Byrådet - 05-03-2018

Referat
Udvalg:
Dato:
Mandag, 5 marts, 2018 - 17:00
Hent som fil:
Lokation:

Punkt 90 Godkendelse af dagsorden

Indstillinger

Politik og Kommunikation indstiller, at dagsorden godkendes.

Beslutning i Byrådet den 05-03-2018

Godkendt.

Punkt 91 Endelig vedtagelse af Lokalplan 355 - Erhvervsområde ved Prinsessens Kvarter og Tillæg 1 til Kommuneplan 2017 - 2029

Sagsresumé

Byrådet vedtog den 4. december forslag til Lokalplan 355 – Erhvervsområde ved Prinsessens Kvarter. Lokalplanforslaget fastlægger anvendelses- og bebyggelsesregulerende bestemmelser til videns- og produktionsbaserede erhvervstyper.

 

Lokalplanforslaget er ledsaget af et tillæg til kommuneplanen. Der er udarbejdet miljørapport.

 

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i 8 uger. Der er i høringsperioden indkommet bemærkninger til planforslaget. Bemærkningerne er indarbejdet i den sammenfattende redegørelse som fremgår af lokalplanen og kommuneplantillægget.

 

Teknik- og Miljø vurderer, at de indkomne bemærkninger ikke giver anledning til at ændre på planforslagets principper, hvorfor lokalplan og kommuneplantillæg kan vedtages endeligt.

 

Teknik & Miljø indstiller, at det indstilles overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at det samlede planforslag vedtages endeligt.

 

Sagsbeskrivelse

Den 4. december 2017 vedtog Byrådet forslag til Lokalplan 355 – Erhvervsområde ved Prinsessens Kvarter med kommuneplantillæg 17.

 

Lokalplanens indhold

Lokalplanen udlægger et areal til erhvervsformål og muliggør den videre udvikling af DanmarkC. Planen udlægger også et større naturområde/grønt friareal, som udover at tilbyde gode muligheder for ophold og friluftsaktiviteter også skal sikre drikkevandsinteresserne i området.

 

Med lokalplanens vedtagelse er det intentionen, at dette område gøres særligt attraktivt for virksomheder der etablerer sig i kompetenceklynger indenfor videnserhverv, produktion eller visse serviceerhverv. Det kunne fx være indenfor bioinformatik, sensorteknologi, medicoindustri, elektronik eller forarbejdning af fødevarer m.v.

 

Der er foretaget en zoning af delområderne til erhverv, således at det erhvervsområde, der ligger tættest ud mod det kommende boligområde nordøst for Vejle Landevej, udlægges til virksomheder, der påvirker omgivelserne i mindre grad end de øvrige områder. Det grønne område op mod Gl. Ribevej udgør overgangen til det åbne land.

 

Ved lokalplanens endelige vedtagelse overføres delområde I, II og III til byzone, mens delområde IV forbliver i landzone.

 

Forholdet til kommuneplanen

For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanen er der udarbejdet et tillæg til denne. Kommuneplantillægget er offentliggjort sammen med lokalplanforslaget.

 

Idet Kommuneplan 2017-2029 trådte i kraft den 18. januar 2018, følger kommuneplantillægget nu den nye kommuneplan. Tillæg 17 til Kommuneplan 2013-2025 har derfor i høringsperioden skiftet navn til Tillæg 1 til Kommuneplan 2017-2029 for Fredericia Kommune. Berørte myndigheder, naboer, o.a. høringsparter er informeret om dette.

 

Høring af risikomyndighederne

Da lokalplanområdet ligger indenfor planlægningszonen for en risikovirksomhed (Taulov Tank Terminal), skal der jf. risikobekendtgørelsens foretages en høring af risikomyndighederne forud for offentliggørelsen af lokalplanen. Høringssvarene skal inddrages i vedtagelsen af den endelige plan.

 

Følgende risikomyndigheder er hørt:

Fredericia Kommune, Trekantområdets Brandvæsen, Beredskabsstyrelsen, Sydøstjyllands Politi og Arbejdstilsynet.

 

Risikomyndighederne har meddelt, at man er bekendt med, at Taulov Tank Terminal har udarbejdet sikkerhedsdokument, som er godkendt af risikomyndighederne og at der jf. dette dokument ikke er risiko for større uheld, der skal tages med i planlægningen.

 

Høringssvarene fra risikomyndighederne fremgår uredigeret af bilag 1.

 

Høring af planforslaget

Forslaget har været i 8 ugers offentlig høring i perioden 6. december 2017 – 31. januar 2018. I høringsperioden indkom der bemærkninger.

 

Indkomne bemærkninger fra høringsperioden

Ved høringens udløb var der indkommet henvendelser fra følgende:

Haderslev Stift, Miljøstyrelsen, Erhvervsstyrelsen, Banedanmark, VejleMuseerne, Energinet.dk samt en enkelt borger.

 

De indkomne bemærkninger fra høringen fremgår uredigeret af bilag 2.

 

Vurdering af bemærkningerne fra høringsperioden

-  Haderslev Stift

-  Miljøstyrelsen

-  Erhvervsstyrelsen

-  Banedanmark

-  VejleMuseerne

-  Energinet.dk

-  Anton Vestergaard, Fredericia

 

Bemærkninger fra offentlighedsfasen er behandlet i bilag 3.

Teknik & Miljø vurderer at bemærkningerne er af en sådan karakter, at det ikke er nødvendigt at foretage ændringer i planens hovedprincipper eller at opstille yderligere afværgeforanstaltninger.

 

Mindre ændring af lokalplanforslaget

Høringssvarene giver imidlertid anledning til, at lokalplan 355 foreslås ændret to steder.

 

Følgende tekst indarbejdes i lokalplanens afsnit om ”Arkæologiske forhold”:

 

”Da der er kendskab til tidligere fund af fortidsminder i lokalplanområdet anbefaler VejleMuseerne en arkæologisk forundersøgelse efter museums-lovens §26 forud for anlægsarbejder”.

 

Følgende tekst indarbejdes i lokalplanens afsnit om ”Høring af risikomyndigheder”:

 

”Risikomyndighederne har meddelt, at man er bekendt med, at Taulov Tank Terminal har udarbejdet sikkerhedsdokument, som er godkendt af risikomyndighederne og at der jf. dette dokument ikke er risiko for større uheld, der skal tages med i planlægningen”.

 

Ændringerne fremgår af bilag 3.

 

Sammenfattende redegørelse

I forbindelse med byrådets endelige vedtagelse af Lokalplan 355 og Tillæg 1 til kommuneplan en skal der foreligge en sammenfattende redegørelse for, hvordan miljøhensyn er integreret i planen eller programmet, hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning, hvorfor den vedtagne plan er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der også har været behandlet, samt hvorledes myndigheden vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af planen eller programmet.

 

Miljørapporten har medvirket til, at relevante problemstillinger er undersøgt. I planforslaget er der indarbejdet en række miljøhensyn for at undgå, reducere og/eller kompensere for eventuelle negative miljøpåvirkninger på omgivelserne.

 

Den sammenfattende redegørelse fremgår af bilag 4.

 

Teknik & Miljø vurderer, at lokalplan 355 samt kommuneplantillæg 1 er tilstrækkeligt belyst ved miljørapporten.

 

Teknik & Miljø vurderer, at lovgivningen er overholdt, og finder ikke, at der i offentlighedsperioden er fremkommet bemærkninger, der medfører behov for, at der skal foretages yderligere vurderinger og undersøgelser ud over dem, som fremgår i den sammenfattende redegørelse.

Økonomiske konsekvenser

Det vurderes, at de afledte økonomiske konsekvenser ved realisering af erhvervsbyggeri i området, som lokalplanen vil give mulighed for, vil være af stor positiv betydning for kommunens fortsatte vækst og udvikling.

 

Idet DanmarkC med realiseringen af denne lokalplan vil blive yderligere udbygget, vil trafikken til/fra området på sigt blive forøget. En realisering af lokalplanen vil indebære, at der på sigt skal ske en opgradering af Skærbækvej, som udbygges med to spor, samt at der skal udføres kryds- og/eller kanaliseringsanlæg i tilknytning til lokalplanens område.

