Byrådet - 09-10-2017

Referat
Udvalg:
Dato:
Mandag, 9 oktober, 2017 - 17:00
Hent som fil:
Lokation:

Punkt 86 Godkendelse af dagsorden

Indstillinger

Politik og Kommunikation indstiller, at dagsorden godkendes.

Beslutning i Byrådet den 09-10-2017

Borgmesteren oplyste, at

-  der er i eftermiddag til Byrådet er udsendt en rettelse til sag nr. 93. Den nye sag ligger også foran byrådsmedlemmerne i papirform.

-  der er udsendt en tillægsdagsorden med et enkelt lukket punkt og

-  dagsorden er udsendt én dag for sent. Aht de formelle krav i Styrelsesloven, vil jeg spørge Byrådet: Kan vi godkende dagsorden alligevel?

Byrådet godkendte dagsordenen.

Punkt 87 2. budgetopfølgning 2017

Sagsresumé

Hvert år udarbejder fagafdelingerne tre overordnede budgetopfølgninger. Budgetopfølgningen indeholder de budgetændringer, som udvalget søger om denne gang. Budgetopfølgningen skal sendes videre til godkendelse i byrådet.

 

Denne sag indeholder budgetopfølgningen for Økonomiudvalgets eget område samt den samlede budgetopfølgning for hele kommunen. Herudover indeholder sagen en status på nye tiltag i budget 2017.

Samlet for Fredericia Kommune bliver der søgt om -10,898 mio. kr. i tillægsbevilling, heraf vedrører 2,534 mio. kr. Økonomiudvalgets eget område.

 

Sagsbeskrivelse:

Ved de tre årlige budgetopfølgninger kan budgettet rettes til, så det er i overensstemmelse med ny lovgivning, byrådsbeslutninger, fejl og mangler og ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne. For alle andre afvigelser fra budgettet gælder rammestyringens principper om, at overskridelser skal finansieres inden for udvalgets ramme.

 

I bilaget ”Økonomisk oversigt 2. budgetopfølgning 2017” vises den aktuelle økonomiske situation efter 2. budgetopfølgning. Budgetopfølgningen er vist i nedenstående tabel:

 

Mio. kr.

2. budget-opfølgning ØK

2. budget- opfølgning i alt

Skatter og generelle tilskud

 0,833

  0,833

Serviceudgifter

  8,654

  9,499

Øvrige driftsudgifter (ældreboliger, drift)

 

  -14,164

Resultat af ordinær drift

9,487

  -3,832

Anlæg

  3,182

  3,134

Resultat skattefinansieret område

  12,669

  -0,698

Jordforsyning/Danmark C

  -10,200

  -10,200

Brugerfinansieret område (drift og anlæg)

 

  -0,065

Resultat før finansielle poster

  2,469 

  -10,963

Finansielle poster

 0,065

  0,065

Resultat i alt

2,534

-10,898

 

2. budgetopfølgning

2. budgetopfølgning viser de budgetændringer, som udvalget ansøger om i denne sag, og som sendes videre til godkendelse i byrådet. Samlet set medfører budgetopfølgningen en mindre udgift på -10,9 mio. kr., heraf en merudgift på 2,5 mio. kr. vedr. Økonomiudvalgets eget område.

 

Alle sager fremgår af bilag ”2.budgetopfølgning 2017 – specifikation”, men de væsentligste sager er kort beskrevet her:

Sager med bevillingsmæssig konsekvens – kassesager:

Der ansøges om budgetmidler fra Lov-og cirkulæreprogrammet (DUT sager) for  -0,7 mio. kr., heraf udgør Økonomiudvalgets eget område 0,7 mio. kr. 

Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalgets område justeres for overførselsudgifter og udgifter til forsikrede ledige jfr. midtvejsvurderingen med -12,2 mio. kr.

 

På Social- og Omsorgsudvalgets område ansøges om tillægsbevilling på 2,0 mio. kr. til tilpasning af budgettet til den centrale refusionsordning samt regulering af aktivitetsbestemt medfinansiering på -2,8 mio. kr. Herudover forskydes 1,2 mio. kr. til år 2018 vedrørende opnormering af misbrugsbehandlere.

 

På Økonomiudvalgets eget område reguleres skatter og tilskud samlet set med 0,8 mio. kr. Beløbet dækker over en midtvejsregulering af tidligere år på 7,7 mio. kr. hovedsageligt vedr. beskæftigelsestilskuddet, der falder som følge af færre ledige end forudsat. Skatteskønnet reguleres med i alt -6,9 mio. kr., der primært skyldes forventede merindtægter fra ejendomsskatter. Herudover reguleres 0,1 mio. kr. til vederlag på grund af orlov.

 

Øvrige omplaceringer (NUL sager):

 

Der er foretaget omplaceringer på tværs af udvalgene vedrørende barselsfonden med 2,3 mio. kr. samt udmøntning af projekt indkøbsoptimering 8,6 mio. kr.

 

Budget på 0,3 mio. kr. til varetagelse af opgaven vedr. pas- og kørekortekspeditioner flyttes fra Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget til Kultur og Idrætsudvalget. 

 

Til intensivering af indsatsen vedrørende sygedagpenge og jobafklaring overføres 0,9 mio. kr. fra overførselsudgifter på Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget til serviceudgifterne under Økonomiudvalget.

 

Indtægtsbudgettet vedr. pyloner flyttes fra Miljø- og Teknikudvalget til Økonomiudvalget, 0,1 mio. kr.

 

Evt. bevillingsmæssige konsekvenser af 2. budgetopfølgning er indarbejdet i budget 2018-2021.

 

Anlæg og jordforsyning/Danmark C:

Miljø- og Teknikudvalget ansøger om tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. der vedrører renovering af stamspor, der fejlagtigt ikke blev overført i forbindelse med spar/lån.

 

Fra Social- og Omsorgsudvalget flyttes 0,3 mio. kr. til Økonomiudvalget til medfinansiering til drift af Sundhedshuset i 2017.

 

På Økonomiudvalgets eget område flyttes en indtægt på 10,2 mio. kr. vedr. jordsalg fra Jordforsyning til skattefinansieret anlæg og der overføres 7,0 mio. kr. fra Investeringspuljen til drift af Sundhedshuset i 2017.

Der er i budgettet afsat rådighedsbeløb til en række anlægsprojekter, der frigives iht. bilag ”Ansøgning om anlægsbevilling”.

Økonomiske konsekvenser

Der henvises til afsnittene ”Sagsbeskrivelse” og ”Vurdering”

Vurdering

Kommunens samlede økonomi:

Økonomi og Personale vurderer, at kommunens principper for økonomistyring er overholdt.

Resultatet af 2. budgetopfølgning viser, at budgettet forventes overholdt og der forsat er en robust kassebeholdning.

Status ved 2. budgetopfølgning på samtlige nye tiltag vedtaget i budgetlægningen 2017 fremgår af vedlagte bilag ”Status på nyt tiltag i 2017, DRIFT” samt ”Status på nye tiltag i 2017, ANLÆG”.

Økonomiudvalgets eget område:

Der forventes et merforbrug i 2017 på arbejdsskadeforsikringer i størrelsesordenen 3,0 mio. kr. Dette skyldes primært, at der er faldet afgørelse i flere år gamle sager, og ikke en stigning i antallet af sager. Budgettet til arbejdsskadeforsikringer er beregnet efter løbende udbetalinger af erstatninger til mindre skader, og kun i mindre grad til større erstatningssager. Herudover er der fokus på betalinger til kommunens IT systemer, hvor udviklingen følges tæt. 

Økonomi og Personale vil forsøge at finde finansiering inden for rammen på de tværkommunale områder, alternativt at merforbruget regnskabsforklares ved regnskabsafslutningen for 2017.

Indstillinger

Økonomi og Personale indstiller:

 1. at budgetopfølgningen godkendes og videresendes til byrådet

Beslutning i Byrådet den 09-10-2017

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-10-2017

Anbefales.

Punkt 88 Budgetforslag 2018-2021 til 2. behandling

Sagsresumé

Byrådet indgik samlet den 13. september 2017 budgetforlig omkring budgettet for 2018-2021.

 

Nærværende sag er den formelle godkendelse af budgetforliget inklusive beslutning om valg af selvbudgettering eller statsgaranti for skatteudskrivning, fastsættelse af kirkeskat, automatisk frigivelse af anlægsbevillinger samt godkendelse af takster i øvrigt for 2018.

