbejder Teknik & Miljø med administrationerne i Kolding og Middelfart kommuner om at sikre en fremtid model, hvor driften af naturparken fra 2018 bliver optimal inden for de ressourcemæssige rammer, der afsættes til projektet. Forventningen er, at der i løbet af efteråret kan foreligge et fælles forslag til fremtidig organisering af naturparkarbejdet.

 

Som et led i organiseringsovervejelserne indtænkes snitfladerne til Visit Lillebælt, Visit Kolding og Destination Lillebælt. Der indgår ikke på nuværende tidspunkt overvejelser om en organisatorisk løsning, som binder destinationen og naturparken tættere sammen. Dette må afvente en nærmere afklaring af destinationens fremtidige formål og opgaver.

 

Der bliver orienteret om status for organiseringsovervejelserne på udvalgsmødet.

Økonomiske konsekvenser

Behovet for finansiering/medfinansiering af de anlægsprojekter, der er nævnt i naturparkplanen, varierer meget. Vurderingen er, at der i alt for Fredericia Kommune er et behov i omegnen af 500.000 kr., hvilket skal ses i forhold til de nuværende anlægsmidler til området (naturplanmidler) på ca. 360.000 kr.

Vurdering

Teknik & Miljø har vurderet på alle indkomne bemærkninger til udkastet til naturparkplan:

 

1)  Ønskerne om at være med i Naturpark Lillebælt

At inddrage mere af Elbodalen i naturparken på nuværende tidspunkt vurderes uhensigtsmæssigt, da lodsejerinformation herom ikke har fundet sted. Samtidig vurderes det, at afgrænsningen så vidt muligt bør afspejle konkrete kyst- og fjordnære indsatser/projekter. Uanset at Elbodalen ikke medtages i naturparken, understøtter kommunen naturligvis fortsat projekter, der forbedrer natur og friluftslivet i Elbodalen.

 

Energinets jorder bør inddrages pga. den kulturhistoriske fortælling, der knytter sig til området.

 

2)  Ønsker om ikke at være med i naturparken

Afgrænsningen mod NNV vil blive noget mosaikpræget som følge af modstanden mod naturparken. Kommunen kan vælge at tage så meget med, som det kan lade sig gøre, så længe der er tale om et sammenhængende område. Dette kunne gøres ud fra den betragtning, at det er de frivillige projekter, der får betydning. Derimod har afgrænsningen ikke i sig selv betydning.

 

3)  Generelle og konkrete kommentarer til planens indhold

Teknik & Miljø kontakter afsenderne på de indkomne bemærkninger om nye projekter m.m. med henblik på en nærmere belysning af deres projektforslag mv. De deraf følgende eventuelle nye projekter vil kunne integreres i den samlede indsats på lige fod med de indsatser, der er nævnt i naturparkplanen. 

 

Forslag til afgrænsning af naturparken

Ud fra en samlet betragtning om at kunne understøtte lokale idéer mv. og samtidig at respektere de lodsejer, som ikke ønsker at være med, foreslår Teknik & Miljø at afgræsningen fastlægges som vist på bilag 2 (og bilag 1). Dette indebærer, at naturparkens afgrænsning i den nordlige ende af kommunen stopper vest for Egeskov Kirkes jorde. I den sydlige del af kommunen udvides naturparken ved Sønderskovområdet til at favne Energinets jorder.

 

Resten af naturparken vil indeholde en hel del huller i især den nordlige del, men det vurderes at være vigtigt, at de kommunale arealer mv. på Trelde Næs kommer med i naturparken.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller, at Miljø- og Teknikudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at naturparkplanen vedtages, idet

 

 1. afgrænsningen af Naturpark Lillebælt i Fredericia Kommune fastlægges som vist på kortbilaget (bilag 2),

 

 1. naturparkplanen tilrettes løbende, således at ejendomme, hvis ejere tilkendegiver, at de ikke ønsker at være en del af naturparken, tages ud denne, og at ejendomme, der støder op til naturparken og meningsfuldt kan optages i denne, optages som en del af naturparken, hvis ejerne udtrykker ønske om dette, og

 

 1. Teknik & Miljø bemyndiges til at færdiggøre naturparkplanen med ovenstående tilretninger og afledte justeringer samt færdigredigering 

Beslutning i Byrådet den 04-09-2017

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 28-08-2017

Anbefales.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 15-08-2017

Godkendt.

Punkt 81 Ny suppleant til Skatteankenævnet

Sagsresumé

Enhedslisten har meddelt Fredericia Kommune, at det indstilles, at Kirsten Cordtz overtager Jørn Henner Pedersens plads som suppleant i Skatteankenævnet.

 

Sagsbeskrivelse:

 

Enhedslisten har meddelt Fredericia Kommune, at det indstilles, at Kirsten Cordtz overtager Jørn Henner Pedersens plads som suppleant for Laila Løhde Møller i Skatteankenævnet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Politik og Kommunikation indstiller, at Byrådet udpeger Kirsten Cordtz, som suppleant for Laila Løhde Møller i Skatteankenævnet.

