Byrådet - 04-12-2017

Referat
Udvalg:
Dato:
Mandag, 4 december, 2017 - 17:00
Hent som fil:
Lokation:

Punkt 103 Godkendelse af dagsorden

Indstillinger

Politik og Kommunikation indstiller, at Byrådet godkender dagsorden.

Beslutning i Byrådet den 04-12-2017

Godkendt.

Punkt 104 3. budgetopfølgning 2017

Sagsresumé

Hvert år udarbejder fagafdelingerne tre overordnede budgetopfølgninger. Budgetopfølgningen indeholder de budgetændringer, som udvalgene søger om denne gang. Budgetopfølgningen skal sendes videre til godkendelse i byrådet.

 

Denne sag indeholder budgetopfølgningen for Økonomiudvalgets eget område samt den samlede budgetopfølgning for hele kommunen. Herudover indeholder sagen en status på nye tiltag i budget 2017.

 

Samlet for Fredericia Kommune bliver der søgt om -51,159 mio. kr. i tillægsbevilling, heraf vedrører -52,207 mio. kr. Økonomiudvalgets eget område.

 

Sagsbeskrivelse:

Ved de tre årlige budgetopfølgninger kan budgettet rettes til, så det er i overensstemmelse med ny lovgivning, byrådsbeslutninger, fejl og mangler og ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne. For alle andre afvigelser fra budgettet gælder rammestyringens principper om, at overskridelser skal finansieres inden for udvalgets ramme.

 

I bilaget ”Økonomisk oversigt ”3. budgetopfølgning 2017” vises den aktuelle økonomiske situation efter 3. budgetopfølgning. Budgetopfølgningen er vist i nedenstående tabel:

 

 

3. budgetopfølgning

3. budgetopfølgning viser de budgetændringer, som udvalgene ansøger om i denne sag, og som sendes videre til godkendelse i byrådet. Samlet set medfører budgetopfølgningen en mindre udgift på -51,2 mio. kr. netto, heraf vedrører -52,2 mio. kr. netto Økonomiudvalgets eget område.

 

Alle sager fremgår af bilag ”3.budgetopfølgning 2017 – specifikation”, men de væsentligste sager er kort beskrevet her:

 

Sager med bevillingsmæssig konsekvens - kassesager:

 

På Økonomiudvalgets eget område reguleres skatter og tilskud samlet set med -2,2 mio. kr. Beløbet vedrører en regulering af ejendomsskatter på grund af højere provenu end forventet. Herudover justeres renter og afdrag med -3,9 mio. kr., primært som følge af lavere renteniveau end oprindelig forudsat samt tilretning af budget i forhold til renteindtægter mv. på obligationer.

 

På Økonomiudvalgets eget område vedr. anlæg 0-stilles Investeringspuljen, -45,0 mio. kr.

 

 Øvrige omplaceringer:

 

Under serviceudgifter er der foretaget omplaceringer hovedsagelig vedrørende udmøntning af Barselsfonden, flytning af midler fra Sundhed til Pleje til forebyggende tiltag i Plejen samt justering af lånoptagelse og betaling af ejendomsskat.

 

På Økonomiudvalgets eget område flyttes kompensation fra KOMBIT 1,7 mio. kr. fra finansielle poster til drift.

 

Samlet set omplaceres der 4,1 mio. kr. fra drift til anlæg.

 

Evt. bevillingsmæssige konsekvenser af omplaceringerne er indarbejdet i budget 2018-2021. 

 

Anlæg og jordforsyning/Danmark C:

 

Der er i budgettet afsat rådighedsbeløb til en række anlægsprojekter, der frigives iht. bilag ”Ansøgning om anlægsbevilling”.

Økonomiske konsekvenser

Der henvises til afsnittene ”Sagsbeskrivelse” og ”Vurdering”

Vurdering

Kommunens samlede økonomi:

Økonomi og Personale vurderer, at kommunens principper for økonomistyring er overholdt.

 

Resultatet af 3. budgetopfølgning viser, at der er balance i økonomien og der forsat er en robust kassebeholdning. Den nyeste prognose for spar/lån viser, at fagområdernes overførsel fra 2017 til 2018 falder i forhold til tidligere. Faldet kan både dække over et forbrug af opsparing eller udgiftspres, hvor fagområderne låner af kommende års budgetter. Både Børne- og Skoleudvalget og Teknik- og Miljøudvalget melder om udgiftspres, som kræver særlig opmærksomhed fremadrettet.

 

I 2017 forventes det, at der kommer ca. 90 flygtninge og familiesammenførte til Fredericia Kommune.  Det er lavere end det antal, som er forudsat i budget 2017. I forbindelse med 3. budgetopfølgning er udgifter og indtægter til området gennemgået, og det forventes at budgetterne holder. Forbruget drøftes i forbindelse med spar/lån – bl.a. i lyset af antal flygtninge og familiesammenførte, der er kommet til Fredericia Kommune.

 

Økonomiudvalgets eget område:

Der forventes et merforbrug i 2017 på arbejdsskadeforsikringer i størrelsesordenen 2,0 mio. kr. Dette skyldes primært afgørelser/udbetaling af erstatninger vedrørende sager fra tidligere år, og ikke en stigning i antallet af sager. Budgettet til arbejdsskadeforsikringer er beregnet efter løbende udbetalinger af erstatninger til mindre skader, og kun i mindre grad til større erstatningssager. Herudover er der fokus på betalinger til kommunens IT systemer, hvor udviklingen følges tæt.

 

Økonomi og Personale vil forsøge at finde finansiering inden for rammen på de tværkommunale områder, alternativt at merforbruget regnskabsforklares ved regnskabsafslutningen for 2017.

 

Status ved 3. budgetopfølgning på samtlige nye tiltag vedtaget i budget 2017 fremgår af vedlagte bilag ”Status på nyt tiltag i 2017, DRIFT” samt ”Status på nye tiltag i 2017, ANLÆG”. Det er Økonomi og Personales vurdering, at samtlige tiltag er i fremdrift.

Indstillinger

Økonomi og Personale indstiller:

 1. at budgetopfølgningen godkendes og videresendes til byrådet

Beslutning i Byrådet den 04-12-2017

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-11-2017

Anbefales.

Punkt 105 Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2017-2029 for Trekantområdet og Fredericia Kommune

Sagsresumé

Teknik & Miljø fremlægger hermed ”Kommuneplan 2017-2029 for Tre-kantområdet og Fredericia Kommune” til Byrådets endelige vedtagelse og efterfølgende offentlig bekendtgørelse.

 

De 7 kommuner i Trekantområdet bekendtgør vedtagelsen af kommuneplanen samtidig, hvilket forventes at ske den 17. januar 2018.

 

Sagsbeskrivelse:

Kommuneplanen er revideret i overensstemmelse med revisionsbeslutnin-gen i ”Planstrategi 2015 for Trekantområdet og Fredericia Kommune” (Planstrategi 2015). Planstrategien blev vedtaget i Fredericia Byråd den 7. september 2015.

 

Byrådet besluttede på samme møde at igangsætte kommuneplanrevisionen. Med indstillingen om igangsættelse af kommuneplanrevisionen godkendte Byrådet, at kommuneplanrevisionen skulle omfatte yderligere to emner, hvilket blev annonceret.

 

Fredericia Byråd vedtog den 6. marts 2017 ”Forslag til Kommuneplan 2017-2029 for Trekantområdet og Fredericia Kommune”, der efterfølgende blev fremlagt i offentlig høring i 8 uger fra den 11. april til 6. juni 2017. I høringsperioden blev borgere, erhvervslivet og organisationer mv. opfordret til at komme med forslag og synspunkter til planforslaget.

 

I høringsperioden indkom der en række forslag til ændringer og indsigel-ser til planforslaget til såvel den fælles kommuneplan som den lokale kommuneplan. I alt indkom der 17 bemærkninger til den fælles kommu-neplan og 85 bemærkninger til den lokale kommuneplan, hvoraf de 60 vedrører afgrænsningen af Naturpark Lillebælt.

 

Der er vedlagt tre notater, der sammenfatter bemærkningerne fra hø-ringsperioden. Af notaterne fremgår administrationens indstilling til Byrå-det. Notaterne er vedlagt som Bilag 1, 2 og 3.

 

Bilag 1 sammenfatter de indkomne bemærkninger fra offentlige myndig-heder, forsyningsvirksomheder mv., borgere og virksomheder samt inter-esseorganisationer og foreninger til forslaget til fælles kommuneplan for Trekantområdet.

 

Bilag 2 sammenfatter Erhvervsstyrelsens og øvrige statslige myndighe-ders indsigelser, aftaler og øvrige bemærkninger til forslaget til den lokale del af kommuneplanen for Fredericia Kommune.

 

Bilag 3 sammenfatter de indkomne bemærkninger fra borgere, erhvervs-livet og organisationer til forslaget til den lokale del af kommuneplanen for Fredericia Kommune. De indkomne bemærkninger i Bilag 3 er samlet i to hvidbøger (Bilag 4 & 5), hvor de gengives i deres fulde udstrækning. Bilag 5 omhandler Naturpark Lillebælt, mens de øvrige bemærkninger gengives i Bilag 4.

 

 

 

Erhvervsstyrelsens indsigelse mod den lokale del af kommune-planforslaget 

Erhvervsstyrelsen fremsendte den 6. juni 2017 en indsigelse mod ”For-slag til Kommuneplan 2017-2029 for Fredericia Kommune”. Indsigelsen var begrundet i følgende:

 

 • Landskab og kystnærhedszonen
 • Beskyttelsesområder for kirker
 • Forsvarsministeriets interesser

 

Landskab og kystnærhedszonen

Erhvervsstyrelsen har på Miljøstyrelsens og egne vegne gjort indsigelse mod tre nye arealudlæg til boligformål i kommuneplanforslaget.

 

Det drejer sig om følgende tre rammeområder:

 • E.B.18 Boligområde ved Sønderskov, mellem Røjborgvej og Ar-gentinervej
 • E.B.17 Boligområde ved Mølleskovvej
 • E.B.21 Boligområde ved Mølleskovvej og Røde Banke

 

Det er en statslig interesse, at der indenfor kystnærhedszonen kun ind-drages nye arealer i byzone, såfremt der er en særlig planlægningsmæs-sig eller funktionel begrundelse. Det er ligeledes en statslig interesse, at større sammenhængende landskaber og bevaringsværdige landskaber bevares.

 

Årsagen til indsigelsen mod E.B.18 er, at rammeområdet er beliggende kystnært indenfor kystnærhedszonen. Det er Erhvervsstyrelsens vurde-ring, at Fredericia Kommune ikke har redegjort tilstrækkeligt for den planlægningsmæssige begrundelse for den kystnære placering. Rammeområdet er desuden omfattet af landskabsinteresser, da området ligger indenfor udpegningen ”større sammenhængende landskab” og delvist indenfor udpegningen ”bevaringsværdigt landskab”.

 

Årsagen til indsigelsen mod E.B.17 og E.B.21 er, at rammeområderne er omfattet af landskabsinteresser, da områderne ligger indenfor udpegnin-gen ”større sammenhængende landskab” og i større eller mindre ud-strækning desuden indenfor udpegningen ”bevaringsværdigt landskab”.

 

Undervejs i dialogen med Fredericia Kommune har Erhvervsstyrelsen henvist til de nye muligheder, som den reviderede planlov giver i form af ud-pegning af udviklingsområder i kystnærhedszonen. Derudover har Er-hvervsstyrelsen anbefalet, at kommunen afventer en ny udpegning, indtil kommunen har færdiggjort den igangsatte landskabskarakteranalyse.

 

Som følge af den store rummelighed til boligformål udenfor kystnærhedszonen er det Teknik & Miljøs vurdering, at det ikke vil være muligt at levere en tilstrækkelig planlægningsmæssig begrundelse for et nyt, stort og kystnært arealudlæg indenfor kystnærhedszonen, som det kræves i den nu foregående planlov. En eventuel kommende justering af kommunens nuværende landskabsudpegninger afventer desuden resultatet af den igangværende landskabskarakteranalyse.