Vurdering

Den planlagte bebyggelse vurderes at være i overensstemmelse med de overordnede intentioner i Masterplanen for DanmarkC og kommuneplanens mål og rammer for udviklingen af Prinsessens Kvarter.

 

Lokalplanen vil muliggøre realisering af et spændende og attraktivt erhvervsområde i tilknytning til de eksisterende erhvervsområder.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller, at det anbefales over for Økonomiudvalget og Byrådet,

 

 1. at Forslag til lokalplan 355 – Erhvervsområde ved Prinsessens Kvarter samt tillæg 1 til Kommuneplan 2017–2029 vedlagt i bilag 5 og bilag 6 vedtages endeligt med de anførte suppleringer ændringer

 

 1. at Teknik & Miljø besvarer de indkomne bemærkninger til planforslaget med udgangspunkt i notatet vedlagt som bilag 3

 

 1. at Teknik & Miljø bemyndiges til at foretage mindre redaktionelle rettelser inden offentliggørelse af lokalplanen og kommuneplantillægget

Beslutning i Byrådet den 05-03-2018

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 26-02-2018

Anbefales.

Beslutning i By- og Planudvalget den 26-02-2018

Godkendt

Punkt 92 Vedtagelse af forslag til Lokalplan 350 - Erhvervsområde ved Skærbækvej og Vejle Landevej og Tillæg 4 til Kommuneplan 2017 - 2029

Sagsresumé

I forbindelse med salget af et jordstykke i den sydøstlige del af Prinsessens Kvarter er det aftalt med køberen, at der tilvejebringes et plangrundlag (evt. kommuneplantillæg og lokalplan), som muliggør, at området kan anvendes til transport- og logistikvirksomheder.

 

Teknik & Miljø har udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 4 og Lokalplan 350 – Erhvervsområde ved Skærbækvej og Vejle Landevej. For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanen er der udarbejdet et forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2017 – 2029. Det samlede planforslag ledsages af en miljørapport.

 

Teknik & Miljø indstiller, at det indstilles overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at det samlede planforslag vedtages og sendes i 8 ugers offentlig høring.

 

Sagsbeskrivelse:

Lokalplan 350 gælder for et område, der afgrænses af Skærbækvej. Vejle Landevej og jernbanen

Området ligger ca. 6 km vest for Fredericia.

 

Lokalplanområdet er ca. 48 ha stort og ligger i landzone.

 

Lokalplanen udlægger et areal til erhvervsformål og muliggør den videre udvikling af DanmarkC.

 

Formålet med kommuneplantillæg og lokalplan er at muliggøre, at området kan anvendes til transport- og logistikvirksomheder med tilhørende serviceerhverv samt mulighed for at etablere jernbanespor parallelt med den eksisterende jernbane.

 

Kommuneplantillæg

Der er udarbejdet et kommuneplantillæg for at muliggøre etablering af virksomheder/erhverv i miljøklasser op til 7.

Kommuneplanens rammeområde TD.E.4C opdeles i to rammeområder TD.E.4C og TD.E.4E.

 

Begge rammeområder er udlagt til mellemstore og store virksomheder med store transportbehov, specielt erhverv med behov for jernbanetransport. Der er mulighed for fremføring af firmaspor til kommende virksomheder i området. Det visuelle udtryk skal sikres gennem krav til beplantning, byggeriets udseende og materialevalg samt tilpasning til omgivelserne. Begge områder er omfattet af kommuneplanens generelle rammer for lokalplanlægning. Begge områder kan bebygges i op til 24 meter, i 3 etager.

 

Rammeområde TD.E.4C er fortsat til virksomheder i miljøklasse 3-6, mens rammeområde TD.E.4E kan anvendes af virksomheder i miljøklasse 3-7.

 

Lokalplan

Lokalplanen disponerer området i 2 delområder. Delområde 1 udlægges til virksomheder i miljøklasse 3-7. Delområde 2 udlægges til virksomheder i miljøklasse 3-5.

 

Der er foretaget en zoning af delområderne til erhverv, således at det erhvervsområde, der ligger tættest ud mod det kommende boligområde nordøst for Vejle Landevej, udlægges til virksomheder, der påvirker omgivelserne i mindre grad end de øvrige områder.

 

Lokalplanen muliggør risikovirksomhed, når den konkretiserede planlægningszone ikke går ud over en på et kort vist linie.

 

Lokalplanen muliggør bebyggelse i op til 24 meters højde i området

 

Lokalplanen fastlægger en bebyggelsesprocent på 50 for den enkelte ejendom indenfor området.

 

Ved lokalplanens endelige vedtagelse overføres området til byzone.

 

Miljøvurdering

Planforslaget ledsages af en miljørapport, der behandler lokalplanens miljøpåvirkning af omgivelserne og omgivelsernes påvirkning af lokalplan-området.

 

Følgende parametre er medtaget i miljøvurderingen:

• Biologisk mangfoldighed samt flora og fauna

• Befolkning og menneskers sundhed

• Jordbund

• Vand

• Luft

• Klima

• Materielle goder

• Landskab

• Kulturarv

• Det indbyrdes forhold mellem ovenstående faktorer

 

Miljørapporten er vedlagt lokalplanforslaget som et selvstændigt dokument og vedlægges dagsordenspunktet som bilag 3. Landskabsvurderingen er vedlagt miljørapporten. Der er udarbejdet et ikke-teknisk resume af miljørapporten, som indgår i lokalplanen.

 

Høring af risikomyndighederne

Da lokalplanområdet ligger indenfor planlægningszonen for en risikovirksomhed (Taulov Tank Terminal), skal der jf. risikobekendtgørelsens foretages en høring af risikomyndighederne forud for offentliggørelsen af lokalplanen.

 

Følgende risikomyndigheder er hørt:

Fredericia Kommune, Trekantområdets Brandvæsen, Beredskabsstyrelsen, Sydøstjyllands Politi og Arbejdstilsynet.

Høringssvarene er jf. risikobekendtgørelsen inddraget i forslaget til lokalplan.

Økonomiske konsekvenser

Det vurderes, at de afledte økonomiske konsekvenser ved realisering af erhvervsbyggeri i området, som lokalplanen vil give mulighed for, vil være af stor positiv betydning for kommunens fortsatte vækst og udvikling.

 

Idet DanmarkC med realiseringen af denne lokalplan vil blive yderligere udbygget, vil trafikken til/fra området på sigt blive forøget. En realisering af lokalplanen vil indebære, at der på sigt skal ske en udbygning af Skærbækvej samt etablering af kryds- og/eller kanaliseringsanlæg i tilknytning til lokalplanens område.

 

Der er i øjeblikket beboelse i lokalplanområdet. Lokalplanen rummer bl.a. mulighed for etablering af banespor til betjening af området og giver mulighed for aktiviteter med et tilladt støjniveau på 70db. Disse forhold er uforeneligt med de eksisterende beboelser i området, hvorfor der er indledt forsøg på overtagelse gennem frivillige aftaler.

Vurdering

Den planlagte bebyggelse vurderes at være i overensstemmelse med de overordnede intentioner i Masterplanen for DanmarkC og kommuneplanens mål og rammer for udviklingen af erhvervsområdet.

 

Lokalplanen vil muliggøre realisering af et spændende og attraktivt erhvervsområde i tilknytning til de eksisterende erhvervsområder.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller, at det anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet,

 

1.  at forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2017 – 2029 og Lokalplan 350 for erhvervsområde ved Skærbækvej og Vejle Landevej med den ledsagende miljørapport vedtages og udsendes i offentlig høring i 8 uger, og

3.  at administrationen bemyndiges til at foretage mindre redaktionelle rettelser inden offentliggørelse af planforslaget og miljørapporten.

Beslutning i Byrådet den 05-03-2018

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 26-02-2018

Anbefales.

Beslutning i By- og Planudvalget den 26-02-2018

Godkendt

Punkt 93 Fælledvej

Sagsresumé

I 2015 skred store dele af Fælledvej pga. skred i underbunden. Siden har vejen været afspærret. Efter at have drænet skråningen siden 2016 vurderes det, at det vil være mest hensigtsmæssigt at nedlægge vejen og opretholde strækningen som sti.

