Byrådet - 11-12-2017

Referat
Udvalg:
Dato:
Mandag, 11 december, 2017 - 17:00
Hent som fil:
Lokation:

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé

Sagsbeskrivelse:

I overensstemmelse med Lov om kommunernes styrelse afholder den nyvalgte kommunalbestyrelse sit konstituerende møde i tidsrummet 1 – 15. december i det år, hvor valget afholdes, dog tidligst efter at den hidtidige kommunalbestyrelse har truffet afgørelse vedrørende eventuelle valgklager og begæringer om fritagelse af modtagne valg.


Indkaldelse til det konstituerende møde foretages af det medlem, der længst har været medlem af kommunalbestyrelsen, eller, hvis flere har været medlem lige længe, af det ældste af disse medlemmer.

Indstillinger

Fællessekretariatet indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning i Byrådet den 11-12-2017

Godkendt som indstillet. Hele byrådet har anmeldt sig som én valggruppe (A, O, V, Ø og Karsten Byrgesen)

Punkt 2 Borgmester

Sagsresumé

I henhold til Den Kommunale Styrelseslov § 6, stk. 2, vælger Fredericia Byråd sin formand på byrådets konstituerende møde efter reglerne i styrelseslovens § 24, stk. 1 (flertalsvalg). Formanden vælges blandt byrådets medlemmer. Valget har gyldighed for byrådets funktionsperiode. Valget ledes af det medlem, der har indkaldt til det konstituerende møde.

Indstillinger

Fællessekretariatet indstiller til byrådet, at vælge borgmesteren for det nye byråds funktionsperiode.

Beslutning i Byrådet den 11-12-2017

Byrådet valgte Jacob Bjerregaard.

Punkt 3 1. og 2. viceborgmester

Sagsresumé

Byrådet vælger blandt sine medlemmer en næstformand (1.viceborgmester) til at fungere i formandens (borgmesterens) forfald.


Ligeledes vælges en anden næstformand (2. viceborgmester) i tilfælde af, at første næstformand har anmeldt forfald.


Valget skal jf. lov om kommunernes styrelse foretages under et som forholdstalsvalg. Valget ledes af den nyvalgte formand eller i dennes forfald af den, der har ledet formandsvalget.


Hvis 1. og eventuelt 2. viceborgmesteren skal vederlægges for udførelsen af sit hverv skal Kommunalbestyrelsens beslutning om næstformandsvederlag træffes forud for og med virkning for mindst ét regnskabsår ad gangen, dog således at en nyvalgt kommunalbestyrelse kan træffe beslutning herom i første kvartal af funktionsperioden med virkning fra den 1. i måneden efter beslutningens vedtagelse.


Beslutning om vederlæggelse af næstformænd for kommunalbestyrelsen kan endvidere træffes på det konstituerende møde. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde vederlag på indtil 10 pct. af formandens vederlag til næstformændene jf. bekendtgørelse om vederlag, diæter, pensioner m.v. for varetagelsen af kommunale hverv § 12.

Indstillinger

Fællessekretariatet indstiller til byrådet at

 1. vælge en 1. og 2. viceborgmester.
 2. fastsætte eventuelt vederlag til 1. og 2. viceborgmesteren på i alt indtil 10 % af formandsvederlaget.

Beslutning i Byrådet den 11-12-2017

Byrådet valgte Susanne Eilersen som 1. viceborgmester og Ole Steen Hansen som 2. viceborgmester. Begge tildeles et vederlag på 5 % af formandsvederlaget.

Punkt 4 Økonomiudvalget

Sagsresumé

I henhold til Lov om kommunernes styrelse § 17, stk. 1 og § 18, stk. 1 samt styrelsesvedtægten for Fredericia Kommune, gældende pr. 15. januar 2018, vælger Byrådet otte medlemmer til kommunens økonomiudvalg. Borgmesteren er ligeledes medlem af udvalget og fungere som formand.

 

Økonomiudvalget i Fredericia Kommune varetager overordnet kommunens økonomiske anliggende, herunder bl.a.:

 

 • Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggender, der er underlagt det i medfør af styrelseslovens § 18, § 21 og kapitel V.
 • Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold inden for ethvert af kommunens administrationsområder.
 • Udvalget fastsætter regler for Borgmesterens og administrationens behandling af personalesager.
 • Udvalget varetager kommunens økonomiske planlægning og har ansvaret for kommuneplanlægningen samt for en samordnet løsning af kommunens planlægningsopgaver.
 • Udvalget fastlægger de fælles planforudsætninger og bistår de stående udvalg med tilvejebringelse af det nødvendige grundlag for udvalgenes planlægningsopgaver.
 • Udvalget fastsætter generelle forskrifter for planernes tilvejebringelse.
 • Udvalget drager omsorg for udarbejdelse af økonomiske konsekvensvurderinger af de udarbejdede planforslag og foretager indstilling til Byrådet om planforslagene.
 • Udvalgets erklæring indhentes om enhver sag, der vedrører Kommunens planlægningsopgaver, inden sagen forelægges Byrådet til beslutning.
 • Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af køb, salg og pantsætning af fast ejendom og lignende spørgsmål samt godkender indgåelse af leje- og leasingkontrakter.
 • Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om kommunens kasse- og regnskabsregulativ, jfr. styrelseslovens § 42.
 • Udvalget forhandler i fornødent omfang med et stående udvalg inden iværksættelsen af foranstaltninger af væsentlig betydning for det pågældende udvalg.
 • Udvalget har ansvaret for, at der er fastlagt en administrativ organisationsplan, der tilgodeser udnyttelsen af kommunens ressourcer bedst muligt samt sørger for, at der foregår en kommunikation fagområderne imellem, således at alle har de oplysninger, der er behov for.
 • Udvalget forestår bymarkedsføring og branding af kommunen.
 • Under udvalget henhører tillige kommunes indkøbsfunktion samt IT og Digitalisering.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Fællessekretariatet indstiller til byrådet blandt sine medlemmer at udpege otte medlemmer til Økonomiudvalget.

Beslutning i Byrådet den 11-12-2017

Byrådet valgte:

Lars Ejby Pedersen

Ole Steen Hansen

Søren Larsen

Christian Bro

Pernelle Jensen

Christian Jørgensen

Susanne Eilersen

Cecilie Roed Schultz

 

Punkt 5 By- og Planudvalget

Sagsresumé

I henhold til Lov om kommunernes styrelse § 17, stk. 1 og § 19 samt styrelsesvedtægten for Fredericia Kommune, gældende pr. 15. januar 2018, vælger Byrådet, blandt sine medlemmer, syv medlemmer til By- og Planudvalget.

 

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på by- og planområdet.

 

Der udarbejdes et kommissorium for udvalgets arbejde.

 

 

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Fællessekretariatet indstiller til byrådet blandt sine medlemmer at udpege syv medlemmer til By- og Planudvalget.

Beslutning i Byrådet den 11-12-2017

Byrådet valgte:

Steen Wrist Ørts

Kenny Bruun Olsen

John Nyborg

Lars Ejby Pedersen

Tina Horne

Karsten Byrgesen

Ole Steen Hansen

 

Punkt 6 Børne- og Skoleudvalget

Sagsresumé

I henhold til Lov om kommunernes styrelse § 17, stk. 1 og § 19 samt styrelsesvedtægten for Fredericia Kommune, gældende pr. 15. januar 2018, vælger Byrådet, blandt sine medlemmer, fem medlemmer til Børne- og Skoleudvalget.

 

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens undervisningsmæssige opgaver, opgaver vedrørende dagpasning af børn og sundhedsmæssige opgaver vedrørende børn og unge.

 

Der udarbejdes et kommissorium for udvalgets arbejde.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Fællessekretariatet indstiller til byrådet blandt sine medlemmer at udpege fem medlemmer til Børne- og Skoleudvalget.

Beslutning i Byrådet den 11-12-2017

Byrådet valgte:

Ole Steen Hansen

Cecilie Roed Schultz

Inger Nielsen

Pernelle Jensen

Tina Horne

 

Punkt 7 Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsresumé

I henhold til Lov om kommunernes styrelse § 17, stk. 1 og § 19 samt styrelsesvedtægten for Fredericia Kommune, gældende pr. 15. januar 2018, vælger Byrådet, blandt sine medlemmer, fem medlemmer til Kultur og Idrætsudvalget.

 

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens kultur- og idrætsopgaver.

 

Der udarbejdes et kommissorium for udvalgets arbejde.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Fællessekretariatet indstiller til byrådet blandt sine medlemmer at udpege fem medlemmer til Kultur- og Idrætsudvalget.

Beslutning i Byrådet den 11-12-2017

Byrådet valgte:

Lars Ejby Pedersen

Christian Jørgensen

Karsten Byrgesen

Bente Ankersen

Anette Hyre-Jensen

 

Punkt 8 Miljø- og Teknikudvalget

Sagsresumé

I henhold til Lov om kommunernes styrelse § 17, stk. 1 og § 19 samt styrelsesvedtægten for Fredericia Kommune, gældende fra 15. januar 2018, vælger Byrådet, blandt sine medlemmer, syv medlemmer til Miljø- og Teknikudvalget.

 

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske og miljømæssige område.

Der udarbejdes et kommissorium for udvalgets arbejde.

Indstillinger

Fællessekretariatet indstiller til byrådet blandt sine medlemmer at udpege syv medlemmer til Miljø- og Teknikudvalget.

Beslutning i Byrådet den 11-12-2017

Byrådet valgte:

Christian Bro

John Nyborg

Inger Nielsen

Kenny Bruun Olsen

Lise Nielson

Cecilie Roed Schultz

Turan Savas

 

Punkt 9 Senior- og Handicapudvalget

Sagsresumé

I henhold til Lov om kommunernes styrelse § 17, stk. 1 og § 19 samt styrelsesvedtægten for Fredericia Kommune, gældende fra 15. januar 2018, vælger Byrådet, blandt sine medlemmer, fem medlemmer til Senior- og Handicapudvalget.

 

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver inden for senior og handicapområdet.

 

Der udarbejdes et kommissorium for udvalgets arbejde.

Indstillinger

Fællessekretariatet indstiller til byrådet blandt sine medlemmer at udpege fem medlemmer til Senior- og Handicapudvalget.

Beslutning i Byrådet den 11-12-2017

Byrådet valgte:

Susanne Mørck

Cecilie Roed Schultz

Anette Hyre-Jensen

Bente Ankersen

Susanne Eilersen

 

Punkt 10 Social- og Beskæftigelsesudvalget

Sagsresumé

I henhold til Lov om kommunernes styrelse § 17, stk. 1 og § 19 samt styrelsesvedtægten for Fredericia Kommune, gældende fra 15. januar 2017, vælger Byrådet, blandt sine medlemmer, fem medlemmer til Social- og Beskæftigelsesområdet.

 

Udvalget har blandt andet til opgave, at skabe større sammenhæng mellem de sociale indsatser for Fredericia Kommunes mest udsatte borgere på den ene side og de arbejdsmarkedsrettede indsatser på den anden side, herunder at arbejde med én indgang for borgerne. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det sociale- og beskæftigelsesmæssige område.

 

Der udarbejdes et kommissorium for udvalgets arbejde.

Indstillinger

Fællessekretariatet indstiller til byrådet blandt sine medlemmer at udpege fem medlemmer til Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Beslutning i Byrådet den 11-12-2017

Byrådet valgte:

Peder Tind

Søren Larsen

Inger Nielsen

John Nyborg

Turan Savas

 

Punkt 11 Sundhedsudvalget

Sagsresumé

I henhold til lov om kommunernes styrelse § 17, stk. 1 og § 19 samt styrelsesvedtægt for Fredericia Kommune, gældende fra den 15. januar 2018, vælger byrådet, blandt sine medlemmer, fem medlemmer til Sundhedsudvalget.

 

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens sundhedsmæssige opgaver.

 

Der udarbejdes et kommissorium for udvalgets arbejde.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Fællessekretariatet indstiller til byrådet blandt sine medlemmer at udpege fem medlemmer til Sundhedsudvalget.

Beslutning i Byrådet den 11-12-2017

Byrådet valgte:

Susanne Eilersen

Turan Savas

Peder Tind

Susanne Mørck

Anette Hyre-Jensen

 

Punkt 12 Uddannelsesudvalget

Sagsresumé

I henhold til Lov om kommunernes styrelse § 17, stk. 1 og § 19 samt styrelsesvedtægten for Fredericia Kommune, gældende fra 15. januar 2018, vælger Byrådet, blandt sine medlemmer, fem medlemmer til Uddannelsesudvalget.

 

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af uddannelsesområdet, omfattende 10. klasse til de videregående uddannelser.

 

Der udarbejdes et kommissorium for udvalgets arbejde.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Fællessekretariatet indstiller til byrådet blandt sine medlemmer at udpege fem medlemmer til Uddannelsesudvalget.

 

 

 

 

 

Beslutning i Byrådet den 11-12-2017

Byrådet valgte:

Pernelle Jensen

Inger Nielsen

Søren Larsen

Anette Hyre-Jensen

Tina Horne

 

Punkt 13 Demokrati- og Borgerudvalget - § 17, stk. 4

Sagsresumé

Under Økonomiudvalget nedsættes et § 17, stk. 4 udvalg, med fem medlemmer, der skal have særlig fokus på at styrke samarbejdet mellem borgere og civilsamfundet. Udvalget er nedsat for en toårige periode og skal evalueres efter et år.

 

Der udarbejdes et kommissorium for udvalgets arbejde.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Fællessekretariatet indstiller til byrådet at udpege fem medlemmer til Demokrati- og Borgerudvalget.

Beslutning i Byrådet den 11-12-2017

Byrådet valgte:

Christian Jørgensen

Lise Nielson

Bente Ankersen

Kirsten Vad Knudsen

Marianne Thomsen

 

Punkt 14 Helhedsplanudvalget - § 17, stk. 4

Sagsresumé

Under Økonomiudvalget nedsættes et § 17, stk. 4 udvalg, med tre medlemmer, der skal arbejde med helhedsplanen og komme med forslag til, hvordan kommunens udsatte boligområder sikres en større social mobilitet. Udvalget er toårigt, men skal evalueres efter et år.

 

Der udarbejdes et kommissorium for udvalgets arbejde.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Fællessekretariatet indstiller til byrådet at udpege tre medlemmer til Helhedsplanudvalget.

Beslutning i Byrådet den 11-12-2017

Byrådet valgte:

Turan Savas

Peder Tind

Søren Larsen

 

Punkt 15 Associated Danish Ports A/S

Sagsresumé

Selskabets formål:

 

Selskabets formål er selv eller gennem datterselskaber at drive havnevirksomhed og havnerelateret virksomhed mv.

 

Organiseringen af ADP A/S:

 

Selskabets generalforsamling har, i overensstemmelse med vedtægterne, den højeste myndighed i alle selskabets anliggender. Den ordinære generalforsamling afholdes årligt så betids inden fem måneder efter regnskabsårets udløb, således det godkendte regnskab kan være modtaget i Erhvervsstyrelsen inden samme frist.

 

Selskabet ledes af en generalforsamlingsvalgt bestyrelse på seks medlemmer. Der kan vælges en eller flere suppleanter. To medlemmer til bestyrelsen vælges blandt Fredericia Byråds medlemmer efter indstilling fra Fredericia Byråd, og et medlem vælges blandt Nyborg Byråds medlemmer efter indstilling fra Nyborg Byråd. Disse medlemmer og deres suppleanter vælges for fire år ad gangen og valg finder sted på første ordinære generalforsamling efter et kommunalvalgs afholdelse.

 

De øvrige tre medlemmer skal være tilknyttet erhvervslivet og skal vælges på generalforsamlingen efter fælles indstilling fra de to Byråd. De tre andre medlemmer og deres evt. suppleanter vælges for et år ad gangen på en ordinær generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

 

Intet medlem må repræsentere andre virksomheder, der konkurrerer med selskabet, er leverandør til eller kunde hos selskabet eller lignende.

 

Som formand for bestyrelsen udpeges en af de tre erhvervsfolk og som næstformand en af de af Fredericia Byråd indstillede medlemmer.

 

Til varetagelse af selskabets daglige ledelse ansætter bestyrelsen en direktion bestående af 1-3 medlemmer, hvoraf en af direktørerne skal udnævnes til administrerende direktør.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Indstillinger:

 

Fællessekretariatet indstiller til byrådet at udpege to medlemmer af byrådet til bestyrelsen for ADP A/S samt eventuelle suppleanter for disse.

Beslutning i Byrådet den 11-12-2017

Byrådet valgte:

Jacob Bjerregaard med Ole Steen Hansen som suppleant

Christian Jørgensen med Pernelle Jensen som suppleant

 

Punkt 16 Beboerklagenævnet

Sagsresumé

Formålet med Beboerklagenævnet
Formålet med Beboerklagenævnet i Fredericia er at træffe afgørelse i tvister mellem lejere og udlejere i almene boliger.


Organisering af Beboerklagenævnet
Beboerklagenævnet består af tre medlemmer, en formand og to øvrige medlemmer. Formanden skal være jurist, og udpeges af Statsforvaltningen. De to øvrige medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra henholdsvis de almene boligorganisationer, der har afdeling i kommunen, og de større lejerforeninger i kommunen.
I visse sager af social karakter, deltager en socialt sagkyndig, som ikke har stemmeret.


Der vælges tillige en suppleant for hvert af medlemmerne. Med henblik på at undgå habilitetsproblemer, skal der så vidt muligt vælges suppleanter fra et andet boligselskab end medlemmerne.  


De almene boligorganisationer indstiller:

Boli.nu indstiller:

Annie Kristensen

Luthersvej 54, st. th.,

7000 Fredericia

ak@boli.nu

Nuværende medlem af beboerklagenævnet

 

Og som suppleant

 

Søren Lind Jensen

Blåbærvej 21

7000 Fredericia

slj@boli.nu


Boligkontoret indstiller:

Preben Lærche

Tjørnevej 10

5591 Gelsted

pl@boligfa.dk

Tlf. 21403475

Økonomi og udlejningschef

 

Og som suppleant

 

Jonna Hansen

Damsbovænget 18

7000 Fredericia

joha@boligfa.dk

Tlf. 53344240

De større lejerforeninger indstiller:

Danske Lejere indstiller:

 

Gèrard Luc Meunier

Kongebrovej 12 D 01

5500 Middelfart

Tlf. 61 50 41 78

gerardmeunier@godmail.dk

Nuværende medlem af huslejenævnet.

 

Og som suppleant

 

John Folling Smidt

Ådalshaven 81  tv

6710 Esbjerg V

Tlf. 30400062

john.folling@gmail.com

John har i 10 år været vores formand i Esbjerg. Han har en meget bred erfaring som synsmand, bor alment (gift med afdelingsformanden i en stor afdeling), og har erfaringer som lægdommer og nævnsmedlem.