 

Erhvervsstyrelsens indsigelse mod de tre rammeområder må derfor be-tragtes som endelig, hvorfor det indstilles, at rammeområderne udgår af den endelige kommuneplan (jf. Bilag 2).

 

Erhvervsstyrelsen har meddelt, at indsigelsen ophæves under forudsæt-ning af, at disse tre rammeområder udgår af den endelige kommuneplan.

 

Beskyttelsesområder for kirker

Erhvervsstyrelsen har på vegne af Stiftsøvrigheden gjort indsigelse mod et nyt arealudlæg til boligformål i kommuneplanforslaget.

 

Det drejer sig om rammeområde H.B.11 Boligområde, Herslev Syd. Stifts-øvrigheden har gjort indsigelse mod H.B.11 på grund af områdets beliggenhed indenfor kirkens fjernomgivelser, men har samtidig tilkendegivet, at en justering af rammeområdet kunne accepteres. Der er ligeledes gjort indsigelse mod rammetekstens formulering vedr. antal boliger og arkitek-tonisk mangfoldighed.

 

Det er en statslig interesse at sikre kulturhistoriske bevaringsværdier, herunder beskyttelsesområder for kirker.

 

Teknik & Miljø har efterfølgende været i dialog med Stiftsøvrigheden med henblik på at nå til enighed om en justeret rammeafgræsning samt tekstformulering, så indsigelsen kunne bortfalde.

 

Stiftsøvrigheden har tilkendegivet, at hvis H.B.11 reduceres, således at rammeområdet strækker sig mod vest fra den gamle skoles bebyggelse, og området nord for den gamle skole fastholdes som agerland, vurderes det kun i mindre grad af berøre kirken og dens omgivelser.

 

Det er aftalt med Stiftsøvrigheden, at H.B.11 reduceres efter Stiftsøvrighedens anvisning. Dermed reduceres området med 2,2 ha ud af det oprindelige areal på 6,8 ha. Der er ligeledes aftalt nogle tekstmæssige justeringer af rammeteksten vedr. antal boliger og mangfoldighed samt en tilføjelse omkring etablering af et lavt læhegn i rammeområdets nordlige kant (jf. Bilag 2).

 

Erhvervsstyrelsen har på vegne af Stiftsøvrigheden ophævet indsigelsen under forudsætning af, at de aftalte ændringer af rammeområdets af-grænsning og rammetekst indgår i den endelige kommuneplan.  

 

Forsvarets interesser

Erhvervsstyrelsen har på vegne af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse gjort indsigelse mod kommuneplanforslaget, da det var uklart, om plan-forslaget indeholdt de korrekte støjkonsekvenszoner for Hyby Fælleds øvelsesplads og skydebaner.

 

Teknik & Miljø har efterfølgende været i dialog med Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse med henblik på en afklaring af, om de fremsendte kortbilag vedr. støjkonsekvenszoner for skydebaner og øvelsesplads afspejler det tilladte aktivitetsniveau for skydebaner og øvelsesplads, hvilket blev bekræftet.

 

Det er derfor aftalt med Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, at Fredericia Kommune benytter de fremsendte kortbilag vedr. støjkonsekvenszoner for hhv. skydebaner og øvelsesplads (jf. Bilag 2).

 

Erhvervsstyrelsen har på vegne af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse ophævet indsigelsen under forudsætning af, at Fredericia Kommune be-nytter de fremsendte kortbilag i den endelige kommuneplan.

 

Erhvervsstyrelsens bemærkninger til den lokale del af kommune-planforslaget 

Teknik & Miljø har været i dialog med Erhvervsstyrelsen og øvrige statslige myndigheder både forud for og i forbindelse med den offentlige høring af kommuneplanforslaget. Drøftelserne har ført til en fælles forståelse og enighed om kommuneplanforslaget, der indebærer, at der er indgået en række aftaler om ændringer i kommuneplanen (jf. Bilag 2).

 

Ud over de allerede behandlede emner ovenfor har dialogen omhandlet følgende:

 

 • Byvækst ved byzonebyer, rummelighed, arealudlæg til 12 års for-brug
 • Detailhandel
 • Landskabsinteresser
 • Vejinteresser
 • Forsvarets arealer

 

Byvækst ved byzonebyer, rummelighed, arealudlæg til 12 års forbrug

I kommuneplanforslaget er der udlagt 10 nye arealer til byudvikling, der tilsammen udgør 81 ha.

 

Erhvervsstyrelsen har accepteret følgende nye arealer til byudvikling i den endelige kommuneplan:

 

Fredericia Vest

 

V.B.14 Boligområde, Ullerup Nord

12,8 ha

V.B.15 Boligområde, Ullerup Vest

5 ha

V.B.16 Boligområde, Ullerup Syd

7,5 ha

Snoghøj

 

E.B.19 Boligområde ved Sønderskovvej

0,7 ha

E.B.20 Boligområde ved Gl. Færgevej

2,5 ha

Herslev 

 

H.B.11 Boligområde, Herslev Syd

3,5 ha

I alt

  32 ha

 

 

Fredericia Nord

 

N.B.11 Boligområde ved Kaltoftevej (byomdannelse)

1 ha

 

Fredericia Kommune har tilstrækkelig med rummelighed til den forvente-de boligudvikling i den kommende 12-årige planperiode. Der er derfor arbejdet med en omfordeling af arealerne, således at rummeligheden ikke øges.

 

I kommuneplanforslaget er der udpeget to rammeområder (V.B.12 Bolig-område, Himmerigshuse og N.B.5 Boligområde ved Ryeshøj) i den gæl-dende Kommuneplan 2013-2025, som helt eller delvist vil blive afstået, hvis nogle af de 10 nye arealudlæg ville blive accepteret af Erhvervssty-relsen.

 

Det er efterfølgende aftalt med Erhvervsstyrelsen, at Fredericia Kommune udtager et areal på ca. 32 ha af rammeområderne V.B.12 og N.B.5, såle-des at den samlede rummelighed ikke stiger væsentligt i forbindelse med den endelige godkendelse af Kommuneplan 2017-2029.

 

Da rammeområderne V.B.12 og N.B.5 tilsammen udgør ca. 141 ha, er det op til Fredericia Kommune at afklare, hvilke arealer der skal udtages af rammeområderne i den endelige kommuneplan.

 

Supplerende høring vedr. justering af V.B.12 og N.B.5

Teknik & Miljø har anbefalet, at hele den ubebyggede del af ramme-området N.B.5 bortfalder, hvilket svarer til 11,7 ha. Arealet foreslås ud-peget til perspektivområde.

 

De resterende 19 ha skal findes i rammeområdet V.B.12. Her anbefaler Teknik & Miljø, at trekanten mellem Vejle Landevej, Skærbækvej og Gl. Ribevej bortfalder, hvilket svarer til 5,7 ha. De resterende ca. 13 ha anbe-fales udtaget i den vestlige del af V.B.12 langs Vejle Landevej. De 13 ha foreslås udpeget til perspektivområde (begrundelsen fremgår af Bilag 2).

 

Efter beslutning herom i By- og Planudvalget den 20. september 2017 er der i perioden 22. september – 6. oktober 2017 i overensstemmelse hermed foretaget en supplerende høring af de berørte lodsejere i rammeområderne V.B.12 og N.B.5 med en tilkendegivelse om, at disse - i forbindelse med Byrådets endelige vedtagelse af Kommuneplan 2017-2029 - påtænkes udtaget af kommuneplanrammerne og for nogles vedkommende i stedet udpeget som perspektivområder.

 

Der er indkommet 2 høringssvar, begge vedrørende rammeområde N.B.5. Det ene bakker op om, at N.B.5 anbefales udtaget som boligramme i den endelige kommuneplan, mens der i det andet udtrykkes ønske om, at N.B.5 fastholdes som boligramme i kommuneplanen. De indkomne bemærkninger giver ikke anledning til ændringer i den anbefalede justering af hhv. V.B.12 og N.B.5 (jf. Bilag 3). Høringssvarene gengives i deres fulde længde i hvidbogen (jf. Bilag 4).

 

 

 

Detailhandel

Ifølge Erhvervsstyrelsen er det vanskeligt at identificere, om en bestemt ejendom er omfattet af udlæggene til detailhandel på det kort, der indgår i pdf-udgaven i Plansystem.dk. Der er indgået en aftale med Erhvervssty-relsen om, at Fredericia Kommune indarbejder tre nye kortbilag, som er forstørrede versioner af eksisterende kort i kommuneplanen. Det medfø-rer således ingen ændringer på detailhandelsområdet.

 

Landskabsinteresser

På baggrund af Miljøstyrelsens fokus på landskabsinteresser har Teknik & Miljø indgået en aftale med Miljøstyrelsen om, at det nye rammeområde H.B.11 Boligområde, Herslev Syd justeres, således at rammeområdet ikke omfatter åen og dens nære omgivelser.

 

Miljøstyrelsen har siden præciseret, at styrelsen vurderer, at åen og dens nære omgivelser vil være sikret, hvis det område, som er udpeget som økologisk forbindelse i kommuneplanen, friholdes. Området udpeget som økologisk forbindelse udgør ca. 1,1 ha ud af det oprindelige areal på 6,8 ha.

 

Vejinteresser

Støj

Vejdirektoratet havde i deres høringssvar til kommuneplanforslaget øn-sket at gøre indsigelse overfor Fredericia Kommune for så vidt angår: Manglende visning af planlægningszoner for støj fra statsveje på fælles kortbilag samt korrekt henvisning til dette kortbilag i retningslinje ”6.1.1 Retningslinje for støj”.

 

De 7 kommuner i Trekantområdet har i fællesskab indgået en aftale med Vejdirektoratet om, at planlægningszoner for støj fra statsveje vises på et fælles kortbilag (nyt kortbilag 13b), og at den korrekte henvisning til kortbilag fremgår af retningslinjen.

 

Infrastruktur

Teknik & Miljø har ligeledes aftalt med Vejdirektoratet, at det fælles kortbilag 12 justeres, således at vejudvidelsesplanerne for motorvejen Fredericia-Kolding, for så vidt angår etablering af den vestvendte rampe ved motorvejsafkørsel 59, tydeliggøres på kortbilaget.

 

Skovrejsning

I Vejdirektoratets foreløbige indsigelse til kommuneplanforslaget gjorde Vejdirektoratet opmærksom på, at der i Fredericia Kommune er udlagt områder til skovrejsning, som ligger indenfor byggelinjer til statsveje. Skovrejsning indgik dog ikke i Vejdirektoratets endelige indsigelse til Fre-dericia Kommune.

 

De øvrige kommuner i Trekantområder har imidlertid indgået en aftale med Vejdirektoratet om, at arealer, udpeget til skovrejsning indenfor byggelinjer til statsveje, udtages af den endelige kommuneplan, hvilket indgår i den fælles aftale, som Trekantområdet har indgået med Vejdirektoratet. Eftersom disse arealer næppe vil kunne realiseres som nye skovområder, bør de udgå af Fredericia Kommunes samlede udpegning til skovrejsningsområder.

 

Forsvarets arealer

Forsvarsministeriets Ejendomsservice har i deres høringssvar til kommu-neplanforslaget ønsket at gøre indsigelse til kommuneplanforslagets afsnit om naturbeskyttelse, idet det konstateres, at Fredericia Kommune udlæg-ger en del af Hyby Fælleds øvelsesplads og skydebaner som potentielt naturbeskyttelsesområde.

 

Teknik & Miljø har indvilliget i, at de nye arealudpegninger udtages af den endelige kommuneplan, således at arealudpegningen til potentiel natur forbliver identisk med udpegningen i gældende Kommuneplan 2013-2025.