 

Sagsbeskrivelse:

Status på budgetlægningen

 

Byrådet indgik 13. september 2017 budgetforlig for 2018-2021. Budgetforliget tager udgangspunkt i byrådets vision for Fredericia og afspejler, at Fredericia Kommune har en robust økonomi, hvor der er plads til investeringer.

 

Resultatet fremgår af budgetforslag til 2. behandling, som er vedlagt som bilag.

 

 

 

Selvbudgettering/statsgaranti

 

Budgetforslaget bygger på den forudsætning, at kommunen vælger at tilmelde sig statsgarantien for udskrivningsgrundlaget 2018.

 

Statsgarantien for 2018 er meldt ud af ministeriet ultimo juni 2017. Valget af statsgaranti betyder budgetsikkerhed, da indtægtsbudgettet dermed ligger fast. Der er derfor mulighed for både at vinde og tabe ved at vælge selvbudgettering i stedet. 

 

På baggrund af KL´s seneste skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget samt Økonomi og Personale´s seneste skøn for befolkningsudviklingen ser det samlede regnestykke i forhold til valg af statsgaranti eller selvbudgettering ud til, at der vil være en lille gevinst ved at vælge selvbudgettering.

 

Den mulige gevinst er beregnet til 6,7 mio. kr. Den beregnede gevinst fremkommer fordi væksten i både udskrivningsgrundlaget og antal indbyggere i Fredericia Kommune har været høj i 2016. Dette høje grundlag giver derfor et højere niveau i 2018.

 

Den beregnede gevinst tager dog ikke højde for et forventeligt lavere udgiftsbehov på landsplan, hvilket alene vil halvere gevinsten. Dertil kommer usikkerhed om de netop udmeldte vækstprocenter, som ofte nedjusteres igen.

 

Disse parametre der handler om forventninger til væksten på landsplan har tidligere været skyld i store negative efterreguleringer. I 2016 ser det således pt. ud til, at det for Fredericia Kommune ville have betydet en øget negativ efterregulering på ca. 30,0 mio. kr. vedrørende de landsdækkende parametre, hvis kommunen havde valgt selvbudgettering. Selvbudgettering ville således have betydet et tab for kommunen på trods af de gunstige forhold i egen kommune.

 

Et andet eksempel er de ændringer i provenuberegningen ved selvbudgettering, der forekom i 2011. Her var det samlede forventede provenu ved budgetlægningen på 11,2 mio. kr., men pga. lavere vækst end forudsat ville det have endt med et tab på 21,3 mio.kr, hvis kommunen havde valgt selvbudgettering.

 

Der er således en betydelig usikkerhed forbundet med valget af selvbudgettering, hvilket taler for, at der skal være en gevinst af en vis størrelse for, at det vil være fornuftigt at løbe den risiko, der er forbundet med dette valg.

 

Økonomi og Personale har udarbejdet en risikoberegning, hvor der er regnet på forskellige scenarier for udviklingen i folketal og vækst. Risikoberegningen er vedlagt som bilag.

 

På baggrund af den aktuelle beregning, KL´s vurdering og en samlet vurdering af risici anbefaler Økonomi og Personale, at kommunen vælger at tilmelde sig statsgarantien for 2018, da gevinsten ved at selvbudgettere vurderes at være for lav i forhold til risikoen.

 

 

 

Kirkernes økonomi

 

I forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2018 fastsættes kirkeskatteprocenten for 2018. Provstiudvalget fastsætter ligningsbeløbet, mens byrådet fastsætter skatteprocenten.

 

Budgetforslaget indeholder en fastholdelse af kirkeskatten på 0,88 %. Økonomi og Personale vurderer, at en fastholdelse af kirkeskatten er en forudsætning for at opretholde et neutralt mellemværende mellem kirkerne og kommunen.

 

 

 

Frigivelse af anlæg

 

I forbindelse med budgetvedtagelsen indstilles, at der i lighed med tidligere år sker en frigivelse af nogle anlægsmidler. I anlægsoversigten, bilaget ”Frigivelse af rådighedsbeløb 2018”, er en række projekter *markeret. Det indstilles, at beløbene på disse frigives i forbindelse med budgetvedtagelsen.

 

 

 

Takster

 

På baggrund af budgetforslaget er der beregnet takster for 2018. Taksterne fremgår af vedlagte bilag ”Takstoversigt budget 2018”.

Økonomiske konsekvenser

Se sagsbeskrivelse

Vurdering

Se sagsbeskrivelse

Indstillinger

Borgmesteren indstiller

 1. at budgetforliget drøftes og videresendes til Byrådets 2. behandling

 

Økonomi og Personale indstiller

 1. at kommunen vælger statsgaranti for udskrivningsgrundlaget 2018
 2. at kirkeskatten fastsættes uændret til 0,88 %
 3. at *markerede anlæg i anlægsoversigten frigives
 4. at taksterne godkendes

Beslutning i Byrådet den 09-10-2017

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-10-2017

Anbefales.

Punkt 89 Endelig vedtagelse af Tillæg til Planstrategi 2015

Sagsresumé

Den 12. juni 2017 vedtog Byrådet at sende et Tillæg til Planstrategi 2015 i offentlig høring i 8 uger. Baggrunden var et ønske om at opretholde muligheden for byudvikling i tre konkrete områder, som var udlagt til boligudvikling i Forslag til Kommuneplan 2017-2029, men som staten har nedlagt veto imod. På baggrund af den nye planlov kan områderne i stedet indmeldes til et landsplandirektiv senest den 15. oktober 2017. Forudsætningen er, at der vedtages et tillæg til planstrategien. Siden offentliggørelsen af tillægget til planstrategien den 3. juli er der indkommet 6 bemærkninger/indsigelser, og der er lavet supplerende redegørelser for natur-, miljø og landskabsinteresser i områderne. På den baggrund foreslås områderne reduceret.

 

Sagsbeskrivelse

I Forslag til Kommuneplan 2017-2029 indgår udlæg af en række nye arealer til boliger. Staten meddelte i juni, at det ikke kunne lade sig gøre inden for rammerne af den dagældende planlov at udlægge tre af disse pga. landskabsinteresser og placering i kystnærhedszonen. Staten henviste i stedet til den nye planlovs bestemmelser om udpegning af de såkaldte udviklingsområder indenfor kystnærhedszonen via et landsplandirektiv.

 

Skulle denne mulighed holdes åben, skulle de tre arealer til boliger indarbejdes i et tillæg til kommunens planstrategi inden den 15. oktober 2017, hvor der er ansøgningsfrist for at komme med i landsplandirektivet. Næste chance for at få områderne ind i planlægningen er ved næste kommuneplanrevision i 2021.

 

De tre arealer er Boligområde ved Mølleskovvej (E.B.17), Boligområde ved Mølleskovvej og Røde Banke (E.B.21) og Boligområde ved Sønderskov, mellem Røjborgvej og Argentinervej (E.B.18).

 

Den 12. juni vedtog Byrådet på den baggrund at udsende et tillæg til Planstrategi 2015 indeholdende de tre områder fra kommuneplanforslaget, som staten gjorde indsigelse imod. Indholdet (områdernes afgrænsning og ønskede anvendelse) skulle være det samme som i Forslag til Kommuneplan 2017-2029, og administrationen skulle foretage den nødvendige omredigering af form og tekst.

 

Tillæg til Planstrategi 2015 har været i offentlig høring i perioden fra 3. juli til 27. august. Der er i denne periode indkommet 6 høringssvar:

 

 1. Banedanmark
 2. Gert og Agnete Jensen, Mølleskovvej 50, og Ole Rye Andersen, Hauløkkevej 20,
 3. Allan Povlsen, Erritsø Bygade 18
 4. Danmarks Naturfredningsforening
 5. Museerne i Fredericia
 6. Anders Jessen, Laura Hanghøj, Britt og Asger Veje, Vandmøllegaardsvej

 

Høringssvarene kan læses i deres fulde ordlyd i bilag 6, Høringssvar hvidbog, og et resumé med administrationens vurdering findes i bilag 5, Indsigelsesnotat.

 

Høringssvaret fra Banedanmark (1) er en generel kommentar, der går på, at der skal tages behørigt hensyn til jernbanen, når der byudvikles. Museet (5) gør opmærksom på, at dele af bevaringsværdigt byggeri (Vandmøllegaard) i E.B.21 med fordel kan indarbejdes i byudviklingen.

