Folkeoplysningsrådet - 21-02-2018

Referat
Dato:
Onsdag, 21 februar, 2018 - 17:30
Hent som fil:
Lokation:

Punkt 9 Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé

Sagsbeskrivelse:

Godkendelse af dagsordenen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Kultur & Idræt indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 21-02-2018

Godkendt.

Punkt 10 Fredericia Ordningen - kursustilskud - ønske om forhøjet tilskud til kurser over 3.500 kr.

Sagsresumé

Muligheder for anvendelse af overskydende midler fra rammen til kursustilskud under Fredericia Ordningen ønskes drøftet.  

 

Sagsbeskrivelse:

Kursusrammen til kursustilskud under Fredericia Ordningen for 2017 blev ikke brugt fuldt ud. Kurser op til 3.500 kr. fik 100% i tilskud, mens kurser mellem 3.500 kr. – 10.000 kr. fik 50% i tilskud, af det der lå over 3.500 kr. – jf. de nye regler for kursustilskud.

 

Det samlede søgte beløb til kursustilskud vil variere fra år til år, men når der er midler nok, kunne tilskuddet til kurserne mellem 3.500 kr. – 10.000 kr. få et højere tilskud, eks. op til 75 %, og stadig inden for den samlede ramme.

 

Alternativt kunne der reserveres 75.000 kr. af puljen til kursustilskud til kursusansøgninger der ligger over 10.000 kr. eller resterende midler kunne overføres til en pulje til kurser over 10.000 kr. det efterfølgende år. Puljen kunne søges fortløbende på samme vilkår som for kursustilskud mellem 3.500-10.000 kr., men blive behandlet i Folkeoplysningsrådet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Muligheden for at yde et højere tilskud til kurser over 3.500 kr. eller til et tilskud til kurser over 10.000 kr. ville betyde et større tilskud til foreningerne, og understøtte ledere og træneres mulighed for at deltage i kurser.

Indstillinger

Kultur & Idræt indstiller, at Folkeoplysningsrådet tager stilling til følgende:

 

 • At gældende praksis fastholdes eller
 • At overskydende midler fordeles med op til 75% til kursusudgifter mellem 3.500 kr. – 10.000 kr. eller
 • At overskydende midler reserveres til en pulje, hvor foreninger kan søge om kursustilskud til kurser over 10.000 kr. fortløbende det efterfølgende år, på samme vilkår som ved kurser mellem 3.500 kr. - 10.000 kr. og at ansøgningerne behandles løbende i Folkeoplysningsrådet.

Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 21-02-2018

Folkeoplysningsrådet anbefaler Kultur- og Idrætsudvalget, at kursustilskuddet for kurser mellem 3.500 kr. – 10.000 kr. forhøjes med et tilskud på op til 80% i forhold til de nuværende op til 50%.

Punkt 11 Folkeoplysningsområdet - regnskab for 2017

Sagsresumé

Sagsbeskrivelse:

Regnskab for folkeoplysningsområdets og Folkeoplysningsrådet for 2017 er vedlagt som bilag, til orientering til Folkeoplysningsrådet (bilag 1).

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Kultur & Idræt indstiller, at Folkeoplysningsrådet tager regnskaberne for 2017 til efterretning.

Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 21-02-2018

Folkeoplysningsrådet tager regnskabet for 2017 til efterretning.

Punkt 12 FIA Ansøgning om tilskud til brug af sociale medier af frivillige foreningsledere og foreninger

Sagsresumé

Ansøgning fra Fredericia Idrætslederakademi (FIA) om tilskud på 15.000 kr. til kursus i brug af sociale medier til foreningslivet. Sagen indstilles til godkendelse med finansiering via Folkeoplysningsrådets indsatspulje.yderligere oplysninger i sagen

 

Nye oplysninger i sagen:

FIA har arbejdet videre med kursusoplægget og reduceret i budgettet, så markedsføringsudgifter er sat til 1.000 kr. og lokaleleje til 1.000 kr., under forudsætning af, at det kan gennemføres i Det Bruunske Pakhus. Det samlede budget lyder nu på 24.500 kr., og der søges nu 12.000 kr.

SIF har behandlet en ansøgning om tilskud til introaftenen på 9.000 kr., men afvist ansøgningen, fordi det kun var introaftenen der blev søgt midler til.