 

Sagsfremstilling

I 2015 forekom der et naturligt jordskred, der beskadigede Fælledvej. Det drejer sig om strækningen ved afgreningen af Fælledvej ved Fælledvej 66 (se bilag 1). Årsagen til skredet vurderes at være vand, der er sivet ned til et underliggende lag af lillebæltsler.

 

Umiddelbart efter skredet reetablerede Vej & Park vejen. Reetableringen holdt kun kort tid, hvorefter skredet udviklede sig yderligere og ødelagde både kørebanen og vejkassen.

 

Spildevandsledningen, som ligger under vejen, forblev intakt.

 

Både af hensyn til spildevandsledningen og af hensyn til de boliger, som ligger ovenfor skredet, er der stor fokus på at sikre skråningens stabilitet fremadrettet.

 

Vejen har siden skredet i 2015 været lukket for kørende adgang. Dette er sket både pga. de skader, der allerede var forekommet, men også af hensyn til risiko for yderligere skred. Der har været adgang til området ad andre veje. Se bilag 2.

 

Siden skredet har Fredericia Kommune haft kontakt med flere rådgivere for at finde en løsningen på problemet.

 

I 2016 blev der lagt dræn i skråningen nedenfor vejen. De foreløbige undersøgelser viser, at stabiliteten bliver bedre med tiden, hvilket betyder, at dræningen virker positivt. På grund af tilstedeværelsen af lillebæltsleret i undergrunden vil der være risiko for, at skråningen kan skrider i fremtiden. Se bilag 3 og 4 for henholdsvis historik og nuværende tilstand.

 

Vejen blev brugt af Østerstrand Bådelaug samt af Fredericia Spildevand og Energi A/S. Østerstrand Bådelaug brugte vejen som adgangsvej til bådpladsen. Mens lukningen har stået på, har medlemmerne af bådelauget benyttet strandstien, hvilket de har været godt tilfredse med. Fredericia Spildevand og Energi A/S har tekniske spildevandsanlæg beliggende på parkeringspladsen, og de har ligeledes benyttet strandstien uden problemer. Derudover er der mange gående og cyklende trafikanter, der benytter stien som adgang til stranden.

 

Teknik og Miljø har undersøgt 3 forskellige løsninger i forhold til om Fælledvej kan helt eller delvist opretholdes som adgangsvej.

 

Løsning 1: Reetablering af vejen med letfyld og stålspuns:

·  Der opsættes stålspuns nedenfor vejen, som skal holde vejen.

·  Der opsættes en støttemur ovenfor vejen, som holder skråningen over vejen.

·  Afvandingen opgraderes.

·  Vejkasse og jord, der afgraves, erstattes af letfyld.

 

Der foreligger et skitseprojekt fra Jens Johan Andersen på denne løsning.  Anlægsoverslaget er 5 - 6.000.000 kr. inklusiv udgifter til konsulent.

 

Løsning 2: Nedgradering af vejen til sti:

·  Der opsættes en støttemur ovenfor vejen.

·  Det tilbageværende asfalt renskæres og afgrænses med en kantsten.

·  Afvandingen opgraderes, således at afvandingsrelaterede problemer minimeres.

 

Der foreligger ikke et skitseprojekt på ovenstående. Overslagsmæssigt vil det beløbe sig til ca. 500.000 kr. – 1.000.000 kr. inklusiv udgifter til konsulent.

 

Løsning 3: Total lukning: 

·  Opbrydning af tilbageværende asfalt.

 

Overslag på total oprydning og fjernelse af tilbageværende asfalt vurderes til ca. 100.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Teknik og Miljø vurderer, at løsning 1 er for dyr i forhold til behovet for adgang til stranden.

 

Teknik & Miljø vurderer at løsning 2, hvor vejen ”Nedgradering til sti” er den bedste løsning. Løsningen opfylder det trafikale behov, som vurderes at være gående adgang. Denne løsning vil ligeledes aflaste skråningen, da stianlæg er lettere end vejanlægget. Det vurderes at det vil være hensigtsmæssigt at udarbejde et skitseprojekt til fastlæggelse af endelig økonomi for projektet. Det vurderes at der skal anvendes 100.000,- til udarbejdelse af dette projekt samt til drift af området et år frem.

 

Det vurderes, at løsning 3 ikke tager tilstrækkeligt hensyn til det trafikale behov, der er for gående i at have adgang til stranden, som har en stor rekreativ værdi for Fredericia Kommune.

 

Da området ligger på lillebæltsler, vil der altid - uanset hvad vi gør - være en risiko for fremtidige skred.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller,

 

 1. at der arbejdes videre med løsning 2, hvor Fælledvej ved nr. 66 mod stranden reetableres som sti.
 2. At den endelige økonomi fremlægges for MTU inden sommeren 2018.

Beslutning i Byrådet den 05-03-2018

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 26-02-2018

Anbefales.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 07-02-2018

Tiltrådt som indstillet.

Punkt 94 Cykelpuljeansøgning 2017

Sagsresumé

Fredericia Kommune har modtaget tilsagn om støtte fra Cykelpuljen som ansøgt, til etablering af cykelstier på Sjællandsgade mellem Vester Voldgade og Norgesgade. Derimod har kommunen ikke opnået tilsagn om støtte til cykelstier på Kolding Landevej.

 

Teknik & Miljø anbefaler, at der afsættes midler til:

-  Kommunens egenfinansiering af cykelstiprojektet på Sjællandsgade.

-  Skitseprojektering mv. af cykelstier på Kolding Landevej.

-  Etablering af venstresvingsbaner på Kolding Landevej ved sidevejene mellem Tonne Kjærsvej og Houstedgårdsvej

 

Sagsbeskrivelse:

I overensstemmelse med forliget om budgettet for 2018 har Teknik og Miljø på vegne af Fredericia Kommune ansøgt om medfinansiering fra Cykelpuljen til etablering af cykelstier i Sjællandsgade mellem Vester Voldgade og Norgesgade samt på Kolding Landevej mellem Lillebæltsbroen og Skærbækvej.

 

Vejdirektoratet har nu offentliggjort resultatet af ansøgningerne til Cykelpuljen og dermed også tilkendegivet hvilke projekter, der har opnået tilskud. Der har været 194 ansøgere og der er uddelt 99 mio. kr. ud af et samlet ansøgt beløb på 573 mio. kr.

 

Fredericia Kommune har opnået tilsagn om midler til cykelstier på Sjællandsgade med et tilskudsbeløb på 0,6 mio. kr., mens der desværre ikke er opnået støtte til cykelstier på Kolding Landevej, hvor det ansøgte tilskudsbeløb var på 6,0 mio. kr.

 

Forudsætningen for det opnåede tilskud til cykelstier i Sjællandsgade er, at Fredericia Kommune bidrager med egenfinansiering.

 

Det anbefales, at der herudover afsættes midler til skitseprojektering og kvalificering af anlægsoverslaget for etablering af cykelsti på Kolding Landevej.

 

Endelig anbefales, at der afsættes midler til etablering af venstresvingsbaner på Kolding Landevej ved sidevejene mellem Tonne Kjærsvej og Houstedgårdsvej, hvor bilister ofte benytter kantbanen til at overhale indenom.

Økonomiske konsekvenser

Forudsætningen for det opnåede tilskud til cykelstier i Sjællandsgade er, at Fredericia Kommune selv bidrager med 0,9 mio. kr. i egenfinansiering.

 

Tekst
(beløb i mio. kr.)

TB 2018

TB 2019

TB 2020

TB2021

Anlægs-
bevilling

Fri-
givelse

Cykelstier i Sjællandsgade

1,5

 

 

 

1,5

1,5

Tilskud fra Vejdirektoratet til etablering af cykelstier i Sjællandsgade

-0,6

 

 

 

-0,6

-0,6

Kolding Landevej skitseprojektering af cykelstier

1,0

 

 

 

1,0

1,0

I alt (- = kasseindlæg/
 + = kasseudlæg)

1,9

 

 

 

1,9

1,9

 

Vurdering

Det vurderes hensigtsmæssigt, at der afsættes midler til gennemførelse af projektet på Sjællandsgade, således at det kan udføres samtidig med planlagte fortov og asfaltrenoveringer, og således at tilskuddet på 0,6 mio. kr. fra Cykelpuljen kan opnås. 