 

I de øvrige høringssvar gives udtryk for utilfredshed med udlæg af områderne E.B.17 og E.B.21, særligt pga.

•  Natur- og landskabsforhold

•  Miljø- og støjforhold

 

I forhold til processen gives udtryk for synspunkter vedr. bl.a.

 • Manglende landskabsanalyse
 • Fejl i forbindelse med den politiske behandling af planstrategi tillægget, herunder delegering til administrationen af den fornødne omredigering (der ligger p.t. en klage herover hos Planklagenævnet)
 • Fejl i miljøvurderingen af planstrategi-tillægget
 • Andre oplevede juridiske mangler, herunder for kort høringsperiode og manglende klagevejledning

 

I statens vejledning om udviklingsområder anføres det, at tillægget til planstrategien skal indeholde en redegørelse for de udpegede udviklingsområder og den foretagne interesseafvejning i arealanvendelsen vedr. natur- miljø- og landskabsforhold, bl.a. på baggrund af en analyse af kystlandskabet.

 

Der blev i foråret 2017, med bistand fra et landskabskonsulentfirma, igangsat en landskabsanalyse. Resultaterne for de tre områder er kommet i august måned. Anbefalingen på baggrund af analysen er, at de tre områder reduceres, så der i højere grad tages hensyn til bevaringsværdige landskaber. Det forventes, at staten i vid udstrækning vil følge denne anbefaling, når de i forbindelse med ansøgningen til landsplandirektiv skal tage stilling til, hvad der kan og ikke kan udlægges som udviklingsområder.

 

Der er desuden lavet en nærmere redegørelse for natur- og miljøinteresser i de tre områder, jf. bilag 4.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Teknik & Miljø vurderer, at de tre områders afgrænsning bør ændres på baggrund af landskabsanalysen og de høringssvar, der er kommet. Den foreslåede nye afgrænsning fremgår af bilag 2. Ændringen, samt korte begrundelser herfor, er indarbejdet i Tillæg til Planstrategi 2015 (bilag 1).

 

Teknik & Miljø og Team Jura vurderer ikke, at høringssvarenes kritikpunkter vedr. proces og angivelige juridiske fejl bør give anledning til ændringer i Tillæg til Planstrategi 2015.

 

Teknik & Miljø vurderer, at de tre områder, med deres nye afgrænsning, bør være de områder, der ansøges om at få med i det kommende landsplandirektiv for udviklingsområder.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller, at det anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet,

 

 1. At Tillæg til Planstrategi 2015 vedtages endeligt med den viste justering af afgrænsningen af de tre byudviklingsområder
 2. At administrationen bemyndiges til at ansøge Erhvervsstyrelsen om optagelse af de tre byudviklingsområder i det kommende landsplandirektiv for udviklingsområder

Beslutning i Byrådet den 09-10-2017

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-10-2017

Anbefales.

Beslutning i By- og Planudvalget den 20-09-2017

Det anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet,

 

 1. At Tillæg til Planstrategi 2015 vedtages endeligt med den viste justering af afgrænsningen af de to byudviklingsområder Mølleskovvej Vest og Sønderskov, og idet byudviklingsområdet Mølleskovvej Øst udtages
 2. At administrationen bemyndiges til at ansøge Erhvervsstyrelsen om optagelse af byudviklingsområderne Mølleskovvej Vest og Sønderskov i det kommende landsplandirektiv for udviklingsområder

Punkt 90 Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 1 til LP 303 - Erhvervsområde og offentligt område til erhvervsuddannelsescenter i Erritsø ved Snaremosevej

Sagsresumé

Et forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 303, Erhvervsområde og offentligt område til erhvervsuddannelsescenter i Erritsø ved Snaremosevej, vedtaget af byrådet den 8. maj 2017, har været fremlagt i offentlig høring i perioden 7. juni – 8. august 2017.  Formålet med tillægget er at reservere et areal til en fremtidig vestgående motorvejsrampe. Forslaget omfatter desuden ændringer i de bebyggelsesregulerende bestemmelser inden for delområde C ift. højde og bebyggelsesprocent.

 

Der er indkommet bemærkninger fra hhv. Banedanmark og Vejdirektoratet. Teknik & Miljø vurderer, at ingen af de indkomne bemærkninger giver anledning til at foretage ændringer i lokalplantillægget.

 

Teknik & Miljø anbefaler derfor, at Byrådet vedtager lokalplantillægget endeligt. Ved offentliggørelse af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 303 ophæves de dele af lokalplanen, der erstattes af tillægget.

 

Sagsbeskrivelse:

Lokalplan nr. 303 Erhvervsområde og offentligt område til erhvervsuddannelsescenter i Erritsø ved Snaremosevej blev vedtaget i 2010. Lokalplanen åbner mulighed for at anvende området til offentlige formål og erhverv, herunder opførelse af kollegieboliger i tilknytning til EUC Lillebælt (erhvervsuddannelsescenter) samt hotel.

 

Lokalplanen opdeler lokalplanområdet i 4 delområder. Delområde C udlægges til offentlige formål, hotel og restaurant, kontor- og servicevirksomhed samt butikker til særligt pladskrævende varegrupper. Her tillades en bebyggelsesprocent på 100.

 

Et af lokalplanens formål er også at sikre, at bebyggelsen i delområde C sker inden for et afgrænset byggefelt, og at der etableres tilstrækkelig støjafskærmning i forhold til motorvejen.

 

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 303 er udarbejdet på baggrund af Fredericia Kommunes og Vejdirektoratets ønske om at reservere et areal til at muliggøre en fremtidig etablering af en ny vestgående motorvejsrampe ved afkørsel 59. Arealreservationen gennemskærer det planlagte byggefelt i delområde C, og de bebyggelsesregulerende bestemmelser i lokalplan 303 er derfor ikke hensigtsmæssige for dette område.

 

Tillægget omfatter ændringer af afgrænsningen for delområde C og D samt tilføjelse af nyt delområde E til arealreservationen for motorvejsrampen. Tillægget omfatter tillige ændringer i de bebyggelsesregulerende bestemmelser for delområde C, så placeringen af fremtidig bebyggelse bliver mere fleksibel, bebyggelsesprocenten sættes ned til 60 som i delområde B, og bygningshøjden nedsættes til 3 etager og en maksimal bygningshøjde på 12,5 m som i delområde B.

 

Den østlige del af lokalplantillæggets område er omfattet af lokalplan nr. 220 for Snoghøj Landevej - Strandvejen - en smukkere indfaldsvej, tinglyst den 11. 10. 2002. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 303 udlægger et areal til etablering af motorvejsrampe med tilslutning til Snoghøj Landevej, hvilket er i konflikt med nogle af bestemmelserne i lokalplan 220. Ved den endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplantillægget ophæves lokalplan 220 for det område, som tillægget omfatter.

 

Indkomne bemærkninger

 

1: Banedanmark, Teknisk Drift, Vejlevej 5, 7000 Fredericia

 

Banedanmark fremsender en række generelle bemærkninger til, hvorledes man som nabo til jernbanen skal forholde sig. Desuden gør de opmærksom på, at planer skal være i overensstemmelse med jernbaneloven.

 

Vurdering

Bemærkningerne er taget til efterretning, og de giver ikke anledning til at foretage ændringer i lokalplantillægget.

 

2: Vejdirektoratet, Teglgårdsparken 102, 5500 Middelfart

 

Vejdirektoratet forudsætter, at lokalplantillæggets delområde E er i overensstemmelse med den af Vejdirektoratet fremsendte polygon med vurdering af omfanget af den nødvendige arealreservation til rampe og anslået arbejdsareal. Desuden henleder de opmærksomheden på Vejdirektoratets bemærkninger til udarbejdelsen af den oprindelige lokalplan 303 og forudsætter, at disse stadig er gældende.

 

Vurdering

Teknik & Miljø kan bekræfte, at begge forhold er indarbejdet i lokalplantillægget, hvorfor bemærkningerne ikke giver anledning til at foretage ændringer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Teknik & Miljø vurderer, at der med tillæg nr. 1 til lokalplan 303 skabes det nødvendige plangrundlag, som giver mulighed for etablering af den ønskede motorvejsrampe.

