Kultur- og Idrætsudvalget - 08-02-2018

Referat
Dato:
Torsdag, 8 februar, 2018 - 15:30
Hent som fil:
Lokation:

Punkt 3 Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé
Sagsbeskrivelse:
Indstillinger

Indstilles til godkendelse

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 08-02-2018

Godkendt.

Punkt 4 Introduktion til kultur-, idræts- og fritidsområdet

Sagsresumé

Kultur-, idræts- og fritidsområdet præsenteres overordnet med henblik på et overblik over områdets potentialer og muligheder.

 

Sagsbeskrivelse:

Kultur-, idræts- og fritidsområdet præsenteres overordnet med henblik på at skabe et overblik over muligheder og potentialer.

 

Der tages udgangspunkt i borgerens møde med faciliteter og tilbud, ligesom den gældende kultur-, idræts- og fritidspolitik vil blive præsenteret.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Kultur & Idræt indstiller at præsentationen tages til efterretning.

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 08-02-2018

Taget til efterretning.

Punkt 5 Besøg i Fredericia Idrætscenter

Sagsresumé

Mødet holdes i Fredericia Idrætscenter, Vestre Ringvej 100, hvor Centerdirektør Bent Bjerre Jørgensen giver en status på Fredericia Idrætscenter, Madsby Legepark og Minibyen.

Indstillinger

Ingen

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 08-02-2018

Taget til efterretning.

Punkt 6 Metal Magic Festival 2018, ansøgning om tilskud

Sagsresumé

Sagsresumé:

Foreningen Metal Magic fremsender ansøgning om tilskud på 100.000 kr. til afholdelse af 11. udgave af festivalen, der planlægges afholdt på Dronningepladsen. Der fremsendes samtidig evaluering af sidste års festival, en publikumsanalyse samt beskrivelse af nye udviklingsområder. Kultur- og Idrætsudvalget skal tage stilling til tildeling af tilskud.

 

Sagsbeskrivelse:

Foreningen Metal Magic fremsender ansøgning om tilskud på 100.000 kr. til afholdelse af 11. udgave af festival, der planlægges afholdt på Dronningepladsen. Der fremsendes samtidig evaluering af sidste års festival, en publikumsanalyse samt beskrivelse af nye udviklingsområder.

 

Metal Magic Festival flyttede i 2017 efter 9 år i Ungdommens Hus arrangementet til Dronningepladsen ved Fredericia Idrætscenter. Flytningen og den nye ramme medførte en lang række praktiske og logistiske opgaver (midlertidig kloakering, vand, el mv.), hvorfor festivalen blev skaleret ned i forhold til tidligere år. Der blev lavet et loft på 400 billetter til festivalen mod 700 de foregående år.


I den fremsendte evaluering betegnes Metal Magic Festival 2017 som en stor succes og der er tilfredshed med den nye placering på Dronningepladsen (Bilag 1).


I 2018 afholdes festivalen i perioden 12. – 15. juli.

 

Festivalen præsenterer hardrock- og heavymetalbands og appellerer til et aldersmæssigt bredt publikum fra hele landet og i vid udstrækning også fra udlandet. Foreningen engagerer et stort antal frivillige omkring afviklingen af festivalen.


Metal Magic ønsker at øge ambitionsniveauet og udvikle festivalen, så den får det optimale udbytte af den nye placering.


Udviklingsmål

Foreningen Metal Magic peger i forlængelse af evalueringen på to indsatsområder, hvor man vil koncentrere arbejdet i forbindelse med festivalen i 2018 (Bilag 1).

1.  Forbedring af interne processer. Med dette indsatsområde ønsker foreningen at arbejde på at blive bedre til at imødekomme og understøtte de frivillige. Målet er at få en stabil base af frivillige og på den måde sikre en ensartet og professionel afvikling af festivalen fremover.

2.  Øget besøgstal. I 2017 var der sat en publikumsgrænse på 400 personer. På baggrund af de indhentede erfaringer fra 2017 vedr. de praktiske forhold omkring afholdelse af et stort musikarrangement øges denne grænse til 666 personer

Festivalen modtog ikke støtte i de år, hvor den blev afholdt i Ungdommens Hus. Kultur- og Idrætsudvalget tildelte 08.02.2017 Metal Magic et tilskud på kr. 50.000 til afholdelse af festivalen i 2017.
Metal Magic har på ansøgningstidspunktet opnået støtte fra Trekantområdet (50.000), Statens Kunstfond (30.000) og Dansk Musikerforbund (7.000). Det samlede budget for festivalen er på kr. 607.000 (Bilag 1)

 

Ønsker udvalget at imødekomme ansøgningen kan finansiering ske af udvalgets tilskudskonto.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Folkene bag foreningen har flere års erfaring med at opbygge en festival, en god kontakt til musikmiljøet inden for genren samt en stor gruppe aktive frivillige. Udflytningen fra Ungdommens Hus er blevet fulgt op med et målrettet arbejde med at udvikle festivalen og arbejdet med de frivillige. Endvidere vil festivalen, der har både et nationalt og et internationalt publikum, bidrage til billedet af Fredericia som en kommune med et bredt og aktivt musikliv.