Lejernes Landsorganisation indstiller:

James Arbøl

Kattesund 7, 2. tv.

8700 Horsens

Har kendskab til området dels som sagsbehandler på området, samt gennem mange år deltaget i kursus inden for Alment Boligbyggeri.

 

Og som suppleant

 

Gitte Larsen

Ægirsgade 2, 2.tv.

Horsens

Har meget kendskab til Alment Boligbyggeri og hun bor i selv til lejer i et sådan. Ligeledes har hun deltaget i en lang række kursus samt er Lægdommer i Boligretten i Horsens.

 

Social sagkyndig:

Bitten Bregnedal Hansen (Socialformidler  - Myndighedsteamet)

 

Og som suppleant

Kirsten Winther (Socialrådgiver  - Myndighedsteamet)

 

Som formand for beboerklagenævnet indstilles:

 

Jakob Juul-Sandberg

Professor mso, Cand.jur., ph.d.

Campusvej 55

5230 Odense M

Danmark

jju@sam.sdu.dk

Telefon: 65503051

Mobiltelefon: 50804535

 

Leif Guldhammer

Nørregade 2B, 3.
7100 Vejle

Nuværende formand for huslejenævnet og beboerklagenævnet.

 

Og som suppleant

 

Bent Pedersen

Gefionsvej 8 A

8230 Åbyhøj

Tlf. 24498620

bentpe@stofanet.dk

Ekstern lektor i lejeret på Aarhus Universitet og mangeårig erfaring som nævnsformand. Fleksibel med hensyn til placering af nævnsmøder og vant til at arbejde med elektronisk kommunikation og sagsbehandling. Vant til at anvende First Agenda som platform.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ligestilling mv.:

Fællessekretariatet skal bemærke, at ligestillingslovens § 10 a har følgende ordlyd:


”For at fremme ligestilling af kvinder og mænd skal myndigheder eller organisationer, der stiller forslag om et medlem af udvalg m.v., der skal udpeges af kommunalbestyrelsen eller regionsrådet, foreslå både en kvinde og en mand.  Hvis der stilles forslag om flere medlemmer, skal der foreslås lige mange kvinder og mænd. Tilsvarende gælder, hvor myndigheder eller organisationer efter lovgivningen skal udpege medlemmer til udvalg m.v., der nedsættes af kommunalbestyrelsen eller regionsrådet.


Stk. 2. Myndigheden eller organisationen kan fravige bestemmelsen i stk. 1, hvis der foreligger særlige grunde.  Myndigheden eller organisationen skal i så fald samtidig angive begrundelsen herfor.


Stk. 3. Hvis myndigheder og organisationer ikke udpeger eller indstiller medlemmer i overensstemmelse med stk. 1, kan en enig kommunalbestyrelse eller et enigt regionsråd beslutte, at et udvalg m.v., som er nedsat af kommunalbestyrelsen eller regionsrådet, og hvis sammensætning er reguleret i lovgivningen, kan fungere uden de pågældende medlemmer. Det samme gælder, hvis kommunalbestyrelsen eller regionsrådet ikke kan acceptere en begrundelse i henhold til stk. 2 for at fravige bestemmelsen i stk. 1.

 

Stk. 4. Stk. 3 omfatter ikke udvalg m.v., som træffer generelle eller konkrete afgørelser.”

Beboerklagenævnet er omfattet af ligestillingslovens § 10a, stk. 4, og der kan derfor ikke træffes beslutning, jf. stk. 3, om at bevillingsnævnet kan fungere uden et medlem med den begrundelse, at der ikke er indstillet både en mand og en kvinde.

Indstillinger

Fællessekretariatet indstiller til Byrådet, at udpege følgende medlemmer til beboerklagenævnet

 

 1. et medlem til Beboerklagenævnet fra lejerside samt suppleant for denne, 
 2. et medlem til beboerklagenævnet fra udlejerside samt suppleant for denne,
 3. en socialt sagkyndig samt en suppleant for denne, og
 4. at indstille til Statsforvaltningen at en af de indstillede til formandsposten udpeges som formand og at der udpeges en suppleant for denne.

Beslutning i Byrådet den 11-12-2017

Byrådet valgte

 

 1. Annie Kristensen med Preben Lærche
 2. James Arbøl med Gerard Luc Meunier
 3. Bitten Bregnedal Hansen med Kirsten Winther

 

Og valgte at indstille til Statsforvaltningen at Leif Guldhammer udpeges som formand og Bent Pedersen som suppleant.

Punkt 17 Bevaringsfonden for Fæstningsbyen Fredericia

Sagsresumé

A. P Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har doneret 50 mio. kr. til renovering af bygningsfacader indenfor voldene i Fredericia. Støtten vil primært gå til bygninger i privat eje, beliggende på byens hovedstrøg og tilknyttede sidegader.

 

Fredericia Kommune bidrager med sekretariatsbistand og sagsbehandling til Bevaringsfonden for Fæstningsbyen Fredericia.

 

Fondens bestyrelse består af repræsentanter for A. P. Møller Fonden, Fredericia Byråd, Fredericia Kommunes forvaltning samt Museerne i Fredericia.

 

Fredericia Byråd skal udpege to medlemmer af byrådet til at sidde i bestyrelsen.

 

Bestyrelsen mødes fire gange om året, og det forventes, at uddelingen af midler vil være gennemført i løbet af ca. fire år.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Fællessekretariatet indstiller til byrådet, blandt sine medlemmer, at udpege to medlemmer til bestyrelsen.

Beslutning i Byrådet den 11-12-2017

Byrådet valgte:

Jacob Bjerregaard

Kenny Bruun Olsen

 

Punkt 18 Bevillingsnævnet

Sagsresumé

 

Sagsbeskrivelse:

Byrådet kan nedsætte et bevillingsnævn til at træffe afgørelser, der efter restaurationsloven er henlagt til byrådet. Bevillingsnævnet skal bestå af en repræsentant fra politiet, som vælges af politidirektøren, ét økonomisk sagkyndigt medlem og indtil 6 andre medlemmer.

 

Det er ikke et krav, at de udpegede er medlemmer af byrådet.


I Fredericia Kommune er der tradition for, at arbejdsgiversiden og arbejdstagersiden hver er repræsenteret med ét medlem i bevillingsnævnet. HORESTA og 3F er derfor blevet anmodet om at indstille medlemmer til byrådets udpegning, som medlemmer af bevillingsnævnet.

 

-  3F indstiller i den sammenhæng Karen Jepsen.

 

-  HORESTA indstiller restauratør Henrik Nielsen eller direktør Grethe Andersen.

 

Det anbefales, at det økonomisk sagkyndige medlem er en medarbejder fra Fredericia Kommunes økonomiafdeling med den fornødne erfaring og faglige indsigt. Fællessekretariatet indstiller i den sammenhæng chefkonsulent Karsten Damm.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ligestilling mv.:

Fællessekretariatet skal bemærke, at ligestillingslovens § 10 a har følgende ordlyd:
For at fremme ligestilling af kvinder og mænd skal myndigheder eller organisationer, der stiller forslag om et medlem af udvalg m.v., der skal udpeges af kommunalbestyrelsen eller regionsrådet, foreslå både en kvinde og en mand.  Hvis der stilles forslag om flere medlemmer, skal der foreslås lige mange kvinder og mænd. Tilsvarende gælder, hvor myndigheder eller organisationer efter lovgivningen skal udpege medlemmer til udvalg m.v., der nedsættes af kommunalbestyrelsen eller regionsrådet.


Stk. 2. Myndigheden eller organisationen kan fravige bestemmelsen i stk. 1, hvis der foreligger særlige grunde.  Myndigheden eller organisationen skal i så fald samtidig angive begrundelsen herfor.


Stk. 3. Hvis myndigheder og organisationer ikke udpeger eller indstiller medlemmer i overensstemmelse med stk. 1, kan en enig kommunalbestyrelse eller et enigt regionsråd beslutte, at et udvalg m.v., som er nedsat af kommunalbestyrelsen eller regionsrådet, og hvis sammensætning er reguleret i lovgivningen, kan fungere uden de pågældende medlemmer. Det samme gælder, hvis kommunalbestyrelsen eller regionsrådet ikke kan acceptere en begrundelse i henhold til stk. 2 for at fravige bestemmelsen i stk. 1.

 

Stk. 4. Stk. 3 omfatter ikke udvalg m.v., som træffer generelle eller konkrete afgørelser.

Bevillingsnævnet er omfattet af ligestillingslovens § 10a, stk. 4, og der kan derfor ikke træffes beslutning, jf. stk. 3, om at bevillingsnævnet kan fungere uden et medlem med den begrundelse, at der ikke er indstillet både en mand og en kvinde.

 

 

Indstillinger

Fællessekretariatet indstiller til byrådet at udpege medlemmer til bevillingsnævnet:

 

 1. indtil seks medlemmer, som ikke behøver være medlemmer af byrådet, og

 

 1. ét økonomisk sagkyndigt medlem

 

Beslutning i Byrådet den 11-12-2017

Byrådet valgte

 

 1. Jacob Bjerregaard, Ole Steen Hansen, Søren Larsen, Kenny Bruun Olsen, Karen Jespersen (3F) og Henrik Nielsen (Horesta).
 2. Karsten Damm (Fredericia Kommune).

Punkt 19 Billund Lufthavn A/S

Sagsresumé

Selskabets formål er at eje og drive lufthavn samt drive anden virksomhed, der naturligt knytter sig til lufthavnsdriften.

 

Selskabet ledes af en bestyrelse på otte personer, der vælges af generalforsamlingen. Herudover består bestyrelsen af de eventuelle medlemmer valgt af medarbejderne i overensstemmelse med selskabslovens regler herom. Bestyrelsen kan genvælges.

 

Bestyrelsesmedlemmerne valgt af de enkelte aktieklasser må ikke have noget ansættelsesforhold eller andet afhængighedsforhold til aktionærerne. Undtaget herfra er alene politisk valgte byrådsmedlemmer eller tilsvarende, der er udpeget til bestyrelsen i denne egenskab.

 

Bestyrelsesmedlemmerne valgt af de enkelte aktieklasser vælges under hensyntagen til deres kvalifikationer i henseende til bestyrelsesarbejdet i selskabet. Disse bestyrelsesmedlemmer kan, men behøver ikke at være politisk valgte byrådsmedlemmer eller tilsvarende. Det står således de pågældende myndigheder frit for at udpege udenfor stående personer, som skønnes at have de fornødne kvalifikationer.

 

Bestyrelsesmedlemmerne valgt af de enkelte aktieklasser vælges for 4 år ad gangen. Selskabets nuværende bestyrelse tiltrådte ved generalforsamling maj 2014 og er valgt frem til primo 2018. Primo 2018 vælges en ny bestyrelse for en 4-årig periode på en generalforsamling.

 

Den generalforsamlingsvalgte del af bestyrelsen sammensættes som følger:

 

 • To medlemmer udpeges af Vejle Kommune (udpegede medlemmer).
 • To medlemmer udpeges af Kolding og Fredericia Kommuner i forening (udpegede medlemmer).
 • Et medlem udpeges af Billund Kommune (udpeget medlem).
 • Et medlem udpeges af Horsens, Hedensted, Ikast-Brande og Skanderborg i forening (udpeget medlem).
 • To uafhængige, professionelle medlemmer (herunder bestyrelsens formand og næstformand) vælges af selskabets generalforsamling efter lovens regler, men dog på en sådan måde, at aktionærer eller grupper af sådanne, der repræsenterer mindst 38 % af det totale antal stemmer kan kræve at vælge ét medlem til bestyrelsen. (valgte medlemmer).

 

Aktierne ejes med følgende ejerfordeling:

Vejle Kommune 34,3 %

Kolding Kommune 25,9 %

Billund Kommune 15,0 %

Horsens Kommune 10,7 %

Fredericia Kommune 6,9 %

Hedensted Kommune 6,1 %

Ikast-Brande Kommune 1,0 %

Skanderborg Kommune 0,1 %

I alt 100,0 %

 

 

Bestyrelsesmedlemmerne samt formand og næstformand har ret til et honorar, der fastsættes under hensyn til det generelle niveau for sådanne honorarer i selskaber af tilsvarende størrelse og kompleksitet. Ligeledes har bestyrelsesmedlemmerne ret til godtgørelse af rejseudgifter, diæter og andet tilsvarende.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Fællessekretariatet indstiller til byrådet, at der i fællesskab med Kolding Kommune udpeges to personer, der på generalforsamlingen i Billund Lufthavn A/S primo 2018 kan vælges til bestyrelsen for Billund Lufthavn A/S. Bestyrelsesmedlemmerne kan, men behøver ikke at være byrådsmedlemmer.

Beslutning i Byrådet den 11-12-2017

Byrådet valgte Jacob Bjerregaard.

Punkt 20 Boligselskabet Futura

Sagsresumé

Boligselskabet Futura har til formål at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere kommunalt støttet boligbyggeri i overensstemmelse med reglerne i Lov om almene boliger mv.

 

Organiseringen af Boligselskabet Futura:

 

Repræsentantskabet er Boligselskabet Futuras øverste myndighed, og består af 3-5 repræsentanter for hver af Boligselskabets afdelinger. Desuden vælger repræsentantskabet en bestyrelse bestående af syv medlemmer, som varetager den daglige ledelse af Boligselskabet. Fredericia Byråd kan udpege to medlemmer til bestyrelsen. Hvis kommunalbestyrelsen ikke ønsker at udpege to medlemmer, reduceres den samlede bestyrelse med disse to medlemmer. 

 

Der udpeges tillige suppleanter for medlemmerne af bestyrelsen. 

Det bemærkes at borgmesteren i den tilsynsførende kommune, udvalgsformanden for det udvalg hvortil tilsynet er henlagt samt medarbejdere, der er beskæftiget med tilsynet ikke kan udpeges til bestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Fællessekretariatet indstiller til byrådet at udpege to medlemmer til bestyrelsen for Boligselskabet Futura samt suppleanter for disse. De udpegede behøver ikke være medlemmer af byrådet. 

Beslutning i Byrådet den 11-12-2017

Byrådet valgte:

Henning Due Lorentzen med Turan Savas som suppleant, og

Kirsten Cordtz med Mads Warming som suppleant.

Punkt 21 Bredstrup-Pjedsted Hallen

Sagsresumé

Formål med Den selvejende institution Bredstrup-Pjedsted Hallen
Institutionen "Bredstrup-Pjedsted Hallen" har til formål at opføre og drive haller til benyttelse for idræt og kulturelle formål.

 

Organiseringen af Den selvejende institution "Bredstrup-Pjedsted Hallen"
Til at forestå den daglige ledelse af institutionen vælger generalforsamlingen en bestyrelse bestående af indtil syv bestyrelsesmedlemmer fra lokalområdet eller brugere af hallen, samt to bestyrelsesmedlemmer, som udpeges af Byrådet i Fredericia Kommune.

 

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Fællessekretariatet indstiller til Byrådet at udpege to medlemmer til bestyrelsen for Bredstrup-Pjedsted Hallen. De udpegede behøver ikke være medlemmer af byrådet.

 

Beslutning i Byrådet den 11-12-2017

Byrådet valgte Charlotte Høgedal og Kurt Kingod.

Punkt 22 Bøgeskovhallen

Sagsresumé

Formålet med Den selvejende institution "Bøgeskovhallen"
Institutionen har til formål at drive Bøgeskovhallen til benyttelse for idrætsudøvelse og kulturelle formål, fritidsbeskæftigelse samt selskabelighed.

Organiseringen af Den selvejende institution "Bøgeskovhallen"
Institutionen drives af en bestyrelse på seks-syv medlemmer, hvoraf de to er udpeget af Fredericia Byråd, og de øvrige vælges på Bøgeskovhallens og Bøgeskovhallens Støtteforenings årlige generalforsamling.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Fællessekretariatet indstiller til Byrådet at udpege to medlemmer til bestyrelsen for "Bøgeskovhallen. De udpegede behøver ikke være medlemmer af byrådet.

Beslutning i Byrådet den 11-12-2017

Byrådet valgte Poul Skovmark Jørgensen og Ebba Jacobsen.

Punkt 23 Børn og unge-udvalget

Sagsresumé

Sagsbeskrivelse:

 

Kommunalbestyrelsen nedsætter et Børn og unge-udvalg, der træffer afgørelse i sager vedrørende anbringelse af børn og unge, jf. § 18 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. lov om social service § 74.

Børn og unge-udvalget består af:

 

1)

to medlemmer, der vælges af kommunalbestyrelsen blandt dens medlemmer,

2)

én byretsdommer fra retskredsen

 

og

3)

to pædagogisk-psykologisk sagkyndige, der udpeges af statsforvaltningen for en periode, som svarer til den kommunale valgperiode.


Der udpeges tillige for hvert medlem en stedfortræder, der indkaldes til at møde, når medlemmet er forhindret i at deltage.

Børn og unge-udvalget vælger selv sin formand og næstformand blandt de medlemmer, der er valgt af kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Fællessekretariatet indstiller, at byrådet blandt sine medlemmer udpeger to medlemmer til Børn og unge-udvalget samt to stedfortrædere for disse.

Beslutning i Byrådet den 11-12-2017

Byrådet valgte:

Bente Ankersen med Christian Bro som suppleant, og

Kenny Bruun Olsen med Peder Tind som suppleant.

Punkt 24 CSV Kolding

Sagsresumé

Fredericia Kommune benytter sig af Kolding Kommunes Center for Specialundervisning for unge og voksne (i nærværende kaldet CSV) til løsning af voksenspecialundervisningsopgaven.

 

Opgaveløsningen sker i overensstemmelse med gældende lovgivning på området og de rammer, mål og serviceniveau, som Kolding Byråd fastsætter.

 

Uddannelsen og den dertil knyttede undervisning varetages af medarbejdere med den fornødne voksen- og specialundervisningsmæssige baggrund.

 

Undervisningen retter sig mod voksne med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser, der har behov for særligt tilrettelagt undervisning. Formålet med undervisningen er at afhjælpe eller begrænse virkningerne af funktionsnedsættelsen, samt at forbedre kursistens mulighed for aktiv deltagelse i samfundslivet. 

 

Fredericia Kommune udpeger én kontaktperson vedr. specialundervisningen, samt yderligere 1-2 personer til koordinationsteamet. 

 

Koordinationsteamet mødes 2- 4 gange årligt med henblik på afklaring af følgende:

 

•  Gennemgang af den løbende opgørelse af forbrugte undervisningstimer, herunder evt. merforbrug

•  Orientering om prioriteringer af undervisningsforløb

•  Det generelle samarbejde

•  Evt. drøftelse af principsager

•  Pædagogisk udvikling

•  Fredericia Kommunes henvisning

 

Der er i Fredericia Kommune praksis for, at det er direktør/fagchef og en sagsbehandler, som er kontaktperson samt sidder i koordinationsudvalget, hvorfor det ikke skal ske udpegning til disse poster.