 

Indsigelserne og bemærkningerne fra offentlighedsfasen er behandlet i bilag 3. Høringssvarene har ikke medført, at der foreslås ændringer i planens hovedprincipper, eller at det vurderes at være nødvendigt at opstille afværgeforanstaltninger.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller, at det anbefales over for Økonomiudvalget og Byrådet,

 

1.  at Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 303 – Erhvervsområde og offentligt område til erhvervsuddannelsescenter i Erritsø ved Snaremosevej vedtages endeligt

2.  at Teknik & Miljø besvarer de indkomne bemærkninger til planforslaget med udgangspunkt i notatet vedlagt som bilag 3

3.  at Teknik & Miljø bemyndiges til at foretage mindre redaktionelle rettelser inden offentliggørelse af lokalplanen

Beslutning i Byrådet den 09-10-2017

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-10-2017

Anbefales.

Beslutning i By- og Planudvalget den 20-09-2017

Anbefales.

Punkt 91 Endelig vedtagelse af lokalplan 346 - Boligområde ved Martine Christoffersens Vej

Sagsresumé

Byrådet vedtog i maj 2017 at sende forslag til lokalplan 346, Boliger ved Martine Christoffersens Vej, i offentlig høring. Planforslaget har været i høring i perioden 16. maj til 20. juli 2017. Der er ved høringsfristens udløb indkommet én bemærkning til planforslaget. Den er fra en privatperson, der ønsker at købe en helt bestemt placeret grund i området, men ikke med den størrelse, som lige præcis den pågældende grund forventes at få med de ændringer af udstykningen, der er sigtet med den nye lokalplan.

 

Teknik & Miljø indstiller, at lokalplanen vedtages endeligt uden ændringer.

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med salget af kommunale byggegrunde opleves en stigende efterspørgsel på større boliggrunde. Dette gælder også i området ved Martine Christoffersens Vej i den vestlige del af Fredericia.

 

For at imødekomme denne efterspørgsel er denne lokalplan udarbejdet med henblik på at muliggøre en mere fleksibel udstykning, herunder grunde større end 700 m2. Lokalplanen erstatter lokalplan 309, som foreskriver en grundstørrelse på ca. 400 m2 med præcist fastlagte byggefelter.

 

Lokalplanens indhold

Sigtet med udarbejdelsen af lokalplan 346 er at skabe mulighed for en større variation af grundstørrelser. Der er stadig mulighed for at udstykke mindre grunde, men samtidig også mulighed for at udstykke større grunde end den nugældende lokalplan.

 

Med den nye Lokalplan 346 forventes området at kunne udstykkes i 23 grunde. Lokalplanen fastlægger bestemmelser om placering af bebyggelse på grundene i en afstand af 2,5 m fra skel. Dog bliver der fortsat mulighed for opførelse af garager/carporte/skure i naboskel.

 

Herudover fastlægger lokalplanen bestemmelser om:

 • Bebyggelsesprocent: 30.
 • Etageantal: 1 etage, uden udnyttet tagetage.
 • Højde: Max. 5,5 m.
 • Parkering: 2 parkeringspladser på hver grund.

 

Lokalplanområdet kommer til at omfatte jordstykkerne/matrikelnumrene: 43q, 43ch, 43ci, 43ck, 43 cl, 43cm, 43cn, 43co, 43cp, 43ay, 43dd, 43aæ, 43dc, 43ba, 43db, 43bf, 43cæ, 43be, 43cø, 43bc, 43da, 43cz, 43cy, 43cx, 43cv, 43cu, 43ct, 43cs, 43cr, 43cq, 43ø, Fredericia Kobbeljorder. Af disse er 7 grunde bebygget med hver én bolig.

 

Afgrænsning af lokalplanområdet fremgår af lokalplanforslagets kortbilag 1.

 

Ophævelse af Lokalplan 309

Ved den endelig vedtagelse ophæver den nye lokalplan den hidtil gældende lokalplan 309, Et boligområde ved Martine Christoffersens Vej.

 

Den indkomne bemærkning til lokalplanforslaget

Der er ved høringsfristens udløb indkommet én bemærkning til planforslaget. Den er fra en privatperson, der ønsker at købe en helt bestemt placeret grund i området, men ikke så stor, som lige præcis den pågældende grund forventes at få med de ændringer af udstykningen, der er sigtet med den nye lokalplan.

Økonomiske konsekvenser

Ændringen af grundstørrelserne betyder, at restrummeligheden på 21 små grunde kan omdannes til 12 større grunde samt 1 lille grund.

Dette vil have betydning for eventuelle budgetterede indtægter fra salg af de 21 små grunde, da det alt andet lige må antages, at de 12 store grunde og 1 lille grund ikke vil kunne opnå helt samme indtægtsniveau som budgetteret. På den anden side set vurderes det, at grundene bliver betydeligt lettere at sælge.  

Vurdering

Teknik & Miljø vurderer, at der med den nye lokalplan – som tilsigtet - skabes et plangrundlag, som fremadrettet, og bedre end det nugældende plangrundlag, sikrer den fremtidige anvendelse af området som åben–lav bebyggelse ved at muliggøre færre, men større grunde uden præcist fastlagte byggefelter.

 

Den ønskede anvendelse er forsat i overensstemmelse med kommuneplanen.

 

Den privatperson, der har udtrykt et ønske om at kunne købe en eksakt placeret grund, men med en mindre størrelse, end den forventeligt får, har mulighed for at købe en grund med den ønskede mindre størrelse et andet sted inden for lokalplanområdet.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller, at det anbefales over for Økonomiudvalget og Byrådet,

 

 1. at lokalplan 346, Boliger ved Martine Christoffersens Vej vedtages endeligt uden ændringer

 

 1. at Teknik & Miljø bemyndiges til at foretage mindre redaktionelle rettelser inden offentliggørelse af lokalplanen

Beslutning i Byrådet den 09-10-2017

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-10-2017

Anbefales.

Beslutning i By- og Planudvalget den 20-09-2017

Anbefales.

Punkt 92 Lokalplan nr. 351 for siloer ved Møllebugtvej

Sagsresumé

Forslag til lokalplan nr. 351 for siloer ved Møllebugtvej har været i offentlig høring i 8 uger.

 

Lokalplanen giver mulighed for opførelse af et 35 m højt siloanlæg under varetagelse af de relevante hensyn.

 

Der er i høringsperioden kommet en række bemærkninger/høringssvar omkring trafik, visualisering, sikkerhed og alternativer.

 

Det er Teknik og Miljøs vurdering, at høringssvarene ikke giver anledning til ændringer i lokalplanen ligesom det ikke vurderes nødvendigt at opstille afværgeforanstaltninger.

 

Sagen skal afgøres i Byrådet.

 

Sagsbeskrivelse:

Den 8. maj 2017 besluttede et flertal i Byrådet at offentliggøre et forslag til lokalplan nr. 351 for siloer ved Møllebugtvej.

 

Lokalplanen giver mulighed for opførelse af et 35 m højt siloanlæg under varetagelse af de relevante hensyn.

 

Siloernes lodrette facader kan være 25 m med en konisk top på yderligere 5 m. På toppen af siloerne kan etableres et transportanlæg til korn, således at det samlede anlæg kan få en højde på op til 35 m.

 

Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser for området.

 

Sammenfattende redegørelse

I forbindelse med Byrådets endelige vedtagelse af lokalplaner skal der foreligge en sammenfattende redegørelse for, hvordan miljøhensyn er integreret i planen eller programmet, hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning, hvorfor den vedtagne plan er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der også har været behandlet, samt hvorledes myndigheden vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af planen.

 

Miljørapporten har medvirket til, at relevante problemstillinger er undersøgt. I planforslaget er der taget hensyn til en række miljøhensyn for at undgå, reducere og/eller kompensere for eventuelle negative miljøpåvirkninger på omgivelserne.

 

Fredericia Kommune følger løbende trafikudviklingen i området.

 

Den sammenfattende redegørelse er indarbejdet i lokalplanen, der er vedlagt som bilag.