 

Forslag til ændringer af ”Forslag til Kommuneplan 20172-2029 for Fredericia Kommune”

Der er indkommet 85 bemærkninger til kommuneplanforslaget for Fredericia Kommune, hvoraf de 60 vedrører afgrænsningen af Naturpark Lillebælt (jf. Bilag 3).

 

Bemærkningerne er indsendt fra:

 

 • Danmarks Naturfredningsforening i Fredericia
 • Grøn Kultur Danmark
 • Skærbæk Beboerforening
 • LIFA A/S, på vegne af en borger
 • Business Fredericia, på vegne af en borger
 • Vejlby Sogns Beboerforening
 • Banedanmark
 • Energinet.dk
 • Vejdirektoratet
 • Region Syddanmark
 • Museerne i Fredericia
 • Taulov Fællesråd
 • En række privatpersoner og virksomheder

 

I Bilag 3 er der givet et resumé af bemærkningerne samt foretaget en vurdering og indstilling til Byrådet med henblik på eventuelle ændringer i den endelige Kommuneplan 2017-2029 for Fredericia Kommune. Alle ind-komne bemærkninger er samlet og gengivet i deres fulde udstrækning i to hvidbøger (Bilag 4 & 5). Bilag 5 omhandler bemærkninger vedrørende Naturpark Lillebælt, mens Bilag 4 omhandler de øvrige bemærkninger.

 

En del af bemærkningerne giver ikke anledning til ændringer i kommune-planforslaget, fordi det er vurderet, at kommuneplanforslaget tager til-strækkeligt hånd om emnerne, eller fordi bemærkningerne ikke er rele-vante i forhold til kommuneplanen.

 

Fire af de indkomne bemærkninger vedrører ønsker om nye arealudlæg til enten boliger eller erhverv. Da nye arealudlæg udgør en væsentlig ændring i forhold til planforslaget, vil det kræve en ny behandling i Byrådet. efterfulgt af en supplerende offentlig høring på minimum 8 uger. Grundet den stramme tidsplan for kommuneplanens færdiggørelse, har det ikke været muligt at behandle disse forslag. I Bilag 3 giver Teknik & Miljø en foreløbig vurdering af ønskerne, men henviser til, at der efter kommuneplanens vedtagelse evt. kan udarbejdes kommuneplantillæg, hvis der er politisk opbakning til dette.

 

En del af bemærkningerne har givet anledning til ændringer, hvilket ind-stilles til Byrådets godkendelse (jf. Bilag 3). De fremgår af nedenstående:

 

Afsnit 3.4 Naturpark Lillebælt

”Forslag til Kommuneplan 2017-2029 for Fredericia Kommune” rummer et nyt afsnit om Naturpark Lillebælt med tilhørende lokal retningslinje og afgrænsning af området.

 

Naturparkens afgrænsning er en forudsætning for at få området optaget i Friluftsrådets mærkningsordning for Danske Naturparker. Friluftsrådet har stillet som betingelse, at alle dem, der ikke ønsker at være omfattet af udpegningen, skal udtages.

 

Der er modtaget 60 høringssvar fra borgere såvel som foreninger og virk-somheder vedrørende Naturpark Lillebælts afgrænsning.

 • 58 høringssvar omhandler ønsket at udgå af udpegningen, hvilket vil blive imødekommet.
 • 2 høringssvar omhandler ønsket om at indgå i udpegningen. Det ene ønske imødekommes. Det andet høringssvar er afsendt af Taulov Fællesråd, der ønsker at et større område i Elbodalen skal medtages i udpegningen. Dette ønske afvises i denne kommune-planrevision, men Sekretariatet for Naturpark Lillebælt vil gå i dia-log med Taulov Fællesråd i forhold til evt. at kunne medtage om-rådet i næste revision.

 

E.B.19 Boligområde ved Sønderskovvej

Rammeområdet er et af de mindre byudviklingsområder, som Fredericia Kommune har fået Erhvervsstyrelsens accept af at medtage i den endeli-ge kommuneplan. I kommuneplanforslaget er området udlagt til åben-lav boliger med en rummelighed på 6 boliger.

 

I høringssvaret efterlyses mulighed for også at anvende området til tæt-lav boliger. Det indstilles derfor til Byrådet, at området både kan anven-des til åben-lav og tæt-lav boliger, og som følge heraf øges rummelighe-den til i alt 14 boliger. Øvrige justeringer af rammebestemmelserne frem-går af Bilag 3.

 

Bydelsplan for Bymidten

På baggrund af et høringssvar er der foretaget tekstmæssige justeringer i beskrivelsen af byens opståen og udvikling, herunder for Fæstningsbyen og fæstningsanlæggene, i afsnittene ”Den historiske byplan” og i ”Voldan-lægget”, hvor der i sidstnævnte afsnit ligeledes er sket en opdatering af indsatsområder (jf. Bilag 3).

 

Afsnit 4.2 Kulturhistorie

På baggrund af et høringssvar, er der foretaget mindre tekstmæssig ju-stering af redaktionel karakter vedr. egnsspecifik bindingsværk i egnene lands Rands Fjord og vedrørende beskrivelsen for anlægget af Fæst-ningsbyen Fredericia og voldanlægget (jf. Bilag 3).

 

Bydelsplan for Egeskov, Bøgeskov og Trelde

På baggrund af et høringssvar er der foretaget mindre tekstmæssige ju-steringer af redaktionel karakter i afsnittet ”Karakter og struktur” samt i beskrivelserne af rammeområderne ”T.R.1 Rekreativt område ved Flans-bæk Strand” og ”T.R.2 Rekreative område ved campingplads, Trelde Næs”.

 

Et høringssvar gør opmærksom på omtalen af en landskabspark i rammeområderne T.B.9 og T.L.3. Da landskabsparken for Trelde Næs er udgået i kommuneplanforslaget, udtages sætningen af rammeteksten.

 

I rammeområdet T.R.1 langs Trelde Næsvej ligger et område, der tidlige-re var udpeget som naturområde. På grund af en kortteknisk fejl er to små arealer langs vejen ikke blevet slettet på kortbilag 6. Naturområde. Afgræsningen af naturområdet tilrettes, så arealerne udgår.

 

Forslag til ændringer af ”Forslag til Kommuneplan 2017-2029 for Trekantområdet”

Der er kommet 17 bemærkninger til det fælles kommuneplanforslag for Trekantområdet (jf. Bilag 1).

 

Bemærkningerne er indsendt fra:

 • Vejdirektoratet
 • Energinet
 • Banedanmark
 • Miljøstyrelsen
 • Forsvaret
 • KHL – Kolding Herreds Landbrugsforening
 • Vejle-Fredericia Landboforening, Jysk Landbrug, Kolding Herreds Landbrugsforenig, Familielandbruget
 • Centrovice
 • Grøn Kultur Danmark
 • Region Syddanmark
 • SF, ved gruppeformand Lis Ravn Ebbesen
 • Lokalområdet Ødis-Bramdrup-Fovslet (ØBØF)
 • Foreningen Hærvejsmotorvejens Nej Tak
 • Enkelte privatpersoner

 

I Bilag 1 er der givet et resume af bemærkningerne samt foretaget en vurdering og administrativ indstilling med henblik på eventuelle ændrin-ger i den endelige Kommuneplan 2017-2029 for Trekantområdet.

 

En del af bemærkningerne giver ikke anledning til ændringer i kommune-planforslaget, fordi det er vurderet, at kommuneplanforslaget tager til-strækkeligt hånd om emnerne, eller fordi bemærkningerne ikke er rele-vante for kommuneplanen, da de ikke indgår som tema.

 

Nogle af bemærkningerne fra myndigheder og offentligheden har givet anledning til ændringer, hvilket er godkendt af Trekantområdets bestyrel-se den 15. september 2017, og nu indstilles til godkendelse i de 7 Byråd (jf. Bilag 1). De i Bilag 1 nævnte ændringer er indarbejdet i Kommuneplan 2017-2029 for Trekantområdet, hvilket fremgår af Bilag 6.

 

De bemærkninger fra myndighederne, der har medført justeringer, om-handler følgende emner:

 • Støj langs statsveje, ift. retningslinje og ny kortudpegning
 • Skovrejsning langs statsveje, ift. kortudpegning
 • Præciseringer mellem ministerens vejplan og kommunernes egne planer og ønsker, ift. kortbilag om infrastruktur samt redegørelse
 • Præciseringer omkring udpegning af naturområder, ift. retningslin-je
 • Præciseringer omkring Grønt Danmarkskort, ift. retningslinje og redegørelse

 

De bemærkninger fra offentligheden, der har medført justeringer, om-handler følgende emner:

 • Præcisering af sikkerhedsafstand til højspændingsanlæg, ift. ret-ningslinje
 • Præcisering af anvendelsesmuligheder i de udpegede naturområder, ift. redegørelse

 

Sammenfattende redegørelse vedr. miljøvurdering

Forslag til Kommuneplan 2017-2029 for Trekantområdet er miljøvurderet efter ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer” (LBK nr. 425 af 18/05/2016). I den forbindelse er hovedparten af ændringerne i Frederi-cia Kommunes lokale del af kommuneplanen blevet miljøvurderet, da æn-dringerne relaterer sig til de fælles retningslinjer og kortudpegningner. De resterende ændringer i den lokale del af kommuneplanen er screenet i henhold til samme lov.

 

I forbindelse med den endelige vedtagelse af kommuneplanen, skal der udarbejdes en sammenfattende redegørelse af miljøvurderingen, der sammenfatter følgende:

 • Hvordan miljøhensynet er integreret i planen
 • Hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i of-fentlighedsfasen, er taget i betragtning
 • Hvorledes kommunen vil overvåge de væsentlige miljøpåvirknin-ger, som planens realisering forventes at ville medføre

 

Den sammenfattende redegørelse indgår en del af den endelige ”Kommu-neplan 2017-2029 for Trekantområdet”, og fremgår af vedlagte Bilag 7.

 

Det videre forløb

Kommuneplanen er digital og kan tilgås på kommunens hjemmeside. Det er stadig ”Forslag til Kommuneplan 2017-2029” der fremgår af hjemme-siden.

 

Når Byrådet har truffet beslutning om indholdet i den endelige ”Kommu-neplan 2017-2029”, vil den digitale kommuneplan blive lukket for offent-ligheden i en periode, således at kommuneplanen kan konsekvensrettes på baggrund af Byrådets beslutning.

 

Den endelige ”Kommuneplan 2017-2029 for Trekantområdet og Frederi-cia Kommune” bliver tilgængelig i forbindelse med den offentlige be-kendtgørelse den 17. januar 2018, hvor de 7 kommuner i Trekantområ-det offentliggører samtidigt. Afsendere af høringssvar vil samtidig blive orienteret om Byrådets beslutning.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Teknik & Miljø vurderer, at den endelige kommuneplan lever op til den gældende planlov og de statslige krav til kommuneplanlægningen.

 

Den endelige kommuneplan er i overensstemmelse med de politiske beslutninger, der er truffet undervejs i revisionsprocessen, siden Byrådet igangsatte kommuneplanrevisionen den 7. september 2015.

 

De indstillede ændringer i forhold til kommuneplanforslaget, som angivet i Bilag 1, 2 og 3, vurderes at være i overensstemmelse med Fredericia Byråds Vision 2020.

 

”Kommuneplan 2017-2029 for Trekantområdet og Fredericia Kommune” understøtter således Vision 2020 og vil medvirke til at skabe et godt og opdateret overblik for borgerne, et hensigtsmæssigt beslutningsgrundlag for Byrådet samt et effektivt værktøj for administrationen.