 

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Idrætslederakademi (FIA) søger om 15.000 kr. til gennemførelse af et modul for foreningsledere om brug af sociale medier - mere specifikt Facebook.


Det er målet med modulet – dels at skabe opmærksomhed om Facebooks potentiale som et værktøj i hverdagen for klubberne – dels at uddanne de frivillige til at kunne bruge det.

 

Indholdet i modulet består af to elementer. Først en temaaften, hvor frivillige ledere, trænere og andre interesserede kan blive inspireret og få mulighed for at debattere frivilliges brug af de sociale medier.
Dernæst et kursus, hvor de frivillige ledere kan blive klædt på til at implementere Facebook i foreningen(bilag 1 for projektbeskrivelse).

 

Der er tale om en invitation til et samlet foreningsliv – både idræts-, kultur- og fritidsklubber, som kan være med til at skabe relationer på tværs.

 

FIAs ansøgning om 15.000 kr. er målrettet markedsføring af kursusforløbet samt gennemførelse af kursusdelen. En evt. støtte skal således være med til at holde kursusgebyret nede for foreningerne.

De samlede udgifter til kurset forventes at beløbe sig til i alt 30.500 kr. (bilag 1).

 

FIA er i dialog med SIF i forhold til, at de, som paraplyorganisation, er interesseret i at bakke op om forløbet. Da SIF først mødes i februar, har deres bestyrelse ikke taget stilling til invitationen fra FIA om medspil endnu.

 

Ønsker Folkeoplysningsrådet at imødekomme ansøgningen, kan finansiering ske af indsatspuljen (forventet 128.000 kr. i 2018) eller puljen til kursustilskud for 2018 (922.000 kr. i 2018).

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Initiativet fra FIA understøtter Kultur- og Idrætsudvalgets politiske målsætning om at gøre det nemmere at være frivillig forening i Fredericia.

 

Ved at udnytte Facebook bedre kan det samtidig føre til, at også borgere oplever at adgangen til foreningslivet bliver gjort lettere og mere overskuelig.

Indstillinger

Kultur & Idræt indstiller

 

 • At ansøgningen på de 15.000 kr. imødekommes  
 • At finansiering sker via indsatspuljen.

Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 21-02-2018

Folkeoplysningsrådet ønsker ikke at yde støtte til kurserne, idet der af andre aktører udbydes lignende kurser og at de fleste foreninger vil kunne få op til 100% i støtte til kurserne gennem Fredericia Ordningen.

Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 24-01-2018

Sagen udsættes med henblik på yderligere oplysninger.

Punkt 13 Fredericia Sportsrideklub - ansøgning om ekstraordinært lokaletilskud til LED belysning i ridehaller

Sagsresumé

Fredericia Sportsrideklub søger om ekstraordinært lokaletilskud til udskiftning af armaturer fra kviksølvlamper til LED lys. Det billigste tilbud er på 160.833 kr., og indbefatter at rideklubben selv skifter armaturerne. Sagen indstilles til godkendelse med et tilskud på 65% dog først reduceret med del procentdel af medlemmerne, der er over 25 år. Det svarer til et endeligt tilskud på op til 89.487 kr.

 

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Sportsrideklub søger om ekstraordinært lokaletilskud til udskiftning af lysarmaturerne (kviksølvlamper) i Fredericia Ridecenter/Fuglsanghallerne, hvor klubben holder til. De vil gerne skifte til LED lys, hvilket vil reducere deres varmeregning væsentligt. Ved at skifte til LED lys forventer klubben at gå fra et forbrug på 50 kw i timen til 13,2 kw i timen. (se bilag 1)

Klubben har indhentet flere tilbud, hvoraf det billigste er på 160.833 kr. Dette tilbud er uden montage, hvilket Fredericia Sportsrideklub selv regner med at stå for, idet der er tale om en 1 til 1 udskiftning af armaturerne. De andre tilbud er med montage og derfor væsentlig dyrere (se bilag 2-7).

 

Fredericia Ridecenter og FSRK’s støtteforening står for at udskifte elradiatorerne med varmepumper. Der søges ikke tilskud til dette.