 

Indkomne bemærkninger

Ved høringens udløb var der indkommet i alt 8 henvendelser fra følgende:

 

1. BaneDanmark, Teknisk Drift, Team Areal, Vejlevej 5, 7000 Fredericia

2. Tom Honoré, Teglværksvej 22, 7000 Fredericia

3. Bestyrelsen for Hannerup Park

4: ADP

5. Henrik Jakobsen

6. Palle Dahl, Elsdyrvej 3, 7000 Fredericia

7. Søren Hausted

8. En række borgere på Egernvej/Bjørnevej

9. Henrik & Lotte Jakobsen, Egernvej 17, 7000 Fredericia

10. Anita og Jesper Hansen, Egernvej 15, 7000 Fredericia

 

De indkomne bemærkninger omhandler hovedsageligt trafikbelastning/støj, visualisering fra dyrehavekvarteret, sikkerhed og alternativer til placering af siloer.

 

De indkomne bemærkninger fra høringen fremgår af bilag om samlede bemærkninger og partshøring til lokalplanen.

 

Et kort resumé af indsigelserne kan sammen med forslag til behandling ses i bilag notat for indkomne bemærkninger til lokalplan 351 for siloer ved Møllebugtvej.

 

Tidligere indkomne bemærkninger

Der har tidligere været afholdt naboorientering i forbindelse med behandling af en sag om dispensation fra lokalplan nr. 26 til opførelse af 10 siloer med en højde på 35 m på ejendommen Pakhusvej 2 på Fredericia Havn.

 

Der kom i den forbindelse 73 bemærkninger fra beboerne i Dyrehavekvarteret, som omhandlede det visuelle og bekymring for sikkerhed.

Derudover kom der bemærkning fra Havnekranførerne, som er positive overfor silobyggeriet og mener det er vigtigt, at der findes gode løsninger, når virksomheder ønsker at investere på havnen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Teknik & Miljø vurderer, at der med lokalplan nr. 351 for siloer ved Møllebugtvej skabes det nødvendige plangrundlag, som giver mulighed for opførelse af et siloanlæg med en højde på op til 35 m.

 

Teknik & Miljø har vurderet bemærkningerne, der er modtaget i høringsfasen, med udgangspunkt i den konkrete lokalplan. Det vurderes at de indkomne bemærkninger ikke giver anledning til at foretage ændringer i planens hovedprincipper, ligesom det ikke vurderes nødvendigt at opstille yderligere afværgeforanstaltninger.

 

Indsigelserne og bemærkningerne fra offentlighedsfasen er behandlet i notat for indkomne bemærkninger til lokalplan 351 for siloer ved Møllebugtvej, som er vedlagt som bilag.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller, at det anbefales over for Økonomiudvalget og Byrådet,

 1. At lokalplan nr. 351 for siloer ved Møllebugtvej vedtages endeligt.
 1. At Teknik & Miljø besvarer de indkomne bemærkninger til planforslaget med udgangspunkt i notat for indkomne bemærkninger til lokalplan 351 for siloer ved Møllebugtvej, vedlagt som bilag.
 1. At Teknik & Miljø bemyndiges til at foretage mindre redaktionelle rettelser inden offentliggørelse af lokalplanen.

Beslutning i Byrådet den 09-10-2017

Et flertal i Byrådet bestående af A, V, O og F stemte for godkendelse af sagen. Inger Nielsen (O) og Ø stemte imod. 

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-10-2017

Et flertal i Økonomiudvalget bestående af A, V, O og F stemte for at anbefale sagen til byrådet. Inger Nielsen (O) og Ø stemte imod.  

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-09-2017

Et flertal i Økonomiudvalget bestående af A, O, F og Ø valgte at udsætte sagen. V stemte imod udsættelsen.

Beslutning i By- og Planudvalget den 29-08-2017

Et flertal bestående af A og V besluttede at anbefale overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at indstillingen følges.

 

Et mindretal bestående af O stemte imod.

Punkt 93 Kommunalvalg 2017, principper for udpegning af valgstyrere mv.

Sagsresumé

Udpegning af valgstyrere i forbindelse med kommunalvalget 21. november 2017

 

Sagsbeskrivelse:

 

 

Tirsdag den 21. november 2017 afholdes der valg til kommunalbestyrelsen.

 

Valget ledes af en valgbestyrelse på fem medlemmer, valgt for resten af byrådsperioden på Byrådets konstituerende møde den 2. december 2013.

 

Valgbestyrelsen består af:

 

Medlemmer:  Suppleanter:

 

Jacob Bjerregaard form.  Henning Due Lorentzen

Susanne Eilersen  Jan Schrøder

Pernelle Jensen  Christian Jørgensen

Marianne Thomsen  Inger Nielsen

Cecilie Schultz  Bente Ankersen

 

Marianne Thomsen erstattede Jane Findahl som udtrådte den 18. maj 2015.

 

Inger Nielsen indtrådte efter Jean Brahe den 10.10.2016.

 

 

Valg af valgstyrere og valgstyrerformænd:

 

I henhold til valgloven udpeger Byrådet mindst fem og højest ni valgstyrere for hvert afstemningsområde i kommunen. Kan der ikke opnås enighed om valget af valgstyrere og valgstyrerformænd, foretages dette efter forholdstalsvalg og under ét for samtlige de valgstyrere og valgstyrerformænd, der skal vælges i kommunen.

 

Der er otte valgsteder i Fredericia kommune, hvorfor der skal udpeges 40 valgstyrere. 

 

Efter sammensætningen af Byrådet i det møde hvor valgstyrerne vælges, er partierne/grupperne berettiget til følgende antal valgstyrere:

 

A - Socialdemokratiet

19 valgstyrere

F - Socialistisk Folkeparti

 2 valgstyrere

V - Venstre 

 

 9 valgstyrere

O - Dansk Folkeparti

 8 valgstyrere

Ø - Enhedslisten

 2 valgstyrere

,

40 valgstyrere

 

Disse er fordelt på otte valgsteder i kommunen. Valgstyrerne påser, at afstemningen foregår korrekt på det enkelte valgsted, og underskriver afstemningsbogen, når optællingen er tilendebragt om aftenen. De skal samtidig fungere som tilforordnede vælgere jvf. nedenfor. 

 

Valg af tilforordnede vælgere:

 

Til at bistå valgstyrerne ved afstemningens gennemførelse og opgørelse udpeger Byrådet det fornødne antal tilforordnede vælgere. Kan der ikke opnås enighed om valget af disse, foretages dette ved forholdstalsvalg og under ét for samtlige de tilforordnede vælgere, der skal vælges i kommunen.

 

Til at varetage funktionerne på kommunens otte afstemningssteder er der behov for 220 tilforordnede vælgere på valgdagen, samt ti tilforordnede vælgere til at modtage brevstemmer på plejehjem, ældreboliger, vælgers eget hjem mv.

 

I lighed med tidligere praksis foreslås, at de af grupperne godkendte lister over vælgere benyttes ved udpegning af tilforordnede.

 

Disse foreslås fordelt efter følgende principper:

 

Partier/grupper, der er repræsenteret i Byrådet, får ni tilforordnede for hvert mandat i Byrådet.

 

Partier/lister, der ikke er repræsenteret i Byrådet, får indtil tre tilforordnede.

 

Herudover varetager et antal kommunale ansatte særlige opgaver ved hovedbord, valglister m.v. – Hvert valgsted får tildelt en eller to kommunalt ansatte valgeksperter, som er bekendt med såvel de lovmæssige, som praktiske spørgsmål, som kan opstå på valgstederne i løbet af valgdagen.

 

Valg af tilforordnede vælgere ved brevstemmeafgivning i vælgernes eget hjem og på plejehjem m.v.:

 

Der vil i forbindelse med brevstemmeafgivningen skulle udpeges ti tilforordnede vælgere fra gruppernes godkendte lister over vælgere, svarende til fem “afstemningshold”. Et afstemningshold udgøres således af to personer, som ikke må repræsentere det samme politiske parti.

 

En ændring i valgloven fra 2001 gør det atter muligt at udpege kommunalt ansat personale til denne opgave. Det foreslås, at hvert stemmemodtagerhold udgøres af en kommunal medarbejder (som skal være vælger i kommunen), samt en tilforordnet vælger udpeget af partierne/listerne.

 

Opgørelsen af valget (fintællingen) finder sted i umiddelbar forlængelse af optællingen af listestemmer. Optællingen foretages af kommunalt personale.
Fintællingsresultatet godkendes af valgbestyrelsen dagen efter valgdagen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Fællessekretariatet indstiller til byrådet, at principperne for udpegningen af valgstyrere og valgstyrerformænd samt for udpegning af tilforordnede vælgere godkendes.

Beslutning i Byrådet den 09-10-2017

Godkendt.