Beslutning i Byrådet den 04-09-2017

Godkendt.

Punkt 82 Forslag fra SF: Køb af Agersø

Sagsresumé

FORSLAG OM KØB, RENOVERING OG DRIFT AF FÆRGEN ”AGERSØ   

 

Det foreslås at Fredericia Kommune undersøger muligheden for at købe den gamle træfærge Agersø. Såfremt det ikke er muligt at erhverve Agersø, eller det ikke er realistisk at renovere skibet, foreslår vi at kommunen forsøger at finde et andet egnet skib på markedet til nedenstående formål.

Agersø har denne sommer ligget i Gl. Havn. Det nuværende ejerforhold fremgår af Søfartsstyrelsens skibsregister. Se dette link:

 

http://skibsregister.dma.dk/Main.asp?A=1&D=4&CSR=5134328&SID=4093905&VID...

 

Såfremt ejeren er indstillet på at sælge Agersø til kommunen, foreslås det at skibet renoveres som et kombineret beskæftigelses- og uddannelsesprojekt i regi af Fredericia Produktionsskole eller Arbejdsmarkedsafdelingen / Jobcentret. Der skal tilknyttes skibstømrer og øvrig uddannet personale til at forestå arbejdet og undervisningen for de borgere, der tilbydes deltagelse i projektet.

 

Efter renoveringen indsættes færgen som pendlerfærge for fodgængere og cyklister mellem Fredericia, Middelfart og Strib i hverdagene, og som turbåd for turister i weekends og ferietid.

Vi forslår at kommunen – evt. i samarbejde med Middelfart Kommune og Region Syddanmark opretter et driftsselskab organiseret som en socialøkonomisk virksomhed med fastansat faguddannet skibsfører og øvrigt personale. I en sådan socialøkonomisk virksomhed kan borgere med behov for støttet beskæftigelse ansættes i fleksjob, og komme i virksomhedspraktik m.v.

 

Motivering:

I nogle måneder denne sommer lå den tidligere færge Agersø og skæmmede miljøet i Gl. Havn. Ejeren blev bedt om at fjerne skibet, og det forlyder at det nu befinder sig på værft i Svendborg og er sat til salg.

 

SF foreslår at Fredericia Kommune køber skibet, (forudsat selvfølgelige at ejeren vil sælge,) og får det renoveret / ombygget til cyklist- og fodgænger færge. Vi mener at der ligger arbejdsopgaver og uddannelsesmuligheder for unge og andre borgere med udfordringer af social- eller helbredsmæssige karakter i istandsættelsen af det gamle træskib. Hvis det ikke er muligt at købe og / eller renovere Agersø, foreslår, at kommunen forsøger at finde et andet skib på markedet, der er egnet til projektet.

 

I SF Fredericia har vi gjort os tanker om, hvordan man evt. kunne mindske noget af biltrafikken mellem Middelfart – Strib området og Fredericia. Mange borgere pendler dagligt i bil til og fra job mellem de to kommuner. Som supplement til bus- og togforbindelserne har vi tænkt, at en færgeforbindelse kunne være et attraktivt tilbud. En bilfærge vil dog ikke være realistisk, men vi mener faktisk også, at hvis man kunne gå – eller tag cyklen med ombord, ville det motivere til mere fysisk aktivitet og indebære mindre biltrafik.

 

I weekends, højtider og ferietiden kunne pendlerfærgen i stedet sejle ture på Lillebælt med turister og andre, der gerne vil ud og opleve det smukke Lillebælt område fra søsiden.

 

Driften af en kombineret cyklist- og fodgænger færge og turbåd kan formentlig ikke gennemføres som et kommercielt bæredygtigt foretagende. Ligesom anden kollektiv trafik vil det forudsætte en offentlig (kommunal eller regional) medfinanciering. Derfor foreslår vi, at ruten og tursejladsen igangsøttes af Fredericia Kommune, gerne i samarbejde med Middelfart Kommune og evt. Region Syddanmark, og at der oprettes en socialøkonomisk virksomhed, der står for driften. Med en sådan organisering kan Agersø – eller et andet lignende skib - (evt. med nyt mere lokalt navn) give mulighed for en række forskelligartede fleksjob og meningsfulde virksomhedspraktikpladser for borgere med nedsat arbejdsevne.

Indstillinger

Politik og Kommunikation indstiller, at forslags drøftes.

Beslutning i Byrådet den 04-09-2017

Et flertal i byrådet bestående af S, O, F og Ø stemte for at videresende sagen til behandling i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. V stemte imod.

Punkt 83 DanmarkC (Lukket)

Punkt 84 DanmarkC (Lukket)

Punkt 85 DanmarkC (Lukket)