 

Ovenstående tiltag er et forsøg på dels at få færre faste driftsudgifter og dels på at blive en mere miljøvenlig forening. Rideklubben har en årlig udgift på ca. 171.000 kr. for el, vand og varme samlet. Udskiftning af lamper og elradiatorer vil betyde en væsentlig besparelse på dette område. Rideklubben regner med at kunne komme ned på en samlet årlig udgift på ca. 90.000 kr., hvilket medfører et mindre lokaletilskud, og dermed også mindre udgifter for kommunen.

 

I 2017 havde Fredericia Sportsrideklub 229 aktive medlemmer, hvoraf 33 var over 25 år og ikke aktive i bestyrelsen eller som trænere. Det svarer til at 14,4% af medlemmerne er over 25 år.

 

I 2017 havde Fredericia Sportsrideklub et underskud på 56.664 kr. og en egenkapital på 122.091 kr. (se bilag 7)

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Kultur & Idræt vurderer, at Fredericia Sportsrideklub kan modtage et ekstraordinært lokaletilskud til udskiftningen af lysarmaturer til LED lys. Det er Fredericia Ridecenter/Fuglesanghallerne der ejer ridehallerne, men sportsrideklubben har fuld brugsret og jf. deres lejekontrakt ansvaret for indvendig vedligehold. Rideklubben betaler ligeledes for al strøm til ridehallerne.

 

Et tilskud til sportsrideklubben kan finansieres via puljen til ekstraordinære lokaletilskud, hvor der i 2018 er 219.000 kr. Tilskuddet kan være på 65% af det billigste tilbud på 160.833 kr., dog først reduceret med de 14,4% der er over 25 år. Det giver et tilskud på 65 % af (100-14,4%) af 160.833 kr. – i alt 89.487 kr.

Indstillinger

Kultur & Idræt indstiller, at Folkeoplysningsrådet anbefaler Kultur- og Idrætsudvalget, at

 

 1. Fredericia sportsrideklub bevilges et ekstraordinært lokaletilskud til udskiftning af lys armaturer til LED lys på op til 89.487 kr.
 2. Tilskuddet finansieres via puljen til ekstraordinære lokaletilskud.

Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 21-02-2018

Anbefales.

Punkt 14 Et hjem til folkeoplysningen i Fredericia - et oplæg fra aftenskolerne

Sagsresumé

Aftenskolerne i Fredericia (AIF) har sendt et oplæg til drøftelse, hvori de ønsker et hjem til folkeoplysningen i Fredericia. AIF foreslår at det bliver på det nye sundhedshus.

 

Sagsbeskrivelse:

For at stimulere og videreudvikle folkeoplysningen i Fredericia, særligt i aftenskoleregi, ønsker Aftenskolerne i Fredericia (AIF), at man etablerer et hus til folkeoplysningen. AIF foreslår at det bliver en del af det nye sundhedshus, da mange af deres hold enten handler om sundhed eller er relateret til det (se bilag 1 og 2).

 

AIF foreslår at der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for AIF, embedsmænd og politikere til at komme med et konkret oplæg.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Kultur & Idræt indstiller sagen til drøftelse, se notat på sagen.

Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 21-02-2018

Folkeoplysningsrådet nedsætter en arbejdsgruppe, bestående af to fra AIF og to fra Kultur & Idræt, til at arbejde videre med opgaven.

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 08-02-2018

Kultur- og Idrætsudvalget drøftede sagen og besluttede at sende den til behandling i Folkeoplysningsudvalget. Kultur- og Idrætsudvalget ønsker at der kigges på flere muligheder i eksisterende lokaler primært i kultur- og idrætsområdet.

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 08-11-2017

Udsat til et nyt Kultur- og Idrætsudvalg er nedsat.

Punkt 15 Høring om lokalplan 326 for Boligområde Sønderparken

Sagsresumé

En drøftelse af lokalplan 326 for Boligområde Sønderparken med henblik på at udarbejde et høringssvar fra Folkeoplysningsrådet.

 

Sagsbeskrivelse:

På foranledning af formand for Børne- og ungdomskorpsenes Samråd i Fredericia (BUS) Jan M. Jørgensen ønskes en drøftelse af lokalplan 326 for Boligområde Søndermarken (se bilag 1), med henblik på at udarbejde et høringssvar. Lokalplanen påvirker et område, hvor to aktive spejdergrupper holde til og har deres spejderhytter – FDF Søndermarken og KFUM Spejderne Olaf Rye Gruppe.

