Folkeoplysningsrådet - 20-06-2018

Referat
Dato:
Onsdag, 20 juni, 2018 - 18:30
Hent som fil:
Lokation:

Punkt 31 Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé

Sagsbeskrivelse:

Godkendelse af dagsordenen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Kultur & Idræt indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 20-06-2018

Godkendt.

Punkt 32 Proud Lions Team Fredericia TKD - ansøgning om godkendelse af lokaletilskud

Sagsresumé

Sagsbeskrivelse:

Proud Lions Team Fredericia TKD blev pr. 8.6.2018 godkendt som en frivillig folkeoplysende forening i Fredericia. Foreningerne vil dyrke taekwondo og er en udløber af Fredericia Taekwondo Klub.

 

Proud Lions Team Fredericia TKD ønsker at blive godkendt til lokaletilskud. De har brug for lokaler 5 gange om ugen samt til ekstratræninger, og deres træningsgulv skal helst ligge fast. De vil både have bredde- og elitehold.

 

Fredericia Kommune kan ikke stille kommunale lokaler til rådighed for foreningen, med mulighed for at træningsgulvet liggende fast. Det anbefales derfor, at foreningen godkendes til lokaletilskud.

 

Foreningen ønsker at leje lokaler på Nørrebrogade 131.

 

Lokalerne omfatter følgende:

Træningslokale på 238 m2

Toilet på 3 m2

Adgang til bad og fællesarealer

 

 

Årlige udgifter til lokalerne:

 

Husleje .        66.000 kr.

Vand  3.000 kr.

Varme   4.800 kr.

El        3.000 kr.

Fællesudgifter  4.800 kr.

Vedligeholdelse    0 kr.

 

I alt pr. år    81.600 kr.    

 

Foreningens medlemmer:

Foreningen forventer at få 35 aktive medlemmer under 25 år, samt 10 medlemmer over 25 år. Trækkes 5 bestyrelsesmedlemmer fra de 10 medlemmer over 25 år, svarende til at 11 % er over 25 år..

 

Muligt lokaletilskud:

Proud Lions Team Fredericia TKD vil kunne få et lokaletilskud på følgende:

 

65 % af 81.600 kr. = 53.040 kr. – hvis de ikke fradrages for medlemmer over 25 år (hvis andelen ikke overstiger 10 %) – eller  

 

81.600 kr. fratrukket de 11 % over 25 år, og herefter et tilskud på 65% af dette beløb, (100-11) % af 81.600 kr. = 72.624 kr.

65% af 72.624 kr. = 47.206 kr. i årligt lokaletilskud.

 

Foreningen har medsendt budget (se bilag), og forventer at kunne finansiere den resterende del af lokaleudgifterne, dog beregnet ud fra at de ikke reguleres ned.

Økonomiske konsekvenser

Et lokaletilskud til Proud Lions Team Fredericia TKD vurderes at kunne dækkes inden for rammen til lokaletilskud til de folkeoplysende foreninger i Fredericia Kommune. 

Vurdering

Folkeoplysningsloven pålægger kommunen at yde tilskud med mindst 65% af driftsudgifterne til lokaler, der ejes eller lejes af foreninger til aktiviteter for børn og unge under 25 år. Det er til foreninger, hvor kommunen ikke kan anvise egnede kommunale lokaler.

 

Byrådet vedtog d. 3. maj 2004 at fastsætte tilskuddet på lokaleområdet til de frivillige folkeoplysende foreninger til minimumssatsen på 65%. Beregningerne er foretaget på dette grundlag.

 

Kultur & Idræt vurderer, at Proud Lions Team Fredericia TKD er berettiget til lokaletilskud.

Indstillinger

Kultur & Idræt indstiller, at

 

1. Der gives tilsagn om lokaletilskud til Proud Lions Team Fredericia TKD efter gældende regler til de ønskede lokaler på Nørrebrogade 131, 7000 Fredericia.

2. At lokaletilskuddet tildeles pr. 1.8.2018.

3.  At lokaletilskuddet finansieres via rammen til lokaletilskud.  

Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 20-06-2018

Godkendt.

Punkt 33 Ansøgning om kursustilskud til førstehjælpskurser for foreningsledere og idrætshaller

Sagsresumé

Principiel drøftelse af muligheden for at give kursustilskud under Fredericia Ordningen til førstehjælpskurser. Sagen indstilles til drøftelse.

 

Sagsbeskrivelse:

Erritsø Gymnastik- og Idrætsforening (EGIF) har af to omgange spurgt om muligheden for at få kursustilskud til førstehjælpskurser for trænere og ledere. EGIF Rugby står for den ene henvendelse, og EGIF hovedafdeling og Erritsø Idrætscenter (EIC) står for den anden anvendelse.

 

EGIF Rugby har fået et tilbud fra to instruktører fra EGIF Svømning om et kursus for op til 10 personer på 4.000 kr., mens EIC og EGIF hovedafdeling har fået et tilbud fra Røde Kors på førstehjælp og skadesbehandling til 8.500 kr. + forplejning på kurset.