 

Fredericia udpeger desuden én repræsentant fra byrådet til at sidde i CSV’s bestyrelse, som repræsentant for specialundervisning for voksne. 

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Fællessekretariatet indstiller til byrådet at udpege en repræsentant blandt sine medlemmer til at sidde i CSV’s bestyrelse, som repræsentant for specialundervisning for voksne.

 

Beslutning i Byrådet den 11-12-2017

Byrådet valgte Peter Tind.

Punkt 25 Den Selvejende Institution Fredericia Teater

Sagsresumé

Formålet med Den selvejende institution Fredericia Teater

Institutionens formål, der er almennyttig, er egnsteatervirksomhed, jfr. Egnsteaterbekendtgørelsens § 2 stk. 1 (produktion af professionelt teater) samt de i ovennævnte bestemmelses stk. 2 og 3 anførte sekundære opgaver, bl.a. almenkulturel virksomhed.

Formålet søges opfyldt, dels gennem dramatiske egenproduktioner, der opføres stationært og på turné, dels gennem gæstespilsarrangementer fra ind og udland.  

Institutionens organisering

Institutionens ledelse varetages af en bestyrelse på syv medlemmer. Byrådet udpeger 2 medlemmer til bestyrelsen blandt byrådets medlemmer, for en 4 årig periode, svarende til valgperioden.

 

Formanden for bestyrelsen udpeges af den største samlede private bidragsyder, sponsor eller garantistiller, for mindst 4 millioner kr. i de 4 regnskabsår der går forud for udpegningen. Findes sådan, udpeges denne for en 2 årig periode som formand for bestyrelsen. Hvor denne ikke findes, udpeger byrådet en formand, der kan være fra byrådet, men ikke behøver være det. 

 

Næstformand og 3 øvrige bestyrelsesmedlemmer, der ikke må være fra Fredericia Byråd, udpeges af de valgte medlemmer ved almindeligt flertal, ved det første møde i bestyrelsesmøde i januar.

 

Såfremt der sker afgang af et bestyrelsesmedlem i dennes funktionsperiode, skal supplering af bestyrelsen finde sted efter samme retningslinjer, som ved nytegning.

Det er fra Fredericia Teater oplyst, at der er en privat bidragsyder, sponsor eller garantistiller der har ydet bidrag for mindst 4 millioner kr. i de 4 forudgående regnskabsår til Fredericia Teater.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Fællessekretariatet indstiller til byrådet at udpege to medlemmer fra byrådet til bestyrelsen for den selvejende institution Fredericia Teater.

Beslutning i Byrådet den 11-12-2017

Byrådet valgte Ole Steen Hansen og Pernelle Jensen.

Punkt 26 Den Selvejende Institution Skærbæk Havn

Sagsresumé

Institutionens formål er at udøve havnedrift og forvalte Skærbæk Havn i overensstemmelse med de gældende regler for havnedrift, som fremgår af lov nr. 326 af 28. maj 1999 om havne med senere ændringer.

 

Havnen ledes af en bestyrelse bestående af syv medlemmer, hvoraf tre medlemmer udpeges af Fredericia Byråd. De to af medlemmerne vælges af og blandt byrådets medlemmer. Det tredje medlem skal være bygningssagkyndig med faglig indsigt i vedligeholdelsen af havnen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Fællessekretariatet indstiller til byrådet, blandt byrådets medlemmer, at udpege to personer til bestyrelsen for Skærbæk Havn samt tillige at udpege en bygningssagkyndig til havnens bestyrelse.

 

Beslutning i Byrådet den 11-12-2017

Byrådet valgte Steen Wrist Ørts og Christian Jørgensen, samt Mogens Bak Hansen som bygningssagkyndigt medlem.

Punkt 27 Den Selvejende Institution International Business College

Sagsresumé

Det Internationale Business College (IBC) i Kolding, Fredericia, Middelfart og Aabenraa er en selvejende institution, hvis formål er i overensstemmelse med lovgivningen at udbyde erhvervsrettet grund- og efteruddannelse, anden uddannelse og undervisning. Institutionen kan i tilknytning til de uddannelser, den er godkendt til at udbyde, gennemføre indtægtsdækket virksomhed i overensstemmelse med budgetvejledningens regler herom og de regler som er fastsat af undervisningsministeren.

 

Institutionen har endvidere til formål at gennemføre udlagt undervisning efter aftale med et erhvervsakademi eller en professionshøjskole, der er sammenlagt med et erhvervsakademi. Herudover har institutionen til formål, i henhold til skriftlig aftale herom, at varetage nærmere bestemte administrative opgaver for andre uddannelsesinstitutioner, jf. lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

 

Institutionen ledes af en bestyrelse på 12 medlemmer med stemmeret og 2 medlemmer uden stemmeret. Et medlem udpeges af og blandt kommunalbestyrelsesmedlemmerne i Fredericia, Middelfart, Kolding og Aabenraa Kommuner i forening.

Bestyrelsen er sammensat af:

 • 10 udefrakommende medlemmer
 • 1 medlem udpeges af og blandt regionsrådsmedlemmerne i Region Syddanmark
 • 1 medlem udpeges af og blandt kommunalbestyrelsesmedlemmerne i Fredericia, Middelfart, Kolding og Aabenraa kommuner i forening
 • 3 medlemmer udpeges af nedenstående arbejdstagerorganisationer: 2 medlemmer udpeges af HK Sydjylland/HK Midt og 1 medlem udpeges af FTF/Finansforbundet.
 • 3 medlemmer udpeges af nedenstående arbejdsgiverorganisationer:
  • 1 medlem udpeges af Dansk Industri
  • 1 medlem udpeges af Finansrådet
  • 1 medlem udpeges af Dansk Erhverv
  • Ovennævnte 3 udpegninger sker i samarbejde med Business Kolding, Erhververnes Hus Aabenraa, Fredericia Erhvervsforening og Middelfart Erhvervscenter.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Fællessekretariatet indstiller til byrådet, i forening med byrådet i Middelfart, Kolding og Aabenraa, at udpege et byrådsmedlem til bestyrelsen.

Beslutning i Byrådet den 11-12-2017

Byrådet valgte Pernelle Jensen.

Punkt 28 Ekspropriation efter lov om offentlige veje

Sagsresumé

Taksationskommissionen:

Til afgørelse af erstatningsspørgsmålet i lov om offentlige veje, nedsætter transportministeren taksationskommissioner og fastsætter deres forretningsområder jf. lov om offentlige veje § 105. En taksationskommission består af tre medlemmer. Transportministeren udnævner for en 6-årig periode en formand, der skal have juridisk kandidateksamen.

 

Formanden udtager til den enkelte sag to medlemmer fra en kommunal liste. I hver kommune udpeger kommunalbestyrelsen to personer, der for kommunalbestyrelsens funktionstid optages på en liste over medlemmer af den taksationskommission, som omfatter kommunen.

 

Overtaksationskommissionen:

Transportministeren nedsætter overtaksationskommissioner til at efterprøve de afgørelser, der er truffet af taksationskommissionerne jf. lov om offentlige veje § 106. Ministeren fastsætter overtaksationskommissionernes forretningsområder. En overtaksationskommission består af fem medlemmer.

 

Transportministeren udnævner for en 6-årig periode en formand, der skal have juridisk kandidateksamen, og to faste medlemmer med suppleanter. Formanden udtager til den enkelte sag yderligere to medlemmer fra en kommunal liste. I hver kommune udpeger kommunalbestyrelsen en person, der for kommunalbestyrelsens funktionstid optages på en liste over medlemmer af den overtaksationskommission, som omfatter kommunen.

 

Opmærksomheden henledes på, at medlemmer, der deltager i behandlingen af en taksations- eller overtaksationssag, ikke må være medlemmer af de vejbestyrelser, dvs. kommunalbestyrelse, der har truffet beslutning om ekspropriation. Desuden kan det samme medlem ikke deltage i både taksations- og overtaksationskommissionens behandling af sagen.

 

Det bør derfor undgås, at den samme person udpeges til begge hverv. Medlemmer af taksations- og overtaksationskommissioner skal have behørig indsigt i vurdering af ejendomme.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Fællessekretariatet indstiller til Byrådet, at

 

 1. udpege to personer der for kommunalbestyrelsens funktionstid optages på en liste over medlemmer af den taksationskommission, som omfatter kommunen. De udpegede behøver ikke være medlemmer af byrådet, og 
 1. udpege en person, der for kommunalbestyrelsens funktionstid optages på en liste over medlemmer af den overtaksationskommission, som omfatter kommunen. De udpegede behøver ikke være medlemmer af byrådet.

 

Beslutning i Byrådet den 11-12-2017

Byrådet valgte

 1. Finn Muus og Jens Aage Ravn
 2. Jens Ole Juhler

Punkt 29 Ekspropriation vedr. fast ejendom

Sagsresumé

Ekspropriationsprocesloven (lovbekendtgørelse om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, nr. 1161 af 20/11-2008) finder anvendelse ved ekspropriation vedrørende fast ejendom for staten eller for koncessionerede selskaber, når der i lovgivningen er hjemlet ekspropriation til formålet.

 

Ekspropriationskommissionen:

I overensstemmelse med ekspropriationsproceslovens § 5 nedsætter transportministeren ekspropriationskommissioner og fastsætter deres forretningsområde. Kommissionerne behandler forslag om ekspropriation og fastsætter erstatning for de ekspropriationer, som foretages. Byrådet udpeger 1 person (ikke blandt sine medlemmer), der for byrådets funktionstid optages på en liste over kommunale medlemmer af ekspropriationskommissionerne, jf. ekspropriationsproceslovens § 6, stk. 2.

 

I henhold til ekspropriationsproceslovens § 6, stk. 3 udpeger byrådet til det enkelte anlæg 1 repræsentant, der deltager i ekspropriationskommissionens møder. Repræsentanten har ret til at udtale sig på møderne, men deltager ikke i afstemningerne. Det forudsættes, at den kommunale repræsentant har kendskab til bl.a. planlægningen i området og til andre forhold af betydning for ekspropriationen. Byrådet afgør selv, om den pågældende skal være et medlem af byrådet, f.eks. formand for teknisk udvalg eller en embedsmand.

 

Taksationskommissionen:

Transportministeren nedsætter en eller flere taksationskommissioner. En taksationskommission består af 5 medlemmer. Formanden, der skal have juridisk kandidateksamen, udnævnes af kongen for en 6-årig periode.

 

Formanden udtager til den enkelte sag 4 medlemmer, heraf 2 medlemmer fra en af transportministeren udfærdiget liste og 2 medlemmer fra en kommunal liste. I hver kommune udpeger Byrådet 1 person (ikke blandt sine medlemmer), der for byrådets funktionstid optages på en liste over medlemmer af den taksationskommission, som omfatter kommunen.

 

I henhold til § 10, stk. 3 i ekspropriationsprocesloven, kan det samme medlem ikke deltage i både ekspropriations- og taksationskommissionens behandling af sagen. Det bør derfor undgås, at den samme person udpeges til begge hverv.

 

Transportministeriet henleder i øvrigt opmærksomheden på, at de pågældende er bekendte med habilitetsreglerne i ekspropriationsproceslovens § 10. (Bestemmelsen er publiceret på sagen).

 

De personer, som udpeges af kommunalbestyrelsen, bør have behørig indsigt i vurdering af ejendomme.

 

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Fællessekretariatet indstiller til Byrådet, at

 

1.  udpege en person til optagelse på en liste for medlemmer af Ekspropriationskommissionen (må ikke udpeges blandt byrådets medlemmer), og

 1. udpege en repræsentant, som har kendskab til bl.a. planlægningen i området og til andre forhold af betydning for ekspropriationen, jf. ekspropriationsproceslovens § 6, stk. 3 (kan udpeges blandt byrådets medlemmer men det er ikke et krav, at den udpegede person er medlem af byrådet), og
 1. udpege en person til optagelse på en liste for medlemmer af taksationskommissionen (må ikke udpeges blandt byrådets medlemmer).

Beslutning i Byrådet den 11-12-2017

Byrådet valgte

 1. Karsten Cordtz
 2. Steen Wrist Ørts
 3. Laurids Vind

Punkt 30 Elbohallen

Sagsresumé

Institutionens formål er at drive hallen til brug af sportsklubber, ungdomsklubber samt til motion, foredrag, udstillinger og andre arrangementer.

Institutionen ledes af en bestyrelse og et forretningsudvalg.
Bestyrelsen består af følgende medlemmer:

 • to medlemmer udpeget af Fredericia Byråd.
 • tre siddende medlemmer af forretningsudvalget.
 • to medlemmer udpeget fra hver af de tilsluttede sportsforeninger, dog fire medlemmer for de sportsforeninger, der har mere end 300 registrerede medlemmer.
 • et medlem udpeget af erhvervslivet.
 • et medlem udpeget af områdets husholdningsforening.
 • et medlem udpeget af landbrugere.
 • et medlem udpeget af Taulov skole
 • et medlem udpeget af Skærbæk Beboerforening.
 • et medlem udpeget af Støttemads.
 • et medlem udpeget af Taulov Fællesråd

Byrådets bestyrelsesmedlemmer vælges for en valgperiode.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Fællessekretariatet indstiller til Byrådet at udpege to medlemmer til bestyrelsen for Den Selvejende Institution Elbo-Hallen. De udpegede behøver ikke være medlemmer af byrådet.

Beslutning i Byrådet den 11-12-2017

Byrådet valgte Lone Thomhav og Jonas Broe Bendtsen.

Punkt 31 Energnist I/S

Sagsresumé

Formål

 

Interessentskabets overordnede formål er at sikre interessenterne en tilstrækkelig forbrændingskapacitet, som til stadighed skal tilpasses i forhold til de nuværende og forventede fremtidige affaldsmængder fra borgere og erhvervsvirksomheder i interessenternes geografiske områder.

 

Interessentskabet skal til enhver tid tilpasse sig og dermed være robust overfor ændringer i rammebetingelserne for affaldsforbrændingsaktiviteter, herunder også en hel eller delvis liberalisering af området. Interessentskabet skal fastholde lave takster for forbrænding, sikre miljømæssige gode og forsvarlige løsninger med fokus på anvendelse af bedst tilgængelige teknologi, samt udnytte energien og øvrige ressourcer i affaldet optimalt.

 

Organisering

 

Repræsentantskabet består af 16 repræsentanter. Hver interessent vælger én repræsentant til det nye repræsentantskab blandt den respektive interessents kommunalbestyrelsesmedlemmer.

 

Interessenterne vælger ligeledes 1 suppleant for deres respektive repræsentant. Hvis et medlem af repræsentantskabet har meldt forfald, skal interessenten selv foranledige suppleanten indkaldt.

 

I kommunale valgår meddeler hver interessent inden udgangen af december måned ved særskilt skriftlig meddelelse til Interessentskabet, hvilken repræsentant (og suppleant) den pågældende interessent har valgt til indtræden i repræsentantskabet med virkning fra den kommende 1. januar for de 4 efterfølgende kalenderår.

 

De 16 valgte repræsentanter udgør samtidig med virkning fra den kommende 1. januar Interessentskabets bestyrelse.

 

Repræsentantskabet er Interessentskabets øverste myndighed.

 

Med virkning indtil 31. december 2017 ledes Interessentskabet af en overgangsbestyrelse bestående af de den 1. januar 2015 siddende bestyrelsesmedlemmerne i henholdsvis TAS og L90, samt af 6 yderligere medlemmer udpeget af henholdsvis Billund, Fanø, Hedensted, Herning, Holstebro og Lemvig kommuner.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Fællessekretariatet indstiller til byrådet at:

 

Udpege et medlem til repræsentantskabet for Energnist I/S samt en suppleant herfor blandt Fredericia Kommunes byrådsmedlemmer.

 

Beslutning i Byrådet den 11-12-2017

Byrådet valgte Christian Bro med John Nyborg som suppleant.

Punkt 32 Erritsø Idrætscenter

Sagsresumé

Formålet med Den selvejende institution "Erritsø-Hallen"
Den selvejende institution "Erritsø-Hallen" har til formål at opføre og drive haller til benyttelse til idræt og kulturelle formål.
Samtidig kan institutionen udføre mindre aktiviteter i nær tilknytning til hallernes primære opgavevaretagelse.

 

Organiseringen af Den selvejende institution "Erritsø-Hallen"

Institutionen ledes af et repræsentantskab, der sammensættes af idrætsforeningerne i Erritsø og Lyng sogne. Hver forening har forlods to repræsentanter. Der vælges herefter en repræsentant for hvert 50. aktive medlem. Støtteforeningen "Erritsøhallen" udvælger repræsentanter efter samme regler.

 

Til at forestå den daglige ledelse af institutionen vælges et forretningsudvalg bestående af tre medlemmer valgt af og blandt repræsentantskabet, samt to medlemmer valgt af kommunalbestyrelsen. De udpegede behøver ikke være medlemmer af byrådet.

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Fællessekretariatet indstiller til Byrådet at udpege to medlemmer til forretningsudvalget for "Erritsø-idrætscenter". De udpegede behøver ikke være medlemmer af byrådet.

Beslutning i Byrådet den 11-12-2017

Byrådet valgte Hans Martin Brøndum og Christian Jørgensen.

Punkt 33 EUC Lillebælt

Sagsresumé

Formålet med den selvejende institution "EUC-Lillebælt"
Den selvejende institution "EUC-Lillebælt" har hjemsted i Fredericia Kommune. Institutionens formål er i overensstemmelse med lovgivningen at udbyde erhvervsrettet grund- og efteruddannelse og anden uddannelse og undervisning. Institutionens udbud omfatter erhvervsuddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser og tilgrænsende uddannelser primært indenfor det tekniske område samt uddannelsen til højere teknisk eksamen.

Organisering af den selvejende institution "EUC-Lillebælt"
Institutionen ledes af en bestyrelse på 11 medlemmer med stemmeret. Desuden har bestyrelsen to medlemmer uden stemmeret.

 

Bestyrelsen sammensættes herudover af 9 udefrakommende medlemmer, som udpeges af

 

 • Arbejdsgiverrepræsentanter 
  • Dansk Industri Trekantområdet udpeger 3 medlemmer
  • DS Håndværk og Industri, 3. kreds Middelfart udpeger 1 medlem 
 • Arbejdstagerrepræsentanter
  • Dansk Metal Lillebælt udpeger 2 medlemmer
  • 3F i henholdsvis Fredericia og Middelfart Kommuner udpeger i alt 2 medlemmer. 
 • Kommunal repræsentant
  • Kommunalbestyrelserne i Fredericia og Middelfart udpeger i forening 1 medlem fra kommunalbestyrelserne.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Fællessekretariatet indstiller til Byrådet, i forening med Middelfart Byråd og blandt sine medlemmer, at udpege et medlem til bestyrelsen for "EUC-Lillebælt". Det udpegede medlem behøver ikke være medlem af byrådet.

