Helhedsplansudvalget - 17-04-2018

Referat
Dato:
Tirsdag, 17 april, 2018 - 16:00
Hent som fil:
Lokation:

Punkt 3 Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé
Sagsbeskrivelse:
Indstillinger

Fagafdelingen indstiller


Beslutning i Helhedsplansudvalget den 17-04-2018

Godkendt.

Punkt 4 Regeringens ghettoudspil til 'Ét Danmark uden parallelsamfund'

Sagsresumé

Regeringen udkom i marts 2018 med et udspil til ’Ét Danmark uden parallelsamfund. Ingen Ghettoer i 2030’. Udspillet indeholder 22 initiativer fordelt på fem temaer til forebyggelse af parallelsamfund.

 

Borgmesteren holder indledende oplæg om Gettoudspillet. Helhedsplanudvalget skal herefter drøfte udspillet på mødet i forhold til den boligsociale helhedsplan og de øvrige boligsociale indsatser.

 

Sagsfremstilling:

Regeringen udkom i marts 2018 med et udspil til ’Ét Danmark uden parallelsamfund. Ingen Ghettoer i 2030’. Udspillet indeholder 22 initiativer fordelt på fem temaer til forebyggelse af parallelsamfund. Initiativerne er ifølge udspillet målrettet de områder i Danmark, hvor udfordringerne med parallelsamfund er størst og hvor indsatsen i dag ikke er tilstrækkelig.

 

Ambitionen for Regeringen er, at der ikke skal være ghettoer i Danmark i 2030.

 

Regeringen foreslår:

 

Fysisk nedrivning og omdannelse af udsatte boligområder

1.  Fysisk forandrede boligområder

2.  Nye muligheder for fuld afvikling af de mest udsatte ghettoområder

3.  Adgang til at opsige lejere ved salg af almene boliger i udsatte boligområder

 

Mere håndfast styring af hvem der kan bo i udsatte boligområder

·  Stop for kommunal anvisning til udsatte boligområder for ydelsesmodtagere

·  Obligatorisk fleksibel udlejning i udsatte boligområder

·  Lavere ydelse for tilflyttere til ghettoområder

·  Stop for tilflytning af modtagere af integrationsydelse

·  Kontant belønning til kommuner, der lykkes med integrationsindsatsen

 

Styrket politiindsats og højere straffe skal bekæmpe kriminalitet og skabe mere tryghed

 1. Styrket politiindsats i særligt udsatte boligområder
 2. Højere straffe i bestemte områder (skærpet strafzone)
 3. Kriminelle ud af ghettoerne

 

En god start på livet for alle børn og unge

  12. Obligatorisk dagtilbud skal sikre bedre danskkundskaber inden skolestart
  13. Bedre fordeling i daginstitutioner
  14. Målrettede sprogprøver i 0. klasse
  15. Sanktioner over for dårligt præsterende folkeskoler
  16. Styrket forældreansvar gennem mulighed for bortfald af børnecheck og enklere forældrepålæg
  17. Bedre fordeling af elever på gymnasier
  18. Kriminalisering af genopdragelsesrejser
  19. Hårdere kurs over for vold i hjemmet
  20. Tidlig opsporing af udsatte børn
  21. Skærpet straf for brud på den særligt udvidede underretningspligt

 

Regeringen følger op på indsatsen mod parallelsamfund 

  22. Tre særlige ghetto-repræsentanter med de nødvendige kompetencer.

 

Udspillet er ikke vedtaget endnu og vedtages ikke som et samlet lovforslag. Herunder kan det blandt andet nævnes, at boligorganisationerne jævnfør punkt 1 ’Fysisk forandrede boligområder’, indenfor 6 måneder skal udfærdige en udviklingsplan for de 19 boligområder der har stået på ghettolisten de sidste fire år, herunder Korskærparken. Udviklingsplanen skal godkendes af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

 

Regeringen vil i den kommende tid fremsætte lovforslag om en stor del af initiativerne. Desuden vil der blive indkaldt til forhandlinger med Folketingets partier.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Det indstilles at Helhedsplansudvalget:

1.  Drøfter de 22 initiativer der er beskrevet i ’Ét Danmark uden parallelsamfund’.

2.  Drøfter hvor en ny boligsocial helhedsplan understøtter Regeringens udspil om ét Danmark uden parallelsamfund.

3.  Drøfter hvilke af de 22 initiativer der ligger udenfor den boligsociale helhedsplan og hvordan arbejdes der videre med dette.

Bilag

’Ét Danmark uden parallelsamfund’. Ingen ghettoer i 2030.

Beslutning i Helhedsplansudvalget den 17-04-2018

Borgmester Jacob Bjerregaard orienterede om regeringens ghettoudspil og KL’s tilgang til det.