 

Hvis Folkeoplysningsrådet ønsker at lave et fælles høringssvar skal dette sendes ind senest d. 22. februar 2018.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Kultur & Idræt indstiller sagen til drøftelse, og at Folkeoplysningsrådet udarbejder et høringssvar, hvis de ønsker det.

Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 21-02-2018

Folkeoplysningsrådet udfærdigede et fælles høringssvar.

Punkt 16 Drøftelse af principper i forhold til lokaletilskud

Sagsresumé

Sagsbeskrivelse:

På baggrund af et oplæg om de nuværende regler for lokaletilskud ønskes en drøftelse af mulige principper inden for lokaletilskudsområdet.

 

Nye oplysninger i sagen:

Fredericia Ordningen blev revideret ud fra følgende principper:

 • Lighed som retfærdighedsprincip
 • Støtte til foreningsdannelse
 • Prioritering af ungdomsarbejde
 • Gennemsigtighed
 • Let administration – både for foreninger og Kommunen

 

Hvis der tages udgangspunkt i de samme principper i forhold til lokaletilskud kan det betyde følgende:

 

Lighed som retfærdighedsprincip

Alle foreninger modtager 65% i lokaletilskud. Der er ikke en differentiering på området mellem forskellige foreningstyper, som det var tilfældet i den tidligere Fredericia Ordning.

 

Støtte til foreningsdannelse

I lokaletilskud er der ikke tale om støtte til foreningsdannelsen, men om støtte til foreninger der ikke kan låne kommunale lokaler. Støtten er til for at skabe en større grad af ligestilling mellem foreninger der bruger kommunale lokaler og dem der ikke gør det, of derfor må leje eller eje deres lokaler.

 

Prioritering af ungdomsarbejde

Lokaletilskuddet er i Fredericia på lovens minimum på 65%. Derudover reduceres lokaletilskuddet, hvis andelen af medlemmer over 25 år i en forening overstiger 10%. På den måde støttes børne- og ungdomsmedlemmerne mere end de voksne medlemmer.

 

Gennemsigtighed

Lokaletilskudsreglerne er i udgangspunktet gennemsigtige, men de er samtidig komplicerede, fordi der indgår mange udgifter og mulige reduktioner. Der hvor reglerne i Fredericia ikke er gennemsigtige er i forhold til retningslinjerne for aktivitetstimer, retningslinjer der ikke er entydige.

 

Let administration – både for foreninger og Kommunen

De lovbestemte lokaletilskudsregler er komplicerede. Det der lokalt i Fredericia er med til at besværliggøre administrationen for foreningerne og kommunen er primært aktivitetstimerne. Det er en udfordring for foreningerne at tælle deres aktivitetstimer op, og det er samtidig svært at kontrollere for Kommunen. Dertil kommer at aktivitetstime-begrebet ikke er entydigt defineret.

 

Lokaletilskudsregler i andre kommuner

Lokaletilskudsreglerne under Folkeoplysningsloven administreres forskelligt fra kommune til kommune, bl.a. med hensyn til tilskudssatser, brug af aktivitetstimer og reduktion for voksne over 25 år (bilag 1).

 

Nye oplysninger i sagen d. 21-02-2018:

De foreninger, der modtager lokaletilskud, er blevet bedt om at indsende et nyt aktivitetstimeskema for 2017, for at Kultur & Idræt kunne lave konsekvensberegninger. Vejledningen til den nye opgivelse af aktivitetstimer er:

 

 1. En folkeoplysende aktivitet er:

a.  Træninger, møder, hjemmekampe, lejrtur mm.

b.  Krav om minimum 2 deltagere, fordi folkeoplysning er noget der foregår mellem mennesker og ikke alene.

c.  Selvtræning er ikke folkeoplysende. 

d.  En folkeoplysende aktivitet skal udspringe af eller understøtte foreningens formål.

 1. Følgende timer må tælles med i opgørelsen:

a. Planlagte aktiviteter, men ikke almen åbningstid i foreningernes egne/lejede lokaler.
b. Planlagte uformelle/sociale møder og ”3. halvleg” må tælles med.
c. Uformelle grupper i foreningen, der jævnligt og selvplanlagt mødes, må tælle med.
d. Selvtræning eller flere der træner hver for sig tæller ikke med.