Punkt 94 Ansøgning om medlemskab af WHO Healthy Cities Network - Phase VI

Sagsresumé

Sundhedsudvalget har besluttet at indstille til Byrådet, at Fredericia Kommune ansøger om medlemskab i WHO"s europæiske "Healthy Cities Network". Medlemskabet skal være med til at bidrage til en positiv udvikling i folkesundheden i Fredericia Kommune og danne rammen for politisk nytænkning og samarbejde med en lang række aktører på sundhedsområdet. Netværket består af udvalgte europæiske byer, der samarbejder om at fremme sundhed i bredeste forstand. Fredericia har ekstraordinært fået mulighed for at søge om optagelse i WHO´s Healthy Cities Network.

 

Sagsbeskrivelse:

WHO"s europæiske "Healthy Cities Network" består af et netværk af udvalgte europæiske byer, der samarbejder om at fremme sundhed i bredeste forstand. Dvs. sundhed betragtes som bæredygtige byer, mental sundhed, trivsel og rammer, der fremmer sundhed for borgerne.

Der er p.t. 100 medlemsbyer i netværket, der har eksisteret siden 1988. Hvert land har en kvote af byer der kan søge optagelse. Fra Danmark er København, Horsens, Lolland og Frederiksberg medlemmer.

 

Fredericia har ekstraordinært fået mulighed for at søge om optagelse i WHO´s Healthy Cities Network. Idet Danmark allerede har overskredet sin kvote forventes det ikke, at Danmark, udover denne anledning, vil få tildelt yderligere pladser i netværket.

 

Sundhedsudvalget har besluttet, at medlemskab af netværket kan bidrage positivt til udviklingen af folkesundheden i Fredericia Kommune, og vil benytte anledningen til at ansøge om medlemskab. Den 24. maj 2017 indsendte Borgmesteren en formel interessetilkendegivelse om ansøgning om medlemskab. 

 

Medlemsbyerne forpligter sig til "Healthy Cities Network" på grundlag af kriterier, der fornyes hvert femte år. Der skal således genansøges om medlemskab hvert femte år.

 

I disse fem års perioder arbejdes der med en række centrale temaer, og der lanceres en politisk erklæring og en række strategiske mål. Der arbejdes lokalt med temaerne og strategierne, og der erfaringsudveksles og samarbejdes gennem netværk på tværs af medlemsbyerne. Den nuværende fase Vl udløber i 2018, og har sit afsæt i WHO Health 2020 plan.

 

De overordnede mål i fase Vl er:

 

·  At fremme sundhed og trivsel for alle og modvirke ulighed i sundhed.

·  At fremme lederskab og borgerdeltagelse i forhold til sundhed (sundhed i alle lokale politikker).

 

Under disse overordnede mål er der sat følgende kernetemaer op:

·  Investering i sundhed gennem hele livet og empowerment af borgerne.

·  Håndtering af den Europæiske regions største folkesundheds udfordringer.

·  Styrkelse af sundhedssystemer med borgerne i centrum og styrkelse af generelle kompetencer i relation til folkesundhed.

·  Udvikling af bæredygtige (resiliente) lokalsamfund med sammenhængskraft og støttende miljøer.

 

Under hver af kernetemaerne er tidlig barndom, ældre mennesker, sårbarhed og sundhedskompetence højt prioriterede emner.

 

Som medlem af WHO Healthy Cities Network er kommunen forpligtet til politisk og administrativt aktivt at deltage i netværkets møder, deltage i subnetværk og være aktive i de nationale sund by netværk, evaluere udviklingen af sundhedsprofilerne og afrapportere til WHO mm.

Økonomiske konsekvenser

Kontingent for medlemsskab af WHO "Healthy Cities Network" udgør årligt $US 6.000 – svarende til ca. 41.000 kroner.

 

Hertil må der påregnes udgifter til transport og overnatning ved den årlige hovedkonference og eventuelle øvrige konferencer og møder i netværks regi.

 

Medlemskabet ses som en investering i kompetenceudvikling af personalet på sundhedsområdet.

 

Dette dækkes indenfor rammen på sundhedsområdet.

Vurdering

WHO Healthy Cities Network er oplagt som ramme til at skabe bro mellem Byrådets vision om Vækst og Velfærd for et bæredygtigt Fredericia på både kort og langt sigt. Rammen vil kunne danne grobund for organisatoriske prioriteringer, investeringer på tværs af fagområder ud fra politiske visioner og en mere strømlinet planlægning af kommunens ressourcer, så der reelt investeres i tiltag, der kan styrke borgernes muligheder for at skabe lange, sunde og gode liv i byen.

 

En tilknytning til WHO kan således danne rammen for en politisk nytænkning af den måde, der arbejdes med sundhed på i Fredericia Kommune, herunder styrke samarbejdet med ikke kun kommunens borgere, men også de frivillige foreninger, interesseorganisationer og regionen, som er centrale samarbejdspartnere i forhold til kommunens sundhedsarbejde, der rummer både den mentale og den fysiske sundhed. I den forbindelse ligger WHO stor vægt på inddragelse af lokalbefolkningen i beslutningsprocessen samt et stærkt politisk engagement.

 

Med ambitiøse politiske målsætninger for en positiv udvikling i folkesundheden som pejlemærke kan sundhedsarbejdet nytænkes, ligesom sådanne mål for en positiv udvikling også kan bidrage til en positiv fortælling om Fredericia som en sund by, hvilket vil bidrage positivt til byens brand.

Indstillinger

Voksen- og Sundhedssekretariatet indstiller, at Sundhedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler:

 

·  At godkende beslutningen om at ansøge om medlemskab af WHO Healthy Cities Network – Phase VI

Beslutning i Byrådet den 09-10-2017

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-10-2017

Anbefales.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 18-09-2017

Anbefales.

Punkt 95 Samarbejde med Fredericia Spildevand og Energi A/S om §11 tillæg

Sagsresumé

Efter at der er kommet nye regler for de økonomiske rammer for forsyningsselskaber, er der fastsat et loft over investeringer og drift. Denne økonomiske ramme kan øges med tillæg, bl.a. for kommunalt fastsatte, pålagte eller godkendte mål. Dette vil give en del sager, når nye aktiviteter igangsættes, og derfor vil det være fornuftigt at lette sagsbehandling og beslutningsproces.

 

Derudover er der to konkrete sager, som ønskes godkendt som § 11 tillæg – Bystrategi projektet og Oliefrit Anlæg.

 

Sagsbeskrivelse:

Den 10. oktober 2016 trådte bekendtgørelse nr. 1235 i kraft omkring økonomiske rammer for vandselskaber (udmøntning af vandsektorforliget) gældende fra 1. januar 2017.

 

Med de nye regler får hvert selskab en indtægtsramme med en angivet økonomisk ramme (tidligere prisloft). Rammen reguleres nedad via effektiviseringskrav, dels et basiskrav og dels et krav afhængig af det enkelte forsyningsselskabs placering i det økonomiske benchmark.

 

I den tidligere vandsektorlov blev der givet tillæg til alle de investeringer, som de enkelte forsyningsselskaber lavede, herunder også udvidelser af forsyningsområdet samt nye anlægsaktiviteter, og der kunne søges tillæg til miljø- og serviceaktiviteter lokalt.

 

I den nye vandsektorlov er der fastsat et loft over investeringer og driften. Men der er en mulighed for at søge tillæg til forbrugsrammen, hvis disse er godkendt af stat eller kommune ifølge Bek. 1235 §11: Et vandselskabs økonomiske ramme kan øges med et tillæg, der udgør vandselskabets samlede omkostninger eller meromkostninger til statsligt eller kommunalt fastsatte, pålagte eller godkendte mål, såfremt disse omkostninger overstiger enten 1 % af den fastsatte økonomiske ramme for det pågældende år eller 500.000,- kr. inden for et kalenderår.

 

Den nye administrationsform kan give en del sager, da der nu skal søges tillæg, når nye aktiviteter igangsættes eller forsyningsområdet udvides (f.eks. ved udstykningssager), og derfor vil det være fornuftigt at lette sagsbehandling og beslutningsproces.

 

Konkret ønskes følgende 2 sager ligeledes godkendt som § 11 tillæg:

 

Bystrategi projekt

Fredericia Kommune har indsendt ansøgning om et Bystrategi projekt til Erhvervsstyrelsen (EU strukturfondsprojekt). Fredericia Spildevand og Energi A/S (FRSE) har indgået en partnerskabserklæring med Fredericia Kommune om at deltage i projektet.