Indstillinger

Kultur & Idræt indstiller

 

·  at Metal Magic Festival 2018 tildeles et tilskud på kr. 25.000.

·  at der ydes en underskudsgaranti på yderligere 25.000.

·  at finansiering sker af udvalgets tilskudskonto.

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 08-02-2018

Godkendt.

Punkt 7 Fredericia Bluesforening, ansøgning om fast årligt tilskud og tilskud til festival 2018

Sagsresumé

Fredericia Bluesforening ansøger om

1) fast årligt tilskud på 5-10.000 kr. samt

2) støtte på 50.000 kr. til bluesfestival i juli 2018.

 

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Bluesforening har fremsendt ansøgning om

1) et fast årligt tilskud på 5-10.000 kr. til foreningens aktiviteter samt

2) tilskud på 50.000 kr. til en bluesfestival, der skal afvikles 2. juni 2018

 

Fredericia Bluesforening er stiftet i 2006 og afvikler årligt otte gratis Café Blues Corner koncerter samt tre betalingskoncerter i Tøjhuset, hvor man har adgang uden beregning. Foreningen har pt. 62 medlemmer. Af de medsendte regnskaber for 2015, 2016 og 2017 fremgår et øget aktivitetsniveau.

 

Ad 1) Foreningen motiverer sin ansøgning om et fast årligt tilskud med at dens økonomi er sårbar og at det derfor er svært at udvikle foreningens koncertrepertoire. Foreningen har faste udgifter til f.eks. CODA, hjemmeside og PR. I 2017 tjente foreningen i alt ca. 9.000 kr.

 

 

Ad 2) Foreningen har besluttet at løsrive sig fra samarbejdet med Fredericia Jazzklub om den årlige 6. julijazz- og bluesfestival. Samarbejdet bestod væsentligst i at foreningen bookede blues-musik for 50.000, som var en del af festivalprogrammet. Samarbejdet herom er ophørt uden problemer og de to foreninger forventer fremadrettet fortsat at bistå hinanden ved arrangementer mv. Bluesforeningen har ikke råderet over de 50.000 kr.

Bluesforeningen ønsker at stå på egne ben og i stedet skabe en ny bluesfestival, for at der kan komme mere fokus på musikgenren.

De nærmeste bluesfestivaller afholdes i Horsens og Randers.

Foreningen har fremsendt et budget der balancerer, vedlagt i bilag.

 

Ønsker udvalget at imødekomme Fredericia Bluesforenings ansøgninger kan finansiering ske således:

 

1)  fast årligt tilskud af kulturpuljen

2)  bluesfestival af udvalgets tilskudskonto

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Fredericia Bluesforening har en sårbar økonomi, der vanskeligt tillader den udvikling, som foreningen ønsker. Et fast årligt tilskud til afholdelse af administrative udgifter og markedsføring vil skabe ro til at udvikle foreningen.

 

Fredericia har en rig og stolt tradition for et mangfoldigt musikliv. I det perspektiv vil en bluesfestival være et naturligt bidrag.

Indstillinger

Kultur & Idræt indstiller

 

  • at der ydes Fredericia Bluesforening et fast årligt tilskud på 10.000 kr. gældende fra i år
  • at finansiering sker af kulturpuljen
  • at der ydes Fredericia Bluesforening et tilskud på 10.000 til bluesfestivalen 2018
  • at finansiering sker af udvalgets tilskudspulje

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 08-02-2018

Der ydes Fredericia Bluesforening et fast årligt tilskud på 10.000 kr. gældende fra i år, som finansieres af kulturpuljen.

Der ydes Fredericia Bluesforening et tilskud på 20.000 kr. til bluesfestivalen 2018, der finansieres af udvalgets tilskudspulje.

Punkt 8 Fredericia Byorkester, ansøgning om støtte til etablering af koncertfaciliteter

Sagsresumé

 

 

Fredericia Byorkester søger om 18.500 kr. til etablering af en mobil scenebagvæg til eksercerhuset på Bülows kaserne i forbindelse med orkesterets forårskoncert 2018. Ansøgningen indstilles til godkendelse.

 

Sagsbeskrivelse:

 

Fredericia Byorkester ansøger om 18.500 kr. i støtte til etablering af en mobil scenebagvæg til eksercerhuset på Bülows kaserne, så det kan anvendes til orkesterets forårskoncert 2018.