Beslutning i Byrådet den 11-12-2017

Udpegningen foretages af Middelfart Kommune.

Punkt 34 Fonden Dansk Købestævne

Sagsresumé

Formålet med Fonden Dansk Købestævne

Fonden Dansk Købestævnes formål er, at virke for dansk erhvervsliv og styrke lokalområdets erhvervsinteresser gennem afholdelse af messer, udstillinger, møder og konferencer. Ligeledes er formålet at fremme danske virksomheders produktions- og konkurrenceevne og afsætningsmuligheder. Fonden driver tillige virksomhed under navnet Dronning Margrethe Hallen.

 

Organisering af fonden

Fonden Dansk Købestævne ledes af en bestyrelse, der fungerer som fondens øverste myndighed. Fondens bestyrelse består af 5-7 medlemmer. Fredericia Byråd udpeger et medlem til bestyrelsen. De øvrige medlemmer udpeges af forskellige virksomheder, organisationer mv.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Fællessekretariatet indstiller til byrådet, blandt sine medlemmer at udpege et medlem til bestyrelsen for Fonden Dansk Købestævne

Beslutning i Byrådet den 11-12-2017

Byrådet valgte Ole Steen Hansen.

Punkt 35 Fredericia Fjernvarme

Sagsresumé

Fredericia Fjernvarmes hovedformål er at etablere energiproduktionsanlæg og at distribuere energi til opvarmning og varmt brugsvand i selskabets forsyningsområde samt at yde energirådgivning i den forbindelse.

 

Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, hvoraf mindst 4 skal være andelshavere. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, men kan genvælges. Derudover kan kommunalbestyrelsen udpege et yderligere bestyrelsesmedlem, såfremt kommunen har ydet kommunegaranti for selskabets lån.

 

Det skal oplyses, at Byrådet på møde den 7. oktober 2013 har behandlet en sag vedrørende Fredericia Fjernvarmes ansøgning om garanti for lån. I forbindelse med garantistillelsen for låntagning har Fredericia Kommune i vedtægterne fået mulighed for at udpege et ekstra bestyrelsesmedlem.

 

Der henvises til sagen 13/9283.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Fællessekretariatet indstiller til Byrådet at udpege to medlemmer til bestyrelsen for Fredericia Fjernvarme. De udpegede behøver ikke være medlemmer af byrådet.

Beslutning i Byrådet den 11-12-2017

Byrådet valgte Nanna Nørholm.

 

Berigtigelse: Byrådet kan kun udpege et medlem.

Punkt 36 Fredericia Gymnasium

Sagsresumé

Fredericia Gymnasium er en selvejende institution og omfattet af Lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

 

Institutionen er oprettet den 1. januar 2007 ved Fredericia Amtsgymnasium og HF-kursus overgang fra at være en amtskommunal institution til en selvejende institution som led i kommunalreformen.

 

Institutionens formål er i overensstemmelse med dens udbudsgodkendelser og lovgivningen at udbyde gymnasiale uddannelser. Institutionens aktuelle udbud af uddannelser omfatter stx, det 2-årige hf og enkeltfags-hf. Institutionen kan i tilknytning til uddannelserne gennemføre indtægtsdækket virksomhed i overensstemmelse med budgetvejledningens regler herom og de regler herom, som er fastsat af undervisningsministeren.

 

Bestyrelsen ledes af en bestyrelse på 7 myndige medlemmer med stemmeret, derudover 2 medlemmer uden stemmeret.

 

Bestyrelsens sammensætning:

 

5 medlemmer er udefrakommende:

 • Et medlem udpeges af Syddansk Universitet.
 • Et medlem er en skoleleder fra distriktsskolerne i Fredericia Kommune udpeget af Skolelederne, Fredericia Afdeling.
 • Et medlem udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.
 • To medlemmer udpeges af bestyrelsen, og udpegningen skal tilgodese, at de udefrakommende medlemmer samlet opfylder krav om erfaring fra erhvervsliv, grundskolesektor og den videregående uddannelsessektor. De udefrakommende medlemmer udpeges i deres personlige egenskab og skal tilsammen have erfaring med uddannelsesudvikling, kvalitetssikring, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber samt uddannelseskvalitet.

 

For det medlem af bestyrelsen, som udpeges af kommunalbestyrelserne i Region Syddanmark i forening gælder, at KKR har overladt kompetencen til at udpege et bestyrelsesmedlem til bestyrelsen for gymnasiet til Fredericia Kommune.

 

Elevrådet på Fredericia Gymnasium udpeger et medlem med stemmeret og et medlem uden stemmeret.

 

Fredericia Gymnasiums medarbejdere udpeger blandt sig et medlem med stemmeret og et medlem uden stemmeret.

 

Bestyrelsens funktionsperiode er 4 år løbende fra førstkommende 1. maj efter, at valg til kommunalbestyrelser har været afholdt.

 

Genudpegning kan finde sted.

 

Bestyrelsens arbejde:

Bestyrelsen vælger blandt de udefrakommende medlemmer sin formand. Formanden indkalder til og leder bestyrelsens møder. Der afholdes mindst 4 møder årligt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Fællessekretariatet indstiller til byrådet at udpege en person som medlem af bestyrelsen for Fredericia Gymnasium. Medlemmet udpeges af byrådet, men ikke nødvendigvis blandt byrådets medlemmer.

Beslutning i Byrådet den 11-12-2017

Byrådet valgte Pernelle Jensen.

Punkt 37 Fredericia Spildevand og Energi A/S

Sagsresumé

Fredericia Spildevand og Energi A/S, som er en kommunal virksomhed, har til formål at drive spildevandsforsyningsaktivitet i Fredericia Kommune af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne.

 

Selskabet kan derudover efter bestyrelsens beslutning deltage i anden virksomhed, som har nær tilknytning til spildevandsforsyningsaktiviteten, herunder i selvstændige selskaber.

 

Kapital:

Selskabets aktiekapital er kr. 25.000.000.

 

Bestyrelsen:

Selskabet ledes af en bestyrelse på 5-15 medlemmer, hvor mindst halvdelen vælges af generalforsamlingen.

 

Vandselskabets forbrugere har krav på forbrugerrepræsentation i vandselskabets bestyrelse i henhold til de til enhver tid gældende regler herom.

Forbrugervalget gennemføres ved direkte valg til vandselskabets bestyrelse. De nærmere regler for gennemførelse af valget, herunder kredsen af stemmeberettigede forbrugere, fastlægges i et valgregulativ.

 

Selskabets forbrugere modtager information om valg af forbrugerrepræsentanter via selskabets hjemmeside og ved annoncering i dagspressen. Selskabet udarbejder et valgregulativ om den nærmere fremgangsmåde for afholdelse af valg af forbrugerrepræsentanter. Valgregulativet skal være offentligt tilgængeligt på selskabets hjemmeside.

 

Medarbejderne har ret til at deltage i bestyrelsen i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler i selskabsloven om medarbejderrepræsentation. Såfremt medarbejderne i selskabet ikke efter selskabslovens regler har ret til medarbejderrepræsentation, kan ledelsen og medarbejderne beslutte, at der etableres en frivillig ordning om medarbejderrepræsentation, hvorefter medarbejderne i selskabet udpeger 1 medlem af bestyrelsen.

 

Bestyrelsesmedlemmer har samme rettigheder og forpligtelser og vælges af den ekstraordinære generalforsamling, forbrugerne og medarbejderne for 4 år ad gangen og følger funktionsperioden for kommunalbestyrelsen i Fredericia Kommune.

 

Bestyrelsen afgår samlet ved afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling i januar måned efter valg til kommunalbestyrelsen i Fredericia Kommune.

 

Bestyrelsen vælger af sin midte sin formand og sin næstformand. Ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.

 

Generalforsamling:

Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år og i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til og være modtaget af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb.

 

Generalforsamlingen kan ved simpelt flertal beslutte, at en generalforsamling, ordinær som ekstraordinær, skal være åben for offentligheden, herunder pressen.

 

Direktion:

Til at lede den daglige virksomhed ansætter bestyrelsen en direktør.

 

Udpegning:

Byrådet kan vælge 5 repræsentanter fra byrådet eller 4 repræsentanter fra byrådet og en ekstern repræsentant. De 5 medlemmer indsættes, sammen med 1 forbrugerrepræsentant og 3 medarbejderrepræsentanter, i den nye bestyrelse.

 

Udpegning af stemmebærer:

Da der afholdes ekstraordinær generalforsamling i januar 2018 skal der tillige blandt de udpegede byrådsmedlemmer udpeges en af dem som stemmebærer, der kan møde op på generalforsamlingen og stemme på kommunens vegne i overensstemmelse med konstitueringen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Fællessekretariatet indstiller til byrådet

 1. at udpege fem medlemmer, og
 2. at udpege et af de udpegede byrådsmedlemmer som stemmebærer.

Beslutning i Byrådet den 11-12-2017

Byrådet valgte:

 

 1. Lars Ejby Pedersen, Søren Larsen, Lise Nielson, Kenny Bruun Olsen og Marianne Thomsen, og
 2. Lars Ejby Pedersen som stemmebærer.

Punkt 38 Fredericia Teaterforening

Sagsresumé

Formålet med Fredericia Teaterforening
Fredericia Teaterforenings hovedformål er, at administrere teaterlovens bestemmelser vedrørende abonnementsordninger med henblik på at fremme teaterinteressen inden for foreningens område. Fredericia Teaterforening medvirker desuden til at skabe tilfredsstillende bygningsmæssige forhold for teatret, ligesom foreningen kan medvirke til at skabe og øge interessen for andre kulturelle arrangementer.

 

Organiseringen af Fredericia Teaterforening
Fredericia Teaterforening ledes af en bestyrelse bestående af 5-9 personer med bredest mulig tilknytning til lokalområdet. Bestyrelsesmedlemmerne vælges på foreningens årlige generalforsamling. Bestyrelsen kan ligeledes supplere sig med repræsentanter for henholdsvis kommuner og regioner.
Foreningen ønsker, at byrådet i Fredericia Kommune udpeger et medlem til bestyrelsen for Fredericia Teaterforening.

 

Det af byrådet udpegede medlem vælges for 2 perioder, således at medlemmet beklæder posten 2 perioder, hver af en varighed af 2 år. I alt 4 år.

 

Det af Fredericia byråd udpegede medlem behøver ikke at være medlem af Byrådet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Fællessekretariatet indstiller til Byrådet at udpege et medlem til Fredericia Teaterforening. Det udpegede medlem behøver ikke være medlem af byrådet.

Beslutning i Byrådet den 11-12-2017

Byrådet valgte Laila Løhde Møller.

Punkt 39 FredericiaC

Sagsresumé

Selskabets formål er at foretage byudvikling, det vil sige planlægning, byggemodning af arealer og grundsalg inden for de rammer, som kommuner har for deltagelse i areal-udviklingsselskaber og kapitalselskaber.

 

Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer.

 

Medlemmerne vælges for et år ad gangen med tiltræden efter den ordinære generalforsamling. Medlemmerne kan genvælges.

 

Fredericia Kommune udpeger 2 medlemmer af bestyrelsen, mens Realdania Areal-udvikling A/S udpeger 3 medlemmer af bestyrelsen og herunder også bestyrelsens formand.

 

Til at varetage selskabets daglige ledelse ansætter bestyrelsen en direktion bestående af en-to direktører.

 

Direktionen varetager den daglige ledelse af selskabet og skal derved følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Fællessekretariatet indstiller til byrådet at der udpeges to medlemmer til at være medlem af bestyrelsen. De udpegede behøver ikke være medlemmer af byrådet.

Beslutning i Byrådet den 11-12-2017

Byrådet valgte Jacob Bjerregaard og Steen Wrist Ørts.

Punkt 40 Fredningsnævn

Sagsresumé

Miljøministeren nedsætter to eller tre fredningsnævn i hver region.

 

Miljøministeren fastlægger det geografiske område for hvert fredningsnævn. Et fredningsnævn består af en formand, der skal være dommer, der udpeges af miljøministeren, et medlem, der udpeges af miljøministeren og et medlem, der vælges af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvori det pågældende areal er beliggende. Samtidig med udpegning og valg af medlemmer udpeges og vælges en suppleant for hvert medlem.

 

Fredericia Kommune er en del af Fredningsnævnet for Sydjylland, nordlig del, som også omfatter Billund, Kolding, Varde, Vejen og Vejle Kommuner.

 

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Fællessekretariatet indstiller til Byrådet at udpege et til Fredningsnævnet samt en suppleant herfor. Det udpegede medlem behøver ikke være medlem af byrådet.

 

Beslutning i Byrådet den 11-12-2017

Byrådet valgte John Nyborg med Mark Hast Knudsen som suppleant.

Punkt 41 Frivilligcenter Fredericia

Sagsresumé

Foreningens formål er at formidle aktiv kontakt mellem interesserede personer, selvhjælps- og andre grupper, foreninger og organisationer til styrkelse af det frivillige sociale arbejde samt kulturelt samvær i kommunen. Foreningen er igangsættende og støttende for lokale idéer og projekter.

Foreningen fremmer gennem sit arbejde samarbejdet mellem det frivillige sociale arbejde og Kommunens Socialudvalg.

Bestyrelsen består af formand og syv medlemmer. Byrådet er repræsenteret med et medlem, som skal være byrådsmedlem. Det følger af foreningens vedtægter, at medlemmerne vælges for to år ad gangen. Hverken Kommunens repræsentanter eller husgrupperepræsentanten kan beklæde foreningens formandspost, næstformand eller kasserer.

 

Det af byrådet udpegede medlem vælges for 2 perioder, således at medlemmet beklæder posten 2 perioder, hver af en varighed af 2 år. I alt 4 år.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Fællessekretariatet indstiller til byrådet at udpege et bestyrelsesmedlem. Den udpegede skal være medlem af kommunalbestyrelsen.

Beslutning i Byrådet den 11-12-2017

Byrådet valgte Susanne Bjerregaard Mørck.

Punkt 42 Grundlisteudvalg

Sagsresumé

Grundlisteudvalgets formål er at udvælge et antal personer til grundlisten, som må anses for egnede, til at virke som domsmænd og nævninge i forbindelse med retssager.

 

Udtagelsen til grundlisten foretages inden for hver kommune af et grundlisteudvalg på fem medlemmer, der udpeges af kommunalbestyrelsen for de kommunale råds valgperiode, jf. retsplejelovens § 72.

 

Det fremgår ikke af retsplejeloven, at grundlisteudvalgets medlemmer skal vælges blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

 

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Fællessekretariatet indstiller til Byrådet at vælge fem medlemmer til grundlisteudvalget. De udpegede behøver ikke være medlemmer af byrådet.

 

 

 

 

 

Beslutning i Byrådet den 11-12-2017

Byrådet valgte:

Mads Warming

Hans Martin Brøndum

Lone Thomhav

Karsten Cordtz

Karsten Byrgesen

 

Punkt 43 Fælleskøkkenet Elbo I/S

Sagsresumé

Interessentskabets formål:

 

Selskabet producerer og leverer ernæringsrigtig mad med valgmuligheder til interessenternes brugere fra et køkken, som på både kort og langt sigt, er driftsegnet.

 

Det er desuden interessentskabets formål, at interessentskabet indenfor lovgivningens rammer kan levere mad til andre offentlige myndigheder. Selskabet ledes af en bestyrelse, der består af 8 medlemmer, hvoraf hver interessentkommune udpeger to medlemmer blandt byrådenes medlemmer. Medlemmerne udpeges af henholdsvis Kolding, Middelfart, Haderslev og Fredericia byråd, som er de fire interessentkommuner. Hver interessent udpeger endvidere blandt byrådets medlemmer en stedfortræder for hvert af medlemmerne.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Fællessekretariatet indstiller byrådet til, blandt sine medlemmer at udpege to medlemmer til bestyrelsen for Fælleskøkkenet Elbo I/S samt at udpege en stedfortræder for hver af de af Fredericia Kommunes udpegede bestyrelsesmedlemmer for Fælleskøkkenet Elbo I/S.

Beslutning i Byrådet den 11-12-2017

Byrådet valgte Susanne Bjerregaard Mørck med Anette Hyre-Jensen som suppleant, og Cecilie Roed Schultz med Susanne Eilersen som suppleant.

Punkt 44 Handicaprådet

Sagsresumé

Formålet med Handicaprådet

Handicaprådet rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og kan behandle lokalpolitiske spørgsmål, som har betydning for mennesker med handicap. Derudover kan handicaprådet tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til initiativer. Handicaprådet kan afgive en årlig beretning eller på anden måde give kommunalbestyrelsen en årlig orientering om rådets arbejde og virke.

 

Organisering
Handicaprådet er organisatorisk placeret i Voksenservice. Voksenservice yder den fornødne sekretariatsbistand.

Sammensætning
Handicaprådet består af fem medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen udpeget efter indstilling fra De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI) og fem medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen, heraf et antal af dens medlemmer. Der udpeges en stedfortræder for hvert medlem af rådet, som deltager i rådets møder ved det ordinære medlems forfald. Handicaprådet sammensættes så medlemmerne repræsenterer forskellige handicapgrupper og forskellige sektorer i kommunen.

Kommunalbestyrelsen beslutter, om lokale handicaporganisationer eller grupperinger uden for DSI skal være repræsenteret i handicaprådet, blandt de fem medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen. Antallet af medlemmer, som repræsenterer lokale handicaporganisationer eller grupperinger må ikke overstige antallet af medlemmer, som er udpeget efter indstilling fra DSI.


Danske Handicaporganisationer i Fredericia indstiller følgende personer:

 

 1. Nicklas Andersen, Spastikkerforeningen

Teglværksvej 33

7000 Fredericia

niklas.andersen@me.com

 

Og som suppleant

 

Mogens Sandbæk, Diabetesforeningen

Fredericia@diabetes.dk

 

 1. Børge Larsen, PTU

Golfvænget 23

7000 Fredericia

bl@danmarkc.eu

 

Og som suppleant

 

Tina Olander, Muskelsvind foreningen

Ullerupdalvej 92, 2. th.,

7000 Fredericia

2@tinaolander.dk

 

 

 1. Belinda Møller Vidersen, Muskelsvind fonden

Granbakken 10

7000 Fredericia

belinda@stofanet.dk

 

Og som suppleant

 

Brian Hansen, Ordblinde foreningen

BHA1@live.dk 

 

 1. Brian Sørensen, Dansk blindesamfund

Teglværksvej 33

7000 Fredericia

brian@groffe.dk

 

Og som suppleant

 

Bjarne Ingemansen, Autismeforeningen

 

 1. Dorte Sejersen, Autisme foreningen

Egumvej 71

7000 Fredericia

dortesjens@mail.dk

 

Og som suppleant

 

Holger Rodam Schmidt, Epilepsi foreningen

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ligestilling mv.:

Fællessekretariatet skal bemærke, at ligestillingslovens § 10 a har følgende ordlyd:


”For at fremme ligestilling af kvinder og mænd skal myndigheder eller organisationer, der stiller forslag om et medlem af udvalg m.v., der skal udpeges af kommunalbestyrelsen eller regionsrådet, foreslå både en kvinde og en mand.  Hvis der stilles forslag om flere medlemmer, skal der foreslås lige mange kvinder og mænd. Tilsvarende gælder, hvor myndigheder eller organisationer efter lovgivningen skal udpege medlemmer til udvalg m.v., der nedsættes af kommunalbestyrelsen eller regionsrådet.