Indstillinger

Teknik og Miljø indstiller, at det indstilles overfor Økonomiudvalget og Byrådet,

 

-  At ”Kommuneplan 2017-2029 for Trekantområdet og Fredericia Kommune” vedtages endeligt, idet:

 

 1. De anbefalede indstillinger i Bilag 1 godkendes
 2. De anbefalede indstillinger i Bilag 2 godkendes
 3. De anbefalede indstillinger i Bilag 3 godkendes
 4. Administrationen bemyndiges til at besvare indsigelser og bemærkninger til ”Forslag til Kommuneplan 2017-2029” med udgangspunkt i notaterne i Bilag 1, Bilag 2 og Bilag 3
 5. Administrationen bemyndiges til i nødvendigt omfang at konsekvensrette kommuneplanen i tekst, tabeller og kortbilag på baggrund af Byrådets beslutninger under punkterne a-c ovenfor
 6. Administrationen bemyndiges til at færdigredigere kommuneplanen ved at foretage redaktionelle ændringer af denne forud for, at kommuneplanen offentliggøres
 7. Kommuneplanen bekendtgøres offentligt, når de øvrige byråd i Trekantområdet har godkendt den fælles kommuneplan
 8. Den sammenfattende redegørelse af miljøvurderingen (Bilag 7) godkendes endeligt

Beslutning i Byrådet den 04-12-2017

Godkendt med et flertal bestående af A, O, V og Ø stemte for med følgende justering af kommuneplanen i forbindelse med vedtagelsen af denne:

 

Området på hjørnet af Røde Banke og Mølleskovvej (del af rammeområde E.B.21, der indgik i kommuneplanforslaget, men som udtages af den endelige kommuneplan) udgår som perspektivområde til fremtidig byudvikling.

 

F stemte imod.

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-11-2017

Anbefales.

Beslutning i By- og Planudvalget den 09-11-2017

Anbefales, idet et flertal bestående af A dog indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at der foretages følgende justering af kommuneplanen i forbindelse med vedtagelsen af denne:

 

Området på hjørnet af Røde Banke og Mølleskovvej (del af rammeområde E.B.21, der indgik i kommuneplanforslaget, men som udtages af den endelige kommuneplan) udgår som perspektivområde til fremtidig byudvikling.

Punkt 106 Vedtagelse af forslag til Lokalplan 355 - Erhvervsområde ved Prinsessens Kvarter og Tillæg 17 til Kommuneplan 2013 - 2025

Sagsresumé

By- og Planudvalget vedtog den 16. august 2017 at igangsætte en planproces for udarbejdelse af ny lokalplan for et erhvervsområde i Prinsessens Kvarter. Formålet med lokalplanen er at fastlægge anvendelses- og bebyggelsesregulerende bestemmelser til videns- og produktionsbaserede erhvervstyper.

 

Teknik & Miljø har udarbejdet forslag til Lokalplan 355 – Erhvervsområde ved Prinsessens Kvarter. For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanen er der udarbejdet et forslag til Tillæg 17 til Kommuneplan 2013 – 2025. Det samlede planforslag ledsages af en miljørapport.

 

Teknik & Miljø indstiller, at det indstilles overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at det samlede planforslag vedtages og sendes i 8 ugers offentlig høring.

 

Sagsbeskrivelse:

Lokalplan 355 gælder for et område, der afgrænses af Gl. Ribevej mod nord, mod øst og syd af Vejle Landevej og Skærbækvej og mod vest af et erhvervsområde, der er omfattet af lokalplan 266 (Erhvervsområde syd for Gl. Ribevej – vestlige del). Området ligger ca. 9 km vest for Fredericia.

 

Lokalplanområdet er ca. 60,5 ha stort og ligger i landzone.

 

Lokalplanen udlægger et areal til erhvervsformål og muliggør den videre udvikling af DanmarkC. Planen udlægger også et større naturområde/grønt friareal, som udover at tilbyde gode muligheder for ophold og friluftsaktiviteter også skal sikre drikkevandsinteresserne i området.

 

Med lokalplanens vedtagelse er det intentionen, at dette område gøres særligt attraktivt for virksomheder der etablerer sig i kompetenceklynger indenfor videnserhverv, produktion eller visse serviceerhverv. Det kunne fx være indenfor bioinformatik, sensorteknologi, medicoindustri, elektronik eller forarbejdning af fødevarer m.v.

 

Lokalplanen disponerer området i fire delområder. Delområde I – III udlægges til erhverv i miljøklasse 2-5. Delområde IV udlægges til naturområde/grønt friareal, som kan anvendes til friluftsaktiviteter m.m. Delområde IV må ikke bebygges, men der kan opstilles legeredskaber, bænke, pavilloner, madpakkehuse, bålhytter o.l., som understøtter områdets brug til friluftaktiviteter. Der kan dog etableres nødvendige anlæg til lokalplanområdets tekniske forsyning.

 

Der er foretaget en zoning af delområderne til erhverv, således at det erhvervsområde, der ligger tættest ud mod det kommende boligområde nordøst for Vejle Landevej, udlægges til virksomheder, der påvirker omgivelserne i mindre grad end de øvrige områder. Det grønne område op mod Gl. Ribevej udgør overgangen til det åbne land.

 

Lokalplanen muliggør bebyggelse i op til 24 meters højde i delområde I og III. I delområde II muliggøres bebyggelse i op til 35 meters højde.

 

Lokalplanen fastlægger en bebyggelsesprocent på 100 for den enkelte ejendom indenfor området.

 

Ved lokalplanens endelige vedtagelse overføres delområde I, II og III til byzone, mens delområde IV forbliver i landzone.

 

Kommuneplanen

Området udgør den nordligste del af kommunens store sammenhængende erhvervsområde DanmarkC.

 

Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanens rammeområde TD.E.4B og TD.E.4C, der udlægger området til erhvervsformål i miljøklasse 1-3 og 3-6.

 

Begge rammeområder er udlagt til mellemstore og store virksomheder med store transportbehov, specielt erhverv med behov for jernbanetransport. Der er mulighed for fremføring af firmaspor til kommende virksomheder i området. Det visuelle udtryk skal sikres gennem krav til beplantning, byggeriets udseende og materialevalg samt tilpasning til omgivelserne. Begge områder er omfattet af kommuneplanens generelle rammer for lokalplanlægning. Begge områder kan bebygges i op til 24 meter, i 3 etager.

 

Området mod nord, TD.E.4B, er også udlagt som ny natur af hensyn til vandindvindingsinteressen og for at sikre en grøn kile mellem Hejse og Kongsted. Ny natur betyder, at området skal udtages af landbrugsmæssig drift primært med henblik på at reducere nitratforurening af grundvandet.

 

Da lokalplanen udlægger den nordlige del af området til naturområde og ændrer på erhvervsområdets anvendelse samt bebyggelsesregulerende bestemmelser, er planen ikke i fuld overensstemmelse med kommuneplanen.

 

For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanen er der udarbejdet et tillæg til kommuneplanen. Tillæg 17 til Kommuneplan 2013-2025 offentliggøres sammen med lokalplanen.

 

Såfremt Lokalplan 355 med Tillæg 17 til Kommuneplan 2013-2025 for Fredericia Kommune først vedtages efter Forslag til Kommuneplan 2017-2029 for Fredericia Kommune er endeligt vedtaget, vil Tillæg 17 til Kommuneplan 2013-2025 i stedet komme til at hedde Tillæg 1 til Kommuneplan 2017-2029 for Fredericia Kommune.

 

Forslag til Lokalplan 355 og Tillæg 17 til Kommuneplan 2013 – 2025 er vedlagt dagsordenspunktet som bilag 1 og 2.

 

Miljøvurdering

Planforslaget ledsages af en miljørapport, der behandler lokalplanens miljøpåvirkning af omgivelserne og omgivelsernes påvirkning af lokalplan-området.

 

Følgende parametre er medtaget i miljøvurderingen:

• Biologisk mangfoldighed samt flora og fauna

• Befolkning og menneskers sundhed

• Jordbund

• Vand

• Luft

• Klima

• Materielle goder

• Landskab

• Kulturarv

• Det indbyrdes forhold mellem ovenstående faktorer

 

Der er udarbejdet en landskabsvurdering med tilhørende volumenstudie, som illustrerer, hvordan landskabet kan påvirkes, hvis lokalplanen realiseres.

 

Miljørapporten er vedlagt lokalplanforslaget som et selvstændigt dokument og vedlægges dagsordenspunktet som bilag 3. Landskabsvurderingen er vedlagt miljørapporten. Der er udarbejdet et ikke-teknisk resume af miljørapporten, som indgår i lokalplanen.

 

Høring af risikomyndighederne

Da lokalplanområdet ligger indenfor planlægningszonen for en risikovirksomhed (Taulov Tank Terminal), skal der jf. risikobekendtgørelsens foretages en høring af risikomyndighederne forud for offentliggørelsen af lokalplanen.

 

Følgende risikomyndigheder er hørt:

Fredericia Kommune, Trekantområdets Brandvæsen, Beredskabsstyrelsen, Sydøstjyllands Politi og Arbejdstilsynet.

Høringssvarene skal jf. risikobekendtgørelsen inddrages i vedtagelsen af den endelige plan.

Økonomiske konsekvenser

Det vurderes, at de afledte økonomiske konsekvenser ved realisering af erhvervsbyggeri i området, som lokalplanen vil give mulighed for, vil være af stor positiv betydning for kommunens fortsatte vækst og udvikling.

 

Idet DanmarkC med realiseringen af denne lokalplan vil blive yderligere udbygget, vil trafikken til/fra området på sigt blive forøget. En realisering af lokalplanen vil indebære, at der på sigt skal ske en opgradering af Skærbækvej, som udbygges med to spor, samt at der skal udføres kryds- og/eller kanaliseringsanlæg i tilknytning til lokalplanens område.

Vurdering

Den planlagte bebyggelse vurderes at være i overensstemmelse med de overordnede intentioner i Masterplanen for DanmarkC og kommuneplanens mål og rammer for udviklingen af Prinsessens Kvarter.

 

Lokalplanen vil muliggøre realisering af et spændende og attraktivt erhvervsområde i tilknytning til de eksisterende erhvervsområder.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller, at det anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet,

 

 1. at forslag til Tillæg 17 til Kommuneplan 2013 – 2025 med den ledsagende miljørapport vedtages og udsendes i offentlig høring, og

 

 1. at hvis Tillæg 17 til Kommuneplan 2013-2025 vedtages efter Forslag til Kommuneplan 2017-2029 for Fredericia Kommune er endeligt vedtaget, vil Tillæg 17 til Kommuneplan 2013-2025 i stedet være Tillæg 1 til Kommuneplan 2017-2029 for Fredericia Kommune og

 

 1. at forslag til Lokalplan 355 med den ledsagende miljørapport vedtages og udsendes i offentlig høring, og

 

 1. at administrationen bemyndiges til at foretage mindre redaktionelle rettelser inden offentliggørelse af planforslaget og miljørapporten.

Beslutning i By- og Planudvalget den 04-12-2017

Anbefales.

Beslutning i Byrådet den 04-12-2017

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-12-2017

Anbefales.

Punkt 107 Aflysning af del af lokalplan nr. 5 - Et idrætsområde nord for Randalsvej

Sagsresumé

Lokalplanplan nr. 5, ”Idrætsanlæg ved Randal Parken (KFUMs fodboldbaner)” ønskes ophævet for en del af lokalplanområdets vedkommende for at muliggøre udstykning af én grund med én bolig i lokalplanområdets sydøstlige hjørne. Boligen er oprindeligt bygget som pedelbolig til idrætsanlægget.

 

Forslag til ophævelse af del af lokalplan nr. 5 har været i offentlig høring.

Der er i forbindelse med den offentlige høring ikke modtaget høringssvar. Ophævelsen anbefales derfor vedtaget endeligt uden ændringer.

 

Sagsbeskrivelse:

Den pågældende bolig har mistet sin funktion som pedelbolig i tilknytning til idrætsanlægget, men kan ikke frastykkes idrætsforeningens ejendom ifølge lokalplan nr. 5, som fastlægger området til offentlige formål i form af idrætsanlæg med bygninger og parkeringsareal i tilknytning til idrætsanlægget. Derfor ønskes lokalplanen ophævet for boligen og den tilhørende grunds vedkommende. For det resterende område vil Lokalplan nr. 5 fortsat være gældende.