 

Derudover vurderes det hensigtsmæssigt, at der afsættes 1,0 mio. kr. til skitseprojektering, opmåling m.m. af Kolding Landevej. Dette vil kunne sikre et endnu bedre projektgrundlag forud for en eventuel ny cykelpulje.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller,

 

 1. At der afsættes midler til at gennemføre de beskrevne tiltag.

 

 1. At det anbefales Økonomiudvalget og Byrådet, at budget og bevilling tilrettes med de i afsnittet økonomiske konsekvenser anviste ændringer.

Beslutning i Byrådet den 05-03-2018

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 26-02-2018

Anbefales.

Beslutning i By- og Planudvalget den 07-02-2018

Anbefales.

Punkt 95 Supercykelsti - tillægsbevilling

Sagsresumé

En gennemgang af cykelstistrækningen på Kolding Landevej op mod Lillebæltsbroen viser, at de underliggende bærelag samt afvandingen er i væsentlig dårligere tilstand end antaget i forbindelse med projektforslaget for supercykelforbindelsen. Det anbefales, at der afsættes midler til udbedring af forholdene.

 

Sagsbeskrivelse:

En nøje gennemgang af belægningen på strækningen fra motorvejen til Lillebæltsbroen (den gamle bro), foretaget af en NCC Asfalts laboratoriechef, anbefaler, at den eksisterende asfalt fjernes, og at det sikres, at de underliggende sand- og stabilgruslag udføres med den fornødne bæreevne. Hvis dette ikke gøres, vil der opstå revnegennemslag kort tid efter, at der er udlagt nyt slidlag på strækningen.

 

Samtidig viser en gennemgang af den eksisterende afvanding, at vejbrønde og stikledningerne er i væsentligt dårligere stand end forventet. Det er derfor nødvendigt at udskifte disse for at sikre en tilstrækkelig afvanding af såvel vej som cykelsti, og for at sikre den nye belægning med fremtidige skader.

Økonomiske konsekvenser

Der vil være behov for en tillægsbevilling i 2018

 

Tekst
(beløb i mio. kr.)

TB 2018

TB 2019

TB 2020

TB 2021

Anlægs-
bevilling

Fri-
givelse

XA50211, Supercykelsti til Middelfart

1,65

 

 

 

1,65

1,65

 

 

 

I alt (- = kasseindlæg/
 + = kasseudlæg)

1,65

 

 

 

 

Vurdering

Teknik & Miljø vurderer, at den rigtige løsning er at foretage de nødvendige ekstraordinære forbedringer i forbindelse med de øvrige anlægsarbejder på supercykelforbindelsen, således at den samlede forbindelse fremstår færdig og med langtidsholdbare løsninger.

 

Det vurderes at de nødvendige ekstraordinære tiltag forventes at beløbe sig til 1,65 mio. kr., såfremt arbejdet udføres i forbindelse med de resterende arbejder på supercykelforbindelsen. Hvis arbejdet må afvente og senere skal udføres, må det forventes, at prisen vil blive mindst 50 % højere (forøgede omkostninger til afspærring, arbejdsplads m.m.).

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller, at det anbefales Økonomiudvalget og Byrådet, at budget og bevilling tilrettes med de i afsnittet økonomiske konsekvenser anviste ændringer.

Beslutning i Byrådet den 05-03-2018

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 26-02-2018

Anbefales.

Beslutning i By- og Planudvalget den 07-02-2018

Anbefales.

Punkt 96 Frigivelse af anlægsmidler til analyse af trafik- og erhvervsudviklingen i Danmark C

Sagsresumé

Der anmodes om frigivelse af anlægsmidler til den af Byrådet ønskede analyse af trafik- og erhvervsudviklingen i Danmark C.

 

Sagsbeskrivelse:

I Budget 2018 er der vedtaget og afsat 1,0 mio. kr. til udarbejdelse af en analyse af trafik- og erhvervsudviklingen i Danmark C.

 

Undersøgelsen skal give et konkret analytisk grundlag og et overblik over de trafikale udfordringer i samt til og fra området blandt andet via motorvejsnettet. Ligeledes skal der ses på sammenhængen i trafikafviklingen mellem Fredericia Havn og Danmark C.

 

Analysen vil bestå af en opdatering af trafikmængden i området. Dette gøres ved at der gennemføres trafiktællinger og disse indarbejdes i en trafikmodel. Samtidig ses der på hvordan erhvervsudviklingen i området vil påvirke den fremtidige trafikmængde. Dette skal danne grundlag for en plan over hvilke nødvendige vejprojekter der skal gennemføres i de kommende år for at trafikken kan afvikles fornuftigt. Dette vil være med et at sikre et godt grundlag for den fremtidig erhvervsudvikling i Fredericia.

 

Med denne sag søges pengene frigivet, således der i samarbejde med Vejdirektoratet kan igangsættes de nødvendige analyser, undersøgelser og opdatering af trafikmodel, tællinger m.m.

 

 

 

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 1,0 mio. kr. i budget 2018.

 

Tekst
(beløb i mio. kr.)

TB 2018

TB 2019

TB 2020

TB2021

Anlægs-
bevilling

Fri-
givelse

XA-50266 Analyse af trafik- og erhvervsudviklingen i Danmark C

 

 

 

 

1,0

1,0

 

 

 

 

 

 

I alt (- = kasseindlæg/
 + = kasseudlæg)

 

 

 

 

 

 

 

Vurdering

Det er en forudsætning for at projektet kan gennemføres, at anlægsmidlerne frigives, således at arbejdet kan igangsættes som planlagt.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller, at det anbefales Økonomiudvalget og Byrådet, at budget og bevilling tilrettes med de i afsnittet økonomiske konsekvenser anviste ændringer. 

Beslutning i Byrådet den 05-03-2018

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 26-02-2018

Anbefales.

Beslutning i By- og Planudvalget den 07-02-2018

Anbefales.

Punkt 97 Frigivelse af anlægsmidler til etablering af signalanlæg på Snaremosevej ved Vejle Landevej

Sagsresumé

Denne sag omhandler frigivelse af anlægsmidlerne til etablering af signalanlæg på Snaremosevej ved Vejle Landevej. Signalanlægget vil sikre god afvikling af trafikken og reducere risikoen for uheld.

 

Sagsbeskrivelse:

Der skal etableres et signalanlæg i krydset Vejle Landevej og Snaremosevej. Krydset får separat venstresvingsbane fra nord mod syd på Vejle Landevej samt højresvingsbane fra syd mod nord – ligeledes på Vejle Landevej.

 

Mod vest etableres der cykelsti i stedet for den nuværende kantbane gennem krydset.

 

Krydset forberedes til modulvogntog.

 

Der er i Budget 2018 afsat 2,75 mio. kr. til etablering af signalanlægget. For at igangsætte projektering med henblik på ombygning af krydset i 2018 søges anlægsmidlerne frigivet.

Økonomiske konsekvenser

Midlerne er afsat på Budget 2018.

 

Tekst
(beløb i mio. kr.)

TB 2018

TB 2019

TB 2020

TB2021

Anlægs-
bevilling

Fri-
givelse

XA-50264 Lyskryds ved Snaremosevej

 

 

 

 

2,750

2,750

 

 

 

 

 

 

I alt (- = kasseindlæg/
 + = kasseudlæg)

 

 

 

 

 

 

 

Vurdering

Teknik & Miljø vurderer at det er en forudsætning for at projektet kan igangsættes, at de afsatte midler frigives.

 

Signalanlægget vil sikre god afvikling af trafikken og reducere risikoen for uheld.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller, at det anbefales Økonomiudvalget og Byrådet, at budget og bevilling tilrettes med de i afsnittet økonomiske konsekvenser anviste ændringer.

Beslutning i Byrådet den 05-03-2018

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 26-02-2018

Anbefales.