Stk. 2. Myndigheden eller organisationen kan fravige bestemmelsen i stk. 1, hvis der foreligger særlige grunde.  Myndigheden eller organisationen skal i så fald samtidig angive begrundelsen herfor.


Stk. 3. Hvis myndigheder og organisationer ikke udpeger eller indstiller medlemmer i overensstemmelse med stk. 1, kan en enig kommunalbestyrelse eller et enigt regionsråd beslutte, at et udvalg m.v., som er nedsat af kommunalbestyrelsen eller regionsrådet, og hvis sammensætning er reguleret i lovgivningen, kan fungere uden de pågældende medlemmer. Det samme gælder, hvis kommunalbestyrelsen eller regionsrådet ikke kan acceptere en begrundelse i henhold til stk. 2 for at fravige bestemmelsen i stk. 1.

 

Stk. 4. Stk. 3 omfatter ikke udvalg m.v., som træffer generelle eller konkrete afgørelser.”

Handicaprådet er ikke omfattet af ligestillingslovens § 10a, stk. 4 og der kan derfor træffes beslutning jf. stk. 3 om, at rådet kan fungere uden et medlem med den begrundelse, at der ikke er indstillet både en mand og en kvinde.

 

 

Indstillinger

Fællessekretariatet indstiller til Byrådet at

 1. udpege fem medlemmer til Handicaprådet, heraf et antal af Byrådets medlemmer samt stedfortrædere.
 2. udpege fem medlemmer efter indstilling fra handicaporganisationerne.

Beslutning i Byrådet den 11-12-2017

Byrådet valgte:

 1. Peder Tind med Frances O"Donovan som stedfortræder,
  Flemming Brandt Olesen med Susanne Eilersen som stedfortræder,
  Connie Maibritt Jørgensen med Marianne Thomsen som stedfortræder,
  Kirsten Cordtz med Cecilie Roed Schultz som stedfortræder, og
  Bente Ankersen med Mads Warming som stedfortræder.

 2. Nicklas Andersen med Mogens Sandbæk som stedfortræder,
  Børge Larsen med Tina Olander som stedfortræder,
  Belinda Møller Vidersen med Brian Hansen som stedfortræder,
  Brian Sørensen med Bjarne Ingemansen som stedfortræder, og
  Dorte Sejersen med Holger Rodam Schmidt som stedfortræder.

Punkt 45 Hegnsynet

Sagsresumé

Formålet med Hegnsynet
Hegnsynet har kompetence til at afgøre tvister vedrørende hegn i skel eller langs skel i en kortere afstand fra skellinjen.  

Organiseringen af Hegnsynet
I henhold til lovbekendtgørelse nr. 59 af 19. januar 2007 skal der for hver kommune nedsættes et hegnsyn bestående af tre medlemmer, af hvilke det ene beskikkes til formand. Mindst ét af medlemmerne skal være plantningskyndigt. I kommuner med bymæssig bebyggelse på 1.000 indbyggere eller derover skal der tillige være et bygningskyndigt medlem.


Medlemmerne af hegnsynet beskikkes af kommunalbestyrelsen. Ingen, der har opnået en alder af 60 år, er forpligtet til at modtage beskikkelse som synsmand. Den, der har fungeret som synsmand i en periode, er ikke forpligtet til at modtage beskikkelse før efter udløbet af en ny periode. Endvidere beskikkes suppleanter.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Fællessekretariatet indstiller til Byrådet at beskikke følgende tre medlemmer til Hegnsynet. De udpegede behøver ikke være medlemmer af byrådet.

 

1.  én formand med suppleant,

2.  ét medlem som er plantningskyndig samt suppleant for denne, og

3.  ét medlem der er bygningskyndig samt suppleant for denne.

Beslutning i Byrådet den 11-12-2017

Byrådet valgte

 1. Bente Gertz med Lars Ejby Pedersen som suppleant,
 2. Hans Peter Bjerrisgaard med Karsten Cordtz som suppleant, og
 3. Henning Hansen med Carl Johan Sørensen som suppleant.

Punkt 46 Hjemmeværnets distriktsudvalg

Sagsresumé

Fredericia Kommune udpeger en person til distriktsudvalg Vejle på baggrund af cirkulære om hjemmeværnets distriktsudvalg § 3, stk. 2.

 

Landet er opdelt i et antal distriktsområder, for hvilke der oprettes distriktsudvalg. Udvalgene træffer afgørelse om optagelse af frivillige i hjemmeværnet. Udvalgenes afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Distriktsudvalgene består af en formand og 4 til 10 medlemmer, der udpeges for 4 år ad gangen begyndende den 1. september 2018.

 

Formanden udpeges af forsvarsministeren, der også udpeger de øvrige medlemmer efter indstilling fra hver af landets kommunalbestyrelser.

 

Det er tidligere anført af hjemmeværnet, at den udpegede repræsentant med fordel kan være medlem af økonomiudvalget eller socialudvalget af hensyn til en smidig kontakt til kommunens sociale forvaltning. Det udpegede medlem bør endvidere ikke have en sådan funktion i hjemmeværnet, at der ved behandling af optagelsesansøgninger kan sættes spørgsmålstegn ved udvalgets habilitet. Det forudsættes at ovennævnte fortsat bør iagttages.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Fællessekretariatet indstiller til Byrådet at udpege et medlem blandt sine medlemmer, der kan indstilles som medlem af hjemmeværnets distriktsudvalg Vejle.

Beslutning i Byrådet den 11-12-2017

Byrådet valgte Karsten Byrgesen.

Punkt 47 Holms Legat 1, Børup

Sagsresumé

Formålet med Holms Legat 1, Taulov:
Formålet med Holms Legat 1, Taulov er at støtte værdigt trængende personer med bopæl i Taulov, fortrinsvis Børup.
 
Organiseringen af Holms Legat 1, Taulov:
Legatet bestyres af en bestyrelse på tre personer udpeget af Fredericia Byråd, dog uden for byrådskredsen. Ligeledes stilles krav om, at mindst to af medlemmerne skal have deres bopæl i Børup (herunder Børup by, mark og skov). For de tre bestyrelsesmedlemmer vælges tillige tre stedfortrædere.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Fællessekretariatet indstiller til Byrådet, uden for sin kreds, at udpege tre medlemmer til bestyrelsen for Holms Legat 1, Taulov samt stedfortrædere for disse. Mindst to af medlemmerne skal have deres bopæl i Børup (herunder Børup by, mark og skov).

Beslutning i Byrådet den 11-12-2017

Byrådet valgte:

Lone Thomhav med Hans Martin Brøndum som suppleant,

Børge Enevoldsen med Anne Flak Hansen som suppleant, og

Mads Warming med Carsten Høi Nielsen som suppleant.

Punkt 48 Holms Legat 2, Taulov

Sagsresumé

Formålet med Holms Legat 2, Taulov:
Formålet med Holms Legat 2, Taulov er at støtte fattige og syge i Taulov Sogn.
 
Organiseringen af Holms Legat 2, Taulov:
Legatet bestyres af sognepræsten fra Taulov menighed i forening med to personer udpeget af Fredericia Byråd. De udpegede personer må ikke være medlemmer af Fredericia Byråd.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstillinger

Fællessekretariatet indstiller til byrådet, udenfor sin kreds, at udpege to personer til bestyrelsen for Holms Legat 2, Taulov. 

Beslutning i Byrådet den 11-12-2017

Byrådet valgte:

Lise Lotte Hansen med Henning Hartmeyer som suppleant, og

Andreas Iversen med Peder Hvejsel som suppleant.

Punkt 49 Huslejenævn

Sagsresumé

Formålet med Huslejenævnet
Formålet med Huslejenævnet i Fredericia er at varetage afgørelser af tvister efter boligreguleringsloven og lov om leje.

Organisering af Huslejenævnet
Huslejenævnet består af tre medlemmer, hvoraf formanden beskikkes af Statsforvaltningen, og de to øvrige medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen efter indstilling af henholdsvis de større udlejerforeninger og de større lejerforeninger i Fredericia Kommune. Der vælges tillige en suppleant for hver af nævnets medlemmer. I sager af social betydning suppleres Huslejenævnet af en socialt sagkyndig person, som udpeges af kommunalbestyrelsen.

Lejersiden indstiller:

Lejernes Landsorganisation indstiller:

 

James Arbøl

Kattesund 7, 2. tv.

8700 Horsens

Har kendskab til lejeret gennem en lang årrække og har deltaget i utallige kurser samt gennem mange perioder været Lægdommer i Boligretten i Horsens, Kolding og Esbjerg. Har endvidere været Huslejenævns medlem i Horsens over 30 år,

 

og som suppleant

 

Anne Marie Carlsen

Engblommevej 25

8700 Horsens

Formand for 200 lejemål og har derigennem kendskab til dels lejeloven og viden om de problemer der er på området. Har deltaget i kursus på området.

 

Danske lejere indstiller:

 

Gèrard Luc Meunier

Kongebrovej 12 D 01

5500 Middelfart

Tlf. 61 50 41 78

gerardmeunier@godmail.dk

Nuværende medlem af huslejenævnet,

 

og som suppleant

 

Jan Holm Jensen

Gormsgade 19

8700 Horsens

Tlf. 61 66 46 02 

Jan.holm@stofanet.dk

Har en mangeårig erfaring som nævnsmedlem i Horsens og Hedensted, lægdommer i flere retskredse og tidligere også sagsbehandler.

Udlejersiden (Fredericia Grundejerforening) indstiller:

Hans V. Nielsen

Nøddevænget 8, Trelde,
7000 Fredericia.

Tlf. 4540314037

kontakt@eksklusive-vinreoler.dk

Nuværende medlem af huslejenævnet,

 

og som suppleant

 

Stig Vestergaard

Æblegryden 39

5580 Åbyhøj

Tlf. 21752422Stigvest@hoegaard.dk

Som socialt sagkyndig indstilles:

 

Bitten Bregnedal Hansen (Socialformidler) og som suppleant Kirsten Winther (Socialrådgiver).

 

Som formand indstilles:

Jakob Juul-Sandberg

Professor mso, Cand.jur., ph.d.

Campusvej 55

5230 Odense M

Danmark

jju@sam.sdu.dk

Telefon: 65503051

Mobiltelefon: 50804535

 

Leif Guldhammer

Nørregade 2B, 3.
7100 Vejle

Nuværende formand for huslejenævnet og beboerklagenævnet,

 

og som suppleant

 

Bent Pedersen

Gefionsvej 8 A

8230 Åbyhøj

Tlf. 24498620

bentpe@stofanet.dk

Ekstern lektor i lejeret på Aarhus Universitet og mangeårig erfaring som nævnsformand. Fleksibel m.h.t. placering af nævnsmøder og vant til at arbejde med elektronisk kommunikation og sagsbehandling. Vant til at anvende First Agenda som platform.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ligestilling mv.:

Fællessekretariatet skal bemærke, at ligestillingslovens § 10 a har følgende ordlyd:
For at fremme ligestilling af kvinder og mænd skal myndigheder eller organisationer, der stiller forslag om et medlem af udvalg m.v., der skal udpeges af kommunalbestyrelsen eller regionsrådet, foreslå både en kvinde og en mand.  Hvis der stilles forslag om flere medlemmer, skal der foreslås lige mange kvinder og mænd. Tilsvarende gælder, hvor myndigheder eller organisationer efter lovgivningen skal udpege medlemmer til udvalg m.v., der nedsættes af kommunalbestyrelsen eller regionsrådet.


Stk. 2. Myndigheden eller organisationen kan fravige bestemmelsen i stk. 1, hvis der foreligger særlige grunde.  Myndigheden eller organisationen skal i så fald samtidig angive begrundelsen herfor.


Stk. 3. Hvis myndigheder og organisationer ikke udpeger eller indstiller medlemmer i overensstemmelse med stk. 1, kan en enig kommunalbestyrelse eller et enigt regionsråd beslutte, at et udvalg m.v., som er nedsat af kommunalbestyrelsen eller regionsrådet, og hvis sammensætning er reguleret i lovgivningen, kan fungere uden de pågældende medlemmer. Det samme gælder, hvis kommunalbestyrelsen eller regionsrådet ikke kan acceptere en begrundelse i henhold til stk. 2 for at fravige bestemmelsen i stk. 1.

 

Stk. 4. Stk. 3 omfatter ikke udvalg m.v., som træffer generelle eller konkrete afgørelser.

Huslejenævnet er omfattet af ligestillingslovens § 10a, stk. 4 og der kan derfor ikke træffes beslutning jf. stk. 3 om, at nævnet kan fungere uden et medlem med den begrundelse, at der ikke er indstillet både en mand og en kvinde.

 

 

Indstillinger

Fællessekretariatet indstiller til Byrådet at udpege 

 1. et medlem fra lejersiden samt suppleant for denne,
 2. et medlem fra udlejersiden samt suppleant for denne,
 3. en socialt sagkyndig samt suppleant for denne, og
 4. at udpege en formand og en suppleant for denne og indstille disse til Statsforvaltningen.

Beslutning i Byrådet den 11-12-2017

Byrådet valgte:

 

 1. Gerard Luc Meunier med James Arbøl som suppleant,
 2. Hans V. Nielsen med Stig Vestergaard som suppleant, og
 3. Bitten Bregnedahl Hansen med Kirsten Winther som suppleant

 

Og valgte at indstille til Statsforvaltningen at Leif Guldhammer udpeges som formand og Bent Pedersen som suppleant.

Punkt 50 Idrætsdaghøjskolen

Sagsresumé

Formålet med Den selvejende institution "Idrætsdaghøjskolen"
Idrætsdaghøjskolen har til formål at tilbyde undervisning med folkeoplysende sigte samt afklaring og vejledning til ledige. Undervisningen er heltidsundervisning tilrettelagt for kortuddannede. Der sigtes i den daglige undervisning på, at styrke deltagernes personlige udvikling og dermed forbedre den enkeltes muligheder i henhold til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet samt samfundet i almindelighed. Højskoletanken vægtes højt, og den pædagogiske idé bygger på det hele menneske. Idrætten er ikke et mål i sig selv, men et middel til udvikling af en række kvalifikationer.


Idrætsdaghøjskolen er tillige tovholder for projekt Idræt i Dagtimerne. Formålet hermed er at give tilbud om motionsgivende idræt samt give tilbud om kulturelt og socialt samvær for alle med fri i dagtimerne.

Organisering af institutionen
Idrætsdaghøjskolen ledes af en bestyrelse på fem-seks medlemmer, hvoraf to medlemmer udpeges af Fredericia Byråd. Der vælges endvidere suppleanter.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Fællessekretariatet indstiller til Byrådet at udpege to medlemmer samt suppleanter til bestyrelsen for Idrætsdaghøjskolen. De udpegede behøver ikke være medlemmer af byrådet.

 

 

Beslutning i Byrådet den 11-12-2017

Byrådet valgte:

Lars Ejby Pedersen med Mads Warming som suppleant, og

Christian Jørgensen med Peder Tind som suppleant.

Punkt 51 Kommunernes Landsforening

Sagsresumé

Formål

KL (Kommunernes Landsforening) har til formål at varetage danske kommuners fælles interesser og derved bidrage til, at kommunerne politisk og administrativt løser deres opgaver til fællesskabets og borgernes tilfredshed. KL skal være et center for indsamling, udvikling og spredning af viden om det danske kommunestyre.

 

Organisering

KL’s højeste myndighed er delegeretmødet. Hver af KL’s medlemskommuner vælger en stemmeberettiget delegeret for hver påbegyndte 8.000 indbyggere i kommunen ved den sidste opgørelse af folkeregistertallet, der fra Danmarks Statistik foreligger offentliggjort senest tre måneder forud for delegeretmødets afholdelse.

 

Der kan dog ikke fra nogen kommune vælges et større antal stemmeberettigede delegerede end antallet af kommunalbestyrelsesmedlemmer i den pågældende kommune. Kommunalbestyrelsen vælger de stemmeberettigede delegerede efter forholdstalsvalgmåden. Samtidig vælger kommunalbestyrelsen stedfortrædere for de delegerede. Som stemmeberettigede delegerede og stedfortrædere for disse kan alene udpeges medlemmer af vedkommende kommunes kommunalbestyrelse. Fredericia Byråd skal således vælge syv delegerede til delegeretmøde i KL.

 

KL’s bestyrelse består af 17 medlemmer, der vælges af de stemmeberettigede delegerede på det ordinære delegeretmøde.

KL’s repræsentantskab virker som rådgivende organ for bestyrelsen og har i øvrigt til formål at fremme forbindelsen mellem KL og medlemskommunerne. Repræsentantskabet består af borgmestrene i KL’s medlemskommuner samt yderligere repræsentanter for politiske partier og listesamarbejder. De enkelte kommunalbestyrelser udpeger en stedfortræder for borgmestrene til repræsentantskabet.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Fællessekretariatet indstiller til Byrådet, blandt sine medlemmer og efter forholdstalsvalgmåde, at vælge syv delegerede til delegeretmøder i KL samt stedfortrædere for disse, og udpege blandt Byrådets medlemmer en stedfortræder for Borgmesteren til KL’s repræsentantskab.

Beslutning i Byrådet den 11-12-2017

Byrådet valgte:

 

Bente Ankersen som suppleant for borgmesteren,

Ole Steen Hansen med Steen Wrist Ørts som suppleant,

Søren Larsen med John Nyborg som suppleant,

Lars Ejby med Christian Bro som suppleant,

Pernelle Jensen med Kenny Bruun Jørgensen som suppleant,

Peder Tind med Christian Jørgensen som suppleant,

Susanne Eilersen med Inger Nielsen som suppleant, og

Cecilie Roed Schultz med Karsten Byrgesen

Punkt 52 Kredsråd

Sagsresumé

Kredsrådene erstatter de tidligere lokalnævn, som den formelle ramme for samarbejdet mellem politiet og kommunerne på ledelsesniveau.


Kredsrådet drøfter spørgsmål af almindelig karakter vedrørende politiets virksomhed og organisation i politikredsen samt spørgsmål vedrørende kriminalitetsudviklingen og samarbejdet mellem politiet og lokalsamfundet, herunder en lokal samarbejdsplan.