 

Kommuneplan 2013-2025

Området, for hvilket lokalplan nr. 5 ønskes ophævet, er omfattet af kommuneplanramme N.B.4. Det resterende af lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanramme N.R.2.

 

Ved ophævelsen af del af Lokalplan nr. 5 vil der for planforslagets område på ca. 690 m2 gælde, at området fremover vil blive administreret efter kommuneplanramme N.B.4, der udlægger området til boligformål.

 

Miljøvurdering

Forslag til ophævelse af del af lokalplan nr. 5 er screenet i henhold til reglerne i lovbekendtgørelse nr. 425 af 18. maj 2016 om miljøvurdering af planer og programmer for at vurdere, om planen kræver en miljøvurdering. Konklusionen på screeningen er, at realisering af planen ikke har væsentlige miljø- eller naturmæssige konsekvenser. Derfor kræver planen ikke en miljøvurdering.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Det er Teknik & Miljøs vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt at ophæve den omhandlede del af lokalplan nr. 5, så der åbnes mulighed for en fremtidig udstykning af en parcel med boligen. I øjeblikket er det alene muligt at udleje boligen.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller, at det anbefales Økonomiudvalget og Byrådet,

 

 1. at ophævelse af del af lokalplan nr. 5 vedtages endeligt

Beslutning i Byrådet den 04-12-2017

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-11-2017

Anbefales.

Beslutning i By- og Planudvalget den 09-11-2017

Anbefales.

BilagStørrelse
bilag_1.pdf.pdf303.29 KB
bilag_2_endelig_vedtagelse.pdf.pdf11.26 MB

Punkt 108 Vedtægtsændring for det fælleskommunale selskab Energnist I/S

Sagsresumé

Middelfart, Silkeborg og Varde kommuner ønsker at deltage i Energnist I/S med deres samlede affaldsmængder. Dette kræver en ændring af vedtægterne for Energnist I/S.

 

Teknik & Miljø indstiller, at ændringen af vedtægterne godkendes.  

 

Sagsbeskrivelse:

Sagen vedrører godkendelse af vedtægtsændring for det fælleskommunale selskab Energnist I/S.

 

Fredericia Kommune er sammen med 15 andre kommuner interessenter i Energnist I/S, der blev stiftet den 1. januar 2015 som resultat af fusion mellem L90 og TAS I/S.

 

Energnist rettede ved brev af 31. august 2016 henvendelse til 3 ejerkommuner, der ikke deltager med kommunens fulde affaldsmængde. Det drejer sig om Middelfart, Silkeborg og Varde kommuner, som efterfølgende tilkendegav interesse for tilmelding af fuld affaldsmængde.

 

Energnists bestyrelse fastlagde på møde den 5. april 2017 rammen for indmeldelse af resterende affaldsopland som følgende:

 

”At kommuner, der ikke deltager i Energnist med fuldt affaldsopland, tilbydes at indtræde i Energnist med deres fulde affaldsmængde pr. 1. januar 2018 ved samtidig indbetaling til udligning af reservepuljen og historiske overdækningspuljer, opgjort pr. 31. december 2017. Udligning sker i henhold til indbyggertal.”

 

Middelfart, Silkeborg og Varde kommuner har efterfølgende politisk behandlet sagen og meddelt Energnist ønske om fuld indtræden.

 

Energnists opland er defineret i henhold til vedtægternes bilag 6.1 og punkt 2.3:

 

Punkt 2.3:

”Interessenternes ejerandele er opgjort i forhold til indbyggertal hos interessenterne indenfor de oplande, der er defineret i bilag 6.1, pr. 1. januar 2014. Herefter reguleres ejerandelene hvert 4. år i henhold til indbyggertallene i interessentkommunerne opgjort pr. 1. januar i de oplande, der er defineret i bilag 6.1”

 

Ved Middelfart, Silkeborg og Varde kommuners indtræden skal bilag 6.1 opdateres i henhold hertil, ligesom indbyggertallene generelt vil blive opdateret pr. 1. januar 2018, jf. vedtægternes punkt 2.3.

 

En ændring af bilag 6.1 er at betragte som en vedtægtsændring og skal således godkendes af repræsentantskabet, kommunalbestyrelserne og Ankestyrelsen i henhold til vedtægternes punkt 10.7.

 

Energnists repræsentantskab godkendte på møde den 6. september 2017 vedtægtsændringen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Teknik & Miljø, Affald & Genbrug, anbefaler, at ønsket om godkendelse af de foreslåede vedtægtsændringerne imødekommes.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller,

 

 1. at det anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at vedtægtsændringerne godkendes.

Beslutning i Byrådet den 04-12-2017

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-11-2017

Anbefales.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 07-11-2017

Anbefales.

Punkt 109 MOTAS I/S - godkendelse af takster og gebyrer for 2018

Sagsresumé

Modtagestation Syddanmark I/S, MOTAS I/S, har fremsendt takster og gebyrer for 2018 til godkendelse, vedlagt bestyrelsens beretning, årsregnskabet for 2016 samt budgettet for 2018. Teknik & Miljø anbefaler, at taksterne godkendes.

 

Sagsbeskrivelse:

Motas I/S har fremsendt takster for 2018 til godkendelse. Taksterne er uændrede i 2018 i forhold til 2017.

 

Af vedtægterne fremgår følgende:

 

”De af repræsentantskabets indstillede gebyrer jf. 8.2 fremsendes til kommunernes godkendelse vedlagt bestyrelsens beretning og årsregnskabet for det forløbne regnskabsår samt budget for det kommende regnskabsår.”

 

Selskabets udgifter til drift, administration og anlægsaktiviteter dækkes af selskabets gebyrer efter hvile-i-sig-selv-princippet.

 

Gebyrerne er beregnet ud fra affaldsbekendtgørelsen, således at de udgifter, som kan henføres til de enkelte ordninger, er medtaget i taksten for den enkelte ordning. Dette omfatter også de administrationsudgifter, som kan henføres til den pågældende ordning.

 

Tilbage er en mindre del af omkostningerne, der medgår til de generelle ordninger. Det drejer sig primært om en andel af udgifterne, der går til løn, kontorfaciliteter og kontorhold.

 

Motas I/S budgetterer for 2018 ikke med et administrationsgebyr pr. virksomhed, men med et samlet beløb, som i 2018 faktureres til interessentkommunerne med udgangspunkt i det antal virksomheder, der er registreret i det centrale virksomhedsregister, CVR, pr. 1. januar i gebyråret, fratrukket det antal virksomheder, som kan fritages for administrationsgebyret på forhånd, ifølge affaldsbekendtgørelsens § 60. Beløbet er indregnet i budgettet og opkræves som en del af administrationsgebyret.

 

Der budgetteres med uændrede gebyrer i 2018 i forhold til 2017.

 

Repræsentantskabet har den 9. juni 2017 godkendt årsregnskabet for 2016, budget for 2018 samt forslag til takster/gebyrer for 2018.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Årsberetning og regnskab for 2016 for MOTAS I/S er gennemgået, og det giver ikke anledning til bemærkninger. Det anbefales derfor, at takster og gebyrer for 2018 for MOTAS I/S godkendes.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller, at det indstilles overfor Økonomiudvalget og Byrådet,

 

 1. At de af MOTAS I/S fremsendte takster og gebyrer for 2018 godkendes.

Beslutning i Byrådet den 04-12-2017

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-11-2017

Anbefales.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 07-11-2017

Anbefales.

Punkt 110 Renovering af Skanseparken

Sagsresumé

Boli.nu søger om godkendelse af forøget anskaffelsessum i forbindelse med renovering af alle lejligheder i Skanseparken. Boli.nu beder Fredericia Kommune om at garantere for lånene bag den forhøjede anskaffelsessum. Landsbyggefonden har godkendt ændringen og beboernes husleje fastholdes på det tidligere godkendte niveau.

 

 

Sagsbeskrivelse:

 

I 2016 godkendte Byrådet (ved skema A) at Boli.nu gik i gang med at gennemføre helhedsplan med gennemgribende renovering af hele Skanseparken. Det drejer sig om i alt 330 lejligheder.

 

I forbindelse med den efterfølgende projektering har flere ukendte faktorer betydet, at renoveringen bliver dyrere end det oprindelige budget lagde op til. Den samlede anskaffelsessum stiger fra de oprindelige 395.449.993 kr. til 438.438.064 kr. Det skyldes bl.a. PCB i gulvlak i lejlighederne, øget behov for genhusning og underminering af terrændækning i kælderen.

 

Selvom anskaffelsessummen stiger betyder det ikke at beboerne får en huslejestigning, netop fordi der er tale om en helhedsplan med støtte fra Landsbyggefonden.

 

Boli.nu har afholdt licitation på opgaven og er klar til at påbegynde renoveringen hvis Byrådet godkender den forhøjede anskaffelsessum.

Økonomiske konsekvenser

Fredericia Kommune skal ikke tilføre yderligere midler til renoveringen.

 

Den økonomiske konsekvens består i en øget garantiforpligtelse for afdelingens lån. Fredericia Kommune skal garantere for den del af de støttede lån, der skal have pant ud over 60% af ejendommens værdi. Det endelige beløb kendes ved godkendelse af byggeregnskabet.

 

Landsbyggefonden regaranterer for halvdelen af kommunens garantiforpligtelse.

Vurdering

Det er Ejendomsafdelingens vurdering at Skanseparken vil blive et mere attraktivt boligområde med denne fremtidssikring af boligerne i området.

Indstillinger

Ejendomsafdelingen indstiller at Økonomiudvalg og Byrådet godkender

 

 1. Den øgede anskaffelsessum på skema B og deraf følgende øget kommunal garantistillelse (34 mio. kr.) på de støttede lån.
 2. Garantistillelse for de øgede ustøttede lån (8,8 mio. kr.) på betingelse af fremsendelse af lånetilbud.

Beslutning i Byrådet den 04-12-2017

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-11-2017

Anbefales.

Punkt 111 Tillæg til spildevandsplan - omklassifikation af vandløb til spildevandsteknisk anlæg

Sagsresumé

”Forslag til Tillæg nr. 3 – Omklassifikation af vandløb til spildevandsteknisk anlæg” til Spildevandsplan 2013-2017, som Fredericia Kommune har udarbejdet i samarbejde med Fredericia Spildevand & Energi A/S, har været i offentlig høring i 8 uger. Der kom ingen bemærkninger i forbindelse med høringen. Det anbefales derfor, at tillægget vedtages endeligt uden ændringer.

 

Tillæggets baggrund er det igangværende arbejde med at nedklassificere en række vandløb fra offentlige til private. En gennemgang af samtlige offentlige spildevandsudløb, der ledes til private åbne eller rørlagte forløb, førte til forslag om ændring af klassifikation mellem vandløb og spildevandsteknisk anlæg.

 

Følgende vandløbsstrækninger omklassificeres med tillægget til spildevandstekniske anlæg:

·  Øvre del af Skovhavebækken

·  Øvre del af Erritsø Bæk

·  Kobbelgrøften, vestlige del, station 0-380

 

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med udarbejdelse af ”Plan for den administrative status for vandløb i Fredericia Kommune”, som er en sammenfattende plan til brug for ned- og opklassificering af vandløbene, viste der sig behov for at gennemgå samtlige offentlige spildevandsudløb, der leder til private åbne eller rørlagte forløb.

 

Gennemgangen førte til de nedenstående forslag om ændring af klassifikation mellem vandløb og spildevandstekniske anlæg. Fredericia Spildevand & Energi A/S indgår desuden privatretlige aftaler med lodsejerne ved otte regnvandsudledninger, så de private lodsejere friholdes for vedligeholdelsen af forløb, der modtager en stor andel spildevand (overfladevand).  

