Folkeoplysningsrådet - 11-05-2018

Referat
Dato:
Fredag, 11 maj, 2018 - 18:00
Hent som fil:
Lokation:

Punkt 24 Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé

Sagsbeskrivelse:

Godkendelse af dagsordenen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Kultur & Idræt indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 11-05-2018

Godkendt.

Punkt 25 Konstituering af Folkeoplysningsrådet 2018-2022

Sagsresumé

Sagsbeskrivelse:

Byrådet godkendte på mødet d. 23. april 2018 de indstillede kandidater til Folkeoplysningsrådet.

 

Konstitueringsmødet ledes af det medlem, der har længst anciennitet i det tidligere folkeoplysningsråd.


Konstitueringen skal ske med:

A) Valg af formand for Folkeoplysningsrådet
B) Valg af næstformand for Folkeoplysningsrådet

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Kultur & Idræt indstiller, at der vælges en formand og en næstformand for valgperioden 2018-2022.

Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 11-05-2018

Formand: Leif Urhøj

Næstformand: Jan M. Jørgensen

Punkt 26 Mødeplan for Folkeoplysningsrådet 2018

Sagsresumé

Sagsbeskrivelse:

Folkeoplysningsrådet skal beslutte hvilke datoer, der skal holdes møder på i resten af 2018.

 

Mødetype

Folkeoplysningsrådet

Mødetype

Kultur- og Idr. Udvalget (KIU)

Maj - konstituerende

 

Ordinært

Tors d. 31.5

Juni – ordinært

Frit

Ordinært

 

Aug. - ordinært

Ultimo aug. – primo sept.

Ordinært

Tors d. 16.8

Sept. – med KIU

Medio – ultimo sept.

Fællesmøde med KIU

Tors d. 20.9

Okt. – ordinært

Ultimo okt.

 

 

Nov. – ordinært

Medio nov.

Ordinært

Tors d. 8.11

Dec. - ordinært

Primo – medio dec.

Ordinært

Tors d. 20.12

 

Møderækken skal gerne koordineres i forhold til mødekalenderen for Kultur- og Idrætsudvalget i forhold til kommende sager, der skal sendes videre til Kultur- og Idrætsudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Kultur & Idræt indstiller, at Folkeoplysningsrådet beslutter mødedatoerne for resten af 2018.

Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 11-05-2018

Onsdag d. 13.6. kl. 17.30-19.30

Onsdag d. 5.9. kl. 17.30-19.30

Onsdag d. 24.10. kl. 17.30-19.30

Onsdag d. 14.11. kl. 17.30-19.30

Onsdag d. 19.12. kl. 17.30-19.30

Punkt 27 Budget for folkeoplysningsområdet 2018

Sagsresumé

Sagsbeskrivelse:

Folkeoplysningsområdets budget for 2018 er vedlagt som bilag, til orientering til Folkeoplysningsrådet (bilag 1).

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Kultur & Idræt indstiller, at Folkeoplysningsrådet tager budgettet for 2018 til efterretning.

Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 11-05-2018

Orientering taget til efterretning.

Punkt 28 BPI Fodbold - ansøgning om ekstraordinært lokaletilskud til maling

Sagsresumé

BPI Fodbold søger om et ekstraordinært lokaletilskud på 137.031 kr. til maling af deres klubhus udvendig og indvendig. Sagen indstilles til godkendelse med et tilskud på op til 65 % af det ansøgte beløb.

 

Sagsbeskrivelse:

BPI Fodbold ønsker at få malet deres klubhus udvendig og indvendig. Klubben har indhentet tre tilbud på det, hvor af det billigste er på 137.031 kr. inkl. moms. (bilag 1-3).

 

BPI Fodbold modtog i 2017 i ordinært lokaletilskud til deres lokaler under hovedforeningen BPI.

 

I 2017 havde hele BPI 851 medlemmer, hvoraf 328 var over 25 år og ikke i bestyrelsen eller trænere, hvilket svarer til 38,5%.

 

Foreningen havde i 2017 et overskud på 41.299 kr. og en egenkapital på 224.959 kr.(bilag 4).

 

Gældende praksis inden for ekstraordinært lokaletilskud er, at der gives 65% i tilskud, dog først reduceret med den andel af medlemmer der er over 25 år og ikke er trænere eller ledere i foreningen. Et tilskud kan derfor være på op til 65% af (100-38,5% af 137.031) = 54.778 kr.

 

Et tilskud kan finansieres af puljen til ekstraordinære lokaletilskud, hvor der pt. resterer 119.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Kultur & Idræt vurderer, at der kan gives ekstraordinært lokaletilskud til BPI Fodbold.

Indstillinger

Kultur & Idræt indstiller, at Folkeoplysningsrådet anbefaler Kultur- og Idrætsudvalget, at

 

  • BPI Fodbold bevilges et ekstraordinært lokaletilskud på 54.778 kr.
  • Tilskuddet finansieres via puljen til ekstraordinære lokaletilskud, hvor der resterer 119.000 kr. 

Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 11-05-2018

Anbefales.

Punkt 29 Fredericia Taekwondo Klub - ansøgning om ekstraordinært lokaletilskud til udskiftning af måtter

Sagsresumé

Fredericia Taekwondo Klub søger om et ekstraordinært lokaletilskud på 30.625 kr. til udskiftning af tæpper på deres træningsgulv. Sagen indstilles til godkendelse med et tilskud på op til 65 % af det ansøgte beløb, dog først reduceret med andelen af medlemmer over 25 år. Dette svarer til 16.861 kr.

 

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Taekwondo Klub søger om ekstraordinært lokaletilskud til udskiftning af tæpperne på deres træningsgulv, da disse er slidt op. Klubben søger om 30.625 kr. til det.

 

Fredericia Taekwondo Klub har indhentet to tilbud på udskiftningen af måtterne (bilag 2 og 3). Det billigste tilbud er på 30.625 kr. inkl. moms.

 

I 2017 havde Fredericia Taekwondo Klub 98 medlemmer, heraf 15 over 25 år, som ikke er medlemmer af bestyrelsen eller trænere. Det svare til, at 15,3% er over 25 år.

 

Fredericia Taekwondo Klub havde i 2017 er underskud på 27.249 kr. og en egenkapital på 147.241 kr.

 

Gældende praksis inden for ekstraordinært lokaletilskud er, at der gives 65% i tilskud, dog først reduceret med den andel af medlemmer der er over 25 år og ikke er trænere eller ledere i foreningen. Et tilskud kan derfor være på op til 65% af (100-15,3% af 30.625 kr.) = 16.861 kr.

 

Et tilskud kan finansieres af puljen til ekstraordinære lokaletilskud, hvor der pt. resterer 119.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Kultur & Idræt vurderer, at Fredericia Taekwondo Klub kan modtage ekstraordinært lokaletilskud til udskiftningen af måtterne på træningsgulvet.

Indstillinger

Kultur & Idræt indstiller, at Folkeoplysningsrådet anbefaler Kultur- og Idrætsudvalget, at

  1. Fredericia Taekwondo Klub bevilges et tilskud på op til 16.861 kr.
  2. Tilskuddet finansieres af puljen til ekstraordinære lokaletilskud.

Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 11-05-2018

Anbefales.

Punkt 30 Orienterende sager til Folkeoplysningsrådet maj 2018

Sagsresumé

Sagsbeskrivelse:

Gensidig orientering.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Kultur & Idræt indstiller til gensidig orientering.

Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 11-05-2018

Gensidig orientering foretaget.

Feedback