 1. Følgende tæller som et lokale/facilitet:

En facilitet er lig med et lokale, også selvom der er flere rum, eks. tæller et klubhus med to fællesrum, et køkken, et toilet og to omklædningsrum kun som et lokale. Rideklubbernes rytterstuer er undtaget fra denne regel jf. Folkeoplysningsloven.

a.  En aktivitet må tælle selvstændigt, i den tid den varer i en facilitet. 

b.  Flere aktiviteter kan godt foregå samtidig i samme facilitet og tælle selvstændigt. Aktiviteterne skal hænge sammen med foreningens planlagte aktiviteter.

c.  En aktivitet kan kun dække en facilitet i en given periode.

 1. For udendørs aktiviteter gælder:

a.  Foreninger med udendørs aktiviteter, i umiddelbar nærhed af deres facilitet, må tælle disse aktiviteter med i deres opgørelse over aktivitetstimer.

b.  Hvis foreningen i en periode i løbet af året træner i en anden facilitet, hvortil der gives andet kommunalt tilskud (som eks. til en kommunal eller selvejende idrætshal), må foreningen ikke medregne disse timer til deres aktivitetstimer.

 1. Indtægter ved udlån/udleje af egne faciliteter:

a.  I udgangspunktet ønskes det at støtte foreningernes egne initiativer ved ikke at reducere for mindre indtægter. En bagatelgrænse på 20.000 kr. pr. år foreslås.

 

 

De nye aktivitetstimeskemaer, der foreløbigt er kommet ind, viser, at de nye retningslinjer for en del af foreningerne ikke har nogen økonomisk konsekvens. Dette fordi foreningens nettoudgifter er væsentligt mindre end det maksimale tilskud efter deres aktivitetstimetal.

 

De indkomne skemaer rejser også en problematik vedr. aktiviteter i vand, hvor eks. dykkerklubberne er aktive, og om disse skal tælle med på lige fod med træningstimer på en fodboldbane eller en speedwaybane. Skemaerne rejser også en problematik vedr. foreninger hvor selvtræning er fundamentet for foreningen, og hvordan dette i givet fald skal håndteres. Dette gælder for eksempel for kajakklubben.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Kultur & Idræt indstiller sagen til drøftelse.

 

Indstilling d. 21-02-2018:

Kultur & Idræt indstiller sagen til drøftelse.

Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 21-02-2018

Sagen drøftet og tages op igen på næste møde.

Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 06-12-2017

Sagen drøftet og tages op igen på næste møde.

Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 04-10-2017

Sagen drøftet. På baggrund af drøftelserne udarbejdes et oplæg til næste møde.

Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 07-09-2017

Sagen blev drøftet og tages op igen på næste møde.

Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 14-06-2017

Sagen drøftet. Folkeoplysningsrådet ønsker en opgørelse til næste mødeover merudgifterne, hvis grænsen for reduktion ændres fra de nuværende 10% til 25%, 50% eller 75%, samt beregninger på, hvis reduktionen kun er med det der er over 10%, eller over de 25%, 50% eller 75%.

Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 03-05-2017

Sagen drøftet. Rådet ønsker et skriftligt oplæg til næste møde, hvor man begynder at drøfte sagen ud fra de samme tre principper som rådet arbejdede med i udformningen af principperne for Fredericia Ordningen (retfærdighed, gennemsigtighed og tilgængelighed). Rådet ønsker information om andre kommuners praksis på området.

Punkt 17 Kommende sager til Folkeoplysningsrådet d. 21.2.2018

Sagsresumé

Sagsbeskrivelse:

Forslag til emner til behandling i Folkeoplysningsrådet fra rådets medlemmer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Kultur & Idræt indstiller sagen til drøftelse.

Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 21-02-2018

Ingen punkter.

Punkt 18 Orienterende sager til Folkeoplysningsrådet d. 21.2.2018

Sagsresumé

Sagsbeskrivelse:

Gensidig orientering.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Kultur & Idræt indstiller til gensidig orientering.

Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 21-02-2018

Gensidig orientering foretaget.

Feedback