 

I praksis gennemføres ændring af klassifikationen gennem et tillæg til spildevandsplanen. Kortmaterialet i spildevandsplanen ajourføres ved næste revision af denne.

 

Der kom ingen bemærkninger, da forslaget til tillæg til spildevandsplanen var i offentlig høring. 

 

Følgende vandløb foreslås omklassificeret til spildevandstekniske anlæg:

 

Øvre del af Skovhavebækken

Skovhavebækken er et 870 m langt åbent, ikke målsat vandløb. Vandløbet er et offentligt vandløb, der fødes af rørlagte regnvandssystemer. Der er fine fysiske forhold og en fin ørredbestand efter udsætning. Vandløbet modtager regnvand fra 12 ledningsforløb og er hydraulisk overbelastet ved regnvejrshændelser. For at reducere belastningen af vandløbet etableres der to forsinkelsesbassiner på den øvre del af vandløbet. Det første bassin er et overløbsbassin. Bassinet inddrager 35 m af vandløbet og vil fremadrettet blive defineret som spildevandsteknisk anlæg. Forsinkelsesbassinet i den nederste del af vandløbet er et gennemløbsbassin, hvor Skovhavebækken løber i sit oprindelige forløb, når bassinet ikke er i brug som forsinkelsesbassin. Denne del bevares som vandløb. Samtidig med vedtagelsen af tillæg til spildevandsplan ophæves vandløbsregulativet for Skovhavebækken for strækningen 835 – 870. 

 

Omklassifikationen omfatter matriklerne 11 b og 27 a, Erritsø By, Erritsø.

 

Forløbet kan ses på bilag 1.

 

Øvre del af Erritsø Bæk

Den øverste del af Erritsø Bæk er rørlagt og er registreret både som vandløb og som spildevandsteknisk anlæg i Spildevandsplan 2013 - 2017. Vandløbsregulativet for Erritsø Bæk er fra 2001 og beskriver det daværende vandløb som en 958 m rørlagt strækning og en 298 m lang åben strækning opstrøms jernbanen. I 2005 er der etableret en regnvandsledning (spildevandsteknisk anlæg) som erstatning for det hidtidigt rørlagte vandløb. Samtidig er hele strækningen opstrøms jernbanen rørlagt, så der nu udelukkende er åbne forløb ind gennem tre regnvandsbassiner.

 

Den rørlagte strækning er i vandplanen defineret som et stærkt modificeret vandløb. 

 

Der er tale om lovliggørelse af eksisterende forhold. Samtidig med vedtagelsen af tillæg til spildevandsplan ophæves vandløbsregulativet for Erritsø Bæk fra station 5706 - 4450.

 

Den rørlagte strækning vil fremover være registreret som spildevandsteknisk anlæg ned til udløbet fra regnvandsbassinet i den nederste del af vandløbet. Herfra er der tale om et offentligt vandløb indtil udløb i Lillebælt. 

 

Omklassifikationen omfatter matriklerne 7a og 11a, Tårup by, Taulov, 11cz, 17 cs og 116b, Erritsø by, Erritsø, samt 18f, 18c, 18g, 7d, 7c, 11a og 26a, Henneberg Ladegård, Erritsø

 

Forløbet kan ses på bilag 1.

 

Kobbelgrøften, vestlig del, station 0 - 380

Den vestligste del af Kobbelgrøften er registreret både som vandløb og som spildevandsteknisk anlæg i Spildevandsplan 2013 - 2017. Vandløbsregulativet for Kobbelgrøften er fra 2000 og beskriver det daværende vandløb som bestående af to mindre grøfter, hvor den ene løber fra station 0 – station 300 og den anden fra station 300 – station 690. Begge grøfter afvandede til en regnvandsledning i station 300. I 2002 er der etableret en regnvandsledning (spildevandsteknisk anlæg) som erstatning for den åbne grøft. Regnvandsledningen har en diameter på 40 cm og omfatter 380 m af de to grøfter.

 

Kobbelgrøften er ikke omfattet af vandplanen og består i dag på strækningen 0 – 380 m udelukkende af en terrænfordybning.  

 

Der er tale om lovliggørelse af eksisterende forhold.

 

Den rørlagte strækning vil fremover være registreret som spildevandsteknisk anlæg. Regnvandsledningen afleder til et regnvandsbassin og derfra videre i regnvandsledninger til Ullerup Bæk.  

 

Omklassifikationen omfatter matriklerne 43cg, 43cf, 92ap og 92ad, Fredericia Kobbeljorder.

 

Forløbet kan ses på bilag 1.

Økonomiske konsekvenser

Vedligeholdelsen af den øvre del af Skovhavebækken overtages af Fredericia Spildevand & Energi A/S. Den kommunale besparelse er teoretisk.

 

Vedligeholdelsen af den øvre del af Erritsø Bæk og den vestligste del af Kobbelgrøften er siden etablering af regnvandsledningerne blevet varetaget af Fredericia Spildevand & Energi A/S. Der er således ikke nogen økonomisk konsekvens af denne omklassifikation.

Vurdering

Teknik & Miljø vurderer, at realisering af Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2013 – 2017 vil være i overensstemmelse med ønsket om at behandle lodsejere med sammenlignelige forhold ens. Tillægget vil samtidig være foreneligt med de hensyn, der skal tages ifølge vandløbsloven og miljømålsloven.

 

Det skal bemærkes, at planforslaget blev vedtaget af Byrådet primo 2016, hvorefter den offentlige debat blev gennemført. At tillægget først bliver fremlagt til endelig vedtagelse på nuværende tidspunkt, skyldes en beklagelig fejl. Dette har dog ingen praktisk betydning – hverken i forhold til berørte lodsejere eller i forhold til kommunen og spildevandsselskabet.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller,

 

 1. at det anbefales over for Økonomiudvalget og Byrådet, at ”Tillæg nr. 3 – Omklassifikation af vandløb til spildevandsteknisk anlæg” til Spildevandsplan 2013-2017 vedtages endeligt

Beslutning i Byrådet den 04-12-2017

Et flertal bestående af A, O, F og Ø godkendte, at tillægget vedtages endeligt.

 

V stemte imod.

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-11-2017

A, O og Ø anbefalede, at tillægget vedtages endeligt.

 

V stemte imod.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 07-11-2017

A, O og Ø anbefaler, at tillægget vedtages endeligt.

 

V stemte imod.

Punkt 112 Regulativ for tømning og kontrol af bundfældningstanke i Fredericia Kommune

Sagsresumé

I Fredericia Kommune er der vedtaget en fælles obligatorisk tømningsordning, som administreres af Fredericia Spildevand & Energi A/S. Reglerne for tømningsordningen i kommunen fastsættes i et tømningsregulativ, jf. spildevandsbekendtgørelsen § 60.

 

Teknik & Miljø, Natur & Miljø, har i samarbejde med Fredericia Spildevand & Energi A/S revideret gældende Regulativ for tømning og kontrol af bundfældningstanke i Fredericia Kommune 2009. Forslag til nyt regulativ for tømning og kontrol af bundfældningstanke i Fredericia Kommune indstilles til godkendelse.

 

Sagsbeskrivelse:

I det åbne land, hvor der ikke er egentlig kloakering, renses spildevandet lokalt efter passage af en bundfældningstank. Sådan en bundfældningstank skal tømmes jævnligt.

 

Fredericia Kommune har vedtaget en fælles obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke. Ordningen varetages af Fredericia Spildevand & Energi A/S.

 

Formålet med en fælles tømningsordning er at sikre en lovlig og miljørigtig håndtering af slam fra bundfældningstanke i Fredericia Kommune.

Regulativet foreskriver grundejerens pligt og ansvar i forhold til bundfældningstankens tilstand, placering og adgangsforhold, drift og tømning af tanken samt de økonomiske forhold (bilag 1).

Økonomiske konsekvenser

Tømningsordningen er at betragte som en økonomisk ”hvile-i-sig selv” ordning, hvor udgifterne som hovedregel afholdes af de berørte grundejere.

 

Tømningsbidraget fastsættes af Fredericia Spildevand & Energi A/S på grundlag af omkostningerne ved ordningen. Bidragsfastsættelsen for det kommende år sker i forbindelse med vedtagelse af prisliste for Fredericia Spildevand & Energi A/S, som godkendes af Fredericia Kommune.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller,

 

 1. at det anbefales overfor Økonomiudvalget og Byråd, at ”Regulativ for tømning og kontrol af bundfældningstanke i Fredericia Kommune” godkendes. 

Beslutning i Byrådet den 04-12-2017

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-11-2017

Anbefales.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 07-11-2017

Anbefales.

Punkt 113 Fredericia Spildevand og Energi A/S - godkendelse af prisliste for 2018

Sagsresumé

Fredericia Spildevand og Energi A/S har fremsendt budgetforslag og prisliste for afgifter og gebyrer for 2018 for spildevand. Dette skal godkendes af byrådet, der skal påse, at taksterne overholder den økonomiske ramme (tidligere betegnet ”prisloft”), som Forsyningssekretariatet har fastsat.

 

På grundlag af en gennemgang af Fredericia Spildevand og Energi A/S’ budgetforslag for 2018 og prisliste er det Teknik & Miljøs forventning, at Fredericia Spildevand og Energi A/S vil kunne overholde den økonomiske ramme, som Forsyningssekretariatet har udmeldt for 2018.

 

Sagsbeskrivelse:

I henhold til § 3 i betalingsloven skal den af et spildevandsforsyningsselskab fastsatte kubikmetertakst og bidrag godkendes af kommunalbestyrelsen hvert år. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at taksterne overholder den økonomiske ramme (tidligere betegnet ”prisloft”), som Forsyningssekretariatet, der er myndighed for spildevandsselskaberne, har fastsat for det pågældende spildevandsforsyningsselskab i henhold til § 6 i vandsektorloven.

 

Forsyningssekretariatet udmelder fra 2018 2-4 årige økonomiske rammer til Fredericia Spildevand og Energi A/S.

 

På den baggrund har Fredericia Spildevand og Energi A/S med henblik på Fredericia Kommunes godkendelse fremsendt budgetforslag og prisliste for afgifter og gebyrer for 2018 for spildevand.

 

Fredericia Spildevand og Energi A/S har i budget for 2018 beregnet en basispris på 28,75 kr. pr. m3 afledt spildevand.

 

Trappemodellen (indført på landsplan i 2014), som giver rabat til de store spildevandsforbrugere, implementeres over 5 år. Det betyder, at denne er fuldt ud implementeret i 2017 og giver 20 % rabat på mængder mellem 500 og 20.000 m3 og 60 % på mængder over 20.000 m³.

 

Gennemsnitsprisen er for 2018 beregnet til 19,83 kr. pr. m³ afledt spildevand.

 

Grænseværdierne for særbidrag er hævet ved lov pr. 1. januar 2016. Det betyder for Fredericia Spildevand og Energi A/S et mistet provenu i størrelsesordenen 2,5 mio. kr. årligt, som er lagt på basisprisen pr. m3 afledt spildevand.

 

Fredericia Spildevand og Energi A/S indførte i 2013 et fast bidrag i afregningen med kunderne. Dette skete for at fordele selskabets administrative omkostninger mere jævnt på alle kunder. Et fast bidrag på 350 kr. ekskl. moms vurderes at kunne dække de omkostninger, som selskabet har til kundehåndtering, kontorhold mv.

 

Fredericia Spildevand og Energi A/S’ prisliste for 2018 er sammensat således: 

 

2016

Pris ekskl. moms

2017

Pris ekskl. moms

2018

Pris ekskl. moms

Vandafledningsbidrag pr. m³

23,60 kr.

27,00 kr.

28,75 kr.

Fast bidrag, pr. stikledning 

300,00 kr.

350,00 kr.

350,00 kr.