 

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Det vigtige ved udspillet er, at vi får politisk fokus og retning.

Uklart, hvornår udkastet eller dele af det bliver til lovgrundlag.

 

Udvalget efterspørger et overblik over sammenhængen mellem ghettoudspillet og ansøgningen til ny helhedsplan.

Punkt 5 Boligsociale helhedsplaner i Fredericia

Sagsresumé

Helhedsplansudvalget får en kort introduktion og baggrund til arbejdet med boligsociale helhedsplaner i Fredericia.

 

Sagsfremstilling:

Landsbyggefonden begyndte i 2006 som noget nyt at støtte sociale indsatser i udsatte boligområder. Siden da har fonden uddelt ca. 2.6 mia. kr. til almene boligorganisationer med afdelinger i udsatte boligområder. For at opnå støtte kræver Landsbyggefonden, at boligorganisation samarbejder med den lokale kommune.

 

En helhedsplan løber over fire år, og er en udviklingsplan for en helhedsorienteret social indsats. Formålet med indsatsen er at bryde den sociale arv og at skabe tryghed og trivsel i boligområderne.

 

Fredericia Kommune har siden 2010 været aktivt involveret i de boligsociale helhedsplaner for Sønderparken og Korskærparken. Der har været en helhedsplan fra 2010-2014 og igen fra 2014 med udløb i slutningen af i år. Der ansøges nu om en ny helhedsplan fra 2019 – 2022.

 

De to foregående helhedsplaner samt den kommende har haft fokus på fire forskellige indsatsområder. I den kommende helhedsplan er temaerne:

 1. Tryghed og trivsel
 2. Kriminalpræventive indsatser
 3. Beskæftigelse og uddannelse
 4. Forebyggelse og forældreansvar

Sønderparken og Korskærparken er to boligområder der ligger i den vestlige del af Fredericia. De to boligområder omfatter 1354 lejemål og 2925 beboere (jf. BL tal fra 2016). Områderne består af etageboliger med åbne arealer med et stort netværk af veje og stier imellem sig. Begge områder er blevet gennemgribende renoveret i løbet af de sidste fem år. Boligerne administreres af to boligorganisationer: boli.nu samt Boligkontoret Fredericia.

 

Sønderparken og Korskærparken er to boligområder der rummer både store ressourcer og store udfordringer. Ressourcerne ligger i områdernes beliggenhed og adgang til faciliteter, i lejlighedernes og fællesområdernes kvalitet samt ikke mindst i beboernes mangfoldighed og lyst til at tage del i nye fællesskaber.

 

Udfordringerne er blandt andet at en stor andel af beboerne i alderen 18-64 år er uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse. Derudover erklæres en stigende andel unge for ikke-uddannelsesparate og karaktergennemsnittet for 9. klasse er faldende. Generelt er der endvidere en høj fraværsprocent blandt de unge i udskolingen. Udfordringerne bliver yderligere beskrevet i den strategiske samarbejdsaftale, der udgør et af dokumenterne i ansøgningen til den ny boligsociale helhedsplan for 2019 – 2022.

 

I den seneste helhedsplan fra 2014 -2018 var udfordringen først og fremmest, at en stor andel af beboerne var langt fra arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet. Denne andel havde et omfang, så der var fare for at det blev kulturdannende – at børn, unge og voksne udviklede en livsform, hvor uddannelse og beskæftigelse blev mere og mere fjerne og diffuse perspektiver. Det var denne udfordring som helhedsplanen for 2014 – 2018 tog fat på. Blandt andet ved hjælp af fokus på beskæftigelses- og uddannelsesrettede indsatser for børn, unge og voksne.

 

Eksempler på indsatser der har været:

 • Uddannelsesprojekter og uddannelsesmålrettede indsatser, herunder ’Din Uddannelsesvej’
 • Fremskudt kommunal beskæftigelsesindsats
 • Mentorstøtte
 • Ung KP
 • Udvidet lektiecafé
 • Målrettede indsatser mod skolefravær

Der er vedhæftet et bilag, der er en håndbog for kommunernes arbejde med helhedsplaner, udarbejdet af Center for Boligsocial Udvikling.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Det indstilles at Helhedsplanudvalget:

 • Drøfter fokusområder som input til det videre arbejde
 • Tager orienteringen om de boligsociale helhedsplaner i Fredericia til efterretning.

Bilag

Håndbog: Kommunernes arbejde med helhedsplaner

Beslutning i Helhedsplansudvalget den 17-04-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Fokusområder – fastholde de gode indsatser der allerede eksisterer – fx i forhold til uddannelse og beskæftigelse, og vigtigt at huske de langtidsledige.

