Byrådet - 30-10-2017

Referat
Udvalg:
Dato:
Mandag, 30 oktober, 2017 - 17:00
Hent som fil:
Lokation:

Punkt 101 Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé
Sagsbeskrivelse:
Indstillinger

Fagafdelingen indstiller


Beslutning i Byrådet den 30-10-2017

Godkendt.

Punkt 102 Politik for Fællesskab og Civilsamfund 2017-2021

Sagsresumé

 

Demokrati- og Borgerudvalget har udarbejdet politik for Fællesskab og Civilsamfund (Fællesskabspolitikken), som nu forelægges til byrådets godkendelse.

 

Sagsbeskrivelse:

 

Af Demokrati- og Borgerudvalgets kommissorium fremgår det, at udvalget bl.a. har til opgave at arbejde med frivillighed.

 

Temaet har været løftet på byrådets borgerdialogmøde i oktober 2016. Der er blevet gennemført en spørgeskemaundersøgelse i fagafdelingerne og en interviewrække med fagcheferne og andre relevante medarbejdere i Fredericia Kommune.

 

Demokrati- og Borgerudvalget var i april 2017 på en studietur rundt i kommunen, hvor de var i dialog med forskellige aktører, som på den ene eller anden måde bidrager til frivilligheden og fællesskaber i Fredericia. Efterfølgende blev der gennemført en borgerpanelundersøgelse med frivillighed og fællesskaber som emne.

 

På den baggrund har udvalget udarbejdet Fællesskabspolitikken.

 

Der er tale om en overordnet politik, som skal ses som en paraply, der skal rumme allerede eksisterende politikker og strategier, og alle de nye tiltag, som må komme til. Politikken er en invitation til alle, der vil være med til at skabe et endnu mere aktivt og attraktivt Fredericia samt en opfordring til, at alle, herunder fagudvalgene, tager emnet op og tænker det ind i det løbende arbejde.

 

Fællesskabspolitikken har været i høring i 4 uger. Der kom 8 høringssvar, som alle blev drøftet. Relevante input og ændringer blev drøftet og indarbejdet. Fælles for høringssvarene var, at alle var meget positive, og ønsker at bidrage i det videre arbejde.

 

Demokrati- og Borgerudvalget godkendte politikken på deres udvalgsmøde den 11. oktober 2017, og oversender den nu til byrådets godkendelse.

 

Politikken vedhæftes som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Demokrati- og Borgerudvalget indstiller, at byrådet godkender Politik for Fællesskab og Civilsamfund 2017-2021.

Beslutning i Byrådet den 30-10-2017

Godkendt.

Feedback