Folkeoplysningsrådet - 21-03-2018

Referat
Dato:
Onsdag, 21 marts, 2018 - 17:30
Hent som fil:
Lokation:

Punkt 19 Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé

Sagsbeskrivelse:

Godkendelse af dagsordenen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Kultur & Idræt indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 21-03-2018

Godkendt.

Punkt 20 Gennemgang af tilsynsbesøget hos Dansk Tamilsk Venskabsforening

Sagsresumé

Sagsbeskrivelse:

Det gennemførte tilsynsbesøg hos Dansk Tamilsk Venskabsforening gennemgås kort på mødet af de rådsmedlemmer, der deltog i besøget. Tilsynsskemaet er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Kultur & Idræt indstiller, at de rådsmedlemmer, der har foretaget tilsynsbesøget, orienterer rådet.

Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 21-03-2018

Orientering taget til efterretning. Der indhentes yderligere oplysninger.

Punkt 21 Drøftelse af principper i forhold til lokaletilskud

Sagsresumé

Sagsbeskrivelse:

På baggrund af et oplæg om de nuværende regler for lokaletilskud ønskes en drøftelse af mulige principper inden for lokaletilskudsområdet.

 

Nye oplysninger i sagen:

Fredericia Ordningen blev revideret ud fra følgende principper:

 • Lighed som retfærdighedsprincip
 • Støtte til foreningsdannelse
 • Prioritering af ungdomsarbejde
 • Gennemsigtighed
 • Let administration – både for foreninger og Kommunen

 

Hvis der tages udgangspunkt i de samme principper i forhold til lokaletilskud kan det betyde følgende:

 

Lighed som retfærdighedsprincip

Alle foreninger modtager 65% i lokaletilskud. Der er ikke en differentiering på området mellem forskellige foreningstyper, som det var tilfældet i den tidligere Fredericia Ordning.

 

Støtte til foreningsdannelse

I lokaletilskud er der ikke tale om støtte til foreningsdannelsen, men om støtte til foreninger der ikke kan låne kommunale lokaler. Støtten er til for at skabe en større grad af ligestilling mellem foreninger der bruger kommunale lokaler og dem der ikke gør det, of derfor må leje eller eje deres lokaler.

 

Prioritering af ungdomsarbejde

Lokaletilskuddet er i Fredericia på lovens minimum på 65%. Derudover reduceres lokaletilskuddet, hvis andelen af medlemmer over 25 år i en forening overstiger 10%. På den måde støttes børne- og ungdomsmedlemmerne mere end de voksne medlemmer.

 

Gennemsigtighed

Lokaletilskudsreglerne er i udgangspunktet gennemsigtige, men de er samtidig komplicerede, fordi der indgår mange udgifter og mulige reduktioner. Der hvor reglerne i Fredericia ikke er gennemsigtige er i forhold til retningslinjerne for aktivitetstimer, retningslinjer der ikke er entydige.

 

Let administration – både for foreninger og Kommunen

De lovbestemte lokaletilskudsregler er komplicerede. Det der lokalt i Fredericia er med til at besværliggøre administrationen for foreningerne og kommunen er primært aktivitetstimerne. Det er en udfordring for foreningerne at tælle deres aktivitetstimer op, og det er samtidig svært at kontrollere for Kommunen. Dertil kommer at aktivitetstime-begrebet ikke er entydigt defineret.

 

Lokaletilskudsregler i andre kommuner

Lokaletilskudsreglerne under Folkeoplysningsloven administreres forskelligt fra kommune til kommune, bl.a. med hensyn til tilskudssatser, brug af aktivitetstimer og reduktion for voksne over 25 år (bilag 1).

 

Nye oplysninger i sagen d. 21-02-2018:

De foreninger, der modtager lokaletilskud, er blevet bedt om at indsende et nyt aktivitetstimeskema for 2017, for at Kultur & Idræt kunne lave konsekvensberegninger. Vejledningen til den nye opgivelse af aktivitetstimer er:

 

 1. En folkeoplysende aktivitet er:

a.  Træninger, møder, hjemmekampe, lejrtur mm.

b.  Krav om minimum 2 deltagere, fordi folkeoplysning er noget der foregår mellem mennesker og ikke alene.

c.  Selvtræning er ikke folkeoplysende. 

d.  En folkeoplysende aktivitet skal udspringe af eller understøtte foreningens formål.

