Helhedsplansudvalget - 23-06-2020

Referat
Dato:
Tirsdag, 23 juni, 2020 - 16:00
Hent som fil:
Lokation:
Referat publiceret:
Fredag, 3 juli, 2020 - 13:30

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Helhedsplansudvalget den 23-06-2020

Godkendt.

Punkt 2 Velkomst v. formanden

Sagsresumé

Det nye Helhedsplansudvalg samles til det første møde i 2020. Formanden byder velkommen

 

Sagsbeskrivelse:

Formanden byder velkommen til det nye Helhedsplansudvalg.

 

Det nye Helhedsplansudvalg samles til det første møde i 2020.

 

På dagsordenen er:

 • Præsentation af medlemmerne
 • Drøftelse og godkendelse af kommissorium for Helhedsplansudvalget
 • Dialog med beboerrepræsentanter fra Korskærparken
 • Introduktion til Helhedsplan Fredericia ved projektchef Kasper Søstrøm
 • Boligområder i Fredericia – et dyk ned i data
 • Planlægning af næste møde

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Det indstilles, at formandens velkomst tages til efterretning

Beslutning i Helhedsplansudvalget den 23-06-2020

Taget til efterretning.

Punkt 3 Præsentation af medlemmer

Sagsresumé

Der gives en præsentation af medlemmerne af Helhedsplansudvalget.

 

Sagsbeskrivelse:

Byrådet besluttede den 2. marts 2020 at nedsætte et Helhedsplansudvalg. Det nye udvalg arbejder i forlængelse af det hidtidige Helhedsplansudvalg, der fungerede som et § 17 stk. 4 udvalg i 2018 og 2019. Det nye udvalg består af en række nye medlemmer.

 

Helhedsplansudvalget består af følgende medlemmer af Byrådet:

 • Turan Savas, formand
 • Tina Horne
 • Peder Tind

Derudover er der udpeget følgende eksterne repræsentanter til udvalget:

 • Finn Muus, Boligkontoret Fredericia
 • Jens Christian Lybecker, Boli.nu
 • Einar Kring, direktør Best Western Hotel Fredericia – repræsentant for erhvervslivet
 • Karina Dahlmann, præst Hannerup Kirke – repræsentant for civilsamfundet
 • Signe Greve Bentsen, Udviklingskonsulent DGI – repræsentant for foreningslivet
 • Michael Weiss, politiinspektør Sydøstjyllands Politi – repræsentant for politiet

 

Projektchef for Helhedsplan Fredericia, Kasper Søstrøm samt vicepolitiinspektør Finn Ellesgaard Nielsen deltager som faste gæster på udvalgets møder.

 

På dette mødes deltager derudover to beboerrepræsentanter fra Korskærparken: Næstformand i afdelingsbestyrelsen:  Steen Clemmensen, Boligkontoret samt afdelingsformand boli.nu afdeling 10, Jørn Vestergaard Kristensen.

 

Der gives en præsentationsrunde, hvor medlemmerne bedes give en kort præsentation af sig selv, og hvad man kan byde ind med i et Helhedsplansudvalg. Gæsterne bedes også give en præsentation af sig selv.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Det indstilles, at der gives en præsentationsrunde af medlemmerne af Helhedsplansudvalget

 

Beslutning i Helhedsplansudvalget den 23-06-2020

Som indstillet.

Punkt 4 Kommissorium for Helhedsplansudvalget 2020

Sagsresumé

Der er udarbejdet et kommissorium for Helhedsplansudvalgets arbejdet. Helhedsplansudvalget drøfter kommissoriets indhold med henblik på godkendelse.

 

Sagsbeskrivelse:

Byrådet besluttede den 2. marts 2020 at nedsætte et Helhedsplansudvalg som et § 17 stk. 4 opgaveudvalg. Det nye udvalg arbejder i forlængelse af det hidtidige Helhedsplansudvalg, der fungerede som et § 17 stk. 4 udvalg i 2018 og 2019.

 

Der er udarbejdet et kommissorium for udvalgets arbejdet. Kommissoriet er med som bilag til punktet.

 

Det er udvalgets overordnede formål at understøtte og sikre et samlet fokus og en sammenhængende indsats knyttet til udviklingen af boligområder i balance.

 

Helhedsplansudvalget drøfter kommissoriets indhold samt de i kommissoriet fremsatte datoer og temaer for de næste møder i udvalget. 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Det indstilles, at

 1. Helhedsplansudvalget drøfter kommissoriet for Helhedsplansudvalget 2020.
 2. Helhedsplansudvalget godkender kommissoriet for Helhedsplansudvalget 2020.

 

Beslutning i Helhedsplansudvalget den 23-06-2020

 1. Drøftet
 2. Godkendt med ændringen, at der byttes rundt på tema 1 og 2

Punkt 5 Dialog med beboerrepræsentanter

Sagsresumé

På møderne i Helhedsplansudvalget inviteres beboerrepræsentanter fra forskellige boligområder ind til en dialog med udvalget.

 

Sagsbeskrivelse:

På møderne i Helhedsplansudvalget inviteres beboerrepræsentanter fra forskellige boligområder ind til en dialog med udvalget.

 

På dette mødes deltager to beboerrepræsentanter fra Korskærparken: Næstformand i afdelingsbestyrelsen:  Steen Clemmensen, Boligkontoret samt afdelingsformand boli.nu afdeling 10, Jørn Vestergaard Kristensen.