Kredsrådet holder møde mindst fire gange årligt, jf. retsplejelovens § 112.
Kredsrådet består af politidirektøren og borgmestrene i de kommuner, som politikredsen omfatter jf. retsplejelovens § 111.


Der vælges en stedfortræder for borgmesteren af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.


Politidirektøren er formand for Kredsrådet. Rådet vælger selv sin næstformand.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Fællessekretariatet indstiller til Byrådet at udpege en stedfortræder blandt kommunalbestyrelsens medlemmer for borgmesteren.

 

Beslutning i Byrådet den 11-12-2017

Byrådet valgte Ole Steen Hansen som stedfortræder for borgmesteren.

Punkt 53 Mark- og Vejfred

Sagsresumé

Formålet med vurderingsmænd for Mark- og vejfred
Mark- og vejfred har til formål at føre tilsyn med, at loven vedrørende mark- og vejfred overholdes, herunder vurdere eventuelle stridigheder og afsige en kendelse herfor, jf. lovbekendtgørelse nr. 61 af 19. januar 2007.

 

Organiseringen af Mark- og vejfred
Jf. ovennævnte lovbekendtgørelse § 21, skal der for hver kommune beskikkes tre vurderingsmænd. Vurderingsmændene beskikkes af kommunalbestyrelsen, der tillige bestemmer, hvem der skal fungere som formand.

Ingen, der har opnået en alder af 60 år, er forpligtet til at modtage beskikkelse som vurderingsmand. Den, der har fungeret som vurderingsmand i en periode, er ikke forpligtet til at modtage beskikkelse før efter udløbet af en ny periode.

Kommunalbestyrelsen kan jf. lovbekendtgørelsen § 21, stk. 4 lade de af kommunalbestyrelsen beskikkede medlemmer af Hegnsynet varetage opgaverne i henhold til loven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Fællessekretariatet indstiller til Byrådet, at beskikke tre vurderingsmænd herunder udpege formanden for Mark- og vejfred. De udpegede behøver ikke være medlemmer af byrådet.

 

 

Fællessekretariatet anbefaler, at byrådet beskikker de af kommunalbestyrelsen beskikkede medlemmer af Hegnsynet som vurderingsmænd for Mark- og vejfred.

Beslutning i Byrådet den 11-12-2017

Byrådet valgte Bente Gertz som formand samt Anette Hyre-Jensen og Jens Aage Ravn som medlemmer.

Punkt 54 Modtagestation Syddanmark I/S (Motas)

Sagsresumé

Formålet med Motas

Selskabet har til formål at drive og vedligeholde fælleskommunal modtage- og omlastningsstationer, som håndterer emballeret og uemballeret farligt affald samt at udføre andre kommunale opgaver i forbindelse hermed.

 

Organiseringen af Motas

Selskabet er et interessantskab af en række kommuner, der skyder kapital i selskabet og hæfter efter samme fordeling. Interessantskabets øverste styrende organ er et repræsentantskab bestående af en repræsentant fra hver af repræsentantkommunerne.

Repræsentanterne og deres personlige suppleanter vælges af de respektive kommunalbestyrelser blandt disses medlemmer. Hver interessent har én stemme, som vægtes svarende til interessentens andel af det samlede indbyggertal.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstillinger

 

Fællessekretariatet indstiller til byrådet, blandt sine medlemmer, at udpege et medlem til repræsentantskabet for Motas, samt en suppleant for denne.

 Beslutning i Byrådet den 11-12-2017

Byrådet valgte John Nyborg med Kenny Bruun Olsen som suppleant.

Punkt 55 Naturpark Lillebælt

Sagsresumé

Sagsbeskrivelse:

 

Lillebælt Naturpark er et samarbejde mellem Fredericia, Kolding og Middelfart kommune og Destination Lillebælt.

 

Formålet er, at profilere områdets storslåede natur og samtidig bidrage til at flere – lokale og turister – får glæde af naturen. Alt sammen under hensyntagen til områdets enestående kombination af et unikt hav- og fjordområde, natur, landskab, kultur og geologi.

 

Der skal til Naturpark Lillebælt nedsættes et forretningsudvalg. Forretningsudvalget udgøres af en udvalgsformand eller næstformand fra hver af kommunerne Fredericia, Kolding og Vejle, der tegner Naturpark Lillebælt.

 

Forretningsudvalgets sammensætning og opgaver

 

•  Udgøres af 1 udvalgsformand eller næstformand fra hver kommune, der i fællesskab tegner Naturpark Lillebælt.

•  Formandskabet for forretningsudvalget går på skift et år ad gangen, startende med Kolding i 2018, Fredericia i 2019, Middelfart i 2020 of så fremdeles.  Formanden for forretningsudvalget er samtidig formand for naturparkrådet.

•  Hver politiker tegner naturparken politisk i egen kommune, herunder pressekontakt.

•  Dagsorden for møder i forretningsudvalget fastlægges af formanden efter forslag fra den administrative styregruppe. Koordinator for sekretariatet er forretningsudvalgets sekretær.

•  Træffer overordnede beslutninger om Naturpark Lillebælts udvikling og drift mv. og varetager den politiske kommunikation i forhold til omverdenen

•  Sikrer politisk forankring af Naturpark Lillebælt i de tre byråd

•  Ansvarlig for inddragelse af naturparkrådet, herunder for forberedelse og afvikling af møder i dette. Fastlægger rammerne for naturparkrådets sammensætning og opgaver.

•  Forretningsudvalget fastlægger rammerne for, hvad naturparken udtaler sig om.

•  Møder efter behov (forventeligt 2-4 gange årligt). Der skrives beslutningsreferat fra møderne. Administrativ styregruppe og sekretariatskoordinator deltager i møderne.

Vurdering

Det fremgår ikke, hvor der udpegning til forretningsudvalget foretages, men det forudsættes, det er kommunalbestyrelsen, der udpeger Fredericia Kommunes ene medlem, som skal være udvalgsformand eller næstformand.

Indstillinger

Fællessekretariatet indstiller til Byrådet at udpege en udvalgsformand eller næstformand til forretningsudvalget for Naturpark Lillebælt.

Beslutning i Byrådet den 11-12-2017

Byrådet valgte Christian Bro.

Punkt 56 Peter Christoffer Lucht og Olga Elisabeth Luchts Legat

Sagsresumé

Formålet med Peter Christoffer Lucht og Olga Elisabeth Luchts Legat

Legatets hovedformål er at tildele en hæderspris til en person, som enten er født i Taulov Sogn eller som i mindst 15 år uafbrudt har haft sin bopæl i sognet, og som har ydet en fremragende indsats inden for deres virksomhedsområder og i øvrigt gennem deres gerninger og livsførelse har gjort sig fortjent til deres medborgeres agtelse. Legatet skal yderligere have til formål at yde hjælp til børn, der har mistet begge deres forældre. Sidstnævnte formål er ikke lokalt begrænset.

Organiseringen af Peter Christoffer Lucht og Olga Elisabeth Luchts Legat
Legatet bestyres af tre personer, herunder en person med praktiserende advokatvirksomhed i Kolding, en person valgt blandt byrådets medlemmer samt et medlem af Taulov Menighedsråd.
Personen valgt blandt Fredericia Byråds medlemmer skal så vidt muligt have bopæl i Taulov.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Fællessekretariatet indstiller til Byrådet, blandt sine medlemmer at udpege et medlem til bestyrelsen for Peter Christoffer Lucht og Olga Elisabeth Luchts Legat.

 

Beslutning i Byrådet den 11-12-2017

Byrådet valgte Anette Hyre-Jensen.

Punkt 57 Produktionsskolen

Sagsresumé

Formålet med Produktionsskolen:

I henhold til lov om produktionsskoler er skolens formål at tilbyde undervisningsforløb, der er baseret på praktisk arbejde og produktion, som skal styrke deltagernes personlige udvikling og forbedre deres muligheder i uddannelsessystemet og på det almindelige arbejdsmarked.

 

Organisering af Produktionsskolen

Bestyrelsen varetager skolens overordnede ledelse og den daglige administration varetages af skolens leder, der tillige har det pædagogiske ansvar.

 

Skolen ledes af en bestyrelse på syv medlemmer, hvoraf de to udpeges af Fredericia Byråd. Medlemmer skal have en tilknytning til lokalområdet, så vidt det er muligt, ligesom bestyrelsen skal sammensættes med en afbalanceret fordeling af kvinder og mænd.

 

Der vælges endvidere suppleanter for hvert medlem.

 

Det følger ikke af vedtægterne, at medlemmerne skal udpeges blandt byrådets medlemmer.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Fællessekretariatet indstiller til Byrådet at udpege to medlemmer til Produktionsskolen. De udpegede behøver ikke være medlemmer af byrådet.

Beslutning i Byrådet den 11-12-2017

Byrådet valgte Inger Nielsen og Anne Kristensen.

Punkt 58 Samvirkende Idrætsklubber i Fredericia

Sagsresumé

 

Formålet med institutionen SIF er at samle idrætten i Fredericia i en sammenslutning til varetagelse af tilsluttede foreningers interesser.
Enhver i Fredericia Kommune hjemmehørende sports- eller idrætsklub, der er tilsluttet et landsforbund, kan være medlem af SIF

 

Repræsentantskabet er foreningens højeste myndighed. På foreningens repræsentantskabsmøde vælges syv personer til forretningsudvalget. Fredericia Kommune udpeger en person, der ligeledes er repræsenteret i forretningsudvalget, der således består af otte personer i alt.  

 

Til repræsentantskabsmøderne har hver medlemsforening to stemmeberettigede repræsentanter, idet dog medlemsforeninger med over 300 klubmedlemmer har fire stemmeberettigede repræsentanter.

Hver repræsentant har en stemme.

 

SIF ledes af forretningsudvalget, der er ansvarlig over for repræsentantskabet. Forretningsudvalget konstituerer sig selv med en næstformand. Det påhviler formanden eller - i dennes fravær - næstformanden at sammenkalde forretningsudvalget til møder, lede møderne, og i øvrigt sørge for en hensigtsmæssig fordeling af arbejdsopgaverne blandt forretningsudvalgsmedlemmerne. Forretningsudvalget er beslutningsdygtig, når mindst fire forretningsudvalgsmedlemmer er til stede. Alle beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

De af Fredericia Kommune, efter indstilling fra SIF, udpegede medlemmer af Fredericia Kommunes Folkeoplysningsråd deltager i forretningsudvalgsmøder med ret til at tage ordet, men uden stemmeret, såfremt de ikke er ordinære medlemmer af FU.

 

Den, af Fredericia Kommune, udvalgte repræsentant har høringsret, men ikke stemmeret.

 

Forretningsudvalgets afgørelser må ikke være i strid med aftaler mellem Fredericia Kommune og SIF.

 

Forretningsudvalget kan nedsætte udvalg, der med ansvar over for forretningsudvalget varetager nærmere anførte opgaver.

 

I hvert udvalg skal altid fungere mindst et forretningsudvalgsmedlem.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Fællessekretariatet indstiller til byrådet at udpege et medlem til forretningsudvalget for SIF. De udpegede behøver ikke være medlemmer af byrådet.

Beslutning i Byrådet den 11-12-2017

Byrådet valgte Lars Ejby Pedersen.

Punkt 59 Skatteankenævnet

Sagsresumé

Skatteankenævnene afgør klager over told- og skatteforvaltningens afgørelser vedrørende fysiske personer og dødsboer om forskudsregistrering af indkomst, ansættelse af indkomstskat, ansættelse af ejendomsværdi m.fl.

 

Skatteministeren bestemmer landets inddeling i skatteankenævnskredse og antallet af medlemmer af det enkelte skatteankenævn.

 

Skatteministeren udnævner nævnsmedlemmerne tillige med en suppleant for hvert af disse medlemmer efter indstilling fra kommunalbestyrelserne i de kommuner, som skatteankenævnskredsen omfatter.

 

Pladserne i nævnet fordeles af skatteministeren mellem disse kommuner med udgangspunkt i indbyggerantallet i kommunerne pr. 1. januar i det kalenderår, hvor den ordinære funktionsperiode begynder. Hver kommunalbestyrelse skal indstille mindst to personer til hver af kommunens pladser i nævnet og mindst to personer til funktionen som suppleant herfor. Alene personer, der er valgbare til kommunalbestyrelsen, kan indstilles.

 

Den ordinære funktionsperiode er på fire år, således at funktionsperioden begynder den 1. juli i det år, hvor den kommunale valgperiode begynder. Et medlem, der mister sin valgbarhed, skal udtræde af skatteankenævnet. Et medlem, der har været fraværende fra nævnets møder i en sammenhængende periode på over seks måneder, skal udtræde af nævnet.

 

Skatteankenævnet vælger en formand og en eller to næstformænd blandt nævnets medlemmer. Et skatteankenævn kan vælge at opdele sig i besluttende led bestående af mindst tre medlemmer, hvoraf det ene skal være formanden eller en næstformand. Ved en sådan opdeling skal de besluttende led så vidt muligt sikres en alsidig sammensætning. For at et besluttende led kan træffe en afgørelse, skal mindst tre medlemmer eller deres stedfortrædere deltage i afgørelsen. Ethvert medlem af skatteankenævnet kan kræve en sag forelagt for det samlede skatteankenævn.

 

En ansat i told- og skatteforvaltningen kan ikke være medlem af eller stedfortræder i et skatteankenævn.

Ingen kan samtidig være medlem af eller stedfortræder i et skatteankenævn, et vurderingsankenævn, Skatterådet eller Landsskatteretten.

 

Fredericia Kommune er sammen med Billund, Vejen og Vejle Kommuner en del af Skatteankenævnet Vejle, hvortil der skal udpeges syv medlemmer. Fredericia Kommune har fået tildelt to pladser i Skatteankenævnet Vejle.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Fællessekretariatet indstiller til Byrådet, at udpege to medlemmer samt to suppleanter herfor til Skatteankenævnet. Alene personer, der er valgbare til kommunalbestyrelsen, kan udpeges. Kommunalbestyrelsens valg af medlemmer til Skatteankenævnet foretages ved et forholdstalsvalg.

 

Beslutning i Byrådet den 11-12-2017

Byrådet valgte:

 

Lone Thomhav med Charlotte Høgedal som suppleant, og

Per Moos Laursen med Marianne Thomsen som suppleant.

Punkt 60 Skov-og Naturstyrelsens Brugerråd

Sagsresumé

Formålet med brugerrådet er at give lokale myndigheder, organisationer og brugere af statens skove indflydelse på drift og benyttelse af Skov-og Naturstyrelsens arealer. Brugerrådet skal styrke de lokale brugeres engagement i driften og benyttelsen af befolkningens skove, og de skal øge brugernes indflydelse herpå.

 

Brugerrådet for Randbøl distrikt (tillige driftscenter for Skov-og Naturstyrelsen (Driftsregion Syd)) sammensættes med særlig hensyntagen hertil.

 

Randbøl distrikt forvalter Skov-og Naturstyrelsens arealer i Billund, Kolding, Vejle, Fredericia, Hedensted og Horsens kommuner, sidstnævnte dog kun i Gl. Horsens kommune. I samme område har distriktet ansvaret for forvaltning af skovloven og jagtloven, såvel som de er partner eller projektejer i store naturprojekter i samme område.

 

Randbøl distrikt dækkes af et brugerråd, som dog kan nedsætte midlertidige eller mere varige underudvalg eller arbejdsgrupper.  For tiden findes følgende særlige grupper:

 

-  Randbøl Hede udvalg

-  Jægerforum

 

De naturskoler, som distriktet har etableret i samarbejde med Billund, Vejle og Hedensted kommuner har egentlige bestyrelser.

 

Brugerrådet bør jfr. Skov- og Naturstyrelsens generelle retningslinjer højest have 14 medlemmer foruden distriktets repræsentation og ad-hoc-deltagere.

 

Medlemmerne af brugerrådet skal have lokal tilknytning.  I de tilfælde, hvor repræsentationen har relation til de landsdækkende og regionale funktioner kan en repræsentant være bosiddende udenfor distriktets normale myndighedsområde (f.eks. en repræsentant for træindustrien). Medlemmet behøver således ikke være medlem af byrådet.

 

Fast repræsentation

Skovrideren er formand og distriktet fungerer som sekretariat for brugerrådet.

 

Følgende organisationer og myndigheder tilbydes plads i brugerrådet med hver 1 medlem

- 1 repræsentant for Vejle kommune

- 1 repræsentant For Kolding kommune

- 1 repræsentant for Hedensted kommune

- 1 repræsentant for Billund kommune

- 1 repræsentant for Fredericia kommune

- 1 repræsentant for Horsens kommune

- 1 repræsentant for Friluftsrådets i området kreds 10, trekantområdet og for kreds 7, Søhøjlandet

-1 repræsentant for Danmarks Naturfredningsforening 

-1 repræsentant for Danmarks Idrætsforbund.

-1 repræsentant for Danske Træindustrier

-1 repræsentant for Landbruget, udpeget af Vejle-Fredericia Landboforening 

-1 repræsentant for Dansk Ornitologisk Forening, Vejle

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Fællessekretariatet indstiller til Byrådet at udpege et til Skov- og Naturstyrelsens brugerråd. Den udpegede behøver ikke være medlem af byrådet.

Beslutning i Byrådet den 11-12-2017

Byrådet valgte Karsten Byrgesen.

Punkt 61 Stiftelsen Fredericia Hospital

Sagsresumé

Formålet med Stiftelsen - Fredericia Hospital
Hospitalet har til formål at yde ophold til enlige mænd og kvinder over det fyldte 45 år.

 

Organiseringen af Stiftelsen - Fredericia Hospital
Stiftelsen/fonden ledes af en bestyrelse bestående af fem medlemmer, hvoraf Fredericia byråd vælger et medlem. De øvrige medlemmer udgøres af Politidirektøren i Sydøstjyllands Politikreds, Statsforvaltningsdirektøren samt biskop og sognepræsten for Trinitatis Sogn i Fredericia.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Byråds- og Ledelsessekretariatet skal bemærke, at fonden for Stiftelsen af Fredericia Hospital har givet udtryk for, man gerne ser at der er et byrådsmedlem i bestyrelsen, da der på den måde er en god forbindelse med byrådet.

 

Indstillinger

Fællessekretariatet indstiller til byrådet at udpege et medlem til bestyrelsen for Stiftelsen - Fredericia Hospital. Det udpegede medlem behøver ikke være medlem af byrådet.

Beslutning i Byrådet den 11-12-2017

Byrådet valgte Bente Gertz.

Punkt 62 Sydtrafik

Sagsresumé

Region Syddanmark etablerede med virkning fra 1. januar 2007 et fælleskommunalt trafikselskab, der geografisk dækker Aabenraa, Billund, Esbjerg, Fanø, Fredericia, Haderslev, Kolding, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen og Vejle Kommuners område. Etableringen er sket i henhold til lov om trafikselskaber.