Tilslutningsbidrag – både regn- og spildevand til afløbssystemet pr. boligenhed

47.591,90 kr.

49.115,30 kr.

49.781,22 kr.

Tilslutningsbidrag – ej tilsluttet tag- og overfladevand pr. boligenhed

28.555,14 kr.

29.469,18 kr.

29.868,73 kr.

Indtægter i Fredericia Spildevand og Energi regnskab/budget

124.432.000 kr.

113.430.000 kr.

111.050.000 kr.

Økonomisk ramme fra Forsyningssekretariatet for Fredericia Spildevand og Energi A/S 

(maksimale indtægter)

128.769.000 kr.

129.725.000 kr.

138.016.000 kr.

Overholdes den økono-miske ramme?

Ja

Ja

Ja

 

 

Priser på vandafledningsbidrag i 2017 for en husstand (forbrug på 84 m³ pr. år) i udvalgte kommuner (inkl. moms): 

 

København

  1.705 kr.

Ålborg

3.005 kr.

Århus 

3.028 kr.

Esbjerg

3.204 kr.

Fredericia

3.273 kr.

Horsens

3.810 kr.

Vejen

3.850 kr.

Vejle

3.903 kr.

Kolding

4.000 kr.

Odense

4.035 kr.

Billund

4.202 kr.

Middelfart

4.675 kr.

Haderslev

4.999 kr.

Aabenraa

4.935 kr.

Ærø

6.812 kr.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

På grundlag af en gennemgang af Fredericia Spildevand og Energi A/S’ budgetforslag for 2018 og prisliste er det Teknik & Miljøs forventning, at Fredericia Spildevand og Energi A/S vil kunne overholde den økonomiske ramme, som Forsyningssekretariatet har udmeldt for 2018.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller, at det indstilles til Økonomiudvalget og Byrådet,

 

 1. At Fredericia Spildevand og Energi A/S’ prisliste for 2018 godkendes.

Beslutning i Byrådet den 04-12-2017

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-11-2017

Anbefales.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 07-11-2017

Anbefales.

Punkt 114 Godkendelse af Rammeaftalen 2018 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i Region Syddanmark

Sagsresumé

Kommunerne bærer ansvaret for koordinering af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. I forbindelse med dette arbejde udarbejdes der hvert år en rammeaftale, der skal godkendes af kommunalbestyrelserne og Regionsrådet.

 

Rammeaftalen for 2017 sætter fokus på specialisering og effekt, civilsamfundet og psykisk sårbare samt et gennemsigtigt økonomisk fundament for dette.

 

Rammeaftalen gælder for 2018 og genforhandles årligt.

 

Sagsfremstilling

Hvert år indgår de 22 syddanske kommuner og regionen en rammeaftale på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Formålet med aftalen er, at styre den faglige og økonomiske udvikling på områderne.

 

Til forskel fra de øvrige år, hvor aftalen har været administrativt udarbejdet, har der forud for udarbejdelsen af 2018-aftalen været gennemført en politisk proces, hvorfor aftalen har en række politiske input som grundlag.

I 2018-aftalen er der særligt fokus på:

 

 • Specialisering og effekt
  • Øget fokus på effekt. Vi skal sikre, at de metoder vi anvender virker.
  • Fokus på hjælp i nærmiljøet og specialiseringen bør derfor komme til borgeren fremfor, at borgeren skal komme til de specialiserede tilbud
 • Civilsamfund – egenmestring - samskabelse
  • Øget fokus på, hvordan kommunerne kan understøtte, at borgerne er en aktiv del af samfundet/lokalsamfundet.
 • Psykisk sårbare
  • Øget fokus på koordinerede socialpsykiatriske indsatser og sektorovergange.

Økonomiske konsekvenser

Der vil i 2018 være fokus på, at de samlede udgifter på det specialiserede socialområde i Syddanmark skal falde, minimum fastholdes i forhold til 2017 i alle kommuner og regionen. Dette skal ske ved, at fastholde fokus og øget effektivisering på de tilbud, der eksisterer samt via fokus på udvikling af nye og effektfulde tilbud.

Vurdering

Rammeaftalen binder aftalens parter og sikrer et gennemsigtigt økonomisk fundament og et fortsat fokus på økonomi og kvalitet, hvilket er ganske afgørende for Fredericia Kommune både som køber- og sælgerkommune af ydelser på det specialiserede socialområde.

Indstillinger

At Social- og Omsorgsudvalget anbefaler, at Rammeaftalen 2018 godkendes af Byrådet.

Bilag

Rammeaftalen 2018

Beslutning i Byrådet den 04-12-2017

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-11-2017

Anbefales.

Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den 06-11-2017

Anbefales.

BilagStørrelse
rammeaftale_2018.pdf.pdf160.73 KB

Punkt 115 Forsikring af frivillige indsatser i Fredericia Kommune

Sagsresumé

Folketinget har d. 2. marts 2017 vedtaget en ny bestemmelse i Lov om Social Service; Servicelovens § 18a.  Bestemmelsen giver kommuner og regioner mulighed for at tegne visse forsikringer for frivillige, der yder en frivillig indsats i regi af kommunen eller regionen.

 

Byrådet har i budget 2018 afsat midler til forsikring af frivillige.

 

Sagsbeskrivelse:

Folketinget har d. 2. marts 2017 vedtaget en ny bestemmelse i Lov om Social Service; Servicelovens § 18a.  Bestemmelsen giver kommuner og regioner mulighed for at tegne ansvars- og ulykkesforsikring for frivillige, der yder en frivillig indsats i regi af kommunen eller regionen.

Bestemmelsen har følgende ordlyd:

 

§ 18 a. Kommunalbestyrelsen og regionsrådet kan tegne ansvars- og ulykkesforsikringer for borgere, der i tilknytning til løsning af kommunale eller regionale opgaver yder en frivillig indsats i kommunen henholdsvis regionen. De tegnede forsikringer skal tegnes på samme vilkår som forsikringer, der er tegnet af kommunen henholdsvis regionen for borgere, der udfører frivilligt arbejde.

 

Stk. 2. En kommunalbestyrelse eller et regionsråd, som vælger at tegne forsikring efter stk. 1, skal fastsætte retningslinjer for, hvilke frivillige indsatser der skal omfattes af ansvars- og ulykkesforsikringer

 

Den nye bestemmelse i Servicelovens § 18a betyder, at der nu er sikret et retligt grundlag for at forsikre de frivillige, der yder en mere fri indsats. Det er dog en forudsætning, at den frivillige indsats udføres i tilknytning til løsningen af kommunale opgaver.

 

Der er pt. kun et forsikringsselskab, der har tilkendegivet, at de ønsker at tegne forsikring af frivillige indsatser i kommunerne. For at kunne tegne en forsikring skal kommunen oplyse et samlet antal årsværk, der ydes af frivillige i form af frivillige indsatser. Opgørelsen af dette foretages i alle afdelinger via et spørgeskema og pågår stadig.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 150.000 kr. i budget 2018 og frem til forsikring og god introduktion af frivillige.


Der skal betales en årlig præmie. Præmien beregnes ud fra opgørelsen/registreringen af personer omregnet til helårsværk. Til præmien lægges 1,1% i forsikringsafgift. Præmien indeksreguleres en gang om året. Der vil være en selvrisiko pr. skade på 10.000 kr. Denne løsning giver en god signalværdi til alle som udfører arbejde i form af frivillig indsats, samt en god tryghed og sikkerhed.


En fast årlig præmie betyder, at Fredericia Kommune har overblik over økonomien. Baseret på den beregningsmetode som forsikringsselskabet har oplyst, sammenholdt med det skønnede antal årsværk, vil prisen på en ansvars- og ulykkesforsikring udgøre ca. 85.000 kr.

Vurdering

Vurderingen fra Forsikring er, at der bør tegnes forsikring i et eksternt selskab i en periode af cirka 2 til 3 år. I denne periode kan der skabes et overblik over risikoniveauet, skadesfrekvensen samt økonomien, som kan danne grundlag for en evt. justering af dækningsbehov.


Vurderingen fra Forsikring er, at ansvars- og ulykkesforsikringen skal dække alle kommunale fagområder, da flere områder har tilkendegivet, at den frivillige indsats er en del af opgaveløsningen. På den måde sikres det samtidig, at de fagområder, der ikke har nået at melde ind i forbindelse med spørgeskemaundersøgelsen vil være omfattet af forsikringen.

Indstillinger

Forsikringsafdelingen indstiller, at Social- og Omsorgsudvalget over for Byrådet anbefaler:

 

 1. At der tegnes en ansvars- og ulykkesforsikring for frivillige, der yder en frivillig indsats i tilknytning til Fredericia kommunes opgaveløsning.
 2. At forsikringen dækker alle kommunens fagområder, og
 3. At forsikringen tegnes hos et eksternt forsikringsselskab for 2 år fra og med d. 1. januar 2018.

Beslutning i Byrådet den 04-12-2017

Godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-11-2017

Anbefales.

Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den 06-11-2017

Anbefales.

Punkt 116 Beskæftigelsesplan 2018

Sagsresumé

Udkast til beskæftigelsesplan 2018 skal behandles. Forinden har Fredericia Beskæftigelsesforum givet sit input til planen, ligesom planen er behandlet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget.

 

Beskæftigelsesministeren har i september måned 2017 udmeldt fem centrale beskæftigelsespolitiske mål for 2018.

 

 

Sagsbeskrivelse:

 

Hvert år udarbejdes en Beskæftigelsesplan på Arbejdsmarkedsområdet. Planen består dels af den lokale prioritering, dels af nogle centralt fastsatte ministermål.

 

De centralt fastsatte beskæftigelsespolitiske mål for 2018, er:

-  Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse.

-  Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.

-  Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende.

-  Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse.

-  Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes.

Inden udkast til Beskæftigelsesplan 2018 blev udarbejdet, har Fredericia Beskæftigelsesforum drøftet fokusområder, som efterfølgende er indarbejdet, inden godkendelse i Arbejdsmarkeds- og integrationsudvalget.

 

Nærværende udkast adskiller sig fra tidligere år, ved adresserer fokusområder til politisk drøftelse og beslutning efterfølgende, frem for en række konkrete mål og måltal. Formålet at skabe et større politisk råderum for en løbende udvikling af beskæftigelsesindsatsen i Fredericia.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Arbejdsmarked, Borgerservice og Genoptræning indstiller på baggrund af beslutningen i Arbejdsmarked- og Integrationsudvalget den 16. august 2017 at Økonomiudvalget vedtager Beskæftigelsesplan 2018, den videresendes til Byrådet til endelig godkendelse

Beslutning i Byrådet den 04-12-2017

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-11-2017

Anbefales.

Punkt 117 Ansøgning om, at detailbutikkerne kan holde åbent Kristi Himmelfartsdag 2018

Sagsresumé

Ansøgning om, at detailbutikkerne kan holde åbent Kristi Himmelfartsdag 2018

 

Sagsbeskrivelse:

Kristi Himmelfartsdag torsdag den 10. maj 2018 får Fredericia besøg af krydstogtskibet M/S Braemar fra rederiet Fred Olsen.

 

Dagen er en festdag for Fredericia med en række arrangementer i byen. Arrangementerne er ikke endeligt fastlagte endnu. De 921 gæster og 371 besætningsmedlemmer skulle dog gerne have mulighed for at opleve Fredericia fra sin bedste side.

 

Imidlertid er Kristi Himmelfartsdag en lukkedag for byens detailbutikker, med undtagelse af visse dagligvarebutikker. For at sikre muligheden for, at byens gæster kan få en så optimal oplevelse af Fredericia som by, både i forhold til turisme og handelsliv, foreslås det, at Erhvervsstyrelsen ansøges om, at byens detailbutikker kan få lov til at holde åbent Kristi Himmelfartsdag 2018.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Fællessekretariatet skal bemærke, at der tidligere har været en restriktiv praksis fra Erhvervsstyrelsens side i forhold til at give dispensationer fra Lukkeloven.