Beslutning i By- og Planudvalget den 07-02-2018

Anbefales.

Punkt 98 Frigivelse af anlægsmidler til udvidelse af modulvogntogsnettet

Sagsresumé

Der er i 2018 afsat 2,095 mio. til Infrastruktur – Taulov. Det fremgår af budgetteksten, at disse midler er tiltænkt udvidelse af modulvogntogsnettet.

 

Der anmodes om frigivelse af disse anlægsmidler.

 

Sagsbeskrivelse:

Der er afsat midler til Infrastruktur Taulov. Disse midler skal anvendes til ombygning af Stoustrup rundkørslen, som er beliggende i krydset Vejlevej/Ydre Ringvej, således at Modulvogntog kan passere igennem rundkørslen fra Ydre Ringvej til Taulov Transportcenter og motorvejen.

 

Ligeledes arbejdes der i forbindelse med dette projekt videre med projekt for Hejse Rundkørslen.

Økonomiske konsekvenser

De 2,095 mio. kr. er afsat på budget 2018.

 

 

Tekst
(beløb i mio. kr.)

TB 2018

TB 2019

TB 2020

TB 2021

Anlægs-
bevilling

Fri-
givelse

Infrastruktur – Taulov, XA-50240, By- og planudvalget.

 

2,095

2,095

 

I alt (- = kasseindlæg/
 + = kasseudlæg)

 

 

 

 

 

Vurdering

Teknik & Miljø vurderer, at det er nødvendigt for at kunne igangsætte projektet ved Stoustrup Rundkørslen, at midlerne frigives, således at anlægsarbejdet kan igangsættes i 2018.

 

Ombygningen forberedes for fremtidig tilslutning af vejadgang til byggemodning ”Fuglsang Vest”.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller, at det anbefales Økonomiudvalget og Byrådet, at budget og bevilling tilrettes med de i afsnittet økonomiske konsekvenser anviste ændringer.

Beslutning i Byrådet den 05-03-2018

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 26-02-2018

Anbefales.

Beslutning i By- og Planudvalget den 07-02-2018

Anbefales.

Punkt 99 Invitation fra Danmarks Naturfredningsforening til at deltage i rejsning af fredningssag for Treldeskovene

Sagsresumé

Danmarks Naturfredningsforening (hovedforeningen) har besluttet at rejse en fredningssag for Treldeskovene. Formålet er at bevare og sikre områdets betydelige naturværdier m.m. På den baggrund har Danmarks Naturfredningsforening inviteret Fredericia Kommune til at være medrejser af fredningssagen. Da sikring af områdets store naturmæssige, landskabsmæssige og rekreative værdier utvivlsomt er af stor interesse for almenheden, anbefaler Teknik & Miljø, at Fredericia Kommune tager imod invitationen og derigennem samtidig sikrer kommunen den størst mulige indflydelse på indholdet af den eventuelt kommende fredning.

 

Sagsbeskrivelse: 

Danmarks Naturfredningsforening har med brev af 4. januar (bilag 1) informeret Fredericia Kommune om, at foreningen har besluttet at rejse en fredningssag for Treldeskovene. Danmarks Naturfredningsforening inviterer på den baggrund Fredericia Kommune til at deltage i fredningsarbejdet og blive medrejser på fredningssagen. Danmarks Naturfredningsforening oplyser i brevet, at foreningen prioriterer det højt, at Fredericia Kommune deltager aktivt i fredningssagen, samt at kommunen som medrejser på fredningsforslaget vil få medindflydelse på fredningens udformning og bestemmelser.

 

Danmarks Naturfredningsforening beder i brevet Fredericia Kommune om at tage stilling til invitationen senest den 1. april 2018, og oplyser, at det endelige fredningsforslag forventes udarbejdet umiddelbart herefter. Danmarks Naturfredningsforening forventer, at fredningssagen vil blive rejst ved Fredningsnævnet medio 2018.

 

Fakta om fredninger

Fredninger, der har været et centralt instrument i naturbeskyttelsen i Danmark siden 1917, hvor den første naturfredningslov blev vedtaget, bliver gennemført med det formål varigt at sikre værdifulde naturområder, landskaber og/eller kulturområder/kulturmiljøer. Fredninger har således til formål at sikre bevarelse og pleje af områder, som på grund af deres landskabelige, naturmæssige og/eller kulturhistoriske værdier har væsentlig betydning for almenheden.

 

De nuværende regler om fredninger findes i naturbeskyttelseslovens kapitel 6. En fredning kan gå på at sikre ethvert formål, som naturbeskyttelseslovens tager sigte på, dvs. beskyttelse af landskaber, dyr og planter samt deres levesteder, kulturhistorie, naturhistorie og undervisnings- og forskningsmæssige værdier. 

 

En fredning kan regulere drift, vedligeholdelse og pleje af de fredede arealer samt muliggøre og sætte rammerne for forbedring og genopretning af naturen. En arealfredning kan også tage sigte på at bevare kulturhistorisk værdifulde områder og miljøer. Endvidere kan formålet være at regulere offentlighedens adgang til at færdes i naturen samt at forbedre offentlighedens adgang mv.

 

Siden 1917 er der gennemført ca. 5000 fredninger i Danmark. Nogle dækker omfattende arealer, mens andre dækker ganske små arealer. Omkring 5 % af Danmarks areal er fredet, og der gennemføres stadig nye fredninger.

 

En fredning har en ekspropriationslignende karakter, idet den indebærer hel eller delvis afståelse af bestemte rettigheder over de omfattede ejendomme. Da der således lægges der begrænsninger på områdets fremtidige anvendelsesmuligheder, gives der erstatning for de indskrænkninger i ejernes og brugernes rådighed, som fredningen medfører.

 

Fredninger har en helt særlig myndighedsstruktur, og der er en helt særlig procedure for fredningssager. Processen i et fredningsforløb er kort beskrevet her: link

 

Det er muligt at opnå dispensationer fra fredninger, hvis der er tale om forhold, der ikke strider med fredningens formål.

 

Der er i henhold til naturbeskyttelsesloven tre parter, som har mulighed for at rejse sager om at få områder fredet: Staten (Miljø- og Fødevareministeren), kommunerne og Danmarks Naturfredningsforening.

 

Danmarks Naturfredningsforenings oplæg

Oplægget fra Danmarks Naturfredningsforening er overordnet at sikre skov- og naturområdet nord for Hyby Fælled til og med Trelde Næs. Der er tale om et areal på i alt ca. 640 ha.

 

Af de ca. 640 ha ejer Fredericia Kommune ca. 106 ha. Staten (Forsvarsministeriet) ejer ca. 10 ha. Resten er fordelt på 55 private lodsejere, hvoraf de fleste ejer under 2 ha, mens nogle få ejer arealer af betydelig større størrelse. En enkelt privat lodsejer råder over 140 ha.

 

Formålet med en fredning er ifølge Danmarks Naturfredningsforening:

 

·  At sikre og udvikle de store naturværdier, der er tilknyttet gammel løvskov

·  At medvirke til overholdelsen af Danmarks internationale traktatmæssige forpligtigelser om at beskytte og bevare naturen

·  At sikre de geologiske værdier – særligt næssets kystprofiler

·  At sikre og forbedre de rekreative interesser, herunder offentlighedens adgang

·  At revidere eksisterende fredninger

 

Centralt i Danmarks Naturfredningsforenings overvejelser er udlæg af ”urørt skov” langs Lillebælt og delområder (se kortet, bilag 2). ”Urørt skov” skal defineres i fredningsteksten, men Teknik & Miljøs umiddelbare tolkning er, at sigtet er, at der ikke må foregå forstlig drift/træfældning/ plantning i områderne, medmindre der er tale om fældning af farlige træer samt fjernelse af træer, som er væltet ned på skovveje o.lign. Tiltag, der øger biodiversiteten, skal normalt også være mulige. 

 

Fredericia Kommunes forpligtigelser, hvis områdets bliver fredet

Hvis området bliver fredet, skal Fredericia Kommune – uanset om kommunen vælger at blive medrejser af fredningssagen eller ej - afholde en del af de fredningserstatninger, som tilkendes de private lodsejere. Normalt udgår den kommunale andel 10-25 % af erstatningen. Staten udreder resten.