 

Udvalget vil gerne ud og tale med borgerne for at få føling med hvordan det går i de forskellige boligområder. Det gælder også de øvrige sociale boligområder. Forvaltningen planlægger rundtur til nuværende helhedsplan og øvrige sociale boligområder. Afvikles over sommeren 2018.

Punkt 6 Orientering om tids- og procesplan for arbejdet med den nye helhedsplan

Sagsresumé

Landsbyggefonden kræver at der udarbejdes en tids- og procesplan for arbejdet med ansøgningen til en ny boligsocial helhedsplan.

 

Sagsfremstilling:

Landsbyggefonden kræver at der udarbejdes en tids- og procesplan for arbejdet med ansøgningen til en ny boligsocial helhedsplan.

 

Af tids- og procesplanen fremgår væsentlige datoer i forhold til udarbejdelse og godkendelse af ansøgningen. Herunder den politiske behandling og godkendelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Det indstilles, at Helhedsplansudvalget:

 • Drøfter involvering af interessenter i processen
 • Tager orienteringen om tids- og procesplanen til efterretning

Bilag

Tids og procesplan for arbejdet med den nye helhedsplan.

Beslutning i Helhedsplansudvalget den 17-04-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Udvalget vil gerne på rundtur forud for næste møde d. 22. juni. Forvaltningen planlægger rundtur til nuværende helhedsplan og øvrige udsatte boligområder. Afvikles over sommeren 2018.

 

Udvalget vil gerne mødes med boligforeningerne i løbet af processen.

Punkt 7 Udkast til den strategiske samarbejdsaftale og delaftaler

Sagsresumé

Til at understøtte en mere effektiv og fleksibel styring af helhedsplanerne indføres to nye centrale dokumenter, som sætter rammerne for det fremtidige arbejde: den strategiske samarbejdsaftale og delaftalerne. Udvalget præsenteres her for udkast til hhv. den strategiske samarbejdsaftale samt udkast til to ud af fire delaftaler. Disse dokumenter er en del af selve ansøgningen om helhedsplanen.

 

Sagsfremstilling:

I marts 2015 udsender Landsbyggefonden et nyt regulativ for støtte til boligsociale indsatser. Regulativet tager afsæt i boligaftalen fra 2014 og udstikker nye regler for de tilskud til boligsociale indsatser, som Landsbyggefonden uddeler i perioden 2015-2018.

 

Som noget nyt indfører regulativet krav om såkaldt ”entydig ledelse” af helhedsplanerne. Det skal sikre, at de involverede parter arbejder hen mod de samme mål, og at der er fremdrift og effektivitet i helhedsplanerne.

 

Til at understøtte en mere effektiv og fleksibel styring af helhedsplanerne indføres to nye centrale dokumenter, som sætter rammerne for det fremtidige arbejde: den strategiske samarbejdsaftale og delaftalerne.

 

Samarbejdsaftalen og delaftalerne udgør det skriftlige grundlag for den enkelte helhedsplan og udgør derfor også en del af ansøgningen. Landsbyggefonden bistår processen mellem boligorganisation og kommune, og godkender i sidste instans ansøgningen om at etablere en helhedsplan.

Den strategiske samarbejdsaftale mellem kommune og boligorganisation erstatter sammen med de tilhørende delaftaler den skrevne helhedsplan. Aftalen beskriver i ord og tal problemkomplekset og de fælles mål for den samlede indsats i området. Aftalen sikrer retning på tværs af de enkelte indsatser og lægger samtidig op til, at den boligsociale indsats suppleres af andre initiativer, der kan tages i spil i et samlet løft af det udsatte boligområde.

 

Delaftaler udarbejdes for hvert indsatsområde, som indgår i den strategiske samarbejdsaftale. Delaftalerne fastlægger de konkrete aktiviteter, der planlægges gennemført i boligområdet, med dertil hørende arbejdsopgaver og mål. Delaftalerne udarbejdes i tæt dialog med de involverede kernesamarbejdspartnere. Aftalerne kan justeres løbende efter behov, så længe de understøtter de overordnede målsætninger i den strategiske samarbejdsaftale.

 

Landsbyggefonden skal forud for næste møde med Landsbyggefonden d. 26. april 2018 have tilsendt et udkast til den strategiske samarbejdsaftale samt to delaftaler. Disse to udkast er blevet udarbejdet i et samarbejde mellem boligorganisationerne, områdesekretariatet og kommunen. De bilag der er vedhæftet er fortsat under udarbejdelse frem mod d. 20 april.

 

Efter mødet med Landsbyggefonden går der en proces i gang med at få udbygget og kvalificeret den strategiske samarbejdsaftale samt delaftalerne. I denne proces vil en lang række aktører blive involveret herunder beboerne, foreninger, kommunale fagafdelinger med flere. 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Det indstilles, at Helhedsplansudvalget drøfter indholdet i udkastene til den strategiske samarbejdsaftale samt delaftalerne.