 

Sydtrafiks formål: 

Varetagelse af offentlig servicetrafik i form af almindelig rutekørsel, fastsættelse af takster og billetteringssystemer, koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik, individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede og privatbaner.

 

Organisering af Sydtrafik:
Repræsentantskabet består af et medlem fra hver kommune. Medlemmet vælges af og blandt hver af de deltagende kommuners kommunalbestyrelser. Valg til repræsentantskabet sker for kommunalbestyrelsens funktionsperiode, mandaterne vedvarer, indtil valg af nye medlemmer har fundet sted. Det første repræsentantskabs funktionsperiode regnedes fra den 1. januar 2007.


Der nedsættes tillige en bestyrelse. Bestyrelsen består af ni medlemmer, heraf to udpeget af og blandt regionsrådet, en udpeget af og blandt kommunalbestyrelsen i den kommune, der yder det største årlige tilskud til trafikselskabets finansiering, og seks udpeget af og blandt repræsentantskabet. For hvert bestyrelsesmedlem udpeget af og blandt regionsrådet og af og blandt kommunalbestyrelsen i den kommune, der yder det største tilskud til trafikselskabets finansiering, udpeger henholdsvis regionsrådet og kommunalbestyrelsen af sin en suppleant. 

 

For hvert bestyrelsesmedlem udpeget af og blandt repræsentantskabet, jvf. § 10, udpeger repræsentantskabet ved forholdstalsvalg efter bestemmelsen i § 24, stk. 3, i lov om kommunernes styrelse en personlig suppleant. § 10, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse. Suppleanten skal være medlem af en af de kommunalbestyrelser, som har udpeget de medlemmer til repræsentantskabet, som efter § 10 deltager i repræsentantskabets udpegning af bestyrelsesmedlemmer. Suppleanten indtræder i alle tilfælde af medlemmets forfald.

 

Repræsentantskabet udpeger de kommunale repræsentanter til trafikselskabets bestyrelse ved forholdstalsvalg efter bestemmelsen i § 24, stk. 3, i lov om kommunernes styrelse. Den kommunalbestyrelse, der yder det største årlige tilskud til selskabets finansiering, har ret til en plads i selskabets bestyrelse. Det medlem af repræsentantskabet, der er udpeget af kommunalbestyrelsen i den kommune, der yder det største årlige tilskud til selskabets finansiering, deltager ikke i udpegningen. Ved udpegningen skal de senest foreliggende endeligt godkendte kommunale regnskaber i de deltagende kommuner lægges til grund for afgørelsen af, hvilken kommune der yder det største tilskud. Repræsentantskabet skal godkende bestyrelsens beslutning om den forholdsmæssige fordeling af de deltagende parters tilskud til selskabets finansiering.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Fællessekretariatet indstiller til byrådet blandt sine medlemmer at udpege et medlem og en suppleant til Sydtrafiks repræsentantskab.

Beslutning i Byrådet den 11-12-2017

Byrådet valgte John Nyborg.

 

Fredericia Kommune skal ikke vælge en suppleant.

Punkt 63 Trekantområdets Brandvæsen

Sagsresumé

Det følger af Beredskabsloven, at det kommunale redningsberedskab hører under kommunalbestyrelsen.

 

Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om, at den umiddelbare forvaltning af opgaver, der efter §12 og §§ 34-37 er underlagt kommunalbestyrelsen, kan kompetenceoverdrage disse opgaver til selvstændig varetagelse. 

 

 ”Trekantområdets Brandvæsen I/S” er således et fælleskommunalt redningsberedskab imellem interessentskabskommunerne:

 

-  Billund Kommune

-  Fredericia Kommune

-  Kolding Kommune

-  Middelfart Kommune

-  Vejen Kommune

-  Vejle Kommune

 

Formålet med fællesskabet er at styrke det samlede redningsberedskab i kommunerne, herunder gennemføre de ændringer af beredskabsområdet, der er aftalt mellem Regeringen og KL i juni 2014.

 

For fællesskabet er der nedsat en fælles beredskabskommission, jf. beredskabslovens § 10, stk. 2. Beredskabskommissionen er det øverste besluttende organ i fællesskabet.

 

Beredskabskommissionen består af følgende medlemmer:

 

-  Borgmestrene og yderligere ét medlem fra hver af kommunerne, som skal være medlem af kommunalbestyrelsen

-  Fra Kolding og Vejle Kommuner hertil yderligere ét medlem, som skal være medlem af kommunalbestyrelsen

-  Politidirektøren i Sydøstjyllands Politi

-  Politidirektøren i Syd- og Sønderjyllands Politi

-  Politidirektøren i Fyns Politi

 

Beredskabskommissionen konstituerer sig selv, dog således at formanden og næstformanden skal være borgmestre.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Fællessekretariatet indstiller til byrådet, blandt sine medlemmer, udover borgmesteren, at udpege et medlem til beredskabskommissionen.

Beslutning i Byrådet den 11-12-2017

Udover borgmesteren valgte Byrådet Søren Larsen.

Punkt 64 Trekantområdet Danmark

Sagsresumé

Formålet med Trekantområdet Danmark:
Trekantområdet Danmark er et samarbejde mellem kommuner i Trekantområdet.

 

Medlemmerne er pr. 1.1.2016: Billund, Fredericia, Haderslev, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle kommuner.

 

Trekantområdet Danmarks formål er:

 • at udvikle Trekantområdet som et af Danmarks vækstområder på indsatsområderne erhverv, byudvikling, uddannelse og kultur,
 • at fremme Trekantområdets interesser i forhold til statslige og regionale myndigheder,
 • at markedsføre Trekantområdet som et samlet område,
 • at udarbejde Trekantområdets årlige mål- og handlingsplan samt budget,
 • at igangsætte, udvikle og gennemføre regionale projekter i et samarbejde mellem myndigheder, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og andre samarbejdspartnere, der styrker Trekantområdets vækst og udvikling.
   

Organiseringen af Trekantområdet Danmark:

Generalforsamlingen er foreningens overordnede myndighed i Trekantområdet Danmark. Medlemskommunerne kan lade sig repræsentere af byrådene. Endvidere kan gæster inviteres til at overvære generalforsamlingen. Hver kommune har en stemme på generalforsamlingen.

Trekantområdet Danmark ledes af en bestyrelse. Borgmesteren fra hver medlemskommune er medlem af bestyrelsen. Ved borgmesterens forfald kan 1. viceborgmester deltage som medlem. Bestyrelsen vælger selv sit formandskab med en formand og en næstformand efter den årlige generalforsamling.

 

Repræsentantskabet er ni medlemmer fra hver af medlemskommunernes byråd samt bestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Fællessekretariatet indstiller til byrådet, blandt sine medlemmer, og udover borgmesteren, at udpege ni medlemmer til repræsentantskabet.

Beslutning i Byrådet den 11-12-2017

Byrådet valgte:

 

Ole Steen Hansen

Søren Larsen

Lars Ejby Pedersen

Christian Bro

Pernelle Jensen

Christian Jørgensen

Susanne Eilersen

Cecilie Roed Schultz

Karsten Byrgesen.

Punkt 65 Trekantområdet, politisk følgegruppe - Overgang fra grundskolen til erhvervsuddannelser

Sagsresumé

Udpegning af medlemmer til politisk følgegruppe vedr. overgang fra grundskolen til erhvervsuddannelser under foreningen Trekantområdet.

 

Trekantområdet er en forening for kommuner i Trekantområdet.

 

Formålet med foreningen er:

·  at udvikle Trekantområdet som et af Danmarks vækstområder på indsatsområderne erhverv, byudvikling, uddannelse og kultur,

·  at fremme Trekantområdets interesser i forhold til statslige og regionale myndigheder,

·  at markedsføre Trekantområdet som et samlet område,

·  at udarbejde Trekantområdets årlige mål- og handlingsplan samt budget,

·  at igangsætte, udvikle og gennemføre regionale projekter i et samarbejde mellem myndigheder, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og andre samarbejdspartner, der styrker Trekantområdets vækst og udvikling.

 

På baggrund af drøftelser på strategiseminar den 28. april 2017 har formandskabet foreslået at der etableres en politisk følgegruppe vedr. overgang fra grundskolen til erhvervsuddannelser.

 

Det er ønsket, at den politiske følgegruppe nedsættes med virkning fra 1. januar 2018.

 

Det er oplyst, at hvert byråd udpeger to medlemmer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Fællessekretariatet indstiller til byrådet, blandt sine medlemmer, at udpege to medlemmer til den politiske følgegruppe om overgang fra grundskolen til erhvervsuddannelser. 

Beslutning i Byrådet den 11-12-2017

Byrådet valgte Inger Nielsen og Pernelle Jensen.

Punkt 66 Trekantområdet, politisk følgegruppe - Cirkulær Produktion

Sagsresumé

Udpegning af medlemmer til politisk følgegruppe vedr. cirkulær økonomi med fokus på produktion under foreningen Trekantområdet.

 

Sagsbeskrivelse:

 

Trekantområdet er en forening for kommuner i Trekantområdet. Formålet for foreningen er:

 

•  at udvikle Trekantområdet som et af Danmarks vækstområder på indsatsområderne erhverv, byudvikling, uddannelse og kultur,

•  at fremme Trekantområdets interesser i forhold til statslige og regionale myndigheder, 

•  at markedsføre Trekantområdet som et samlet område, 

•  at udarbejde Trekantområdets årlige mål- og handlingsplan samt budget, og

•  at igangsætte, udvikle og gennemføre regionale projekter i et samarbejde mellem myndigheder, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og andre samarbejdspartnere, der styrker Trekantområdets vækst og udvikling.

 

På baggrund af drøftelser på strategiseminar den 28. april 2017 har formandskabet foreslået at der etableres en politisk følgegruppe vedr. ”cirkulær økonomi med fokus på produktion”.

 

 

Det er oplyst, at hvert byråd udpeger to medlemmer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Fællessekretariatet indstiller til byrådet, blandt sine medlemmer, at udpege to medlemmer til den politiske følgegruppe om cirkulær økonomi med fokus på produktion. 

Beslutning i Byrådet den 11-12-2017

Byrådet valgte Karsten Byrgesen og Christian Bro.

Punkt 67 Trekantområdet, politiske følgegrupper - fælles strategi for vækst og attraktivitet - Erhvervsudvikling

Sagsresumé

Sagsbeskrivelse:

 

Trekantområdet Danmark blev stiftet i forbindelse med kommunalreformen i 2007, og i januar 2016 blev det udvidet med Haderslev Kommune, så det i dag tæller de 7 kommer: Billund, Fredericia, Haderslev, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle. Bestyrelsen består af borgmestrene fra de samarbejdende kommuner.

 

Trekantområdet Danmarks mission er at understøtte væksten i Trekantområdet ved at fremme sammenhængskraft, samarbejde og synlighed.

 

Bestyrelsen godkendte i 2017 en ny fælles strategi for vækst og attraktivitet. Denne indebærer, at der fra og med 1. januar 2018 gennemføres en omfattende dialog med de syv byråd bygget op omkring fire politiske følgegrupper.

 

For at sikre et så stærkt samspil med udvalgsstrukturen i den enkelte kommune, er det anbefalet at de politiske repræsentanter udpeges, så de følger udvalgsstrukturen i de enkelte kommuner.

 

De fire politiske følgegrupper er:

 

Erhvervsudvikling

 • Mindst en af de to udpegede politiske repræsentanter bør være medlem af økonomiudvalget.

 

Arbejdsmarked og uddannelse

 • Den ene repræsentant bør være formanden for arbejdsmarkeds-/beskæftigelsesudvalget.

 

 • Den anden repræsentant bør være medlem af et andet relevant udvalg, der dækker uddannelsesområdet.

 

Bosætning og oplevelser

 • Den ene repræsentant bør være formanden for kulturudvalget.
 • Den anden repræsentant bør være medlem af et andet relevant udvalg der arbejder med bosætning.

 

Infrastruktur og forsyning

 • Den ene repræsentant bør være formanden for et relevant teknisk udvalg.
 • Den anden repræsentant bør være medlem af et eventuelt andet relevant teknisk udvalg.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Fællessekretariatet indstiller til byrådet at udpege:

 

 1. Erhvervsudvikling

•  At udpege to politiske repræsentanter til følgegruppen for egnsudvikling, hvoraf det ene bør være medlem af økonomiudvalget. Begge medlemmer skal være byrådsmedlemmer.

 

 1. Arbejdsmarked og uddannelse

•  At udpege et medlem som bør være formanden for arbejdsmarkeds-/beskæftigelsesudvalget. Medlemmet skal være byrådsmedlem, og

 

•  Udpege et medlem, som bør være medlem af et andet relevant udvalg, der dækker uddannelsesområdet. Medlemmet skal være byrådsmedlem.

 

 1. Bosætning og oplevelser

•  At udpege et medlem som bør være formanden for kulturudvalget. Medlemmet skal være byrådsmedlem, og

 

•  Udpege et medlem som bør være medlem af et andet relevant udvalg, der arbejder med bosætning. Medlemmet skal være byrådsmedlem.

 

 1. Infrastruktur og forsyning

•  At udpege et medlem som bør være formanden for et relevant teknisk udvalg. Medlemmet skal være byrådsmedlem, og

 

•  Udpege et medlem, som bør være medlem af et eventuelt andet relevant teknisk udvalg. Medlemmet skal være byrådsmedlem.

Beslutning i Byrådet den 11-12-2017

Byrådet valgte

 

 1. Christian Jørgensen og Ole Steen Hansen
 2. Peder Tind og Pernelle Jensen
 3. Lars Ejby Pedersen og Christian Jørgensen
 4. Steen Wrist Ørts og Karsten Byrgesen

Punkt 68 Trekantsområdets Varmetransmissionsselskab I/S - TVIS

Sagsresumé

Formålet med TVIS

Selskabet har til formål gennem etablering af et fælleskommunalt transmissionssystem at levere fjernvarme baseret på udnyttelse af overskudsvarme og kraftvarme, suppleret med lokal spids- og reserveproduktion.

 

Organiseringen af TVIS

Interessentskabet består af fire interessenter, herunder Kolding Kommune, Vejle Kommune, Fredericia Kommune samt Middelfart Kommune. Interessentselskabets øverste styrende organ er en bestyrelse bestående af ni medlemmer, hvoraf Fredericia Kommune og Vejle Kommune er repræsenteret med hver tre repræsentanter til bestyrelsen, Middelfart Kommune med et medlem til bestyrelsen og Kolding Kommune med to medlemmer til bestyrelsen for selskabet.

 

Byrådet skal vælge ét bestyrelsesmedlem med personlig stedfortræder, der er medlemmer af bestyrelsen for et varmeforsyningsselskab, der modtager varme fra selskabet.

 

De øvrige to bestyrelsesmedlemmer med personlige stedfortrædere, som byrådet vælger, skal være medlemmer af kommunalbestyrelsen

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Fællessekretariatet indstiller til byrådet, blandt sine medlemmer, at vælge to medlemmer til bestyrelsen for TVIS samt personlige stedfortrædere for disse.

 

Derudover skal byrådet vælge et bestyrelsesmedlem med personlig stedfortræder, der er medlem af bestyrelsen for et varmeforsyningsselskab, og som modtager varme fra TVIS.

Beslutning i Byrådet den 11-12-2017

Byrådet valgte:

Jacob Bjerregaard med Bente Ankersen som suppleant,

Steen Wrist Ørts med Søren Larsen som suppleant, og

Finn Muus med Flemming Nis Lorenzen som suppleant.

Punkt 69 Underskriftsbemyndigelse

Sagsresumé

I henhold til kommunestyrelseslovens § 32 skal dokumenter vedrørende kommunens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser underskrives af byrådets formand eller næstformand (næstformænd) og en person, der er bemyndiget dertil af byrådet.


Det samme gælder i forhold til ophævelse af forbundspåtegninger og lignende, når det af påtegningen fremgår, at der kun kan disponeres over dokumenter med byrådets samtykke.

 

Praksis er, at det er kommunaldirektøren, der er underskriver, med mindre denne er fraværende.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Byråds- og Ledelsessekretariatet indstiller, at bemyndigelse gives til kommunaldirektør Michael Holst, velfærdsdirektør Annemarie Schou Zacho-Broe og vækstdirektør Mogens Bak Hansen.

Beslutning i Byrådet den 11-12-2017

Godkendt som indstillet.

Punkt 70 Udpegning af valgstyreformænd samt suppleanter

Sagsresumé

Sagsbeskrivelse:

 

I henhold til valgloven vælger byrådet valgstyreformænd samt suppleanter for hvert afstemningsområde. Udpegningen er gældende for hele valgperioden.

 

De valgte behøver ikke at sidde i byrådet, men skal udpeges af partierne.

 

Opgaven for valgstyreformanden er at åbne og lukke valgstedet og sammen med valgsekretæren og de valgstyrere der udpeges til hvert valg (4 ud over formanden pr. valgsted) sikre, at valget sker i overensstemmelse med loven.

 

Udpegningen skal ske efter forholdstal.

 

Der er tradition for at borgmesteren er valgstyrer på gymnasiet

 

Der skal udpeges valgstyreformænd og suppleanter for følgende valgsteder:

 

Fredericia Gymnasium

Fredericia Idrætscenter

Rådhuset

Erritsø Hallen

Elbo Hallen

Bredstrup / Pjedsted Idrætshal

Bøgeskovhallen

Herslev Forsamlingshus

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Fællessekretariatet indstiller til byrådet at udpege otte valgstyreformænd samt suppleanter herfor til følgende valgsteder:

1.  Fredericia Gymnasium

2.  Fredericia Idrætscenter

3.  Rådhuset

4.  Erritsø Hallen

5.  Elbo Hallen

6.  Bredstrup / Pjedsted Idrætshal

7.  Bøgeskovhallen

8.  Herslev Forsamlingshus

Beslutning i Byrådet den 11-12-2017

Byrådet valgte:

1.  Fredericia Gymnasium: Jacob Bjerregaard med Søren Larsen som suppleant

2.  Fredericia Idrætscenter: Christian Bro med Ole Steen Hansen som suppleant

3.  Rådhuset: Karsten Byrgesen med John Nyborg som suppleant

4.  Erritsø Hallen: Pernelle Jensen med Steen Wrist Ørts som suppleant

5.  Elbo Hallen: Lone Thomhav med Hans Martin Brøndum som suppleant

6.  Bredstrup / Pjedsted Idrætshal: Charlotte Høgedal med Susanne Bjerregaard Mørck som suppleant

7.  Bøgeskovhallen:  Bente Ankersen med Tina Horne som suppleant

8.  Herslev Forsamlingshus: Peder Tind med Kenny Bruun Olsen som suppleant

Punkt 71 Ungdommens Uddannelsesvejledning - UU

Sagsresumé

Ungdommens Uddannelsesvejledning ”Lillebælt” varetager vejledning i Fredericia og Middelfart kommuner i henhold til lov nr. 298 ” Lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv”. I henhold til lovens § 8 indgås der en samarbejdsaftale mellem de to kommuner om den overordnede styring og den daglige ledelse af Ungdommens Uddannelsesvejledning, herunder de fysiske, økonomiske og personalemæssige rammer for organisationen.