 

Danmarks Naturfredningsforening har estimeret, at fredningserstatningerne kan løbe op i 6 mio. kr. Hvis dette er korrekt, kan Fredericia Kommune forvente at få en udgift på 0,6 - 1,5 mio. kr. til erstatninger. Beløbet skal udbetales, når fredningssagen er endeligt afgjort.

 

Hertil kommer, at kommunen er plejemyndighed for privatejede, fredede arealer. Det er desuden kommunens opgave at føre tilsyn med de fredede arealer. Dette gælder dog ikke arealer, som ejes af Miljø- og Fødevareministeriet. På disse fører Naturstyrelsen tilsyn.

 

Når og hvis der afsiges en fredningskendelse for Treldeskovene, skal Fredericia Kommune udarbejde en plejeplan, der ikke afledt medfører udgifter for de private lodsejere. Der vil således fremadrettet være en endnu ukendt driftsudgift til en kommunal plejeindsats samt til tilsyn med området.

 

Omfanget af udgifter til pleje mv. kan der ikke siges noget om på det foreliggende grundlag, men det skal bemærkes, at kommunen i forvejen afholder sådanne udgifter på de kommunalt ejede dele af Trelde Næs.  

 

Fredericia Kommunes handlemuligheder

Der er to scenarier:

 

 • Danmarks Naturfredningsforening rejser fredningssagen med Fredericia Kommune som medrejser. Kommunen vil som medrejser kunne påvirke processen og indholdet af fredningsforslaget, før dette sendes til Fredningsnævnet og forelægges for de berørte lodsejere.

 

 • Danmarks Naturfredningsforening rejser fredningssagen uden kommunes medvirken. Kommunens mulighed for at influere på fredningen bliver i forbindelse med inddragelse af kommunen som myndighed og lodsejer, når Fredningsnævnet skal afgøre sagen.

Økonomiske konsekvenser

Når der bortses fra ressourceforbruget på sagen, vil selve fredningsforløbet ikke få økonomiske konsekvenser for Fredericia Kommune.

 

Hvis området fredes, skal kommunen som nævnt betale en del af erstatningen til de berørte private lodsejere. Dette gælder uanset, om kommunen vælger at deltage i rejsningen af fredningssagen eller ej.

 

Hertil kommer som nævnt ressourceforbruget på pleje, tilsyn mv. med det fredede område.

 

Vurdering

Treldeskovene er det største skovområde i Fredericia Kommune. Området har en høj artsrigdom. Nogle dele af skovene er meget gamle. Området har sandsynligvis været skovbevokset siden sidste istid, hvilket er meget sjældent i Danmark. Der er i skovene registreret mange orkideer og truede arter af svampe, sommerfugle m.m. (arter, der er beskyttet i henhold til EU’s habitatdirektiv).

 

Kyststrækningen er tilsvarende et geologisk unikum på grund af det plastiske ler, der danner skredzoner, hvor leret skrider ud i havet. Skredzonerne giver nogle blottede geologiske profiler, som er helt særlige for området. Kyststrækningen har stor forsknings- og undervisningsmæssig værdi, og den er udpeget som Nationalt Geologisk interesseområde og Nationalt Kystområde.

 

Der er således ikke tvivl om, at området har særdeles stor natur- og landskabsmæssig værdi, og at det derfor bør bevares af hensyn til almenheden. Området har samtidig en meget stor rekreativ værdi for offentligheden og rummer betydelige kulturhistoriske interesser.

 

Sikring og udvikling af de natur- og landskabsmæssige samt rekreative værdier mv. har været et klart politisk mål for Fredericia Byråd igennem mange år. Dette er kommet til udtryk i kommuneplaner, naturplan, natur- og miljøpolitikker, naturkvalitetsplan mv. igennem tiden.

 

Området er i den netop vedtagne Kommuneplan 2017-2029 (gen)udpeget som et område med naturbeskyttelsesinteresser, bevaringsværdigt landskab og værdifuldt kulturmiljø. Området indgår også i den i kommuneplanen udpegede Naturpark Lillebælt. Lige præcis hvad angår Trelde Næs, skal der dog ske en justering af naturparkafgrænsningen, jf. anden sag på dagsordenen for Miljø- og Teknikudvalgets møde.

 

Endelig er området i den af byrådet vedtagne naturkvalitetsplan udpeget som et særligt fokusområde.

 

På baggrund af disse forhold vil en fredning af området give god mening.

 

Det skal dog bemærkes, at behovet for yderligere/ændret regulering af indgreb, beskyttelse og benyttelse af området kan diskuteres, idet størstedelen af området er pålagt fredskovspligt og afledt heraf omfattet af skovloven. Delområder er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven (strandbeskyttelseslinjen og § 3-beskyttede naturtyper). Endelig er et delområde i forvejen fredet. De gældende reguleringer fremgår af bilag 1, kortbilag 1.

 

Det kommunalt ejede skovområde på Trelde Næs har stor værdi for kommunens borgere og gæster som følge af de rekreative tilbud og muligheder, der findes på stranden og i skoven samt i form af naturcentret. Samtidig har det stor brandingmæssig værdi, hvilket en fredning yderligere vil kunne understøtte.

 

Kommunens eget areal drives allerede som umiddelbart påtænkt af Danmarks Naturfredningsforening, jf. den naturnære driftsplan for den kommunale skov på Trelde Næs og forvaltningsplanen for de kommunale skove.

 

Danmarks Naturfredningsforening påpeger vigtigheden af de rekreative interesser på Trelde Næs, og foreningen ser et potentiale i, at der skabes bedre adgang til de private skove for offentligheden. Dette er dog ikke nærmere konkretiseret i foreningens udspil.

 

Hvis Fredericia Kommune vælger at være medrejser af fredningssagen, kan kommunen få indflydelse på substansen i fredningen, hvis indhold på nuværende tidspunkt endnu fremstår uklart. Kommunen kan i den forbindelse f.eks. få indflydelse på et kommende fredningsforslags bestemmelser om:

 

 • Urørt skov
 • Drift af øvrige skovområder, herunder evt. udfasning af ikke-hjemmehørende arter
 • Dræning/grøftning
 • Pleje
 • Naturgenopretning
 • Offentlighedens adgang, herunder stier
 • Andre publikumsanlæg

 

Kommunen vil herunder kunne få indflydelse på, om fredningen med fordel kunne omhandle andre forhold, end dem, som Danmarks Naturfredningsforening overordnet har oplistet. Det kunne f.eks. handle om mulighederne for kystsikring (evt. ud for relevante delområder) eller om sikring af mulighederne for etablering af en sammenhængende stiforbindelse fra Fredericia og igennem skovene til Trelde Næs.

 

Endelig kan kommunen generelt få indflydelse på omfanget af kommunale udgifter og opgaver, hvis området fredes, samt sikre kommunens ønsker mht. fremtiden for friluftsområdet på de kommunale arealer på næsset (faciliteter, aktiviteter, brug af Troldehuset og Naturskolen mv.).

 

Det skal understreges, at kommunen - hvis det besluttes ikke at tage imod invitationen til at blive medrejser af fredningsforslaget - stadig vil have mulighed for at få indflydelse på den eventuelle frednings reguleringer og bestemmelser. Dette bliver imidlertid i givet fald først på det tidspunkt, hvor Danmarks Naturfredningsforening selv har udarbejdet et fredningsforslag. Til den tid vil det alt andet lige generelt kunne blive mere vanskeligt at sikre kommunens interesser i sagen.

 

På baggrund af områdets store natur-, landskabsmæssige og rekreative værdi og dermed betydning for almenheden samt ud fra en interesse i at sikre kommunens en stor indflydelse på indholdet af det kommende fredningsforslag vurderer Teknik & Miljø, at Fredericia Kommune bør tage imod invitationen fra Danmarks Naturfredningsforening.