 

Der ligges op til en dialog om boligområdet i forhold til de muligheder, udfordringer og gode fortællinger, der er i det udvalgte boligområde.

 

Dialogen indgår i udvalgets erfaringsindsamling.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Det indstilles, at Helhedsplansudvalget går i dialog med de inviterede beboerrepræsentanter.

Beslutning i Helhedsplansudvalget den 23-06-2020

Udvalget havde en dialog med beboerrepræsentanterne.

Punkt 6 Introduktion til Helhedsplan Fredericia

Sagsresumé

Der gives en introduktion til arbejdet med den boligsociale helhedsplan for Sønderparken og Korskærparken.

 

Sagsbeskrivelse:

Den 3. december 2018 godkendte Byrådet ansøgningen til en ny boligsocial helhedsplan for Sønderparken og Korskærparken – Helhedsplan Fredericia 2019-2022, og den er samtidig godkendt af Landsbyggefonden. Arbejdet med den nye helhedsplan gik i gang primo 2019.

 

På mødet giver projektchef for Helhedsplan Fredericia, Kasper Søstrøm, en introduktion til arbejdet.

 

Helhedsplansudvalget følger arbejdet med Helhedsplan Fredericia, og har til opgave at udbrede relevante indsatser og erfaringer fra Helhedsplan Fredericia til andre boligområder.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Det indstilles, at Helhedsplansudvalget tager introduktionen til Helhedsplan Fredericia til efterretning.

 

Beslutning i Helhedsplansudvalget den 23-06-2020

Taget til efterretning.

Punkt 7 Data på Fredericias boligområder

Sagsresumé

På mødet gives en præsentation af data for en række af Fredericias øvrige boligområder, der kan indgå i Helhedsplansudvalgets arbejde med at understøtte og sikre et samlet fokus og en sammenhængende indsats knyttet til udviklingen af boligområder i balance.

 

Sagsbeskrivelse:

Den 1. december 2019 offentliggjorde Transport- og Boligministeriet den nyeste liste over ghettoområder. I Fredericia er Korskærparken på listen. Sidste år røg Korskærparken af listen, da andelen af beboere med ikke-vestlig baggrund faldt til under 50 procent, som er ministeriets grænseværdi for en ghetto. I år udgør ikke-vestlige beboere 50,1 procent og ryger dermed lige over grænseværdien.

 

På andelen af beboere uden for arbejdsmarkedet er der sket et fald, og Korskærparken ligger tæt på at falde under ministeriets grænseværdi, som det fremgår af nedenstående tabel. Der har dermed været en positiv udvikling i forhold til beboernes tilknytning til arbejdsmarkedet.

Data for Fredericia

År

Beboere

 

>1.000

Udenfor arbejdsmarkedet

>40 pct.

Ikke vestlige indvandrere og efterkommere

>50 pct

Dømte

 

>1,98 pct.*

Kun grundskole

 

>60 pct**

Gns. Indkomst

 

>55 pct.

2017

1.717

45,4

52,2

1,87

55,6

62,6

2018

1.913

44,6

49,4

1,94

67,4

61,8

*Grænseværdien i 2017 var dog 2,7 pct. Den justeres årligt ift. landsgennemsnittet.

**Grænseværdien var i 2017 >55%. Men da opgørelsesmetoden er ændret kan tallene for 2017 og 2018 ikke sammenlignes.

 

Der er andre større og mindre boligområder i Fredericia, og Landsbyggefonden har samlet socioøkonomisk data for 59 almene boligafdelinger i Fredericia. De har så vidt muligt anvendt ghettokriterierne, dog har de ikke data for kriminalitet, som også er et af ghettokriterierne. Foruden Korskærparken er Sønderparken det eneste boligområde, der potentielt kan komme på ghettolisten, da et af kriterierne er størrelsen på boligområdet.

 

På mødet gives en præsentation af data for en række af Fredericias øvrige boligområder, der kan indgå i Helhedsplansudvalgets arbejde med at understøtte og sikre et samlet fokus og en sammenhængende indsats knyttet til udviklingen af boligområder i balance. 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Det indstilles, at Helhedsplansudvalget drøfter præsentationen af data med henblik på, hvordan det kan bruges i udvalgets arbejde.

Beslutning i Helhedsplansudvalget den 23-06-2020

Drøftet.

Punkt 8 Planlægning af næste møde

Sagsresumé

Næste møde er forslået til at afholdes 3. september 2020. Helhedsplansudvalget drøfter afholdelse af næste møde.

 

Sagsbeskrivelse:

Ifølge den udgave af kommissoriet, der er sendt med ud som bilag, vil arbejdsformen i udvalget være temamøder med en blanding af faglige oplæg, dialog og workshops og med mulighed for bredere involvering af beboere i boligområderne og forskellige interessentgrupper. Udvalget skal bringe erfaringer, ønsker og behov fra forskellige interessenter i spil.

 

Næste møde er forslået til at afholdes 3. september 2020 og have temaet tryghed og fællesskaber.

 

Helhedsplansudvalget bedes byde ind med ideer og ønsker til indholdet, placering og mål med temamødet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Det indstilles, at Helhedsplansudvalget drøfter afholdelse af næste møde.

Beslutning i Helhedsplansudvalget den 23-06-2020

Drøftet.

Punkt 9 Orientering (Lukket)