 

Tidligere er ansøgninger om tilskud til førstehjælpskurser blevet afvist, i det der ikke er tale om specifikke idrætslige eller aktivitetsfaglige kurser.

Der er dog givet tilsagn om tilskud til en vandsportsforening, hvor førstehjælp har været et krav, for at blive uddannet som instruktør.

 

Der ønskes nu en principiel drøftelse af, om denne linje skal fastholdes eller om der fremover skal kunne gives kursustilskud under Fredericia Ordningen til førstehjælpskurser. Herunder en drøftelse af, om det fortsat kun er børne- og ungdomsinstruktører/-ledere samt bestyrelsesmedlemmer, der skal kunne søge, eller om instruktører/ledere af voksenhold/-grupper også skal kunne søge. Og om personale i de selvejende haller også skal kunne søge tilskud til det.

 

En anden mulighed er, at Folkeoplysningsrådet i en eller anden form, forestår en samlet aftale for foreningslivet i Fredericia og deres deltagelse i førstehjælpskurser. Enten ved at invitere til en række kurser for foreningerne eller ved at lave en samlet aftale med en udbyder.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Det samlede beløb, der søges om kursustilskud til af foreningerne, varierer fra år til år. I 2017 blev der samlet set udbetalt kursustilskud for ca. 811.000 kr. ud af en pulje på 898.000 kr.

Indstillinger

Kultur & Idræt indstiller sagen til drøftelse, og at der tages stilling til følgende:

  1. Skal der fremadrettet kunne gives kursustilskud under Fredericia Ordningen til førstehjælpskurser for trænere/ledere af børne- og ungdomshold/-grupper.
  2. Skal der fremadrettet kunne gives kursustilskud under Fredericia Ordningen til førstehjælpskurser for bestyrelsesmedlemmer.
  3. Skal der fremadrettet kunne gives kursustilskud under Fredericia Ordningen til førstehjælpskurser for trænere/ledere af voksenhold/-grupper.
  4. Skal der fremadrettet kunne gives kursustilskud under Fredericia Ordningen til førstehjælpskurser for medarbejdere i de selvejende idrætshaller.
  5. Vil Folkeoplysningsrådet forestå en samlet aftale for foreningerne i førstehjælpskurser.

Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 20-06-2018

Punkt 1 godkendes.

Punkt 2-4 afvises.

Punkt 5 undersøges nærmere i forhold til hvad forskellige udbydere tager for førstehjælpskurser og med hvilket indhold. Punktet drøftes igen på næste møde.

Punkt 34 Præsentation af folkeoplysningsområdet

Sagsresumé

Sagsbeskrivelse:

Præsentation af folkeoplysningsområdet til det nye Folkeoplysningsråd.

Præsentationen gennemgås på mødet – se bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Kultur & Idræt indstiller at præsentationen tages til efterretning.

Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 20-06-2018

Præsentationen taget til efterretning.

Punkt 35 Indsatsområde og indsatspulje under Folkeoplysningsrådet i 2018-2019

Sagsresumé

Drøftelse og beslutning vedr. indsatsområde og indsatspulje under Folkeoplysningsrådet for 2018-2019.

Sagsbeskrivelse:

Ifølge den reviderede folkeoplysningslov § 6, stk. 1, nr. 3 skal der nedsættes en pulje til udviklingsarbejde inden for lovens område. Midler fra denne pulje skal både kunne tildeles det organiserede foreningsliv, selvorganiserede grupper og nye organisationsformer.  

 

I Fredericia Kommune er det besluttet, at kalde den pulje for en indsatspulje. Puljen knyttes til et eller flere indsatsområder inden for folkeoplysningsområdet. Det er Folkeoplysningsrådet der udvælger indsatsområderne og beslutter kriterier og rammer for puljen.

 

I 2018 er der 153.000 kr. i puljen.

 

Vedlagt som bilag er nuværende kriterier og rammer for puljen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Folkeoplysningsrådet skal udvælge et eller flere indsatsområder for indeværende periode. Det kan f.eks. være en af værdierne i den vedtagne Kultur-, idræts- og fritidspolitik, en bestemt målgruppe, nye organisationsformer eller noget helt fjerde.

 

Derudover skal rådet beslutte hvilke kriterier og rammer, der skal være for indsatspuljen.

Indstillinger

Kultur & Idræt indstiller, at

 

  1. Folkeoplysningsrådet vælger et eller flere indsatsområder for 2018-2019.
  2. Folkeoplysningsrådet diskuterer kriterier og rammer for indsatspuljen.
  3. Kultur & Idræt efterfølgende udarbejder et udkast til kriterier og rammer for puljen til godkendelse i Folkeoplysningsrådet.

Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 20-06-2018

Kursustilskud til førstehjælpskurser dækkes af indsatspuljen.

Sagen drøftes på næste møde.

BilagStørrelse
indsatspuljen_2017.pdf183.93 KB

Punkt 36 Orienterende sager til Folkeoplysningsrådet d. 20.6.2018

Sagsresumé

Sagsbeskrivelse:

Gensidig orientering.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Kultur & Idræt indstiller til gensidig orientering.

Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 20-06-2018

Gensidig orientering foretaget.

Feedback