 

FRSE’s budgetandel af den samlede bruttoøkonomi er 12.500.000,- kr. og en nettoøkonomi på 6.500.000,- kr. efter tilskudsandel fra EU strukturfonden.

 

Projektet gennemføres i perioden 9. juni 2017 – 30. juni 2020.

 

FRSE deltager primært i projektet P2: Energioptimering og affaldshåndtering - Kildesorteret organisk affald og have- og park affald til biogas.

 

Hovedaktiviteter i projektet er følgende:

 • Projektledelse
 • Pulpning af kildesorteret organisk affald
 • Økologilinje
 • Sam-ensilering af have- og parkaffald og kildesorteret organisk affald
 • Online målinger
 • Smart Energy
 • Evaluering og vidensdeling

 

Den forventede økonomiske fordeling mellem årene er følgende:

 

År

Brutto Økonomi

Netto Økonomi

2017

  2.000.000,- kr.

1.040.000,- kr.

2018

  3.600.000,- kr.

1.870.000,- kr.

2019

  4.600.000,- kr.

2.390.000,- kr.

2020

  2.300.000,- kr.

1.200.000,- kr.

Total

12.500.000,- kr.

6.500.000,- kr.

 

Der forventes ikke afledte driftsomkostninger udover den økonomi, som bruges i projektet.

 

 

Oliefrit anlæg

FRSE ønsker som en del af sin strategi at blive et oliefrit anlæg.

 

FRSE’s energianlæg har været under udvikling i en periode, og en sløjfning af det eksisterende olieoplag vil bevirke, at FRSE får udmøntet en del af sin grønne omstilling.

 

Olien kan erstattes med alternativ brændsel i form af naturgas til proces. Det kræver en ombygning af FRSE’s energianlæg at få skiftet brændselsform og sikre energiforsyningen fremadrettet.

 

Projektet forventes gennemført i 2. halvår 2017.

 

Investeringen i ombygning af FRSE’s energianlæg til at blive et oliefrit anlæg er budgetlagt til 3.000.000,- kr.

 

De afledte driftsomkostninger forventes at blive neutrale, da der både spares penge på olie og fremadrettet skal købes naturgas.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Teknik & Miljø vurderer, at det vil være fornuftigt med en administrativ delegering for at lette sagsbehandlingen og beslutningsprocessen. Det foreslås at lave en administrativ delegering, således FRSE’s direktør og Teknik & Miljø kan behandle og godkende sager om tillæg, med efterfølgende løbende statusorienteringer til bestyrelse/udvalg.

 

En sådan delegering er godkendt af FRSE’s bestyrelse.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller, at det anbefales overfor Økonomiudvalget og byrådet:

 

·  At beslutningskompetencen med § 11 tillæg delegeres til Teknik & Miljø

·  At de konkretet sager (Bystrategi projekt og Oliefrit anlæg) godkendes som § 11 tillæg

Beslutning i Byrådet den 09-10-2017

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-10-2017

Anbefales.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 19-09-2017

Anbefales.

Punkt 96 Klage over afslag på taxibevilling (Lukket)

Punkt 97 Vejlevej/Bredstrupvej

Sagsresumé

Fredericia Kommune er blevet kontaktet af ejerne af Bredstrupvej 3, om eventuel overtagelse af deres ejendom. Ejendommen er beliggende på matr. nr. 356c Fredericia Stadsjorder, og udgør 776 m2 (jf. bilag oversigtskort). 

 

Bredstrupvej 3 er beliggende lige overfor Netto, og på hjørnet af Vejlevej og Bredstrupvej. Ejerne af ejendommen påtænker at sælge ejendommen indenfor nærmeste fremtid, og i den forbindelse har de rettet henvendelse til Fredericia Kommune, da de ved tidligere lejligheder har ladet sig fortælle at en eventuel fremtidig vejudvidelse/højresvingsbane fra Bredstrupvej ud til Vejlevej, påtænkes placeret hvor deres hus er beliggende i dag. Vej afdelingen oplyser at Vejlevej stadig bliver mere presset i forhold til afvikling af trafikken. Boligområderne i Ullerup er vokset markant de seneste 10 år, og forventes at vokse yderligere i de kommende år. I den forbindelse vil det formentlig indenfor overskuelig fremtid blive nødvendigt at udvide krydset ved Vejlevej med en højresvingsbane. En højresvingsbane vil kræve areal fra Bredstrupvej 3, og der vil derfor være god mening i, at overtage ejendommen, set med trafikafviklings øjne. Bredstrupvej 3 kan erhverves til 1.050.000 kroner. Prisen på de 1.050.000 kroner er fastsat ved en uvildig ejendomsmægler vurdering som Fredericia Kommune har fået foretaget.

 

Vedlagt i bilag er vurderingen af ejendommen. Såfremt ejendommen erhverves, afsættes et mindre beløb til handelsomkostninger, herunder tinglysningsafgift og udarbejdelse af skøde. 

 

Såfremt ejendommen erhverves, vil ejendomsafdelingen leje ejendommen ud på vilkår der sikre at Fredericia Kommune hurtigt kan opsige en eventuel fremtidig lejer og få råderet over ejendommen. Indtægter fra udlejning, vurderes at kunne dække den løbende drift. Nuværende ejer af ejendommen har udtrykt ønske om at leje ejendommen for en tidsbegrænset periode på op til 2 år. På sigt ønsker nuværende ejer af ejendommen at finde et rækkehus eller anden passende ældre bolig. Lejeindtægten er fastsat til 3800 kr./mdr. ekskl. forbrug. 

 

Når behovet for en højresvingsbane opstår, vil nedrivningssagen komme på dagsordenen sammen med et fremtidigt vejprojekt. 

Økonomiske konsekvenser

Tekst
(beløb i mio. kr.)

TB 2017

TB 2018

TB 2019

TB 2020

TB 2021

Anlægs-
bevilling

Fri-
givelse

Køb af Bredstrupvej 3 (XA-10040), Økonomiudvalget

1,050

 

 

 

 

1,050

1,050

Handelsomkostninger (XA-10040), Økonomiudvalget

0,035

 

 

 

 

0,035

0,035

Investeringspuljen (XA-20010)

-1,085

 

 

 

 

 

 

I alt (- = kasseindlæg/
 + = kasseudlæg)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

 

 

Vurdering

Det vurderes ikke at være hensigtsmæssigt at lade nuværende ejere af ejendommen Bredstrupvej 3 sælge ejendommen, da kommunen alt andet lige indenfor en nærmere årrække står og skal bruge ejendommen til en kommende vejudvidelse.

Indstillinger

Strategisk Udvikling indstiller til Byrådet, at

-  Ejendommen erhverves til 1.050.000 DKK. 

 

-  At budgettet tilrettes med de under Økonomiske konsekvenser anførte ændringer

Beslutning i Byrådet den 09-10-2017

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-10-2017

Anbefales.

Punkt 98 Martine Christoffersens Vej

Sagsresumé

I forbindelse med vedtagelsen af lokalplan 346, der ændrer størrelsen på de resterende grunde på Martine Christoffersens Vej, har Strategisk Udvikling fået de nye grunde vurderet af en uvildig ejendomsmægler. Vurderingspriserne er vedlagt i bilag.

 

Såfremt vurderingspriserne godkendes som mindste fremadrettet salgspriser, forventer Strategisk Udvikling at kunne udbyde de nye og større grunde til salg når klagefristen for lokalplan 346 udløber primo november 2017.

Økonomiske konsekvenser

Ændringen af grundstørrelserne betyder, at i stedet for forventet indtægter ved salg af de små grunde på kr.7.468.000 kroner ekskl. moms, må det nu antages at indtægterne reduceres til samlet 6.352.000 kroner ekskl. Moms. 

Vurdering

Priserne fastsat af EDC Domus, vurderes at være i overensstemmelse med gældende markedspriser for området. 

Indstillinger

Strategisk Udvikling indstiller til Byrådet, at sælge grundene på Martine Christoffersens Vej, til mindstepriser som angivet i vedlagte vurdering udarbejdet af EDC Domus.

Beslutning i Byrådet den 09-10-2017

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-10-2017

Anbefales.