 

Orkesteret plejer at afholde sine forårskoncerter på teateret, hvilket ikke er muligt på grund af teaterets musicalopsætning.

Orkesteret kan ikke anvende Tøjhuset, fordi det ikke kan rumme det publikum, man forventer kommer.

 

Derfor har orkesteret undersøgt muligheden for at afholde koncerten i eksercerhuset, hvilket kan lade sig gøre med en række installationer, blandt andet en scenebagvæg i husets nordende. En scenebagvæg vil dels dække for et stort ventilations- og varmesystem, dels have en gavnlig effekt på akustikken.

 

Scenebagvæggen, der i givet fald skal produceres af Produktionsskolen, tænkes udført, så den efter endt brug kan pakkes sammen og opbevares på Bülows kaserne til senere brug. Orkesteret foreslår derfor, at Fredericia Kommune køber væggen, så den bliver en del af inventaret i eksercerhuset.

 

Ønsker udvalget at imødekomme ansøgningen kan finansiering ske af udvalgets tilskudspulje.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Kultur & Idræt indstiller

 

  • at ansøgningen imødekommes
  • at Fredericia Byorkester bemyndiges til at træffe de nødvendige aftaler om udførelse af scenebagvæggen
  • at finansiering sker af udvalgets tilskudspulje

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 08-02-2018

Godkendt.

Punkt 9 Valg til repræsentantskabet for Fælles Museumsmagasiner

Sagsresumé

Et nyt repræsentantskab for Fælles Museumsmagasiner skal vælges for perioden 2018-2021 og Kultur- og Idrætsudvalget skal udpege et medlem af sin midte.

 

Sagsbeskrivelse:

Repræsentantskabet for Fælles Museumsmagasiner skal vælges for perioden 2018-2021 og Kultur- og Idrætsudvalget skal udpege et medlem af sin midte.

 

Fælles Museumsmagasiner er et samarbejde mellem museer og arkiver i det område, der førhen udgjorde Vejle Amt. Magasinerne er beliggende i tilknytning til Konserveringsværkstedet i Vejle, der har samme brugerkreds. Magasinerne, der er både økonomi- og klimavenlige hører til Europas mest moderne og tidssvarende og er udviklet af konserveringscenterets medarbejdere.

 

Repræsentantskabet mødes en gang årligt i maj. Medlemmer er politiske repræsentanter for de deltagende kommuner samt repræsentanter for brugerkredsen. Fredericia har således to repræsentanter.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Kultur & Idræt indstiller at udvalget udpeger et medlem af sin midte til repræsentantskabet.

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 08-02-2018

Lars Ejby Pedersen blev valgt.

Punkt 10 Revision af vedtægter for Museerne i Fredericia

Sagsresumé

Vedtægterne for Museerne i Fredericia skal revideres, hvilket indstilles til godkendelse.

 

Sagsbeskrivelse:

 

I forbindelse med opfølgningen på Slots- og Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering af Museerne i Fredericia resterer opgaven med at revidere museets vedtægter, så de stemmer overens med museets virkeområde og så nye navne og betegnelser er anført korrekt.

 

Vedtægtsændringerne er vedlagt i bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Kultur & Idræt indstiller, at vedtægtsændringer godkendes.

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 08-02-2018

Godkendt.

BilagStørrelse
vedtaegter.msg143 KB

Punkt 11 Et hjem til folkeoplysningen i Fredericia - et oplæg fra aftenskolerne

Sagsresumé

Aftenskolerne i Fredericia (AIF) har sendt et oplæg til drøftelse, hvori de ønsker et hjem til folkeoplysningen i Fredericia. AIF foreslår at det bliver på det nye sundhedshus.

 

Sagsbeskrivelse:

For at stimulere og videreudvikle folkeoplysningen i Fredericia, særligt i aftenskoleregi, ønsker Aftenskolerne i Fredericia (AIF), at man etablerer et hus til folkeoplysningen. AIF foreslår at det bliver en del af det nye sundhedshus, da mange af deres hold enten handler om sundhed eller er relateret til det (se bilag 1 og 2).

 

AIF foreslår at der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for AIF, embedsmænd og politikere til at komme med et konkret oplæg.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Kultur & Idræt indstiller sagen til drøftelse, se notat på sagen.

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 08-02-2018

Kultur- og Idrætsudvalget drøftede sagen og besluttede at sende den til behandling i Folkeoplysningsudvalget. Kultur- og Idrætsudvalget ønsker at der kigges på flere muligheder i eksisterende lokaler primært i kultur- og idrætsområdet.

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 08-11-2017

Udsat til et nyt Kultur- og Idrætsudvalg er nedsat.

Punkt 12 Orientering (Lukket)

Feedback