 

En gennemført lovændring har imidlertid gjort det mere lempeligt at få en dispensation fra Lukkeloven ved særlig lejligheder. Det betyder, at det ikke vil være udelukket, at der kan opnås en dispensation fra Lukkelovens regler.

 

På den baggrund er der udarbejdet et brevudkast til Erhvervsstyrelsen, hvori Fredericia Kommune anmoder om dispensation til at byens detailbutikker kan holde åbent Kristi Himmelfartsdag 2018.

Indstillinger

Fællessekretariatet indstiller til byrådet, at der fremsendes ansøgning til Erhvervsstyrelsen om dispensation til at byens detailhandelsbutikker kan holde åbent Kristi Himmelfartsdag 2018.

Beslutning i Byrådet den 04-12-2017

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-11-2017

Anbefales.

BilagStørrelse
ansoegning_2017.docx.docx230.68 KB

Punkt 118 Ligestillingsredegørelse 2017

Sagsresumé

Sagsbeskrivelse:

Kommunerne skal hvert andet år afrapportere, hvorledes den kønsmæssige ligestilling er i kommunen, både som arbejdsplads og i forhold til, hvordan vi agerer i forhold til borgerne/brugerne.

 

Som bilag 1 vedlægges udkast til Ligestillingsredegørelsen 2017.

 

Fredericia Kommune arbejder personalepolitisk ud fra, at vi ansætter de bedst kvalificerede, kompetenceudvikler efter behov, lønner efter kvalifikationer, og vi inddrager ikke et særligt køns aspekt. I forhold til borgerne tager vi udgangspunkt i det enkelte menneskes behov, uanset køn.

 

Ca. ¾ af vore medarbejdere er kvinder, primært fordi det er kvinder, der uddanner sig til de jobtyper, vi efterspørger. I den øverste ledelse har vi pr. 1.10.2017 en direktion med 2 mænd og 1 kvinde og på fag/stabchefniveau er der 5 mænd og 4 kvinder.  

Indstillinger

Økonomi og Personale indstiller, at Ligestillingsredegørelsen godkendes.

Beslutning i Byrådet den 04-12-2017

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-11-2017

Godkendt.

BilagStørrelse
besvarelse.pdf1.56 MB

Punkt 119 Godkendelse af revideret driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Plejecenteret Ulleruphus og Fredericia Kommune

Sagsresumé

Der er foretaget tilretninger i driftsoverenskomsten mellem Den Selvejende Plejebolig-Institution Ulleruphus og Fredericia Kommune.

 

Den ændrede driftsoverenskomst skal godkendes af Fredericia Byråd.

 

Sagsbeskrivelse:

I oktober 2015 er påbegyndt revidering af den driftsaftale, der er indgået mellem den selvejende institution Ulleruphus og Fredericia Kommune. Den sidste revidering blev foretaget i 2006. Den nye aftale er tilpasset de nuværende forhold.

 

Fredericia Kommune har visitationsretten til plejeboligerne, mens administrationen af boligdelen sker gennem Den Selvejende Plejebolig-Institution Ulleruphus. Servicearealerne på Ulleruphus lejes af Fredericia Kommune. Fordeling af driftsudgifter sker ud fra en opgørelse af kvadratmeter mellem boligdelen og servicearealerne. 

 

Plejeboligerne tildeles økonomiske og personalemæssige ressourcer svarende til de kommunale tildelinger.

 

Indholdet i pleje- og omsorgsydelserne sker på baggrund af de af kommunen fastsatte kvalitetsstandarder.

 

Det endelige udkast til driftsaftale skal godkendes af Fredericia Byråd.

Økonomiske konsekvenser

Den reviderede driftsaftale har ingen økonomiske konsekvenser.

Vurdering

Der er i den nye aftale foretaget en tilretning i følgende bestemmelser:

 

I § 4 er fjernet en bestemmelse om, at budgetgrundlaget aftales en gang om året, senest d. 30. april. I § 5 er fjernet en bestemmelse om at budgetmidlerne udbetales med 1/12 pr måned. Bestemmelserne er erstattet af en bestemmelse om, at Den Selvejende plejebolig-Institution Ulleruphus’ regnskabsførelse samt daglige drift varetages af institutionen selv ved brug af Fredericia Kommunes økonomisystem.

 

§ 6 er ændret således, at Fredericia Kommune nu alene ansætter og afskediger centerlederen. I den tidligere driftsoverenskomst gjorde det sig også gældende for sygeplejerskerne.

 

Pleje og Omsorg vurderer, at den reviderede driftsaftale kan afholdes indenfor de nuværende budgetrammer.

Indstillinger

Pleje og Omsorg indstiller, at Social- og Omsorgsudvalget anbefaler Byrådet, at den reviderede driftsaftale mellem Den Selvejende Plejebolig-Institution Ulleruphus og Fredericia Kommune godkendes.

 

Udvalgsformanden har besluttet, at afstemningen kan foregå elektronisk i Social- og Omsorgsudvalget, dvs. pr. mail. Dette er undtagelsesvis muligt, fordi der ikke er tale om et åbent møde.

 

Forudsætningen er, at alle udvalgsmedlemmer er enige i fremgangsmåden. Der laves efter afstemningen et referat til underskrivelse snarest muligt.

 

Samtlige udvalgsmedlemmer bedes hurtigst muligt og senest d. 20. november 2017 pr. mail til hanne.bylov@fredericia.dk tilkendegive, om I anbefaler, ikke anbefaler indstillingen eller underlader at stemme.

 

Hvis den elektroniske afstemning ikke accepteres af alle udvalgsmedlemmer, indkaldes udvalget til et ekstraordinært udvalgsmøde med henblik på behandling af sagen.

Bilag

Forslag til revideret driftsaftale.

Beslutning i Byrådet den 04-12-2017

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-11-2017

Anbefales.

Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den 20-11-2017

Anbefales.

Punkt 120 Infrastruktur

Sagsresumé

I forbindelse med planerne omkring udbygning/ændring af afkørsel 59, har Strategisk Udvikling, på foranledning af Vej & Park, fået foretaget en vurdering af det i bilag 1 vedlagte areal, der ønskes inddraget til en ny motorvejsrampe. Arealet er en del af matr. nr. 52aa Erritsø By, Erritsø (EUC), og udgør i alt 12.600 m2 (jf. bilag 2 - udstykningsforslag). 

 

Vedlagt i bilag findes en ejendomsmægler vurdering på arealet. Såfremt arealet erhverves, afsættes et mindre beløb til eventuelle handelsomkostninger, herunder tinglysningsafgift og udarbejdelse af skøde, landinspektør omkostninger mv. 

 

Såfremt arealet erhverves, vil Vej & Park benytte arealet aktivt i forbindelse med forhandlinger/drøftelser omkring afkørsel 59 med vejdirektoratet.

Økonomiske konsekvenser

Tekst
(beløb i mio. kr.)

TB 2017

TB 2018

TB 2019

TB 2020

TB 2021

Anlægs-
bevilling

Fri-
givelse

Køb af 12.600 m2 ved EUC (XA-10017), Økonomiudvalget

3,150

 

 

 

 

3,150

3,150

Handelsomkostninger (XA-10017), Økonomiudvalget

0,100

 

 

 

 

0,100

0,100

Investeringspuljen (XA-20010)

-3,250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt (- = kasseindlæg/
 + = kasseudlæg)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

 

 

Vurdering

I forbindelse med realiseringen af den nye motorvejsrampe ved afkørsel 59, vurderes det strategisk vigtigt at sikre sig rettigheder over arealet, således dette kan indgå i en fremtidig aftale med vejdirektoratet omkring den nye motorvejsrampe.

Indstillinger

Teknik og Miljø indstiller til Byrådet, at

-  Jorden erhverves til 3.150.000 DKK. 

 

-  At budgettet tilrettes med de under Økonomiske konsekvenser anførte ændringer

Beslutning i Byrådet den 04-12-2017

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-11-2017

Anbefales.

Punkt 121 DanmarkC

Sagsresumé

Fredericia Kommune har udbudt en attraktiv erhvervsgrund til salg i Kongens Kvarter på 145.462 m2. Erhvervsgrunden er beliggende lige syd for Fredericia Shippings nye kombiterminal.

 

 

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Kommune har udbudt en attraktiv grund i Kongens Kvarter på 145.462 m2. Området er beliggende lige syd for Fredericia Shippings nye kombiterminal. Vedlagt bilag 1 viser et oversigtskort over arealet.

 

Grunden er omfattet af lokalplan nr. 335 der muliggør erhvervsbyggeri inden for transport og logistik. Grunden er beliggende i byzone og sælges i byggemodnet stand, inkl. tilslutningsbidrag til kloak. Der tillægges moms til købsprisen.

 

Der er d. 22/11-2017 indkommet 1 tilbud, som er afgivet af FS Taulov ApS.

 

FS Taulov ApS ønsker med en erhvervelse af grunden i Kongens Kvarter at sikre de fremadrettet udvidelses-/udviklingsmuligheder af deres forretningsområde. 

 

FS Taulov ApS har budt 37.820.120 kr. ekskl. moms for hele arealet på de 145.462 m2. Det svarer til 260,00 kr. pr. m² ekskl. moms, i byggemodnet stand, inkl. tilslutning til kloak.

 

Overtagelsesdagen er fastsat som følger:

Ejendommen overtages i flere etaper, og overtagelsen af de enkelte etaper skal senest ske inden for følgende tidsfrister:

·  første etape (etape 1) er på 40.000 m2 og overtages senest 01.06.2018.

·  det resterende areal på 105.462 m2 kan overtages af køber i etaper af minimum 20.000 m2 af gangen, dog skal det fulde restareal på 105.462 m2 være overtaget senest 31.12.2022.

Bilag 2 viser etape opdelingen.

Økonomiske konsekvenser

Tekst
(beløb i mio. kr.)

TB 2018

TB 2019

TB 2020

TB 2021

TB 2022

Anlægs-
bevilling

Fri-
givelse

Salgspris (xa-10016), Økonomiudvalget

-10,400 

 

-10,400 

 

-17,021 

-37,821 

-37,821 

Salgsomkostninger herunder arkæologi, landinspektør, administrationsomkostninger mv. (xa-10016), Økonomiudvalget

0,450

0,050 

 

0,050 

0,550

0,550

Kloaktilslutningsbidrag (xa-10016), Økonomiudvalget

2,456

 

2,456 

 

4,027 

8,939

8,939

Investeringspuljen (XA-20010)

7,494

 

7,894

 

12,944

 

 

I alt (- = kasseindlæg/
+ = kasseudlæg)

0,000

 

0,000

 

0,000

 

Vurdering

Det er vurderingen at en salgspris på 260 kr./m2 ekskl. moms og inkl. tilslutningsafgift til Fredericia Spildevand vurderes at være i overensstemmelse med den gældende markedspris for et areal der er udlagt til transport og logistik, og med attraktiv beliggenhed i Kongens Kvarter. Det skal ligeledes bemærkes at arealet der sælges er underlagt restriktioner i form af placering af byggeri mv., da arealet (matrikel 7a) bliver delt af 3 store spildevandsledninger. Jf. bilag 3. 

 

Såfremt salget godkendes, vil dette salg sammenlagt med de seneste års salg af erhvervsjord i DanmarkC andrage ca. 1.8 mio. m2. jord solgt siden 2014.

Indstillinger

Strategisk Udvikling indstiller til Byrådet, at sælge arealet på de ca. 145.462 m2, til en pris på 260,00 DKK/m2 ekskl. moms, inkl. tilslutningsafgift til kloak. 

 

Såfremt et salg bliver godkendt, bliver budget og bevillinger tilrettet med de i økonomiske konsekvenser anførte ændringer.

Beslutning i Byrådet den 04-12-2017

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-11-2017

Anbefales.

Feedback