Punkt 99 DanmarkC

Sagsresumé

Fredericia Kommune har udbudt en erhvervsgrund i Prins Christians Kvarter. Grunden andrager ca. 16.000 m2.

 

Baggrunden for udbuddet er, at Morning Stars ApS (en del af SER Hegn ApS, producent af primært byggepladshegn), der sidste år købte jord og har bygget sit nye domicil her i Fredericia, har henvendt sig hertil med ønsket om at købe yderligere jord.

 

Firmaet oplever en god vækst, og har derfor brug for yderligere plads, i første omgang til opbevaring af virksomhedens materiel.

 

Der er under udbudsperioden, indkommet 1 tilbud på køb af grunden på de 16.000 m2. Tilbuddet er fra Morning Stars ApS, Prins Christians Kvarter 26, 7000 Fredericia, som byder 210,00 kr. pr. m2 ekskl. moms, i byggemodnet stand, inkl. tilslutningsbidrag til kloak.

 

Overtagelsesdagen er sat til dagen hvor udstykning af de 16.000 m2 falder på plads.

 

Grunden er omfattet af lokalplan nr. 8 Industriområde i Erritsø. Grunden er beliggende i byzone og udbydes i byggemodnet stand, inkl. tilslutningsbidrag til kloak. 

Økonomiske konsekvenser

Tekst
(beløb i mio. kr.)

TB 2017

TB 2018

TB 2019

TB 2020

TB 2021

Anlægs-
bevilling

Fri-
givelse

 

 

 

 

 

 

 

 

Salgspris (xa-10015), Økonomiudvalget

-3,360

 

 

 

 

-3,360

-3,360

Salgsomkostninger, herunder arkæologi, landinspektør, administration mv.  (xa-10015), Økonomiudvalget

0,175

 

 

 

 

0,175

0,175

Kloaktilslutningsbidrag (xa-10015), Økonomiudvalget

0,982

0,982 

0,982 

Investeringspuljen (xa-20010), Økonomiudvalget

2,203

 

 

I alt (- = kasseindlæg/
+ = kasseudlæg)

0,000

 

 

 

Vurdering

I forbindelse med udbuddet har Strategisk Udvikling fået foretaget en vurdering af en forventelig m2 pris for jord i 2. række beliggende ved genbrugspladsen i Prins Christians Kvarter. Vurderingen anslår at en markedspris for jord på denne placering må forventes at ligge på omkring 210 kr./m2 ekskl. moms.

 

Med baggrund i ejendomsmæglervurderingen vurderes det derfor at den tilbudte pris er i overensstemmelse med den forventelige markedspris.

Indstillinger

Strategisk Udvikling indstiller til Byrådet, at sælge grunden på de ca. 16.000 m2, til en pris på 210 DKK/m2 ekskl. moms, inkl. tilslutningsafgift til kloak. 

 

Såfremt et salg bliver godkendt, bliver budget og bevillinger tilrettet med de i økonomiske konsekvenser anførte ændringer.

Beslutning i Byrådet den 09-10-2017

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-10-2017

Anbefales.

Punkt 100 DanmarkC

Sagsresumé

Fredericia Kommune har udbudt et større kommende erhvervsareal syd for Skærbækvej til salg. Arealet andrager ca. 432.684 m2 jord, der i kommuneplanen er udlagt til kommende erhvervsjord. Arealet er udbudt således, at det samlet areal kan overtages i op til 3 etaper, hvoraf første etape skal være på 176.000 m2 og overtages når endelig lokalplan foreligger, og hvor 3. etape senest skal overtages 1. januar 2022. 

 

Baggrunden for udbuddet er, at ADP A/S i samarbejde med en kapital stærk investor har henvendt sig med interesse i at købe jorden. ADP A/S og investor har i samarbejde stiftet et selskab, der fremadrettet har til formål at udvikle området, herunder opfører lager og bygninger indenfor transport og logistik, med henblik på udlejning. 

Arealet der er udbudt til salg, anvendes i dag som mark og dyrkes. Der foregår lokalplanarbejde for området som forventes at udlægge arealet til erhvervsområde (Transport og Logistik) i løbet af 2018.

 

Omkostninger i forbindelse med omdannelse af arealet til kommende erhvervsareal anslås at ligge i størrelsesordenen 20 mio. kr. Arealet er i dag primært landbrugsjord omkranset af vej og jernbane, hvorfor der alene er taget højde for nedrivningsomkostninger til ejendommen Fredericia Kommune købte sidste år beliggende Hauløkkevej 20, samt omkostninger til nedgravning og flytning af el-luftledninger som i dag skærer arealet over i to (jf. bilag 1 og bilag 2).

 

Såfremt lokalplanen vedtages vil et efterfølgende opkøb af 2 private ejendomme på ekspropriationslignende vilkår være nødvendige. Fredericia Kommune har gode erfaringer med at indgå frivillige aftaler om ekspropriation, hvilket også vil blive forsøgt i dette tilfælde. Såfremt frivillige aftale ikke kan opnås, fremsættes ekspropriations anmodning i forbindelse med endelig vedtagelse af lokalplanen. De private ejendomme er markeret på vedlagte bilag 3.

 

Der vil udover ovennævnte større investeringer ikke skulle investeres i reel infrastruktur på arealet. Investeringer i vejanlæg, eventuelle jernbanespor mv. på arealet afholdes af køber og er Fredericia Kommune uvedkommende. 

 

Under udbudsperioden er der indkommet 1 tilbud på køb af grunden på de ca. 432.684 m2. Tilbuddet er fra DMTC1 A/S. 

 

DMTC1 A/S tilbyder 249,00 kr./m2 ekskl. moms og inkl. tilslutningsafgift til kloak. 

Økonomiske konsekvenser

Tekst
(beløb i mio. kr.)

TB 2018

TB 2019

TB 2020

TB 2021

TB 2022

Anlægs-
bevilling

Fri-
givelse

 

 

 

 

 

 

 

 

Salgspris (xa-10010), Økonomiudvalget

-43,824

-31,957 

 

-31,957 

-107,738

-107,738

Salgsomkostninger herunder arkæologi, landinspektør, administrationsomkostninger mv. (xa-10010), Økonomiudvalget

1,000

 

0,000 

 

0,000 

1,000

1,000

Byggemodningsomkostninger, herunder nedgravning af elkabler og nedrivning af ejendom, (xa-10010), Økonomiudvalget

1,000

9,000

10,000

 

20,000

20,000

Kloaktilslutningsbidrag (xa-10010), Økonomiudvalget

10,805

 

7,908

 

7,908

26,621

26,621

Investeringspuljen (XA-20010)

31,019

-9,000

14,049

24,049

 

I alt (- = kasseindlæg/
+ = kasseudlæg)

0,000

0,000

0,000

0,000

 

 

 

Vurdering

Området på de ca. 432.684 m2 der her er i tale, er i kommuneplanen udlagt til kommende erhvervsområde, og arealet indgår i den samlede betegnelse over erhvervsområdet DanmarkC. Der er i den gældende kommuneplan allerede taget stilling til at området fremadrettet skal udvikles til erhverv. Det vurderes at være strategisk fornuftigt at sælge arealet til DMTC1 A/S. Det formodes at dette selskab har de bedste forudsætninger for at skabe vækst og udvikle området. 

 

Såfremt salget godkendes, vil dette store salg sammenlagt med de seneste års salg af erhvervsjord i DanmarkC området andrage ca. 1.7 mio. m2. jord solgt siden 2014, hvilket naturligt vil medfører et behov for opkøb af egnede erhvervsjorde i de kommende år.

 

Det er Strategisk Udviklings vurdering at en salgspris på 249 kr./m2 ekskl. moms og inkl. tilslutningsafgift til Fredericia Spildevand vurderes at være i overensstemmelse med den gældende markedspris for et areal der bliver udlagt til transport og logistik, og med attraktiv beliggenhed klods op af jernbanen. 

Indstillinger

Strategisk Udvikling indstiller til Byrådet, at sælge arealet på de ca. 432.684 m2, til en pris på 249,00 DKK/m2 ekskl. moms, inkl. tilslutningsafgift til kloak til DMTC1 A/S. 

 

Såfremt et salg bliver godkendt, bliver budget og bevillinger tilrettet med de i økonomiske konsekvenser anførte ændringer.

Beslutning i Byrådet den 09-10-2017

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-10-2017

Anbefales.

Feedback