 1. Følgende timer må tælles med i opgørelsen:

a. Planlagte aktiviteter, men ikke almen åbningstid i foreningernes egne/lejede lokaler.
b. Planlagte uformelle/sociale møder og ”3. halvleg” må tælles med.
c. Uformelle grupper i foreningen, der jævnligt og selvplanlagt mødes, må tælle med.
d. Selvtræning eller flere der træner hver for sig tæller ikke med.

 1. Følgende tæller som et lokale/facilitet:

En facilitet er lig med et lokale, også selvom der er flere rum, eks. tæller et klubhus med to fællesrum, et køkken, et toilet og to omklædningsrum kun som et lokale. Rideklubbernes rytterstuer er undtaget fra denne regel jf. Folkeoplysningsloven.

a.  En aktivitet må tælle selvstændigt, i den tid den varer i en facilitet. 

b.  Flere aktiviteter kan godt foregå samtidig i samme facilitet og tælle selvstændigt. Aktiviteterne skal hænge sammen med foreningens planlagte aktiviteter.

c.  En aktivitet kan kun dække en facilitet i en given periode.

 1. For udendørs aktiviteter gælder:

a.  Foreninger med udendørs aktiviteter, i umiddelbar nærhed af deres facilitet, må tælle disse aktiviteter med i deres opgørelse over aktivitetstimer.

b.  Hvis foreningen i en periode i løbet af året træner i en anden facilitet, hvortil der gives andet kommunalt tilskud (som eks. til en kommunal eller selvejende idrætshal), må foreningen ikke medregne disse timer til deres aktivitetstimer.

 1. Indtægter ved udlån/udleje af egne faciliteter:

a.  I udgangspunktet ønskes det at støtte foreningernes egne initiativer ved ikke at reducere for mindre indtægter. En bagatelgrænse på 20.000 kr. pr. år foreslås.

 

 

De nye aktivitetstimeskemaer, der foreløbigt er kommet ind, viser, at de nye retningslinjer for en del af foreningerne ikke har nogen økonomisk konsekvens. Dette fordi foreningens nettoudgifter er væsentligt mindre end det maksimale tilskud efter deres aktivitetstimetal.

 

De indkomne skemaer rejser også en problematik vedr. aktiviteter i vand, hvor eks. dykkerklubberne er aktive, og om disse skal tælle med på lige fod med træningstimer på en fodboldbane eller en speedwaybane. Skemaerne rejser også en problematik vedr. foreninger hvor selvtræning er fundamentet for foreningen, og hvordan dette i givet fald skal håndteres. Dette gælder for eksempel for kajakklubben.

 

Nye oplysninger i sagen d. 21-03-2018:

Den samlede opgørelse over de indkomne testopgivelser af aktivitetsskemaerne siden sidste møde gennemgås. Derefter ønskes følgende punkter drøftet:

 

 1. Er skellet mellem folkeoplysende aktiviteter, herunder sociale aktiviteter der må tælles med på den ene side og sociale aktiviteter der ikke må tælle med på den anden side tydeligt nok i ovenstående punkter 1-5? Eller skal det tydeliggøres, hvilke uformelle og uorganiserede aktiviteter der ikke må tælles med?
 2. Tæller træninger eller møder hvor der er en træner/leder og en deltager med som en folkeoplysende aktivitet, eller må ”ene undervisning” ikke tælles med?
 3. Tæller aktivitetstimer i vand, når det er i umiddelbar nærhed af faciliteten, med, på samme måde som aktivitetstimer på land? Det gælder dog ikke for aktiviteter i svømmehaller/bassiner, da disse alle er omfattet af et kommunalt tilskud.
 4. For rideklubber gælder det, at der foregår mange sociale aktiviteter i staldene. Jf. Folkeoplysningslovens bekendtgørelse § 15, stk. 4 skal der ikke gives lokaletilskud til stalde. Kan timer i staldene tælle med som aktivitetstimer i foreningens facilitet eller ej?
 5. Jf. udkastet til en bagatelgrænse, har en af foreningerne oplyst, at de for år tilbage har fået dispensation til ikke at modregne udlånsindtægter på 30.000 kr. fra en børnehave. Ønskes den generelle bagatelgrænse på 20.000 kr. fasthold eller forhøjet til eks. 30.000 kr. pr. år?
 6. Kan det godkendes at timer under en udflugt, tur eller lign., hvor der ikke indgår betaling for brug af en anden lokaletilskudsberettiget facilitet, ikke kan tælle med som aktivitetstimer i relation til lokaletilskud?
 7. Der lægges op til, at foreningsaktiviteter herunder bestyrelsesmøder, planlægningsmøder mm. der afholdes hjemme hos et medlem IKKE må tælle med som aktivitetstimer i relation til lokaletilskud, i det de ikke foregår i faciliteten.
 8. Uagtet hvilke regler der er for at opgøre foreningens aktivitetstimer, ønskes det så, at aktivitetstimerne fortsat medtages som en faktor i beregning af lokaletilskud eller ej? Hvis reglen fastholdes, opretholdes muligheden for at reducere et lokaletilskud i de tilfælde, hvor en forening har forholdsvise store lokaleudgifter i forhold til de timer foreningen bruger lokalerne til folkeoplysende aktiviteter.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Kultur & Idræt indstiller sagen til drøftelse.