 

Fredningssagen bliver under alle omstændigheder rejst. Ved at være medrejser kan kommunen få medindflydelse på fredningsforslaget indhold. I modsat fald vil kommunens indflydelse på indholdet af den eventuelle fredning alene kunne være den, som kommunen kan opnå i dialogen med Fredningsnævnet, når Danmarks Naturfredningsforenings eget fredningsforslag foreligger.

 

Hvorvidt der kan opnås enighed med Danmarks Naturfredningsforening om et fredningsforslag, hvor kommunen er medrejser, vil vise sig senere i processen. Hvis ikke en sådan enighed kan opnås, vil Fredericia Kommune selvfølgelig i den sidste ende ikke kunne være medrejser af fredningssagen. 

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller, at Miljø- og Teknikudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet,

 

 1. At Danmarks Naturfredningsforenings invitation imødekommes

 

 1. At der udpeges 1-2 politiske repræsentanter til deltagelse i den videre proces

 

 1. At kommunens primære hensigter i forbindelse med fredningen drøftes indledende

Beslutning i Byrådet den 05-03-2018

Et flertal i Byrådet bestående af A, O og Ø anbefalede punkt 1 og 2, samt anbefalede at Christian Bro og Inger Nielsen udpeges som politiske repræsentanter til deltagelse i den videre proces.

 

 

Et mindretal bestående af V og Karsten Byrgesen stemte imod.

Beslutning i Økonomiudvalget den 26-02-2018

Et flertal i Økonomiudvalget bestående af A, O og Ø anbefalede punkt 1 og 2, samt anbefalede at Christian Bro og Inger Nielsen udpeges som politiske repræsentanter til deltagelse i den videre proces.

 

 

Et mindretal bestående af V stemte imod.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 07-02-2018

Punkterne 1 og 3 anbefales af et flertal bestående af A, O og Ø, og at Christian Bro og Inger Nielsen udpeges som politiske repræsentanter til deltagelse i den videre proces.

 

Et mindretal bestående af V stemte imod.

Punkt 100 Legepladspuljen 2018

Sagsresumé

Resume

Der er i 2018 udmøntet midler til renovering og fornyelse af legepladser. 1,010 mio. kr. er fordelt mellem områdets skoler og dagtilbud på baggrund af ansøgninger.

 

Sagsbeskrivelse:

En arbejdsgruppe bestående af Ejendomsafdelingen, distriktsledere samt Børn og Unge har vurderet indkomne ansøgninger og prioriteret blandt forslagene.

 

Prioriteringen har indeholdt forskellige facetter. Blandt de vigtigste kan nævnes: børns og unges sikkerhed, legeredskabernes stand og legepladsens samlede udbud af legemuligheder de forskellige steder.

 

Nedenfor gives en række bemærkninger til fordelingen.

 

Dagtilbud

Der er tildelt 627.000 kr. til dagtilbud. Hovedparten af pengene går til genanskaffelser og vedligehold, som institutionerne normalt ikke kan finde finansiering til via driftsbudgettet.

 

I ovenstående beløb indgår 75.000 kr. til dagplejen. Beløbet anvendes på reparationer på hegn og legepladsforhold hos den enkelte dagplejer.

 

Skoler

Der er tildelt 383.000 kr. til skolerne. Midlerne anvendes hovedsageligt til udskiftning af gamle legeredskaber og i mindre grad til nye tiltag på udearealerne.

 

Andre forhold

Der laves hvert år tilsyn og rådgivning på legepladserne, som også dækkes af puljen. Dertil kommer at nye tiltag på en legeplads kræver byggetilladelse, som også er en udgift forbundet med nye legeredskaber.

Dette koster samlet 217.000 kr.

 

I det omfang opgaverne egner sig til at blive sendt i udbud, forestår Ejendomsafdelingen denne opgave.

 

Den samlede fordeling af midler er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomisk virkning.

 

Den samlede økonomi ser således ud:

 

Anlægsbudget:  1,287 mio. kr.

Udloddet:  1,010 mio. kr.

Tilsyn/tilladelser/rådgivning:0,217 mio. kr.

Samlet forbrug:  1,227 mio. kr.

Uforbrugte midler:  0,060 mio. kr.

 

Der er en reserve på 60.000 kr. til akutte sager, som kan opstå i løbet af året.

 

Beløb i mio.kr.

TB

2018

TB

2019

Anlægs-bevilling

Frigivelse

Renovering af legepladser (XA-400009-2)

 

 

1,287

1,287

I alt (- = kasseindlæg / + = kasseudlæg)

 

 

 

 

 

Byrådet skal beslutte anlægsbevillingen, da posten ikke er frigivet ifm budgetvedtagelsen. Det foreslås dog, at Børn og Skoleudvalget træffer beslutning i denne sag og at der samles sammen til samlet frigivelse ifm 1. Budgetopfølgning 2018. Således skal hverken Økonomiudvalget eller Byrådet behandle denne sag endnu.

Vurdering

Der er fortsat flere ansøgninger end der er midler til. Disse ansøgninger vil kunne komme i betragtning i budget 2019.

 

Bufferen på 60.000 kr. er normal. Der har gennem årene vist sig at være behov for at kunne løse særlige forhold på legepladserne, såfremt der skulle opstå akutte situationer.

Indstillinger

Børn og Unge anbefaler Børne- og Skoleudvalget, at:

 

·  At forslaget til fordeling af midler i legepladspuljen godkendes.

·  Der meddeles anlægsbevilling til vedligehold af legepladser samt

  frigivelse af det afsatte beløb på 1,287 mio. kr. i 2018 i henhold til vedlagte fordelingsplan (projektnummer XA-400009-2) ifm. 1. budgetopfølgning.

 • Restpuljen fordeles løbende efter behov.

Beslutning i Byrådet den 05-03-2018

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 26-02-2018

Anbefales.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 07-02-2018

Godkendt.

Punkt 101 Godkendelse af Vedtægter for Seniorrådet

Sagsresumé

I efteråret 2016 afholdtes valg til Seniorrådet, og det nye Seniorråd er trådt i funktion pr. 1. januar 2017. I den forbindelse behandlede Seniorrådet vedtægterne for Seniorrådet i Fredericia Kommune. Vedtægterne fastlægger rammerne for Seniorrådets virke og skal godkendes af Byrådet i starten af hver byrådsperiode.

 

Desuden forelægges Seniorrådet forretningsorden til orientering.

 

Sagsbeskrivelse:

I efteråret 2016 afholdtes valg til Seniorrådet. Det nye Seniorråd er trådt i funktion pr. 1. januar 2017 og i foråret 2017 behandlede Seniorrådet vedtægterne for Seniorrådet i Fredericia Kommune. Vedtægterne fastlægger rammerne for Seniorrådets virke og skal godkendes af Byrådet i starten af hver byrådsperiode. Derfor forelægges Seniorrådets indstilling til vedtægter for de kommende 4 år nu for Byrådet til godkendelse.

 

De gældende vedtægter er godkendt af Byrådet d. 11. marts 2013.

 

Der er alene foretaget redaktionelle ændringer i forhold til den gældende vedtægt.

 

Seniorrådet har ligeledes redigeret sin forretningsorden, og i henhold til de gældende vedtægternes § 4, stk. 4 forelægges disse til Byrådets orientering.

Økonomiske konsekvenser

Fredericia Kommune betaler udgifterne ved Seniorrådets virksomhed og stiller sekretariatsbistand til rådighed. Desuden ydes diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse efter reglerne i § 16 a i lov om kommunernes styrelse til Seniorrådets medlemmer.

 

Udgifterne er allerede i budgettet.

Vurdering

Reglerne om Ældrerådets – I Fredericia; Seniorrådets virke, fremgår af §§ 30 – 33 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

 

Ifølge servicelovens § 30 stk. 3 skal Kommunalbestyrelsen i samarbejde med Seniorrådet fastlægge de nærmere rammer for rådets virke, herunder aftale nærmere om, hvordan og i hvilket omfang Seniorrådet skal høres. Såfremt der ikke kan opnås enighed om, hvordan og i hvilket omfang Seniorrådet skal høres, skal kommunalbestyrelsen høre ældrerådet om alle forslag, der vedrører de ældre. I forlængelse heraf fastsætter Byrådet i samarbejde med Seniorrådet vedtægter for ældrerådet. Ældrerådet fastsætter selv sin forretningsorden, jfr. Servicelovens § 31, stk. 1.