Bilag

Den strategiske samarbejdsaftale

Delaftale for beskæftigelse og uddannelse – eftersendes.

Delaftale for forebyggelse og forældreansvar – eftersendes.

Beslutning i Helhedsplansudvalget den 17-04-2018

Orientering og drøftelse af status på ansøgning til Landsbyggefonden blev taget til efterretning.

 

Den overordnede målsætning/ambition med helhedsplanen er at komme af ghettolisten.

 

Målsætninger og succesparametrene i den strategiske samarbejdsaftale er mere ambitiøse end at vi kommer af ghettolisten.

 

Udvalget ønskede at ændre ordlyden under Forebyggelse og forældresansvar i forhold til at styrke forældrekompetencer.

 

Udvalget efterspørger en pressestrategi – så vi får fortalt de gode historier, når vi løbende følger op på bl.a. måltallene.

 

Det blev besluttet, at de øvrige udvalg involveres i processen ved et temamøde for byrådet i august.

Punkt 8 Udkast til kommissorium for bestyrelsen for helhedsplanen

Sagsresumé

Som led i ansøgningen til en ny boligsocial helhedsplan skal der udarbejdes en række dokumenter herunder et kommissorium for bestyrelsen for helhedsplan Fredericia 2019 – 2022. Der foreligger et udkast til et kommissorium.

 

Sagsfremstilling:

Som led i ansøgningen til en ny boligsocial helhedsplan skal der udarbejdes en række dokumenter herunder et kommissorium for bestyrelsen for helhedsplan Fredericia 2019 – 2022. Der foreligger et udkast til et kommissorium.

 

Dette udkast skal sammen med de øvrige dokumenter fremsendes forud for næste møde med Landsbyggefonden d. 26. april 2018.

 

Udkastet er bilagt sagen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Det indstilles, at Helhedsplansudvalget drøfter kommissoriet for bestyrelsen for helhedsplanen.

Bilag

Kommissorium for helhedsplan Fredericia 2019 – 2022.

Beslutning i Helhedsplansudvalget den 17-04-2018

Udvalget efterspørger, at bestyrelsen får faste dialoger med det politiske bagland i såvel kommune som boligforeninger.

Punkt 9 Kommissorium for Helhedsplanudvalget

Sagsresumé

De politiske udvalg skal udarbejde et kommissorium, der indeholder et oplæg til de politiske rammer for udvalgets arbejde.

 

Sagsfremstilling:

De politiske udvalg skal udarbejde et kommissorium, der indeholder et oplæg til de politiske rammer for udvalgets arbejde.

 

Kommissoriet er et dynamisk dokument og kan revideres undervejs i udvalgets valgperiode.

 

På mødet drøftes input og indhold til et kommissorium. Ud fra denne drøftelse udarbejder administrationen et udkast til et kommissorium, der sendes til godkendelse på udvalgsmødet den 07.09.2018.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Voksen og Sundhedssekretariatet indstiller, at udvalget drøfter input og indhold til kommissoriet for udvalgets arbejde.

Bilag

Ingen

Beslutning i Helhedsplansudvalget den 17-04-2018

Input til kommissoriet

Udvalget ønsker at arbejde på tværs af de øvrige udvalg. Udvalget skal initiere, faciliter og understøtte at de øvrige udvalg tager medejerskab.

 

Udvalget ønsker et dynamisk kommissorium i forhold til opgavernes karakter.

 

Udvalget vil gerne i dialog med boligforeningerne.

 

Udvalget vil gerne afholde udvalgsmøderne udenfor rådhuset bl.a. i medborgerhuset i Korskærparken og aktivitetshuset i Sønderparken.

 

Udvalget ønsker også at have fokus på de øvrige sociale boligområder i kommunen.

 

Udvalget vil løbende følge op på effekten af vores indsatser, så de har mulighed for at justere indsatserne.

 

Vigtig opmærksomhed for udvalget er at åbne boligområderne op mod og for resten af byen, så de ikke betragtes som isolerede boligområder. Inspiration at hente fra Gellerupparken i Århus.

Punkt 10 Orientering

Sagsresumé

Sagsbeskrivelse:

 

Orientering og spørgsmål fra udvalgsformanden.

 

 

 

 

 

Orientering og spørgsmål fra udvalgsmedlemmerne.

 

 

 

 

 

Orientering og spørgsmål fra afdelingen.

Indstillinger

Fagafdelingen indstiller


Beslutning i Helhedsplansudvalget den 17-04-2018

Der var ikke yderligere orienteringspunkter.

Feedback