 

Indstilling d. 21-02-2018:

Kultur & Idræt indstiller sagen til drøftelse.

 

Indstilling d. 21-03-2018:

Kultur & Idræt indstiller sagen til drøftelse.

Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 21-03-2018

Nye oplysninger i sagen d. 21-03-2018:

Den samlede opgørelse over de indkomne testopgivelser af aktivitetsskemaerne siden sidste møde gennemgås. Derefter ønskes følgende punkter drøftet:

 

 1. Jf. punkt 2 i sagsfremstillingen må planlagte uformelle/sociale møder tælles med.
 2. Træninger eller aktiviteter hvor der er en træner/leder og en deltager med må tælles med som folkeoplysende aktivitet, hvis begge er medlem af foreningen.
 3. Aktivitetstimer i vand tæller med, når det er i umiddelbar nærhed af faciliteten, på samme måde som aktivitetstimer på land. Det gælder dog ikke for aktiviteter i svømmehaller/bassiner, da disse alle er omfattet af et kommunalt tilskud.
 4. For rideklubber gælder det, at der foregår mange sociale aktiviteter i staldene. Jf. Folkeoplysningslovens bekendtgørelse § 15, stk. 4 skal der ikke gives lokaletilskud til stalde. Timer i staldene kan derfor ikke tælle med som aktivitetstimer i foreningens facilitet.
 5. Jf. udkastet til en bagatelgrænse, har en af foreningerne oplyst, at de for år tilbage har fået dispensation til ikke at modregne udlånsindtægter på 30.000 kr. fra en børnehave. Bagatelgrænsen på 20.000 kr. fastholdes.
 6. Udflugter, ture, stævner eller lign. kan ikke tælle med som aktivitetstimer i relation til lokaletilskud, med mindre der indgår betaling for brug af en anden lokaletilskudsberettiget facilitet.
 7. Foreningsaktiviteter herunder bestyrelsesmøder, planlægningsmøder mm. må kun tælles med som aktivitetstimer i relation til lokaletilskud, når de foregår i faciliteten.
 8. Foreningens aktivitetstimer skal fortsat medtages som en faktor i beregning af lokaletilskud.

Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 21-02-2018

Sagen drøftet og tages op igen på næste møde.

Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 06-12-2017

Sagen drøftet og tages op igen på næste møde.

Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 04-10-2017

Sagen drøftet. På baggrund af drøftelserne udarbejdes et oplæg til næste møde.

Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 07-09-2017

Sagen blev drøftet og tages op igen på næste møde.

Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 14-06-2017

Sagen drøftet. Folkeoplysningsrådet ønsker en opgørelse til næste mødeover merudgifterne, hvis grænsen for reduktion ændres fra de nuværende 10% til 25%, 50% eller 75%, samt beregninger på, hvis reduktionen kun er med det der er over 10%, eller over de 25%, 50% eller 75%.

Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 03-05-2017

Sagen drøftet. Rådet ønsker et skriftligt oplæg til næste møde, hvor man begynder at drøfte sagen ud fra de samme tre principper som rådet arbejdede med i udformningen af principperne for Fredericia Ordningen (retfærdighed, gennemsigtighed og tilgængelighed). Rådet ønsker information om andre kommuners praksis på området.

Punkt 22 Kommende sager til Folkeoplysningsrådet d. 21.3.2018

Sagsresumé

Sagsbeskrivelse:

Forslag til emner til behandling i Folkeoplysningsrådet fra rådets medlemmer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Kultur & Idræt indstiller sagen til drøftelse.

Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 21-03-2018

Ingen.

Punkt 23 Orienterende sager til Folkeoplysningsrådet d. 21.3.2018

Sagsresumé

Sagsbeskrivelse:

Gensidig orientering.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Kultur & Idræt indstiller til gensidig orientering.

Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 21-03-2018

Gensidig orientering foretaget.

Feedback