 

I Seniorrådets indstilling til vedtægter, er der ikke angivet begrænsninger i de områder, rådet skal høres og derfor anvendes lovens opsamlingsregel. Det er Seniorrådets holdning, at det bør høres om alle forslag, der vedrører de ældre. Dette er en fortsættelse af de gældende rammer for rådets virke.

 

Den gældende forretningsorden er, som vedtægterne, alene tilrettet med redaktionelle ændringer og derfor også en fortsættelse af de gældende rammer.

Indstillinger

Pleje og Omsorg indstiller, at Senior- og Handicapudvalget overfor Byrådet anbefaler,

 

 1. at vedtægterne godkendes og
 2. at forretningsordenen for Seniorrådet tages til efterretning.

Beslutning i Byrådet den 05-03-2018

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 26-02-2018

Anbefales.

Beslutning i Senior- og Handicapudvalget den 29-01-2018

Anbefales.

Punkt 102 Forslag fra Dansk folkeparti til byrådet om ansættelse af økonomisk rådgiver

Sagsresumé

Den  21. februar 2018

 

Dansk Folkepartis Byrådsgruppe ønsker, at fremsætte følgende forslag til behandling på Byrådsmødet den 5. marts 2018.

 

Dansk Folkeparti foreslår, at der igen ansættes en økonomisk rådgiver, der kan hjælpe byens borgere, der har mistet overblikket over deres økonomi.

Der ønskes en rådgiver der kan:

·  Hjælpe den enkelte borger med at få overblik over indtægter og udgifter

·  Hjælpe med at få budgettet rettet op

·  Hjælpe med gældsrådgivning og forhandling med kreditorer

·  Hjælpe med at give et overblik over økonomi, hvis der vælges SU

·  Hjælpe med at give et overblik over økonomien ved at gå på arbejde

·  Andre økonomiske udfordringer

Rådgiveren har naturligvis tavshedspligt i forhold til øvrige sagsbehandlere.

 

Kort begrundelse – begrundes yderligere på Byrådsmødet.

Det er en kendsgerning, at når et menneske mister overblikket over sin økonomi, så er der ikke langt til, at miste sin bolig og ende som hjemløs.

Ifølge Husforbi fortæller 32 %, at de er blevet hjemløse på grund af økonomi. Husforbi oplyser, at det kun er 5 % af de hjemløse, der ingen økonomi har. Det er således et stort ønske om hjælp til økonomi.

Mange på overførselsindkomster vil kunne have god gavn af økonomisk rådgivning.

Tidligere har Fredericia Kommune haft ansat en økonomisk rådgiver i Seniorjob – rigtig mange har tidligere givet udtryk for, at netop ved god uvildig rådgivning – fik de styr på økonomien.

 

 

Dansk Folkepartis Byrådsgruppe

Indstillinger

Politik og Kommunikation indstiller, at byrådet behandler sagen.

Beslutning i Byrådet den 05-03-2018

Byrådet sender forslaget til videre behandling i Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Punkt 103 Godkendelse af salg af andel af grund

Sagsresumé

Boligkontoret Fredericia beder om Byrådets godkendelse af videresalg af byggeret på Kongens Punkt til STB BYGs projektselskab: Kongens Punkt ApS.

 

Sagsbeskrivelse:

 

I forbindelse med Boligkontoret og STB BYGs byggeri på Kongens Punkt i Kanalbyen har Boligkontoret Fredericia oprindeligt købt hele grunden af FredericiaC. Herefter blev projektet udbudt, så tilbudsgiverne dels skulle byde på byggeriet af Boligkontorets lejligheder på grunden og dels forpligtede sig til at købe en andel af grunden til private ejerboliger og erhverv.

 

Byrådet har den 19. juni 2017 godkendt, at byggeriet kunne igangsættes og der er for nyligt afholdt første spadestik.

Boligkontoret Fredericia søger derfor om Byrådets formelle godkendelse af videresalg af byggeretten på 3.281 m2 til boligformål og 250 m2 til erhvervslokaler. De i alt 3.531 m2 sælges til projektselskabet Kongens Punkt ApS for 10.041.450 kr. inkl. moms. 

Økonomiske konsekvenser

Videresalget har ingen økonomiske konsekvenser for Fredericia Kommune.

Vurdering

Som tilsynsmyndighed for det almene byggeri skal Byrådet tage stilling til alle aftaler om grundsalg.

Det er påset at Boligkontoret Fredericia ikke opnår et provenu ved videresalget af byggeretten til Kongens Punkt ApS.

Indstillinger

Ejendomsafdelingen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler, at Byrådet

 

·  godkender at Boligkontoret Fredericia videresælger

o  3.281 byggerets-etage-kvadratmeter til boligformål og

o  250 byggerets-etage-kvadratmeter til erhvervslokaler

til projektselskabet Kongens Punkt ApS for 10.041.450 kr. inkl. moms.

Beslutning i Byrådet den 05-03-2018

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 26-02-2018

Anbefales.

Punkt 104 Personalesag

Sagsresumé

Sagsbeskrivelse:

Økonomiudvalget har på mødet den 26. februar 2018 tilkendegivet, at udvalget ønsker en slankere organisation med en 2-mandsdirektion og har på den baggrund brug for en anden profil i forhold til kommunaldirektørposten.


Borgmesteren og kommunaldirektøren har i forlængelse heraf indgået en aftale om, at kommunaldirektør Michael Holst fratræder med udgangen af august 2018. Aftalen er indgået under forudsætning af byrådets godkendelse. Aftalen er vedlagt som bilag, og vilkårene for fratrædelsen kan læses i bilaget.


Det foreslås, at direktør for Velfærd Annemarie Schou Zacho-Broe konstitueres samtidig med, at hun fortsat varetager de nuværende direktøropgaver. 


Som følge af den nye politiske struktur samles velfærdsområderne – Børn og Skole, Senior og Handicap, Sundhed samt Social og Beskæftigelse - under kommunaldirektøren.

Økonomiske konsekvenser

I henhold til ansættelseskontrakt/fratrædelsesaftale er der følgende udgifter forbundet med fratrædelsen:

 

Fratrædelsesgodtgørelse inkl. pension

1.778.497

Opsigelsesvarsel inkl. pension

444.624

Outplacementforløb

50.000

I alt

2.273.121

 

Herudover kan der være tale om yderligere 2 måneders løn svarende til 296.416 kr., såfremt Michael Holst ikke får anden beskæftigelse i opsigelsesperioden.

 

Udgifterne til fratrædelsen dækkes af direktionens lønbudget og den ikke-organisationsopdelte lønpulje.

 

Fra 2019 og frem vil der spares ca. 2 mio. kr. årligt på budgettet til direktionen. Besparelsen anvendes til delvis udmøntning af den politiske opgaveprioritering.

 

De økonomiske konsekvenser kan herefter sammenfattes som følger:

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst
(beløb i mio. kr.)

TB 2018

TB 2019

TB 2020

TB2021

TB2022

Fratrædelsesgodtgørelse

1,778

 

 

 

 

Opsigelsesvarsel

0,444

 

 

 

 

Outplacementforløb

0,050

 

 

 

 

Direktionens lønbudget og lønpulje

-2,272

 

 

 

 

Besparelse budget direktion

 

-2,000

-2,000

-2,000

-2,000

Politisk opgaveprioritering

 

2,000

2,000

2,000

2,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt (- = kasseindlæg/
 + = kasseudlæg)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

Vurdering

Se sagsbeskrivelse.

Indstillinger

Borgmesteren indstiller,

1.  at Byrådet godkender fratrædelsesaftalen med Michael Holst

2.  at Byrådet konstituerer Annemarie Schou Zacho-Broe som kommunaldirektør

3.  at byrådet godkender samlingen af velfærdsområderne under kommunaldirektøren

Beslutning i Byrådet den 05-03-2018

Godkendt.

BilagStørrelse
fratraedelsesaftale.pdf.pdf439.8 KB
Feedback