 

Centerråd: Der nedsættes et Centerråd bestående af tre byrådsmedlemmer fra Fredericia Kommune og to politikere fra Middelfart Kommune. Forvaltningsdirektørerne og skolecheferne er tilforordnede. Medarbejderne i UU-Lillebælt udpeger en repræsentant til Centerrådet som tilforordnet. Lederen er sekretær.

 

Centerrådet skal sikre, at UU-Lillebælt efterlever lovgivningen om UU og de politiske vedtagne målsætninger.

 

Centerrådet skal ligeledes sikre, at den indgåede samarbejdsaftale mellem de to kommuner følges, ligesom Centerrådet kan indstille eller komme med forslag til ændringer på UU-området til politisk behandling i de respektive fagudvalg/byråd i de to kommuner.

 

Der udarbejdes en forretningsorden for Centerrådet, som bl.a. indeholder beskrivelse af arbejdsområder, mødehyppighed, konstituering, dagsorden og referat.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Fællessekretariatet indstiller til byrådet, at der udpeges tre medlemmer, blandt byrådets medlemmer til Centerrådet for Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Beslutning i Byrådet den 11-12-2017

Byrådet valgte Peder Tind, Pernelle Jensen og Anette Hyre-Jensen.

Punkt 72 Ung Fredericia - Ungdomsskolen

Sagsresumé

 

Ung Fredericia er etableret efter reglerne om fælles ledelse i Folkeskoleloven (nr. LBK 665 af 20. juni 2014) § 24b.

 

Ungdomsskoletilbuddet er etableret efter Ungdomsskoleloven (nr. LBK 375 af 4. april 2014).

 

10. klasse er etableret efter Folkeskoleloven (nr. LBK 665 af 20. juni 2014 kapitel 2a) samt Fredericia Kommunes Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet.

 

Organisering:

Ved Fredericia Ungdomsskole og 10’ende Fredericia oprettes en fælles bestyrelse.

 

Bestyrelsen består af:

 

·  2 repræsentanter udpeget af Byrådet. (Valgt for 4 år),

 

·  2 repræsentanter for arbejdsmarkedets parter udpeget af Byrådet efter indstilling forslag fra de stedlige organisationer. (Valgt for 4 år),

 

·  2 medarbejderrepræsentanter, heraf 1 repræsentant fra 10. klassetilbuddet og 1 repræsentant fra den øvrige ungdomsskolevirksomhed. (Valgt for 1 år),

 

·  2 forældrerepræsentanter. (Valgt for 1 år),

 

·  2 elevrepræsentanter, heraf 1 repræsentant for 10. klassetilbuddet og 1 repræsentant fra den øvrige ungdomsskolevirksomhed. (Valgt for 1 år),

 

·  1 repræsentant fra Fredericia Ungebyråd. (Valgt for 2 år)

 

For hvert medlem af bestyrelsen udpeges en personlig stedfortræder. Udpegningen sker hos de relevante parter.

 

Byrådsrepræsentanterne og deres stedfortrædere udpeges blandt byrådets medlemmer umiddelbart efter hvert kommunalvalg.

 

Ungebyrådsrepræsentanten og dennes stedfortræder vælges blandt ungebyrådets medlemmer.

 

Arbejdsmarkedsrepræsentanterne og deres stedfortrædere udpeges af byrådet, umiddelbart efter hvert kommunalvalg, efter forslag fra de stedlige organisationer.

 

 

LO Fredericia har indstillet følgende:

 

Bestyrelsesmedlem:

Morten William Pedersen

Berberisvej 19

7000 Fredericia

Mail: morten.pedersen@3f.dk 

Mobil: 4160 9530

 

Suppleant:

Bo Petersen

Godhavnsvej 10

7000 Fredericia

Mail:bo.petersen@3f.dk

Mobil: 2177 6198

 

 

Ungdomsskolens medarbejder vælger selv deres repræsentant til bestyrelsen. Det samme gælder for elevernes og forældrenes repræsentant.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ligestilling mv.:

Fællessekretariatet skal bemærke, at ligestillingslovens § 10 a har følgende ordlyd:


”For at fremme ligestilling af kvinder og mænd skal myndigheder eller organisationer, der stiller forslag om et medlem af udvalg m.v., der skal udpeges af kommunalbestyrelsen eller regionsrådet, foreslå både en kvinde og en mand.  Hvis der stilles forslag om flere medlemmer, skal der foreslås lige mange kvinder og mænd. Tilsvarende gælder, hvor myndigheder eller organisationer efter lovgivningen skal udpege medlemmer til udvalg m.v., der nedsættes af kommunalbestyrelsen eller regionsrådet.


Stk. 2. Myndigheden eller organisationen kan fravige bestemmelsen i stk. 1, hvis der foreligger særlige grunde.  Myndigheden eller organisationen skal i så fald samtidig angive begrundelsen herfor.


Stk. 3. Hvis myndigheder og organisationer ikke udpeger eller indstiller medlemmer i overensstemmelse med stk. 1, kan en enig kommunalbestyrelse eller et enigt regionsråd beslutte, at et udvalg m.v., som er nedsat af kommunalbestyrelsen eller regionsrådet, og hvis sammensætning er reguleret i lovgivningen, kan fungere uden de pågældende medlemmer. Det samme gælder, hvis kommunalbestyrelsen eller regionsrådet ikke kan acceptere en begrundelse i henhold til stk. 2 for at fravige bestemmelsen i stk. 1.

 

Stk. 4. Stk. 3 omfatter ikke udvalg m.v., som træffer generelle eller konkrete afgørelser. ”

Ungdomsskolen er omfattet af ligestillingslovens § 10a, stk. 4, og der kan derfor ikke træffes beslutning, jf. stk. 3, om at bevillingsnævnet kan fungere uden et medlem med den begrundelse, at der ikke er indstillet både en mand og en kvinde.

Indstillinger

Fællessekretariatet indstiller til byrådet,

 1. blandt sine medlemmer, at vælge to medlemmer til bestyrelsen for Ungdomsskolen samt stedfortrædere for disse, og
 2. at udpege to repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter med stedfortrædere.

Beslutning i Byrådet den 11-12-2017

Byrådet udpegede

 1. Ole Steen Hansen med Andreas Bjerring Tobiassen som stedfortræder, og Pernelle Jensen med Inger Nielsen som stedfortræder.
 2. Morten William Pedersen med Bo Petersen som stedfortræder.

 

Det bemærkes, at der ikke fra arbejdsgiver side er modtaget forslag, hvorfor denne plads står vakant.

Punkt 73 Valdemar og Marie Taumoses Legat

Sagsresumé

Formålet med Valdemar og Marie Taumoses Legat:
Legatet har til formål at støtte ældre trængende mennesker i Erritsø sogn. Målgruppen for legatet er værdigt trængende borgere i Erritsø Sogn primært med ophold på Erritsø Plejehjem (nu Øster Elkjær), eller til indkøb af f.eks. tv, radio eller lignende til fælles gavn for beboerne på plejehjemmet.
 
Organiseringen af Valdemar og Marie Taumoses Legat:
Legatet bestyres af tre personer udpeget af og blandt Fredericia Byråds medlemmer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Fællessekretariatet indstiller til byrådet, blandt sine medlemmer, at udpege tre medlemmer til bestyrelsen for Valdemar og Marie Taumoses Legat.

 

Beslutning i Byrådet den 11-12-2017

Byrådet valgte Anette Hyre-Jensen, Susanne Eilersen og Christian Jørgensen.

Punkt 74 Valgbestyrelse (skolebestyrelser)

Sagsresumé

Der skal afholdes valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelserne i folkeskolen. Kommunalbestyrelsen udpeger en valgbestyrelse for hver skole.

 

Valgbestyrelsen består af skolens leder, formanden for den afgående skolebestyrelse og et medlem udpeget af kommunalbestyrelsen med sidstnævnte som formand. Valg som medlem, og formand, for valgbestyrelserne for skolerne skal gennemføres for følgende skoler:

 

1. Ullerup Bæk Skolen
2. Kristinebjergskolen
3. Erritsø Fællesskole
4. Fjordbakkeskolen
5. Frederiksoddeskolen

6. 10’ende

 

Det har i de tidligere vist sig, at der er behov for, at der tillige udpeges stedfortrædere til valgbestyrelserne. Så for at sikre, at der i forbindelse med alle væsentlige beslutninger og handlinger i valgbestyrelsen træffes beslutning af den samlede valgbestyrelse på tre medlemmer, vil det være hensigtsmæssigt, at der peges på stedfortrædere for alle medlemmer af en valgbestyrelse.

 

For så vidt angår skolelederens stedfortræder kan der træffes en generel beslutning om, at stedfortræderen herfor er viceskoleinspektøren. For så vidt angår den afgående/fungerende skolebestyrelsesformand kan der træffes en generel beslutning om, at stedfortræderen for denne udpeges af skolebestyrelsen.

 

Med hensyn til formanden for valgbestyrelsen, skal stedfortræderen for denne udpeges af kommunalbestyrelsen. Der kan udpeges en personlig stedfortræder for hver af formændene, eller der kan udpeges et antal stedfortrædere, der indtræder i tilfælde af formandens forfald.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstillinger

Fællessekretariatet indstiller til Byrådet:

 

1.  at udpege medlemmer, der skal fungere som formænd, til valgbestyrelse for de nævnte seks skoler, og

2.  at beslutte, hvorvidt formændenes stedfortrædere skal være personlige eller om der skal vælges et antal stedfortrædere, der indtræder i tilfælde af en formands forfald, og

3.  at udpege medlemmer, der skal fungere som stedfortrædere for formændene.

 

Medlemmerne behøver ikke være byrådsmedlemmer, men der er i Fredericia Kommune tradition for, at det er byrådsmedlemmer.

Beslutning i Byrådet den 11-12-2017

Byrådet valgte at udpege følgende valgstyrer med personlige stedfortrædere:

 1. Ullerupbæk: Andreas Bjerring Tobiassen med Turan Savas som stedfortræder
 2. Kristinebjerg: Ole Steen Hansen med Søren Larsen som stedfortræder
 3. Erritsø Fællesskole: Bente Ankersen med Anette Hyre-Jensen som stedfortræder
 4. Fjordbakke: Inger Nielsen med Christian Jørgensen som stedfortræder
 5. Frederiksodde: Christian Bro med Karsten Byrgesen som stedfortræder
 6. 10´ende: Pernelle Jensen med Inger Nielsen som stedfortræder

Punkt 75 Valgbestyrelsen (Folketingsudvalg og EU-valg) og Kommunalbestyrelses- og Regionalrådsvalg

Sagsresumé

Valg til Folketing og EU:

Senest når valg er udskrevet, vælges en valgbestyrelse for hver opstillingskreds. Valgbestyrelsen tilvejebringer stemmesedler og opslag og forestår den endelige opgørelse af afstemningen i opstillingskredsen.

Medlemmerne af valgbestyrelsen vælges af kommunalbestyrelsen ved forholdstalsvalg. Den gruppe i kommunalbestyrelsen, der har valgt et medlem, udpeger tillige en stedfortræder. 

I tilfælde, hvor et medlem af kommunalbestyrelsen opfylder betingelserne for at være født formand for en valgbestyrelse og født medlem af en anden valgbestyrelse, skal vedkommende være medlem af den valgbestyrelse, vedkommende er født formand for. I andre tilfælde, hvor en kommunalbestyrelse skal vælge medlemmer til flere valgbestyrelser og et medlem af kommunalbestyrelsen dermed opfylder betingelserne for at være født medlem af flere valgbestyrelser, skal vedkommende, inden kommunalbestyrelsen vælger medlemmer til valgbestyrelserne, meddele kommunalbestyrelsen, hvilken valgbestyrelse vedkommende ønsker at være medlem af. Meddeler vedkommende ikke dette, foretages lodtrækning mellem valgbestyrelserne. Til den valgbestyrelse, hvori det fødte medlem ikke indtræder, vælger kommunalbestyrelsen alle kommunens medlemmer ved forholdstalsvalg blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

Der skal vælges en valgbestyrelse til opstillingskredsen Fredericia. Valgbestyrelsen skal bestå af fem medlemmer. Borgmesteren er formand for valgbestyrelsen og derudover skal der blandt kommunalbestyrelsens medlemmer vælges fire medlemmer.

Borgmesterens plads i valgbestyrelsen regnes som den ene af de pladser, der kan tilkomme den gruppe i kommunalbestyrelsen, hvortil borgmesteren hører, og den fragår derfor i det antal pladser, som denne gruppe skal besætte. Valg af de resterende fire medlemmer sker ved forholdstalsvalg i henhold til de almindelige regler i kommunestyrelsesloven.

 

Valg til kommunalvalg:

 

Valgbestyrelsen består af mindst 5 og højst 7 medlemmer. Medlemmerne af valgbestyrelsen vælges af kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet ved forholdstalsvalg. Den gruppe, der har valgt et medlem, udpeger tillige en stedfortræder. Borgmesteren, henholdsvis regionsrådsformanden, er formand for valgbestyrelsen. Øvrige medlemmer samt stedfortrædere vælges blandt kommunalbestyrelsens henholdsvis regionsrådets medlemmer.

 

Et medlem af kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet, herunder borgmesteren henholdsvis regionsrådsformanden, der er opstillet som kandidat til valget, kan vælges som medlem af eller stedfortræder til valgbestyrelsen.

 

Kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet vælger blandt valgbestyrelsens medlemmer en næstformand for valgbestyrelsen. Næstformanden varetager formandshvervet, hvis formanden har forfald. 

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Fællessekretariatet indstiller til byrådet, at der ud over borgmesteren blandt byrådets medlemmer, vælges fire medlemmer til valgbestyrelsen samt stedfortrædere for borgmesteren og de fire medlemmer.

Beslutning i Byrådet den 11-12-2017

Byrådet valgte Ole Steen Hansen som stedfortræder for borgmesteren, samt

Søren Larsen med John Nyborg som stedfortræder,

Peder Tind med Pernelle Jensen som stedfortræder,

Susanne Eilersen med Inger Nielsen som stedfortræder, og

Cecilie Roed Schultz med Karsten Byrgesen som stedfortræder

Punkt 76 Vurderingsankenævn

Sagsresumé

Vurderingsankenævnene afgør klager over told- og skatteforvaltningens afgørelser efter lov om vurdering af landets faste ejendomme samt ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1, nr. 3 (vedr. udstykning).

 

Skatteministeren bestemmer landets inddeling i vurderingsankenævnskredse og antallet af medlemmer af det enkelte vurderingsankenævn.
Skatteministeren udnævner nævnsmedlemmerne tillige med en suppleant for hvert af disse medlemmer efter indstilling fra kommunalbestyrelserne i de kommuner, som vurderingsankenævnskredsen omfatter. Pladserne i nævnet fordeles af skatteministeren mellem disse kommuner med udgangspunkt i indbyggerantallet i kommunerne pr. 1. januar i det kalenderår, hvor den ordinære funktionsperiode begynder. Alene personer, der er valgbare til kommunalbestyrelsen, kan indstilles.

 

Den ordinære funktionsperiode er på fire år, således at funktionsperioden begynder den 1. juli i det år, hvor den kommunale valgperiode begynder.

Et medlem, der mister sin valgbarhed, skal udtræde af vurderingsankenævnet. Et medlem, der har været fraværende fra nævnets møder i en sammenhængende periode på over seks måneder, skal udtræde af nævnet.

 

Vurderingsankenævnet vælger en formand og en eller to næstformænd blandt nævnets medlemmer. En ansat i told- og skatteforvaltningen kan ikke være medlem af eller stedfortræder i et vurderingsankenævn. Ingen kan samtidig være medlem af eller stedfortræder i et skatteankenævn, et vurderingsankenævn, Skatterådet eller Landsskatteretten.

 

Fredericia Kommune er en del af Vurderingsankenævn Odense sammen med Assens, Nordfyn, Middelfart, Kerteminde, Odense, Faaborg-Midtfyn, Langeland, Nyborg, Svendborg og Ærø, hvortil der skal udpeges ni medlemmer. Fredericia Kommune har fået tildelt en plads til Vurderingsankenævn Odense.

 

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Fællessekretariatet indstiller til byrådet, blandt sine medlemmer, at udpege et medlem samt suppleant herfor, som indstilles til Vurderingsankenævnet.

 

 

Beslutning i Byrådet den 11-12-2017

Byrådet valgte Hans Martin Brøndum med Karsten Cordtz som stedfortræder.

 

Berigtigelse: Det udpegede medlem og stedfortræderen behøver ikke være medlem af byrådet, og vælges til Vurderingsankenævn Midt- og Østjylland.

Punkt 77 Mødeplan 2018 for økonomiudvalget og byrådet

Sagsresumé

 

Byrådet forelægges forslag til mødeplan 2018 for økonomiudvalget og byrådet.

 

 

Sagsbeskrivelse:

 

Forslag til mødeplan 2018 for økonomiudvalget og byrådet:

 

Økonomiudvalg – ugedag og datoer

Byråd – ugedag og datoer

Mandag

Mandag

 

 

 

 

Økonomiudvalg

(kl.17.00-21.00)

 

 

 

 

Byråd

(kl. 17.00-19.00)

 

Spisning kl. 19.00

 

8/1 2018

(1. behandling af styrelsesvedtægt)

15/1 2018

(inden byrådsmødet)

15/1 2018

(2. behandling af styrelsesvedtægt)

26/2 2018

5/3 2018

9/4 2018 *

23/4 2018

30/4 2018

 

11/6 2018

18/6 2018

27/8 2018

3/9 2018

1/10 2018

8/10 2018

 

29/10 2018 *

26/11 2018

3/12 2018

 

* Byrådets borgerdialogmøde

 

To byrådsmøder afvikles som borgerdialogmøder, hvor der er mulighed for en dialog med borgere, foreninger og/eller erhvervsliv om særlige emner.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Politik og Kommunikation indstiller, at mødeplan 2018 for økonomiudvalget og byrådet godkendes.

Beslutning i Byrådet den 11-12-2017

Godkendt.

Punkt 78 Eventuelt

Sagsresumé

Udpegning til Business Fredericias bestyrelse er ikke med på dagsorden.

 

Byrådet vælger Jacob Bjerregaard og Pernelle Jensen til Business Fredericias bestyrelse.

Indstillinger

-

Feedback